Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mělník

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1577
1577 první zmínka o divadle.
Rektor Matouš Hozius Vysokomýtský nacvičoval se studenty tragédii.
1616 připravili rektor Jan Sidirius a kantor Daniel Claudianius-Kulhánek komedii.

xxxxx
Moravský lazebník J. J. Dukát ( 1730) “pod rathausem” královského věnného města Mělníka nad Labem uspořádal v září roku 1722 představení české historické hry Druhá Judit. Inscenace hry se zpěvy přilákala množství obecenstva z celého okolí, oslavovala zemskou světici a městskou patronku kněžnu Ludmilu.
Ludmila Sochorová, CČAD, s. 28.
xxxxx

1808-1816 V. K. Klicpera hrával v Mělníku se spolužáky.

1830 daroval Jan Norbert rytíř z Neuburka své zámecké francouzské divadélko ochotníkům. Po ochabnutí ochotnického ruchu ležely dekorace 25 let ve věži děkanského kostela.

1833 začátek ochotnického divadla v místě, hrálo se více německy než česky.

1837 studenti hráli českou hru.
1844-1845 se bez valného úspěchu pokoušeli vzkřísit české hry studenti.

1856 se ochotnické divadlo obrodilo zásluhou měšťana Jos. Kopeckého.

1859 zřízena Společnost ochotnického divadla. Hrála do 70. let 19. stol.
(Zde začala hrát divadlo Marie Horská, pozdější členka Prozatímního divadla, matka herečky Leopoldy Dostalové a režiséra K. Dostala (ND).

1865 začaly být dekorace zámeckého divadla znovu užívány při představeních, která pořádal hlavně J. Kopecký v radnici.
Divadlo odstěhováno do hostice pana Vykysala a zřízeno nové jeviště, dekorace maloval František Duchoslav z Prahy.. Staré dekorace prodány do Hořína.

1871 vybudována ve městě letní Aréna.

xxxxx
Dům u zlatého hroznu byl v 19. stol. střediskem kulturního života vlastenecky se probouzejícího Mělníka. Zásluhou sbormistra Antonína Valenty zde Zpěvácký spolek provedl r. 1875 operu Prodaná nevěsta mimo Prahu poprvé!
Pamětní deska na náměstí..
xxxxx

Od 1876 Divadelní odbor Sokola, nazývaný též Nová scéna sokolská.
Hráli s různě dlouhými přestávkami až do 30. let 20. stol.

1882-1899 Dělnická jednota Polaban.

V 80. a 90. letech 19. stol. a na začátku 20. stol. hráli studenti.

xxxxx
"Rozhlédneme-li se po žírných nivách vlasti naší, shledáváme skoro v každém městě dosti slušně upravený oltář Thaliin, kde lid po klopotné práci rád pookřívá, se vzdělává a zušlechťuje. Také městská rada mělnická odedávna již uznává že … inteligentnímu obyvatelstvu královského věnného města Mělníka a jeho uvědomělému okolí divadlo skutečnou jest potřebou a že Mělník, chce-li se vůbec s ostatními městy českými, která statně s duchem času kráčejí vpřed, udržeti na stejné výši…, samostatného divadla navždy postrádati ani nemůže.
Z projevu purkmistra na městské radě 1884.
xxxxx

1891-1898 činnost Dramatického odboru Občanské besedy.

1897-1899 spolek Soukromí úředníci.

Od 1899 do 1. svět. války dram. odbor Národní jednoty severočeské (s přestávkou v činnosti).

Od 1899 katolické spolky, po 1919 Divadelní odbor Katolických spolků - až do 1949 (od 1948 pod názvem Naše scéna).

Na přelomu století a po 1900 hrály i Svatojosefská jednota a Spolek sv. Ludmily.

Na počátku 20. století občas hrála Vzdělávací beseda.

Počátkem 20. stol. Kroužek mladých.

Od 1903 Zpěvácký spolek.

1901-1902 Národně-dělnická Osvěta.

1903-1912 Studentský akademický spolek Pšovan.

1908-1909 soc.-demokratická Jarost.

Od 1910 mládež Strany státoprávně-pokrokové.

Před 1. svět. válkou občas hrál Dámský odbor Červeného kříže v Mělníku,
také mládež Strany národně-sociální.

1911-1913 Pěvecko hudební sdružení, Veslařský klub ad.

1916-1917 se ochotnického divadla ujali studenti,
pod neoficielním názvem Kroužek ochotníků uvedli několik divadelních představení.

1919 založen Divadelní spolek Vojan. 1991 oficiálně ukončil činnost.

Po 1919 Strana / národně / socialistická,
další spolky v Besedě.

Ve 20. letech Spolek pro postavení a vedení Národního domu na Mělníce.

1929 založen Divadelní spolek Tyl Mlazice, činný do 1949.

Od 1934 příležitostně také Sbor dobrovolných hasičů na Blatech,
zaznamenán také DS Viktor Dyk na Blatech,
SDO na Chloumku (viz).

Za 2. světové války působil Spolek divadelních ochotníků Lidová scéna,
od 1946 soubor hrál jako Dramatický odbor Katolické jednoty.
(Podle Černického od 1948 Naše scéna - dřívější Katolické spolky-viz)

1947 Gymnasijní Loutkové divadlo.

1951 spojení Divadel. spolku Vojan a Lidové scény pod názvem Nové divadlo.
Od 1953 Vojan opět samostatný.

Nové divadlo pokračovalo v činnosti i po odtržení Vojana 1953,

V 70. letech Otisky, divadlo poezie a malých jevištních forem.

1983 ve městě poprvé okresní přehlídka Divadlo dětem,
také koncem 90. let ji pořádal Masarykův KD ve spolupráci s DS Nové divadlo.

V Kulturním domě besedy o divadle.

Od 1985 LŠU/ZUŠ.

1985 založen Dětský divadelní soubor Domu kultury v Mělníce, od 1986 - Dětská scéna DS Nové divadlo KD kpt. Jaroše.

1988 Andragos - recitační soubor a soubor malých jevištních forem Manželské a předmanželské poradny Mělník.

1995 založen v ZŠ v Seifertově ulici pěvecký sbor žáků 2. stupně, ze kterého 1997 vznikl Divadelní kroužek ZŠ.

1999 k 80. výročí DS Vojan v radnici výstava.

1999 založen školní klub v ZŠ Jindřicha Matiegky, v jeho rámci 5 divadelních kroužků.

Ve školním roce 1999/2000 zahájilo činnost Sdružení Slávka Formana (péče o hudební výchovu dětí).

Na ZŠ v Jungmannových sadech zal. tradice průvodu sv. Martina.

2001 Gymnázium Jana Palacha.

2002 založili bývalí členové DS Vojan a noví zájemci o ochotnickou činnost volné seskupení Hudba-Divadlo-Poezie při Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku. 2010 činné.

2005 Studio přestupní stanice.

2006 Dětským karnevalem a vyhlášením výsledků 3 soutěží (Návštěvní přehlídka, Děti kreslí divadlo, O nejlepší masku) vyvrcholil dne 25.3. v Mělníku 34. ročník přehlídky Divadlo dětem 2006.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1916 založeno loutkové divadlo Reálného gymnázia.

Začátkem 50. let založen Loutkářský soubor ZK Továrny dětských vozidel Mělník-Mlazice.

1953 ve městě 3 loutkářské soubory:
Školní loutkářský soubor 1. Národní školy (6 učitelů, kteří vedli dětský loutkářský soubor).
Maňáskový soubor Spotřebního a výrobního družstva Jednota.
Loutkové divadlo ZK ROH Perun.
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 980.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 28, 64, 68, 72, 101, 121, 149, 158, 196, 203, 259, 264, 269, 377, 396, 400; obr. s. 196: O. Daněk: Pohled do očí, Nové divadlo Mělník, 1960; s. 270: Jan Werich, Jiřina Lhotská: Královna Koloběžka, dětský divadelní soubor LŠU Mělník, vedoucí Jiřina Lhotská, 1989.

ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

ČERNICKÝ, František: Místopis okresu. Rkp. 1999. PC ART.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. díl s. 112, 350, II. díl s. 291.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 167.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 238-239.

DYKŮV okrsek ÚMDOČ na Mělníce. In: Ve službách Thalie II, s. 32.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DUCHOSLAV: Z Mělníka, Česká Thalia 1, 1867 s. 151, 166, 198.

FECHTNEROVÁ, Anna - SOCHOROVÁ, Ludmila: Česká hra o kněžně Ludmile na Mělníce roku 1722. Česká literatura 1989, č. 5, s. 451-467.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. s. 134, obr. s. 250.

HOŘEC, Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994, s. 123.

CHLUMSKÝ, Jiří: Informace o činnosti Nového divadla MKD. Rkp. 1996. kART.

CHLUMSKÝ, Jiří: Nové divadlo Mělník jubiluje. Mělnický deník 11. 1. 2001.

JAK jsem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s.7.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. S. 119. kART, KK.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.
(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

KODEŠOVÁ, Eva: Nový Bor dětem 2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 49-50.

KOVÁŘÍK, Vladimír: Otec české Thalie. Praha, SNDK 1960, s. 69.

KOVÁŘÍK, Miroslav: XIX. Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna 1976, roč.13, č. 10, s.12-13.

LÁSKY hra osudná. Ohlédnutí po událostech z mělnického kulturního života spojených s činností divadelního souboru Vojan. Mělník, DS Vojan 1996. 90 s., foto a repro plakátů. kART.

LEPŠ, F.: Loutkové divadlo a čeští kreslíři. L 1918/19, s. 16.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadlo dětem Mělník. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24-25.

MĚLNÍK na počest Roku českého divadla, 1983. 8 s. Informace J. Chlumského. Mělník 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 483 – 485.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 163.

nesign.: Ochotnické divadlo na Mělníce, Česká Thalia 1, 1867, s. 107-8.

NOVÉ divadlo při Kulturním domě kpt. Jaroše v Mělníku. In: Ochotnické divadlo v okrese Mělník. Mělník, OKS 1983, s. 8-10.

NOVÉ divadlo 1951–2001. 50 let souboru. Zprac. Jiří Chlumský. Mělník, Nové divadlo 2001, 15 s. M Mělník, č.i. 1171/R/I.II.

OCHOTNICKÉ divadlo v okrese Mělník. Mělník, OKS 1983. 35 s.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Karlovarský Harlekýn potřetí. Přehlídka amatérského divadla. Amatérská scéna, 24, 1987, č. 8, s. 14. - 2 obr.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Karlovarský Harlekýn počtvrté. Amatérská scéna 1988, č. 7, s. 5. Foto: Mělník, Tamboři. Praha, Zvířátka a Petrovští.
Františkovy Lázně, Generálka. Karlovy Vary, Zavraždění sv. Celestiny.

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. PV přehlídky, 1999, nečísl.

PORT, Jan: Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118, s. 4.

PROSTĚ Prostějov. 40 let ve městě s poezií – Wolkrův Prostějov 1957-1996. Praha, IPOS-ARTAMA 1997.

PROVAZNÍK, Jaroslav a kol.: Mělnické první čtení. Mělník, OKS 1987.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, vyd. AMU 2008, s. 135.

PULKRÁBEK, R.: Mělnické gymnasijní divadélko. L 1918/19, s. 99.

RÁC, J.: Kapitoly z kroniky. In: Lásky hra osudná. Mělník 1996, s. 88.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEDLÁK, Lotar: Tečka za Libochovickým divadelním létem. Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 21.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SPALOVÁ, Olga: Sága rodu Budilova. Sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí. Praha, Odeon 1978, s. 55.

STÁHLÍK, Josef: Pouť do Hronova 1941. Mělník, Vojan 1942. M Mělník č.i. 146/R.

STÁHLÍK, Josef: Jiráskovu Hronovu - Dykův Mělník. Mělník 1947. KK, DNM: T 1515/10.

STÁHLÍK, Josef: O jeho práci: Ve službách Thalie II, s. 113.

STÁHLÍK, Josef: Počátky ochotnického divadla na Mělníce.

STÁHLÍK, Josef: Z dějin divadla na Mělníce. In: Mělnicko, z jeho života i práce. Mělník 1936, s. 108-113.

STÁHLÍK, Josef: Z kulturního života na Mělníku. In: Ročenka spořitelny. Mělník 1933, s. 45-68.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936, s. 105-107.

STROTZER, Milan: Je tomu tak dva roky čili Proměny dětského divadla ve Středočeském kraji. AS 1986, č. 2, s. 3-5.

STROTZER, Milan: Krajská dílna dětského divadla Středočeského kraje. (Mnichovo Hradiště, předposlední listopadový víkend 1987).
Amatérská scéna 1988, č. 3, s. 6-7.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník '93. Amatérská scéna, roč. 30, č. 5, 1993, s. 13-16.

ŠŤOVÍČEK, Vratislav: 1919-1969 Vojan padesátiletý. In: Lásky hra osudná. Mělník 1996, s. 8-11, 15-20.

ŠŤOVÍČEK, Vratislav - HVÍŽĎALA, Vl.: 50 let věrné služby Thalii. Mělník, Vojan DS DK 1969. 13 s., foto, soupis repertoáru. kDÚ.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 280-290. kIPOS, kART.

VALENTA, Jan: O jeho práci: Ve službách Thalie II, s. 126.

VANÍČEK, V.: Ochotnické divadlo na Mělníce. Česká Thalia 1867, č. 11, s. 107-108. NK.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 252-253. kART.

VLACHÝ, K.: Loutkářství Pražského kraje. ČsL 1953, s. 210.

VOJAN, divadelní soubor při Kulturním domě kpt. O. Jaroše. In: Lásky hra osudná. Mělník 1996, s. 89.

VOJAN, divadelní soubor při Kulturním domě kpt. O. Jaroše, Mělník. In: Ochotnické divadlo v okrese Mělník. Mělník, OKS 1983.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 241. ; 1956 I, s. 515; 1957 II, s. 271, 273.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II) , s. 241.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956. s. 515.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 271, 273.

WEBOVÉ stránky Mělnic. osvětového a okrašlovacího spolku:
http://www.moosmelnik.cz/hdp.html

WEBOVÉ stránky souboru Nové divadlo:
http://www.novedivadlomelnik.com/

Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 1 (Fux: Hamlet IV.).
Divadelní listy 1880, č.17, s. 277; 1881, č. 44, s. 383; 1883, č. 15, s. 133.
Divadelní listy 1883, č. 7, s. 60, č. 16, s. 142, č. 19, s. 167, č. 27, s. 230, č. 29, s. 246, č. 31, s. 262.
Divadelní listy 1883, č. 17, s. 151, č. 19, s. 167, č. 26, s. 222, č. 30, s. 255, č. 31, s. 262, č. 35, s. 299.
MF Dnes, 24.03.2006.
nesign.: Ochotnické divadlo na Mělníce, Česká Thalia 1, 1867, s. 107-108.
Obzor 7.2.1913, Mladé Podřipsko (pod zn. Argus) 4.4.1914.
Archivy:
DNM P-10-A-380_223_C 35.442.

Div. odd. Národního muzea:
10.794: Ochotnická představení na Mělníku v letech 1884-1889. (Výstřižky z novin nalepené na listech, svázané v knihu.)

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. Celkem 5 karet.

Muzeum Mělník:
Sloha materiálů o DS Vojan (V depozitáři mimo Mělník. Nutno objednat předem.)

Muzeum Mělník, č.i. 228/R (kopie kART): Anketní lístky k divadelním představením Nového divadla. Ukázky. Divák měl označit nejlepší herecký výkon a provedení představení (výborné, dobré, průměrné).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/219/35/1888, SDO.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5494/1919, DS Vojan.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7546/1921, Spolek pro postavení a vedení Národního domu na Mělníce.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/6521/1934, SDO Viktora Dyka (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/7178/1929, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/714/1943, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4233/1941, Lidová scéna SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/6090/1946, Dříve Lidová scéna nyní DrO Katolické jednoty.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
Poznámka:
Informace o volném seskupení Hudba-Divadlo-Poezie při MOOS poskytl v říjnu 2010 jeho vedoucí František Černický.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Byl to skřivan, foto
Divadlo dětem
Letopisy, s. 088, Mělník, vývoj do 1868
Letopisy, s. 089, Mělník, vývoj do 1868
Letopisy, s. 090, Mělník, vývoj do 1868
Mělník, informace ex Port, Šlechtická divadla, 1830, 1865
Mělník, Masarykův kulturní dům, celkový pohled
Mělník, Masarykův kulturní dům, celkový pohled, 2010
Ochotnická společnost
Projekt Městského divadla, ing. O. Materna
Sokolské divadlo: skupina účinkujících


Mapa - Mělník

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Projekt Městského divadla, ing. O. Materna


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.