Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera, SDO / JDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1868
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 19xx
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
Jednota divadelních ochotníků - spoluzakladatelem Adolf Preittenberg, úředník, důchodní, posléze dlouholetým ředitelem JDO, nadáním výborný sólový zpěvák oper, operet a oblíbený herec. Ve skupině zakladatelů též L. Pospíšil, v. Formánek, J. Vávra a L. Bohdanecký.

1868 založen Spolek s mimořádně intenzivní činností, plnil funkci stálé scény, často hostoval, brzy se stal elitou v českém ochotnickém divadle. Velice brzká orientace na realistické drama i scénografii,
1872 G. Pfleger Moravský: Kapitola I, II, III, J. Stankovský: Muzikanti - jh. v Pardubicích.
1873 Debora, jh. Otýlie Sklenářová-Malá, J. Chramosta.
1877 opera Nocleh v Granadě (K. Kreutzer).
1878-1884 zde působil Jos. Nešvera a uvedl s ochotníky mj. opery Alessandro Stradella, Lucretia Borgia.

1880 Na rozcestí (Z. Kolovrat Krakovský), hlavní roli Jana ztvárnil S. E. Červený.
1880 V studni, jh. B. Fibichová, znovu 1882, tentokrát za doprovodu vojenské hudby.
1881 vznikl záměr stavby divadelní budovy (valná schůze jednoty 10. 3., jednání o příspěvku členů pro uskutečnění tohoto záměru).
1881 postavili ochotníci arénu.
1881 ve prospěch Národního divadla dobročinné představení Paličovy dcery (Tyl).
1881 Sedlák křivopřísežník (Gruber).
1883 Královéhradečtí ochotníci sehráli veselohru Hloupý kousek (Schönthan) ve prospěch náhrobku Karla Sladkovského. "Jakož radujeme se z toho, že ochotníci naši pamatují s díkem na Karla Sladkovského, jako nejhorlivějšího zastánce českého divadelního umění, tou měrou odsuzujeme vlastetecký cit urážející faktum, že přispívá se na oslavu památky tohoto velikána českého provozováním lecjaké německé veselohry - jednání takové nelze jinak- mírně řečeno - nazvati než ´hloupým kouskem.´" (DL 1883/č. 10).

1885 se zasloužil o postavení dnešního Klicperova divadla i významnou finanční spoluúčastí.
1895 zakoupil na Národopisné výstavě Alšovu oponu Příchod Čechů na Říp, později dána do Náchoda.

1869-1931 715 her, z toho 346 českých autorů.
1887 scénicky provedli Bendlovu kantátu Švanda dudák.
1896 Čechův večer, Dva Šťastné dny (Kadelburg), Paličova dcera (Tyl) - ve prospěch českých menšin, Jedenácté přikázání (Šamberk), Šotek (Krylov). Od října 1895 - do listopadu 1896 uvedeno 11 premiér.
1897 uveden Karel Havlíček Borovský, Manžel ze šetrnosti, Jan Výrava, Směry života, Ona něco ví, Hřích, Naši furianti (Stroupežnický), Jedenácté přikázání (Šamberk).
1898 Emigrant, Josef Kajetán Tyl, Svatba Bělužinova, Pohořel (předst. za spoluúčinkování O. Sklenářové-Malé), Mlynář a jeho dítě, Pozval si majora, Její pastorkyňa.
1899 Maryša, Neznámá pevnina, s Bissonovou veselohrou zájezd do Rychnova n. Kněžnou, Ve víru života, Bludička, Mlynář a jeho dítě, Kontrolor spacích vagonů.
1900 uvedeno Třetí zvonění (Šrech), Nora (Ibsen), režie K. Paul, opereta Dívčí ústav (Suppé), Pohostinsku, Na bytě; Nový život (Hladík), U bílého koníčka (Blumenthal, Katelburg), Darmojedky (Salov), pekl. Štěpánek), Vetřelkyně (Maeterlinck).

Od 1901 JDO přijala název Klicpera.

1902 Zlaté rybky, Kříž u potoka.
1903 Teta z Ruska, Bobří kožich, Nebožtík Toupinel, Červ, Komedie lásky, Lapený Samsónek, Tyranství slz.
1904 uv. Povídky královny Navarrské, Zázraky magnetismu, Děti Vanušínovy.
1905 zakoupen originální selský nábytek a realistické dekorace.
Spolupracoval s div. společnostmi.
1906 Lucerna. „Hradečtí si pro inscenaci dokonce pořídili dekorace od malíře Národního divadla R. Holzera a pro světelné efekty si vypůjčili dynamo, protože v Hradci tehdy ještě nebyla elektřina.“ (Černý, s. 210.) Byl to pravý divadelní svátek města a venkova. (Tolman)

"Dne 26. září (1907) sešlo se v Živnost.-čten.jednotě 18 členů našich a pod vedením p. Paula založilo nový spolek, což bylo zjevem rozhodně politování hodným v zájmu kázně ochotnické. Rozervanost tehdejšího politického života měla nemalý vliv na neblahé toto dílo. Tak vznikla druhá ochotnická scéna. Nastaly novinářské boje, jež ochotnickému soužití, umění a chuti k práci nesloužily a otravovaly život. Předsedou a ředitelem sdružení zvolen Paul, místopředsedou Melichar, pokladníkem Šulc, jednatelem Dvořák, výbory Beránek, ušáček, Skrovný a Forman."
Tolman, J.V.: Padesát let ochotnické Musy v Hradci Králové (1868-1918), Hradec Králové, JDO Klicpera 1918, s. 99.

1909 na podnět spolku se ustavilo Družstvo pro stavbu nového divadla v Hradci Králové, na jehož ustavující schůzi bylo přítomno 40 zástupců "místních i okolních interesantů". Spolek Klicpera se stal prvním zakládajícím členem družstva, na stavbu divadla složil 1000 K.

1915, Lucerna;
1917 Fidlovačka, neb, Žádný hněv a žádná rvačka, s obrovským úspěchem, v okolí opakována 18x. Orchestr a zpěvy nastudoval a řídil Gr. Černušák (1882-1961, hudební historik a lexikograf, autor Čs. hudebního slovníku a Dějin evropské hudby). Viz Texty.
1919-1938 - 389 představení
1920 - 11 div. inscenací v 32 představeních - Krejčí: Přes padesát, 3x; Zeyer: Radúz a Mahulena 2x; Andrejev: Ten, jejž políčkují; K. Čapek: Loupežník, 3x; Jirásek: Jan Roháč; 4x; Štech: Zmatená pohádka, 2x; Dvořák: Husité, 4x; Kühnel: Malý lord, 7x; Molière: Lakomec, 2x; Molnár: Ďábel.
1920 Císler: Ředitel panství, r. Karel Peřina, hráno v Nymburce na oslavách 60 let stálého ochotnického divadla ve městě, v Hradci zopakováno.
1921 cyklus Jiráskových her, 1930 Jiráskův cyklus zopakován.
V dalších letech na repertoáru mj. Cyrano, Othello, Hra o lásce a smrti, Antigona, Zločin a trest aj. Mezi tehdy hranými autory Shaw, Duhamel, Štěpánek, Shakespeare ad.
---
1921 RUR (K. Čapek) ve světové premiéře - bez vědomí autora – (DČD IV, s. 185).
První z referátů o premiéře napsal Karel Šír v novinách Kraj královéhradecký 8. 1. 1921:
"Jak fikce autorova, tak i její dramatické provedení je značně působivé..."
---

1922 Zákony (Klen), premiéra; Dregely: Frak - hráno v Pardubicích,
1923 Shakespearův Othello (Shakespeare), r. M. Hruška
1924 Elektra (Sofokles), jh. L. Dostalová, R. Tůma ND.
1925 Medea (Euripides), jh. R. Deyl, L. Dostalová),
1925 pohostinské vystoupení Moskevského divadla (Ženitba).
1928 SMS 333 (Stein), premiéra - rež. B. Stein (dříve rež. nymburského Hálka).
1930 Orfeus v podsvětí (Offenbach), r. B. Stein
1931 56 členů, z toho 35 mužů a 23 žen.
1932 Právo na hřích, jh. Zd. Baldová ND
1935 Zeyer: Stará historie, JH
1940 - O. Neil: Farma pod jilmy. Účast na Klicperův Chlumec.
1941 Strakonický dudák (Tyl).
1949 - JDO Klicpera, John Steinbeck: Měsíc zapadá, r. J. Vaněček. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř.
1942 Nezbedný bakalář, hráno v Pardubicích
1952 činnost ukončena, členové přešli do jiných souborů.

1992 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast. Účast na Klicperův Chlumec.

Spolek měl rozsáhlou dokumentaci o své činnosti, bibliografii a knihovnu o 3800 svazcích.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac, Jan Císař a kol. Praha, Ipos-ARTAMA 1998, s. 120: Shakespearův Othello v provedení spolku Klicpera Hradec Králové, r. M. Hruška, 8. a 9. prosince 1923; s. 131: Offenbachův Orfeus v podsvětí. Klicpera Hradec Králové, r. B. Stein, 16., 17. a 22. listopadu 1930;

ČERNÝ, František: Premiéry bratří Čapků. Praha 2000, s. 92-93. Obr. plakát světové premiéry RUR.

DĚJINY českého divadla IV. díl, s. 185, 544; obr. s. 186: Výjev ze Shakespearova Othella, DS Klicpera 1923.

KUDĚLKA, Viktor: Boje o Karla Čapka. Praha, Academia 1987 (s. 30 - k premiéře RUR).

POHOSTINSKÉ vystoupení Div. jednoty ochotnické v Rychnově n. Kněžnou. Thalie 1899, č. 2, s. 13.

STEIN, Bedřich: Jednota divadelních ochotníků “Klicpera” v Hradci Králové. Královéhradecko 4, č. 4. KK.

STEIN, Bedřich: Přehled her ochotnického spolku Klicpera 1919-1956. Rkp. 14 s. DNM: T 10029/37.

THEIN, Pavel: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích (do r. 1948). Rkp. 1975, 69 s. Nepublikováno. kART: kopie rukopisu (hostování Klicpery v Pardubicích).

TOLMAN, Jiří Vladimír: Padesát let ochotnické Musy v Hradci Králové. 1868-1918. Příspěvky k dějinám padesátiletí činnosti Jednoty divadelních ochotníků, později “Klicpera” v Hradci Králové. S připojením dějin divadla hradeckého od r. 1637 do 1868. Hradec Králové, Jednota divadelních ochotníků “Klicpera” 1918. 164 s. Muzeum Miletín.

Divadelní listy 1881, č. 1, s. 12., č. 7, s.73, č. 29, s. 258, č. 44, s. 382.
Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90.
Divadelní listy 1900, č. 8, s. 175, č. 11, s. 246, č. 17, s. 377, č. 19, s. 429, č. 20, s. 445.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 290, 291.
Divadlo 1909, č. 19, s. 477.
Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 3, s. 44, č. 11-12, s. 150, č. 15, s. 191, 192, č. 16, s. 206, č. 22, s. 254, 255.
Thalie 1897-8, č. 1, s. 5, č. 2, s. 14, č. 3, s. 22, č. 4, s. 29, č. 10, s. 79, č. 13, s. 104, č. 16-17, s. 136.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, č. 6, s. 47, č. 17, s. 135, č. 19, s. 151, č. 24, s. 188.
Thalie 1899-1900, č. 1, s. 6, č. 5, s. 43, č. 9, s. 74, č. 15-16, s. 132, č. 17, s. 139.

Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 8, s. 144, č. 10, s. 180, č. 12, s. 216, č. 13, s. 234, č. 14, s. 251, č. 20, s. 354.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 2. 9. 1920, č. 32, s. 372; 23. 9. 1920, č. 35 a 36, s. 416. .

Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.
České divadlo 1941, č. 1, s. 19.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 21.771, Pl, ODS Klicpera, 1873, Debora, jh. Otýlie Sklenářová-Malá, J. Chramosta.
C 12.969, Pl, ODS Klicpera, 1915, Lucerna;
C 12.970, 1932, Právo na hřích, jh. Zdeňka Baldová.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/205/169, JDO 1888.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/184/35/1907, JDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5313/1925, JDO Klicpera (změna).

Státní okresní archiv Hradec Králové
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové
Časový rozsah: 1869-1959
Metráž: 2,40 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Pamětní kniha (podpis.)1924-1957,protokoly schůzí 1893-1958, alba plakátů, výstřižků a programů 1880-1957,fotografie 1896-1855, podací protokol 1881-1886, spis.materiál a korespondence 1873-1959, účet.materiál 1872-1957, knihovna spolku.
Archivní pomůcky
LENDEROVÁ M.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ KLICPERA HRADEC KRÁLOVÉ 1869-1959. Inventář, 1987, s. 19, ev.č. 597.

Související Obrázky

 Hradec Králové, Klicpera, herečka Lola Peřinová, portrét, 192x
 Hradec Králové, Klicpera, Paní mincmistrová, účinkující na jevišti, 1928
 Hradec Králové, Klicpera, Třetí zvonění, 1900, účinkující na jevišti
Hradec Králové, A Preittenberg, ředitel JDO Klicpera, portrét
Hradec Králové, Dr. O. Klumpar, portrét
Hradec Králové, Jar. Macák, režisér, portrét
Hradec Králové, JDO Klicpera, Eliška Přemyslovna, 1885, tablo účinkujících
Hradec Králové, JDO Klicpera, Fidlovačka , 1917
Hradec Králové, JDO Klicpera, Gardový poručík, 1915, scéna
Hradec Králové, JDO Klicpera, Lucerna - plakát , 1915
Hradec Králové, JDO Klicpera, Pešek Jos.  Historie Klicperova divadla 1
Hradec Králové, JDO Klicpera, Pešek Jos.,  Historie Klicperova divadla 2,
Hradec Králové, JDO Klicpera, Pešek Jos.,  Historie Klicperova divadla 3,
Hradec Králové, JDO Klicpera, Právo na hřích - plakát, 1932
Hradec Králové, JDO Klicpera, Strakonický dudák, 1906, účinkující
Hradec Králové, JDO, Naší furianti - plakát, 1897
Hradec Králové, JDO, Rohovín Čtverrohý - plakát, 1892
Hradec Králové, Jos. Růžička, režisér
Hradec Králové, Klicpera,  Jan Hus (Jirásek), účinkující na jevišti, 1919
Hradec Králové, Klicpera,  Orfeus v podsvětí, 1930.
Hradec Králové, Klicpera, bibliografie SOkA
Hradec Králové, Klicpera, Bibliotékář (Moser), skupina účinkujících na scéně, 1915
Hradec Králové, Klicpera, Čapek děkuje za Adama, dopis,1928
Hradec Králové, Klicpera, Čert a krčmářka, výjev ze hry, scéna, 1913
Hradec Králové, Klicpera, David a Goliáš (V.Štech), účinkující na jevišti,1919
Hradec Králové, Klicpera, dějiny dle SOkA 1
Hradec Králové, Klicpera, dějiny dle SOkA 2
Hradec Králové, Klicpera, dějiny dle SOkA 3
Hradec Králové, Klicpera, dějiny dle SOkA 4.
Hradec Králové, Klicpera, Diktátor (Romains), výjev ze hry, 1928
Hradec Králové, Klicpera, Elektra (Sofoklés), 193x
Hradec Králové, Klicpera, Fidlovačka, 1934
Hradec Králové, Klicpera, Fidlovačka, 1934,2
Hradec Králové, Klicpera, Fidlovačka, Jindřich Beneš a Milada Horáková, 1917
Hradec Králové, Klicpera, fond SOkA 1
Hradec Králové, Klicpera, fond SOkA 2
Hradec Králové, Klicpera, fond SOkA 3.
Hradec Králové, Klicpera, Frak, 1914, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Klicpera, herci Karel Paul, R. Paulová a syn Ladislav, 1912
Hradec Králové, Klicpera, herec Lad. Paul, portrét, 1919
Hradec Králové, Klicpera, herečka Milada Horáková, portrét, 192x
Hradec Králové, Klicpera, herečka sl. Schwarzová, 188x
Hradec Králové, Klicpera, Husité (Dvořák), 1920
Hradec Králové, Klicpera, inventář SOkA 1
Hradec Králové, Klicpera, inventář SOkA 2.
Hradec Králové, Klicpera, inventář SOkA 3.
Hradec Králové, Klicpera, inventář SOkA 4.
Hradec Králové, Klicpera, Israel (Bernstein), celá scéna, 1926
Hradec Králové, Klicpera, Jirásek děkuje za blahopřání k 70
Hradec Králové, Klicpera, Kupec benátský, skupina účink.,jh. V.Vydra, 1931
Hradec Králové, Klicpera, Lady Frederik (Maugham), účinkující na scéně, 1916
Hradec Králové, Klicpera, M.D.Rettigová, 1921, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Klicpera, Malý lord, 1925, Žanynka Zverková
Hradec Králové, Klicpera, Nahé odívati, 1927
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, 1930
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, 1930, scéna
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, 1930, skupina čertic
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, 1930, skupina účinkujících
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, Diana
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, Eurydika, 1930
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, scéna
Hradec Králové, Klicpera, Othello, 1923
Hradec Králové, Klicpera, Plukovník Švec (Medek), 1929, účinkující s autorem
Hradec Králové, Klicpera, Proud, scéna , 1911
Hradec Králové, Klicpera, Radúz a Mahulena, 1920, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Klicpera, Radúz a Mahulena, účinkující na jevišti, 1920
Hradec Králové, Klicpera, Rybář stínů (Sarment), scéna ze hry, 1928
Hradec Králové, Klicpera, Scéna z neznámé inscenace
Hradec Králové, Klicpera, Scéna z prefabrikovaných kulis fy Máca, Brno
Hradec Králové, Klicpera, skupina členů, civil, 1902
Hradec Králové, Klicpera, Španělská muška (Arnold-Bach), účinkující na jevišti, 1914
Hradec Králové, Klicpera, Strana bdělých, účinkující na jevišti, 1913
Hradec Králové, Klicpera, Vest pocket revue, 1928, skupina účinkujících 2
Hradec Králové, Klicpera, Vest pocket revue, 1928, skupina účinkujících na jevišti
Hradec Králové, Klicpera, výlet do Náchoda, 1904
Hradec Králové, Klicpera, výlet do Potštejna, zač.192x,
Hradec Králové, Klicpera, Zebra, 1915, účinkující na jevišti,
Hradec Králové, Klicpera,100let Klicpery, Rohovín Čtverrohý, 1892 - plakát
Hradec Králové, Klicpera,Vějíř lady Windermerové, účinkující na jevišti, 1921
Hradec Králové, Theodor Peřina, ředitel Klicpery, portrét
Hradec Králové, Tolman, Padesát let ochotnické Musy v HK 1868-1918, tit. str.
Hradec Králové, V.F.Červený, portrét
Nymburk, DS Hálek – oslava 60 let stálého ochot. divadla ve městě – cyklus ochot. her spřátelených jednot – Turnov, SDO Marek; Kolín, SDO Tyl; Hradec Králové, JDO Klicpera; Mladá Boleslav, SDO Kolár; Poděbrady, SDO Jiří, 3x Nymburk, Hálek – plakát, 1920


Mapa působení souboru - Klicpera, SDO / JDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, Klicpera, herečka sl. Schwarzová, 188x
Hradec Králové, Klicpera,100let Klicpery, Rohovín Čtverrohý, 1892 - plakát
Hradec Králové, Klicpera, výlet do Náchoda, 1904
Hradec Králové, Klicpera, herci Karel Paul, R. Paulová a syn Ladislav, 1912
Hradec Králové, Klicpera, Strana bdělých, účinkující na jevišti, 1913
Hradec Králové, Klicpera, David a Goliáš (V.Štech), účinkující na jevišti,1919
Hradec Králové, Klicpera, Husité (Dvořák), 1920
Hradec Králové, Klicpera,Vějíř lady Windermerové, účinkující na jevišti, 1921
Hradec Králové, Klicpera, Othello, 1923
Hradec Králové, Klicpera, Kupec benátský, skupina účink.,jh. V.Vydra, 1931
Hradec Králové, Klicpera, Nahé odívati, 1927
Hradec Králové, Klicpera,  Orfeus v podsvětí, 1930.
Hradec Králové, Klicpera, Fidlovačka, 1934
Hradec Králové, Klicpera, Rybář stínů (Sarment), scéna ze hry, 1928