Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ostrov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

OSTROV o.Karlovy Vary
Ostrov (nad Ohří) CČAD s. 23,191, 259, 263, 269, 337, 367, 399
Obr.CČAD s.264: Soňa Pavelková: Střepinky, soubor Hop hop LŠU Ostrov nad Ohří, 1977.

1810 provozovali divadlo žáci piaristického gymnázia. Téhož roku vznikl první ochotnický spolek Thalia /německý/. Byl jediným místním divadlem až do 1926, kdy zde byla otevřená první česká menšinová škola. Zpočátku žáci pořádali pouze akademie k významným dnům. Český společenský život se soustřeďoval v Národní jednotě Severočechů. Zde se ustavil také dramatický odbor. 1927 sehrál první představení /Blázinec v prvním poschodí/. V průměru hráli 3 - 5 her ročně, pro dospělé i pro děti. Celkem do německé okupace 1938 to bylo skoro 50 představení, která měla v širokém okolí mimořádný národně uvědomovací význam. Divadlo hrály i školní děti /1930, 1932, 1936/, TJ Sokol /1936/. Hrálo se v hostinci Elysium, /po 1945 Růže/, Westphälner. Ze zájezdů patrně nejpozoruhodnější 1935 v Breitenbachu / dnes Potůčky/, což bylo vůbec první české divadlo v místě. Repertoár byl vyvážený mezi klasickou českou hrou a zábavnými kusy. Záznamy o činnosti těchto ochotníků končí 16.7.1938, kdy byla uvítána česká vojenská posádka. Poté byli Češi z Ostrova vyhnáni. Po osvobození 1945 existoval nějaký čas divadelní spolek Rozkvět, založený prvními novými českými občany, první představení 28.10.1945. 1951 se soubor rozpadl. Jeho členové společně s pracovníky Jáchymovských dolů vytvořili Divadelní soubor, kam přešli i členové jiných menších souborů, působících jako kulturní úderky. Vykazovali velkou aktivitu. První záznamy o ochotnickém divadle jsou ale teprve 1955. 1956 se Divadelní soubor přejmenoval na Hornickou scénu. V polovině 60. let s příchodem dalších členů ze závodu Škoda se vrátili k názvu Divadelní soubor, později se přejmenovali na Divadelní klub. Počet členů okolo 100. Ročně připravili až 8 premiér. Mimo Ostrov sehráli ročně až 30 repríz, hostovali i v Praze. Repertoár uváděl Stroupežnického, Čapka, A.Christie, Řezáče, Říhu, V+W... Nejúspěšnější byly roky 1956 - 1958, potom aktivita polevila. Domovská scéna v Kulturním domě byla zásadní podporou činnosti ochotníků a umožnilo to i pořádání Národních přehlídek lidové umělecké tvořivosti /1956 - 1958/, z nichž byl postup na JH. Zde se konaly i Hornické divadelní festivaly jako součást Měsíce čs.- sov. přátelství s účastí hornických divadelních kolektivů z českých zemí. V 70. letech ochotnické divadlo z místního kulturního života prakticky vymizelo poslední hrou Don Juan /V+W/ a Šípkovou Růženkou. 1967 se pozdější MINIDIV zúčastnil 5. divadelních her celostátního významu v Ostrově, 1970 nastudoval Děvčata z Brook-Walley a 1974 s touto hrou hostoval v Maďarsku. 1971 se soubor oficiálně představil pod jménem MINIDIV. Šlo ovšem spíše jen o divadelní okroužek /LŠU/. Používal vybavené jeviště v DK. 1976 se úspěšně účastnil WP, 1977 na celostátní přehlídce získal Střepinami hlavní cenu MK Slovenské republiky. Vedoucími osobnostmi byli Soňa a Vl. Pavelkovi. 1978 po odstěhování obou soubor zanikl. Z tohoto kolektivu vzešla řada aktivních ochotníků, působících v jiných místech a také profesionální umělci /Ondřej Pavelka, Jarmila Svobodová, Milena Staňková, Irena Svobodová... Delší čas v místě působil i loutkový soubor, jeho historie však není zpracovaná. 1980 pokračuje v divadelní tradici pouze LŠU. 1987 zde byla přehlídka dospělých souborů, hrajících pro děti. 1991 pokus DK ochotnickou tradici oživit. 1993 Studio divadelního klubu DK Ostrov uvedlo férii Čapek mezi námi. Soubor měl 16 členů. S pohádkami pro děti byli úspěšní i mimo město. 1995 vedle pohádek uváděli pásma z klasické divadelní tvorby. 1995 uvedli Jak důležité je mít Filipa. Téhož roku v T - klubu režizér Jaromír Berger předvedl představení jednoho herce jako vzpomínky na svoji divadelní minulost. 1996 se v místě konala 1. oblastní přehlídka seniorských ochotnických souborů, Západočeská oblastní přehlídka mladého netradičního divadla. ZUŠ je domovským místem souborů Hop - HOP a HOP - SKOK. Jejich umělecké vedení /Irena Konývková a .Veličková jsou vynikající tvůrci v práci s dětmi a v divadelní dramaturgii. 1. místo získali na celostátní přehlídce v Pardubicích pásmy Ze života Acylpirinků, O soukání, Tiché sněhu hemžení, zúčastnili se přehlídky v Ústí n.L. a hostovali v Eschlu /Lucemburk/, Rastattu /SRN/... (JM)
ROSICKÁ, Jitka: Přehled divadelních ochotnických souborů v Ostrově. Z výpisů z kroniky města zpracovala Jana RŮŽIČKOVÁ. Ostrov, 1997. 10 str.kART
1723: divadelní činnost řádu piaristů.
DČD I., s. 351
Soubor Minidiv zal.1970, S. Pavelková: Království radosti, N.R.Nashe:Děvčata z Brookvalley, 1971 Deníky, 1972 Výtečníci (ŠP), 1973 S. Pavelková: Sny z půdy, 1974 S.Pavelková: Jediné slunce (ŠP), 1977 Žáci darebáci, 1978 J.Kainar: Št'astní blázni (ŠP), 1974 založili druhý soubor - mladších žáků - HOP-HOP: 1974 V.Nezval: Celý svět přijede na všech kolejích (Národní přehlídka dět.rec.souborů-Svitavy), 1975 pásmoZpěv míru (Národní přehlídka dět.rec.souborů-Svitavy), 1976 S.Pavelková: Střepinky (Národ.přehlídka dět.div.souborů- Kaplice, Celostátní přehlídka - Šala), 1979 L.Štíplová: Povídám, povídám neplechy (Divadelní žatva - Martin, Národní přehlídka dět.rec.soub.-Příbram). Soubor Minidiv (složený již z žáků posledního ročníku LDO a převážně pak z absolventů LDO - ZUŠ Ostrov)za režie Ireny Konývkové: 1984 J.Pálka, I.Konývková: Bruncvík (Národní přehlídka souboru ZUŠ-Štiřín), 1990 J.Weiss - I.Konývková: Ústa za mřízemi (ŠP), 1992 M.Mašatová: Pohádka na modré niti (Národ.přehlídka - Popelka, JH, Femad), 1995 V.Farová - Minidiv, Pirátská pohádka (Národní přehlídka - Popelka, Femad). V této době se soubor Minidiv zatím odmlčel. Dospělí podnikají a čerství absolventi souboru HOP-HOP se, pokud zůstávají v Ostrově, zapojují do práce dětského souboru HOP-HOP a starší žáci II. cyklu v posledních letech nechtějí již tento název přebírat. Ač odrostlí, nechávají si název HOP-HOP. Soubor HOP-HOP (složený z žáků I. i II. cyklu LDO- ZUS Ostrov) za režie Ireny Konývkové 1981 S.Pavelková: Sídliště (Národní přehlídka dět.div.souborů Kaplice), 1983 J.Pálka a I.Kotová (Konývková): Hra na pohádku (Národní přehlídka dět.div.souborů Kaplice), L. Středa: Vymyslím si (Národní přehlídka dět.rec.souborů Mělník), 1986 J.Brukner: Obrazárna (Národní přehlídka dět.rec.souborů Mělník), 1992 I. Hurník: Jak vrabci cestovali (Národní přehlídka dět. rec. souborů Mělník), M.Macourek: O švestkovém králi (Národní přehlídka dět. rec. souborů Mělník), 1993 Z.Renčová- I.Konývková:Pastýřka (Národní přehlídka dět.rec.souborů Ústí n.0rlicí),1994 (Mezinárodní festival Rakousko), 1994 I.Ciprová -I.Konývková: 0 soukání (Národní přehlídka dět.div.souborů Ústí n.0rlicí, JH, FEMAD), 1995 Národní soutěž souborů LDO-ZUŠ -1.místo Mezinárodní festival "Multikulturní Evropa"pořádaný Radou Evropy )- Lucembursko, 1996 Mezinárodní festival Rakousko, 1995 lid.poezie Tiché sněhu hemžení (Národní přehlídka dět.rec.souborů Ústí n.0rlicí),1996 L.Smoljak: Obrazy ze života Acylpyrínků (Národ. přehlídka dět.div.souborů Ústí n.Orlicí, JH, FEMAD, Poema Brno, DRDOL (přehlídka rodin.divadla), Dětské divadlo Praha (přehlídka pro odborníky z Hannoveru a Berlína) - M.Lukešová - I.Konývková Nemocnice má ubrečená okna (Národ. přehlídka dět.div.souborů Ústí n.Orlicí, JH, FEMAD, Festival Jižního Tyrolska - Itálie), 1997 V.Škutina- I.Konývková: Kde bydlí čas (Národní přehlídka dět.div.souborů Ústí n.Orlicí, Jičín - město pohádek, Dětské divadlo Praha (pro odborníky z Německa) - A. Berková-I. Konývková: Je to tak prosté (ŠP), 1998 I.Konývková dle knih Barona Prášila: Prášíš?! (Národní přehlídka dět. div. souborů Ústí n.Orlicí, Mezinárodní festival mlád. divadla -Brixen-Itálie (udělena 1 z tří cen, a to Za ztvárnění Barona Prášila a osobitý projev) 2. Mezinárodní dětský divadel.festival Turgi- Švýcarsko
V r.1993 vznikl v základní umělecké škole další soubor s názvem HOP-SKOK, a to pod vedením Lucie Veličkové. Tento soubor se zúčastnil těchto národních přehlídek:1994 M.Černík: Tělo (Národní přehlídka dět. rec. souborů Ústí n.Orlicí) 1996 A.S.Puškin: Pohádka o rybáři a rybce (Národní přehlídka dět. rec. souborů Ústí n.Orlicí) 1997 L.Palečková: O malém tygrovi (Národní přehlídka dět. div. souborů Ústí n.Orlicí) 1998 J.Lennon: Št'astné a veselé, Randolfe (Národní přehlídka dět.div. souborů Ústí n.Orlicí) .Kromě těchto uvedených představení (která se hrají nejen na přehlídkách, ale hlavně pro školy ve městě i regionu) soubory HOP-HOP a HOP-SKOK uvádějí řadu dalších pořadů (např.večery poezie, monologů, VEDRA - VEčer DRAmát'áků s malými souborovými pokusy žáků LDO) Např. ve škol roce 1997-98 tyto soubory uvedly či vystoupily na 68 akcích, což během 10 měsíců škol.roku znamená 6,8 akcí za měsíc, tedy 1-2 akce týdně. Jen za měsíc září až prosinec roku 1998 uvedly či bylo sjednáno celkem 33 vystoupení, cožje cca 8 pořadů za měsíc. Vše s počtem žáků celého dramatického oboru cca 70.
KOTOVÁ - KONÝVKOVÁ, Irena: Informace pro Místopis. Rkp. 1998. kART
1998 Oblastní přehlídka mladých netradičních divadel, které se zúčastnilo 7 amatérských souborů
Karlovarské noviny, 04.04.1998
1998 Projekt Dílna 98 (7. ročník): 80 dětí a studentů z celé ČR, po 14 dnů navštěvovali ateliéry, studia a přednášky, ve kterých si zdokonalovali své výtvarné, hudební, taneční či dramatické schopnosti a projevy pod dohledem většinou profesionálních lektorů. V průběhu dílny se všichni podíleli na společném projektu - divadelním představení.
Karlovarské noviny, 16.07.1998
FEMAD 1991, JH 1992: Minidiv: Mašatová: Pohádka na modré niti (rež: I.Konývková )FEMAD 1994, JH 1994: DS Hop - hop ZUŠ: Konývková, Ciprová: O soukání
FEMAD 1995: DS Minidiv: Konývková, Farová: Pirátská pohádka
FEMAD 1996: DDS Hop - hop: Lukešová: Nemocnice má ubrečená okna
Smoljak: Obrazy ze života Acylpyrínků
WP 1976, 1992: Minidiv
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':