Databáze českého amatérského divadla

Texty: KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu SOkA Most, 1976

KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu SOkA Most, 1976
Ladeckého okrsek měl spojit ochotnické spolky především Mostecka a Duchcovska pro zlepšení jejich činnosti jak po stránce odborné - divadelní, tak po stránce národnostní. Okrsek vznikl v roce 1906 a v roce 1912 byl nazván Okrskem Ladeckého. Jeho předsedou byl od vzniku až do nacistické okupace V. J. Hrdlička. O činnosti okrsku do roku 1920 jsme informováni pouze sporadicky. Víme jen, že počet členských jednot vzrůstal, pořádala se okrsková představení, školení a další společné akce. Protože počet členů rostl, bylo v roce 1920 rozhodnuto pro lepší práci okrsek rozdělit na 6 skupin:
I. - J. K. Tyl Souš, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Třebušice, Tyl Ervěnice, Tyl Komořany
II. - Thálie Záluží, Jitřenka Chudeřín, Divadelní odbor Sokola Kopisty, Jan Hus Dolní Jiřetín
III. - Rudohořan Lom, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Lom, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Louka, Dramatický odbor Sokola Horní Litvínov
IV. - Neruda Duchcov, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Duchcov, Divadelní odbor Sokola Duchcov, Dalibor Ledvice, Hvězda Želénky, Buditel Osek, Tyl Nová Ves - Hrdlovka
V. - Tyl Bílina, Ochotnické sdružení Hostomice, ochotnické jednoty Světec, Křemýž, Chudeřín
VI. - J. K. Tyl Most, Občanská beseda Most, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Obrnice, Divadelní jednota Konobrže.
Dále jednáno v prvních letech, ale i nadále, na schůzích výboru okrsku o organizačních otáz-kách, poměru k ochotnickým jednotám mimo okrsek (omezení styků), diskutovány požadavky na nový divadelní zákon, proběhlo školení ochotníků a jednalo se o divadelní činnosti v praxi.
Po roce 1920 přistupují za členy další jednoty: Národní jednoty severočeská Obrnice, J. K. Tyl Nová Ves, Tyl Hostomice, Havlíček Liptice, Májoslav Hořany v roce 1920, v roce 1921 Omladina Dolní Litvínov - Lipětín, v roce 1922 pak Hudební vzdělávací spolek Triophon I pro Most a okolí (vystoupil roku 1935, ale znovu se stal členem), dále Mládež čsl. strany socialistické v Konobrži, Národní jednota severočeská Konobrže, Dělnická tělocvičná jednota Kopisty, Národní jednota severočeská Louka, Národní jednota severočeská Novosedlice a Tyl Komořany. Některé starší spolky však během doby odpadly.
V roce 1922, kdy probíhal v Mostě od 3. do 5. června krajský sjezd ochotníků, vykonal sem zájezd pražský okrsek ÚMDOČ v počtu 58 členů (byli provedeni po městě a uspořádána pro ně exkur-ze do dolů) a 4. 6. bylo slavnostní zakončení ochotnického kursu.
Kromě výborových a plenárních schůzí (valných hromad) probíhaly schůze předsedů jednot, jednatelů a režisérů, do jejichž čela byl postaven učitel ze Souše a později z Mostu Vítězslav Illich, funkcionář okrsku a uspořádán pro ně kurs po 6 neděl, jednou v Mostě a jednou v Duchcově s tématy přednášek - o režii, o repertoáru, o líčení, o hlase a gestu. Téhož roku čítal okrsek 34 jednot. byla navázána spolupráce s časopisem Stráž na Severu.
V roce 1923 přistoupily za členy Národní jednota severočeská Nová Ves u Duchcova a v roce 1924 Sokol Kopisty a Sokol Duchcov. Téhož roku zřízena byla okrsková knihovna, 6. července hráno na počest svátku M. Jana Husa okrskové představení v Hornickém domě v Mostě, z podnětu V. J. Hrdličky začal být spolu s Ruthovým okrskem v Ústí nad Labem vydáván Věstník divadelního ochot-nictva českého severu. Pro lepší organizaci divadelních představení a přímou spolupráci spolků bylo na schůzi okrskové rady zřízeno 9 divadelních skupin:
I. - Tyl Most, Občanská beseda, Triophon I Most, Národní jednota severočeská Obrnice
II. - Tyl Souš, Národní jednota severočeská Třebušice, Tyl Komořany, Májoslav Hořany
III. - Tyl Ervěnice, Národní jednota severočeská Novosedlice, Národní jednota severočeská Dřínov
IV. - Dělnická tělocvičná jednota Kopisty, Sokol Kopisty, Národní jednota severočeská Kono-brže, Mládež Komenského Konobrže
V. - Thálie Záluží, Hus Dolní Jiřetín
VI. - Jitřenka Chudeřín, Sokol Dolní Litvínov, Národní jednota severočeská Louka, Rudohořan Lom, Národní jednota severočeská Lom, Omladina Lipětín
VII. - Neruda Duchcov, Sokol Duchcov, Spolek horníků Duchcov, Národní jednota severočes-ká Duchcov, Buditel Osek, tyl Nová Ves - Hrdlovka, Havlíček Liptice
VIII. - Dalibor Ledvice, Hvězda Želénky, Ochotnicko hudební sdružení Hostomice
IX. - Tyl Bílina, Národní jednota severočeská Braňany, Národní jednota severočeská Chotovi-ny
Během roku přistoupily za členy ještě spolky Mladá síla Libkovice, pěvecký spolek Zvon Most a Sokol Chomutov, v roce 1925 přistoupil Vzdělávací kroužek Bečov a Odbor Jednoty zaměstnanců drah Horní Ves. Ze schůzí režisérů vznikl v roce 1925 klub režisérů. V letech 1924-1926 obdržel okr-sek subvenci od OSK Most. V roce 1926 přistoupila Národní jednota severočeská Podbořany. V roce 1927 se jednalo o divadelním zákoně, vzniklo Souručenství divadelních spolků v Mostě, zástupce okrsku vstoupil do okresního osvětového sboru. Do okrsku přistoupily téhož roku Sokol Ledvice a Vesna Horní Lom. Od roku 1928 byl rozšířen Věstník, který měl stále větší úspěchy mezi českou kul-turní veřejností. V roce 1928 přistoupila Národní jednota severočeská Sokolov a Národní jednota se-veročeská Cídlice u Sokolova. Okresek se rozdělil na dva obvody - mostecký a duchcovský.
V roce 1929 proběhl režisérský kurs a přistoupil spolek Baráčníků Židovice, v roce 1930 Hvězda Libkovice. Ochotnický kurs v roce 1929 trvající 7 neděl navštěvovalo v průměru 95 poslucha-čů. V roce 1930 bylo v okrsku 39 jednot a odborů. Okrsek se po celou dobu zúčastňoval práce v ÚM-DOČ a na Jiráskových Hronovech, jak uvedeno výše. Další činnost pokračovala patrně tak, jako dříve až do okupace, ovšem bohužel materiály k ní nejsou zachovány.
Ihned po osvobození a první konsolidaci poměrů v pohraničí obrátilo se představenstvo ÚM-DOČ na národní výbory obcí, okres a na známé činovníky Ladeckého okrsku se žádostí o obnovení činnosti. První přípis neměl úspěch, ale druhý z 24. října 1945, který svolával zakládací, respektive obnovovací schůzi okrsku do restaurace Cusolle na 4. listopadu. Předsedou přípravného výboru byl J. Matoušek. Na schůzi za ÚMDOČ promluvil tajemník K. Chrudimský. Čestným předsedou byl zvolen V. J. Hrdlička, zvoleni i další funkcionáři. Zástupce ústředí promluvil o potřebě obnovení činnosti a sjed-nocení ochotnické práce. První schůze okrskové rady konala se dne 11. listopadu, provedena doplňo-vací volba výboru, jednáno o organizaci práce, členských příspěvcích, schválení her. Začaly již okrs-kové soutěže. V roce 1946 přihlásilo se do ní 11 jednot, nakonec se účastnilo ale jenom 6, z nichž na prvním místě se umístil Tyl Souš, dále Máj Libkovice, Divadelní spolek Louka, Jednota divadelních ochotníků Jitřenka Horní Litvínov, Sjednocené ochotnické divadlo Lom. První dva postoupily do kraj-ské soutěže. V Městském divadle v Mostě provedeno krajové ochotnické představení. Od tohoto roku pravidelně probíhalo po celou dobu ochotnické odborné školení ve dvou kategoriích - I. pro začáteční-ky a II. pro režiséry. Měli se jich účastnit prakticky všichni členové, ale bohužel dlouho se tak nedělo. O absolvování bylo vydáno vysvědčení a absolventi mohli poslouchat přednášky divadelní školy Jirás-kova Hronova. Okrsková představení se konala i v jednotlivých obcích okresu, např. 14. 7. 1946 na náměstí v Souši (Naši furianti). Bylo to v souvislosti s oslavami 90. výročí úmrtí J. K. Tyla. Oslav se účastnil i V. J. Hrdlička. V tomto roce bylo ve svazku okrsku 11 jednot, v následujících již 16 jednot. Protože byla snaha o sjednocení ochotnické činnosti, prosazoval se trend, aby v jedné obci byl jen jeden ochotnický spolek. Za tímto účelem byl také požádán ONV, aby nepovoloval představení jednot, která nebyla konzultována s okrskem.
V roce 1947 byl podán na valné hromadě okrsku dne 2. 3. návrh, aby okrsek nesl napříště jméno V. J. Hrdličky, což přijato s potěšením všemi přítomnými a nakonec schváleno i ÚMDOČ. Udá-losti roku 1948 odrazily se i v ochotnickém hnutí a při okrsku byl zřízen akční výbor. Byl podán také návrh na vydávání okrskového časopisu, což se již ale neuskutečnilo. Akční výbor při okrsku byl zru-šen již 6. května 1948. V tomto roce začala také užší spolupráce se Svazem české mládeže. V roce 1949 bylo provedeno od 30. ledna školení okrskové v budově Masarykových škol v Mostě. Přednášky a průběh spolu s okrskem zajišťovala okresní osvětová rada. Kromě jednání výborových a členských schůzí scházejí se příležitostně opět i režiséři a utvořená nově školská komise okrsku. V roce 1949 měl okrsek 26 jednot. Ale došlo k jeho rozdělení, v souvislosti se správní reformou, na Hrdličkův okr-sek v Mostě a Průchův okrsek v Litvínově. V roce 1950 pořádalo Krajské krušnohorské divadlo, které začalo s ochotníky spolupracovat, týden sovětských her, při němž byl v Mostě předveden Pogodinův Kremelský orloj. Začala se rozjíždět i soutěž lidové umělecké tvořivosti (LUT) a v souladu s vývojem společenských organizací začaly se divadelní jednoty poznenáhlu spojovat s nimi. V roce 1951 pak byla ÚMDOČ zrušena, stejně jako samostatné spolky a činnost se přenesla do společenských organi-zací a závodních klubů. Funkcionáři pak byli převedeni na odpovídající činovnická místa jednak ve společenských organizacích, jednak v krajských a ústředních orgánech LUT. Poslední schůze Ladec-kého okrsku konala se dne 4. března 1951. Při ní vybrán divadelní odbor ZK Kopisty jako jednota, nad níž bude mít patronát ústředí LUT. Tak skončila činnost jedna forma ochotnické činnosti, aby ustoupila formám novým.
Vývoj se obráží i v dramaturgii spolků po roce 1945, kde kromě děl klasických objevují se hry sovětské, hry s tématikou sociální kritizující starý společenský řád, hry oslavující protifašistický odboj a osvobození a hry ze současného života, zobrazující nástup lidové demokracie.

1/ V. J. Hrdlička, narozen 17. 12. 1870 v Jincích, zajímal se o divadlo již od školních let. Byl železnič-ním zaměstnancem. V Praze působil ve Smíchovském ochotnickém spolku Kollár. V roce 1899 přišel do Mostu a věnoval se cele divadlu. Ochotnická jednota Tyl a zvláště Ladeckého okrsek ÚMDOČ jsou i jeho dílem. Stal se pak předsedou městského osvětového sboru, správcem divadelního oddělení Podkrušnohorského muzea, byl i čestným předsedou ÚMDOČ. K 50. výročí jeho činnosti v ochotnic-kém hnutí bylo dne 27. 4. 1938 uspořádáno slavnostní představení hry V. K. Klicpery Naši furianti, kde jubilant sehrál roli pantáty Dubského. Založil též Věstník ochotnictva českého severu, který vycházel nejméně do roku 1933 desetkrát ročně, každého 15. První číslo vyšlo 15. 10. 1924.

2/ Úkolem spolku bylo „pěstovati ušlechtilou zábavu, pořádati rozpravy poučné i zábavné a divadelní představení, pořádati výlety a dovolené hry, cvičení ve zpěvu a podporovati dobročinnost“. Hlavní význam mělo však uspořádání divadelních her.

3/ Zachován plakát, který nás bohužel neseznamuje se jmény herců.

4/ Zachován plakát, který zve současně k ustavující valné hromadě přátelskému dýchánku. Program zahajoval Tylovým Proslovem V. J. Hrdlička a následoval humoristický program.

5/ Ve fondu Ladeckého divadelní okrsek zachováno pozvání k ustavující schůzi Ladeckého okrsku dne 27. 5. 1922, inv. č. 10. Okrsek byl nazván po Janu Ladeckém, původním povoláním učiteli (naro-zen 181, zemřel 1907) divadelním teoretikovi a dramatikovi. V letech 1887-1892 vydával časopis Čes-ká Thálie, později byl redaktorem Thálie. Připravoval vydání divadelního slovníku.

6/ To bylo první vystoupení mosteckých ochotníků na scéně německého městského divadla. Ovšem česká vystoupení českých stálých scén probíhala pohostinsky v Městském divadle v Mostě již od roku 1919 a to ve dvou sezónách ročně v květnu a září v letech 1924-1926 se konala podzimní sezóna od poloviny srpna do poloviny září. Zajímavé bylo to, že si divadelní činovníci někdy stěžovali na malou návštěvnost při českých představeních. Zdá se ale, že to bylo odvislé od úrovně divadla, které v Mostě hostovalo. Česká představení probíhala v Mostě až do roku 1938. Hrála tu např. divadla z Českých Budějovic, Pardubic, Olomouce, Prahy a to jak činoherní, tak operní a operetní scény.

7/ O účasti na Jiráskových Hronovech informují nejlépe popsané fotografie v albech, fond Ladeckého okrsek, inv. č. 13 a 14. Na prvním Jiráskově Hronovu v roce 1931 účastnili se Mostečtí ochotníci ve hře Gero, na II. v Janu Roháčovi, na III. ve hrách Drama čtyř chudých stěn a Jan Žižka, na IV. v Janu Roháčovi, na V. v Emigrantovi, na VI. v Lucerně, na VII. v Bratrstvu, na VIII. v Panu Johannesovi a v Janu Husovi, na XI. ve Vojnarce. Více z dochovaných materiálů zjistit nelze. Některé hry sehrál Tyl, jiné Okrsek Ladeckého, další severočeští ochotníci. Mostečtí se účastnili i v celostátních společen-ských vystoupeních.

8/ V. Vydra, R. Deyl st., H. Haas, K. Želenský, operní herec K. Hruška, F. F. Šamberk.

9/ Mezi autory tu nalezneme A. Jiráska, J. K. Tyla, V. K. Klicperu, F. F. Šamberka, E. Krásnohorskou, J. Hilberta, F. A. Šubrta, K. Legera. Mostečtí ochotníci se pokoušeli o Shakespeara, K. Čapka (Lou-pežník) a L. N. Tolstoje. Na repertoáru nechyběl ani Stroupežnický, Vrchlický a Želenský. Kromě těch-to her, z nichž jsou dochovány fotografie, asi druhou polovinu inscenací tvořily operety, komedie, fraš-ky a hry se zpěvy, zvláště od O. Fastra, K. Fořta, F. Rutha, F. Hermana a dalších. Po roce 1918 obje-vují se konjunkturní legionářské hry a apologie T. G. Masaryka. Po celou dobu však nechyběly ani náměty sociální, jež si vyžadovalo složení mosteckého českého obecenstva. Bohužel o úrovni insce-nací na základě známých materiálů hovořit nelze.

10/ Fond Ladeckého okrsek, inv. č. 7.

11/ Fond ONV Most, inv. č. 203, karton č. 21.

12/ Proslovené přednášky: 1) Funkce divadla v lidové demokracii, 2) Dějiny divadla, 3) Malé jevištní formy, 4) Dramaturgie na cestě k socialismu, 5) Režisér a jeho práce, 6) Výtvarník na jevišti, 7) Herec a jeho práce, 8) Jevištní řeč, 9) Maskování a kostýmování, 10) Organizace.

13/ Bohužel, přesné údaje o spolcích, jejich názvech a počtu z dochovaných materiálů nelze zjistit. Předložený soupis si tedy nemůže klást za účel úplnost. Spolky jsou seřazeny podle let, k nimž se o nich poprvé mluví.
1946: Vojan Most, Tyl Obrnice, K. Čapek Janov, Jitřenka Litvínov, Vesna Lom, Rudohořan Lom, Vojan Třebušice, Tyl Komořany, Tyl Ervěnice, Máj Libkovice, Zvon Konobrže, Lumír Rudolice.
1947: Spolek divadelních ochotníků Louka, Lumír Kopisty, Hraničář Černice, Hus Dolní Jiřetín, Diva-delní spolek Hora Svaté Kateřiny, Thálie Dolní Jiřetín, Spojená ochotnická jednota Lom.
1950: Třebušice, Slovan Bečov, Sokol Obrnice, Kollár Polerady, Hořany, Jirásek Havraň, Jirásek Pa-tokryje.
V roce 1956 ve fondu ONV Most, inv. č. 205, karton č. 21 objevuje se soupis divadelních souborů: J. K. Tyl ZK Vrbenský Souš (na zájezdě u vídeňských krajanů v témže roce), Divadelní soubor Vojan Most, J. K. Tyl Osvětová beseda Hořany, Dramatický odbor Úpravny uhlí Komořany, J. Hus ZK dolu Centrum Dolní Jiřetín, Dramatický odbor Vojan Třebušice, Divadelní kroužek Lumír ZK dolu Julius III Kopisty, Divadelní soubor při státních statcích Patokryje, Divadelní soubor dolu Ležáky II Rudolice, Divadelní soubor Slovan JZD Bečov, Divadelní soubor Jirásek ZK Cukrovar Havraň, Divadelní soubor ČSD Obrnice, Divadelní soubor Budoucnost Pozemní stavby 15/A Most, Divadelní soubor dolu Hra-bák Čepirohy, Divadelní soubor Pod Žateckou Most. V soupisu ještě pěvecké a taneční soubory.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':