Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sadská

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1815
1815 první ochotnické divadlo – podle Jana Vondráčka byla založena Ochotnická družina – v české řeči.
1817 zaznamenáno, že ochotnický soubor založil Jan Jakub Němeček, člen rozvětveného hudebního rodu v Sadské.
První česká hra – Braniboři (autor a datum uvedení nezjištěny).

1817–1827 studenti hráli v obecním domě, v horní radnici.

1841 opět několik ochotníků ("magistrátní úředníci, měšťané, jejich manželky a děti" – Květy 6. 5. 1841) hrálo postupně v domech čp. 76, 32 a 73, až do 1849.

1851 Divadelní společnost Václava Šmída připravovala svá představení s přispěním místních ochotníků (např. Kouzelnice Sidonya, ve prospěch zbudování Národního divadla).

1853–1854 několik dalších představení v hostincích čp. 258 a 74.
1857 kroužek nedostal povolení a skončil.

1860 znovu v hostinci čp. 74 a U Thalie, čp. 255.
Od začátku 60. let 19. stol. (nejpozději) užívali ochotníci název Divadlo ochotnické města Sadsky (patrně do 1908, poté SDO Klicpera). Hrálo se v obecním domě.

V 70., 80. a 90. letech 19. stol. hráli studenti.

V 80. a 90. letech 19. stol. Divadelní odbor Sokola, zmínky o jeho činnosti též 1918 a ve 20. letech 20. stol.

Koncem 80. let 19. stol. měla divadelní odbor Tělovýchovná jednota Orel, činnost zaznamenána i ve 20. a 30. letech 20. stol.

Koncem 19. stol. hrál i Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů.

1908 založen Divadelní spolek Klicpera,
hrál v hostincích, kde vystupovaly i kočovné divadelní společnosti, od 1920 nové jeviště. 1951 po zrušení spolků byl soubor zařazen do Závodního klubu ROH Orbis jako jeho divadelní odbor. Od 1959 Klicpera, divadelní soubor Osvětové besedy. 1962–1974 město bez scény, pauza v ochotnické činnosti. 1973 na podzim byl obnoven Divadelní soubor Klicpera Osvětové besedy, od 1974 činný. 1986 byla zrušena Osvětová beseda a zřizovatelem souboru Klicpera se stalo Střediskové kulturní centrum Sadská. 1991 se změnil název zřizovatele souboru Klicpera na Kulturní centrum města Sadská, 2014 spolek činný, zřizovatel Kulturní a informační centrum města Sadská.

Po 1920, kdy se o ochotnické divadlo pokoušela celá řada spolků, stran a pod., si od Spolku divadelních ochotníků Klicpera půjčoval jeviště např. Sokol, Orel, ale také škola, Sdružení katolické mládeže, spolek(?) Pochodeň, Čs. strana socialistická nebo Čs. strana lidová, o jejichž divadelní činnosti nemáme více informací. (Aktivní ochotníci ve městech a obcích bývali obvykle též členy dalších spolků nebo organizací a divadelní činnost různých subjektů v místě prolínala.)
Na tomto jevišti hrávaly i divadelní kočovné společnosti.

Hostovala Operetní společnost moravskoslezská a Tyl z Nymburka.

Ve 30. letech se hrálo též v Serbusově hostinci.
1935 se hrálo v Šubrtově hostinci.

Ve 30. letech též Dramatický a zábavní spolek Vzlet při Mladé generaci.

Studenti hráli v 1. pol. 20. stol. samostatně nebo spoluúčinkovali, např. s SDO Klicpera.

Ve 30. letech 20. stol. byl aktivní Vzdělávací a zábavní kroužek při Církvi československé, činný i 1944–1947.

1950 se divadlo přestěhovalo do hostince Dvořákových.

1962–1974 město bez scény.

V 70. letech byla upravena klubovna a akustický div. sál s jevištěm v Kulturním středisku.

V 70. letech působil při Základní devítileté škole v Sadské divadelní kroužek.

Od 1999 město dějištěm přehlídek Klicperovy divadelní dny. Pořadatelem Kulturní a informační centrum města Sadská a Divadelní spolek Klicpera.


LOUTKOVÉ DIVADLO
Ve 20. letech 20. stol. zde hrál loutkové divadlo Sokol, obnoveno po 2. svět. válce, činné i 1949.

Od 1972 Loutkářský soubor Kohoutek (dospělí) Osvětové besedy, od 1986 Střediskového kulturního zařízení, činný i koncem 80. let.

V 80. letech 20. stol. činný též Dětský loutkářský soubor Matějíček Osvětové besedy, od 1986 Střediskového kulturního zařízení.
Bibliografie:
175 let divadelní ochotnické činnosti v Sadské 1815–1990. Divadelní spolek Klicpera 1991 (podrobné informace o repertoáru, seznamy herců, fotografie, plakáty, programy atd.)

190 let ochotnické divadelní činnosti v Sadské. Divadelní spolek Klicpera 2006, 58 s (obsahuje též seznamy členů a uvedených her v různých obdobích, účast na přehlídkách, plakáty, fotografie).

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 83.

BARANOWSKÁ, Kateřina: Klicperovy divadelní dny Sadská 2005. AS 2005, č. 3, s. 38. Foto.

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV: Zámecké jeviště – nesoutěžní přehlídka divadelních amatérských souborů. AS 2001, č. 4, s. 35. Zprávičky. (Zpravodaj města Brandýs nad Labem-Staré Boleslavi, č. 5, 2001 – MG)

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, 357 obr. v textu., s. 181.

CÍSAŘ, Jan: Popis jedné přehlídky. XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, 2003. AS 2003, č. 6, s. 3–6.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 181, 291.

DROBNÁ, Jarmila: Historie ochotnického divadla v Poděbradech a Sadské v období 1. poloviny 19. stol.–1945. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1994.

FELZMANN, Rudolf: Dvě poučení ze Sadské. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 26–27.

INFORMACE KIC Sadská pro MČAD. Rkp. 2001, 2 s. kART.

KRÁTKÁ, Dramomíra, Městské muzeum, a KRÁTKÝ, Jiří: Ochotnické divadlo v Sadské. Rkp. 1997, 12 s. kART.

KRÁTKÁ, Drahomíra: Fakta o divadelních ochotnících v Sadské (1817–1996). Rkp. 1996, 1 s. kART.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky “Divadelní ochotník" (1861–1898), redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj., díl II, sv. 1, s. (V. A. Paroubek), s. 5, 68.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 426–427.

PAROUBEK, F. A.: Letopis města Sadsky v okresu poděbradském kraje Čáslavského v Čechách. 1859.

PAROUBEK, F. A.: Ochotnické divadlo v Sadsce. Divadelní ochotník, Praha 1863.

ŘEHÁK, Adolf ml.: Co víte a nevíte o divadelním spolku ochotníků Klicpera v Sadské. In: Sadské posvícenské noviny, srpen 1993.

ŘEHÁK, Adolf: 175 let divadelní ochotnické činnosti v Sadské. 1815–1990. Divadelní soubor Klicpera v letech 1959–1988. Rkp. Nestr. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STROTZEROVÁ, Miluše: Zase o krok dál. (OP o. Nymburk 1983) AS 1984, č. 3, s. 3.

STROTZEROVÁ, Miluše: 10 přehlídek amatérských divadelních souborů okresu Nymburk. Střediskové kulturní zařízení Sadská. 1984, nestr. kART.

Středočeský vlastivědný sborník. Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 1998. NK 0461826.

VALEŠ: Klicperovy divadelní dny v Sadské. Amatérská scéna 2000, č. 3. s. 4.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 191.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 267.

VONDRUŠKA, Jaroslav: Klicperovy divadelní dny Sadská 2010. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 38–39.

VOSÁHLOVÁ, B.: V Sadské ožívá divadlo. AS 1974, č. 1, s. 15.

Zprávy Loutkářského soustředění 1949, č. 3, s. 5.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882, s. 171–172. kDÚ.


Československý loutkář 1984, č. 6, s. 126.

Divadelní listy 1883, č. 23, s. 198.

Sadská. Besedník 1872, r. 1, č. 18, s. 236. NK.

Thalie 1897–8, č. 4, s. 29; č. 10, s. 80.
Thalie 1898–9, č. 5, s. 40.
Thalie 1899–1900, č. 21, s. 168.

Týdeník Nymbursko, č. 18, 1998.

Internet – 9. ročník Klicperovy divadelní dny 2007. Průběh a program.

WEBOVÉ stránky DS Klicpera – http://www.dsklicpera.wz.cz/ – 27. 1. 2014.

WEBOVÉ stránky města Sadská – Příspěvkové organizace města – Kulturní a informační centrum Sadská – Klicperovy divadelní dny – http://www.kic-sadska.cz/div_hry14.php – 3. 2. 2014.
Archivy:
Archiv DS Klicpera 1959–1989:
Kronika souboru, 1990.
Pamětní kniha spolku divadelních ochotníků v Sadské.
Pokladní kniha divadelního ochotnického spolku Klicpera v Sadské (1918–1951).
Vyúčtování her ochotníků za rok 1872–1903.
Vyúčtování divadelních her z 1925–1951.
Zápisy ze schůzí divadelního spolku Klicpera z let 1913–1923.
Zápisy ze schůzí spolku divadelních ochotníků v Sadské 1924–1951.

Nymburk, Státní okresní archiv Nymburk:
Dopisy k činnosti 1944, 1947. Doklady k činnosti 1872–1951.
Církev československá – divadelní odbor Sadská (1944–1947).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3301, sg 30/447/58, SDO Klicpera 1908.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/1489/1940, SDO Klicpera.
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/1081/1934, Vzlet, dramatický a zábavní spolek při Mladé generaci.

Sadská, Muzeum:
Kniha oběžníků Vzdělávacího a zábavního kroužku Církve československé.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Sadská, Klicpera, Hrátky s čertem, 1974
Sadská, Klicpera, Jak čert vyletěl z kůže, 2010
Sadská, Klicpera, Věčně tvůj, 2008
Sadská, Letopis města Sadsky, titulní strana, 1859
Sadská, opona, Pohled na obec, autor neznámý, 1870
Sadská, Oslava 400leté památky narození Mikuláše Koperníka – plakát, 1873
Sadská, plakát Šmídovy společnosti, 1858
Sadská, průkaz pro zástupce města na položení základního kamene ND, 1868
Sadská, spolupráce ochotníků s kočovnou div. společností, 1851
Sadská, Studující, Selské námluvy, Studenti na svátcích, V ochraně Napoleona I., 1879
Sadská, výstava 2006, instalace 3


Mapa - Sadská

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sadská, spolupráce ochotníků s kočovnou div. společností, 1851
Sadská, plakát Šmídovy společnosti, 1858
Sadská, Letopis města Sadsky, titulní strana, 1859
Sadská, průkaz pro zástupce města na položení základního kamene ND, 1868
Sadská, výstava 2006, instalace 3


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.