Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Říčany

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1850
1850 první zmínka o ochotnickém divadle. Dle zakladatele říčanského muzea řídícího učitele Aloise Mudruňky se hrálo již před rokem 1850, doklady se však nezachovaly.
Kolem 1856 se hrávalo v hostinci Na růžku.
Studenti měli v té době zakázáno hrát.

1868 nejstarší divadelní spolek v místě - Ochotnické divadlo v Říčanech.
1870 ochotníci se sloučili ve Čtenářské besedě a přejmenovali na Besední ochotnické divadlo.

Patrně od 70. let 19. stol. Vzdělávací beseda Havlíček, činná ještě ve 20. letech 20. stol. (viz Obrázky - plakát)

Školní mládež také hrávala divadlo už od konce 19. stol. Podle zdrojů se pak i dále divadlo hrálo v různých obdobích ve všech říčanských školách.

Počátkem 20. stol hrál mezi jinými Svaz řemeslníků říčanských.

Koncem 19. a zač. 20. stol. hrával na besedním jevišti i Sokol.

V první polovině 20. stol. hrávali divadlo také studenti (zazn. 1912, 1949).

Za 1. svět. války činnost ochotníků nezanikla, nejprve uváděli jednoaktovky na tzv. programových večírcích, od 1916 i celovečerní hry (Hilbert, Jeřábek, Viková-Kunětická...). Poslední váleč. premiérou byla 24. 9. 1918 hra J. K. Tyl (Šamberk). Celkem ve váleč. období uvedeno 21 titulů.

1921 se Besední ochotnické divadlo přejmenovalo na Dramatické sdružení ochotníků.
1922 členem ÚMDOČ.

1922 vznikl Divadelní spolek Tyl, po vnitřní krizi v souboru 1926 ustaven Dramatický a vzdělávací spolek Tyl, který koncepčně navázal na ochotníky z r. 1856. Činný v průběhu 20. stol. i na zač. 21. stol. (různí zřizovatelé, viz soubor), 2011 Divadelní spolek Tyl - Říčany.

Ve 20. letech 20. stol., např.1925, měl divadelní odbor Orel.

1926 hrála Církev československá. Její div. představení zaznamenáno také 1949.

1930 sídlo XI. obvodu Pražského kraje SDDOČ.

Od 1936 recitační odbor Studentského sportovního klubu ("Táčkaři"). 1946 se spojil s Tylem pod jeho názvem.

1938 ke spolku Tyl se připojila i Dramatika (z Radošovic).

1943 registrován Spolek div. ochotníků Tvorba. (Po zákazu činnosti 1944 hrál ilegálně pro děti v klubovně sportovního stadionu.)

1950 všechny soubory sloučeny v jeden Divadelní soubor Tyl ZK Sdružených skupin ROH.

1962 v Říčanech založena tradice okr. div. přehlídek.

Od zač. 60. let recitační soubor Maják v SVVŠ (ved. Beneš), později recitační soubor gymnázia (ved. J. Čadil), činný do 80. let.
V 70. letech též divadelní soubor gymnázia, ved. a rež. V. Špirit. Oba soubory se účastnily přehlídek.

1974 nacvičil muzikál Dětský div. soubor (škola?).

1986 úspěšný soubor Lidové školy umění Říčany u Prahy.

Od 1997 nesoutěžní přehlídka amatérských DS Divadelní podzim Jiřího Šatopleta (dlouholetý člen Tyla, divadlu v Říčanech se věnoval více než 50. let).

Od 2007 ExCe(e)S, divadelní sdružení.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
Loutkové divadlo v Říčanech má svůj počátek v osobě Kristiána Vojíře, který byl nadšeným loutkářem a autorem mnoha her.
Od 1903 Vojířovo domácí loutkové divadlo. Skončilo brzy po odchodu K. Vojíře z Říčan 1912, ještě krátce se hrálo v obecné škole, které divadlo věnoval.

1920-1941 Loutkové divadlo Sdružení přátel dítek.

1942 vybudováno loutkové divadlo Dělnické tělocvičné jednoty, 1949 soubor začleněn do TJ Sokol.

1946 registrován Spolek Loutkář.

Po 2. svět. válce junácké loutkové divadlo D 25 hrálo na Masarykově náměstí.

1953-1962 loutkové divadlo při Osvětové besedě (původně 1951 Klub ROH, krátce nato ZK ONV a od zač. 1952 Osvět. beseda).

V 50. letech loutkové divadlo hráli i středoškoláci (informace nedochovány).

1982 loutkářský soubor Na kahánku (pod tímto názvem pražské Paraple L. Richtera, sem načas přeneseno kvůli problémům se schvalováním her).
------------------------

Zahraniční reprezentace
DS Tyl: 2001 Tunis, Ariana, Světový festival mladého divadla.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 85; 2001, s. 77.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Bechyňské perlení 2004. AS 2004, č. 1, s. 5–7.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 6, 196-197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998., 357 obr. v textu., s. 99, 175, 248, 302, 324, 337, 339.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 470, obr. s. 471:
Ukázka alegorického vozu na téma Z dob faraonů - Poroba. Ze Slavnosti 60. výročí zrušení roboty v Říčanech 1908, alegorické vozy navrhl K. V. Muttich. Muzeum v Říčanech.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

KAPITOLY z dějin Říčan. Říčany, Městská rada 1997, s. 409-434.

KODEŠ, Jaroslav: Divadlo dětem Mělník 1997. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 21.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

KUTNÁ HORA. (Festival Tylova Kutná Hora.) Amatérská scéna 1974, č. 4, s. 21.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadlo dětem Mělník. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24-25.

LIBČICE. Amatérská scéna 1976, č. 1, s. 21.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 423-424.

NÁVRH na udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla Václavu Kalašovi. Rkp. SČDO 2004.

NOVÁK, Jan. XIII. festival pražských amatérských loutkářů. Čs. loutkář 1983, č. 3, s. 58-59.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

PURKAR, Karel: Slovo o souboru v Říčanech. Besedník 1872, č. 1, s. 16.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Nevelký rozhovor o jedné přehlídce ve městě, kde se všechno rozkecá… Rozhovor s režisérkou Radanou Šimčíkovou. Amatérská scéna 2007, č. 6.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 121. (DS Tyl 1986, Euripidés: Medea, r. J. Šatoplet, v. J. Maťátková - H. Dušková, h. K. V. Burian.)

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 93.

ŠATOPLET, Jiří: Ochotnické divadlo v Říčanech. In: Kapitoly z dějin Říčan. Říčany, Městská rada 1997, s. 409-434.

ŠIMČÍKOVÁ, Radana – PURKAR, Karel – VRBA, František (ptal se): Náš rozhovor. Říčanský kurýr 2001, č. 10, s. 14-15.

ŠTEMBERGOVÁ, Šárka. Aby nejmladší nebyl poslední. Čs. loutkář 1986, č.10, s. 234–235.

(Vd a lg). O jedné přehlídce a ledačems jiném. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 126-127.

VONDROVÁ, Gabriela: Osmá bilance. Amatérská scéna 1970, č. 9, s. 17-18.

VYDRAŘOVÁ/Šebková, Šárka, Bc.: Divadlo na Říčansku v letech 1918-1948. Univerzita Pardubice, FF, 2013.

WEBOVÉ stránky DS Tyl:
http://dstyl.ricany.cz/
(28. 9. 2011)

WEBOVÉ stránky souboru ExCees:
http://www.excees.info/
(28. 8. 2010, 29. 9. 2011)

ZBORNÍK, František: POPAD 2010 - zpráva o pražské divadelní přehlídce. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 10-12.

Amatérská scéna 1991, č. 7.

Československé divadlo 1925, č. 13, s. 208.

Ochotnické divadlo 1932, č. 5 (?), 3. str. ob., č. 9 (?), 3. str. ob.

Thalie 1897-8, č. 16-17, s. 136.

Zprávy Loutkářského soustředění 1940; 1946, č. 12, s. 6.
Archivy:
kART:
3 evidenční karty ÚKVČ, 1988.

Městské muzeum Říčany:
Kronika loutkového divadla DTJ.
Výstava přírůstků 2005. (?)

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1921-1925, i. č. 378/6140/1921, Dramatické sdružení ochotnictva.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/4688/1926, Dramatický a vzdělávací spolek Tyl (zal.).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/3673/1943, SDO Tvorba (německý zápis).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/3880/1946, Spolek Loutkář.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Říčany pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4:
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Říčany, alegorický vůz  Z dob faraonů, ze slavnosti k 60. výročí zrušení roboty, 1908
Říčany, Kristián Vojíř, první říčanský loutkář
Říčany, loutkáři
Říčany, Měšťákova svatba,1979
Říčany, orchestr loutkového divadla
Říčany, zákulisí divadla


Mapa - Říčany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Říčany, Kristián Vojíř, první říčanský loutkář
Říčany, zákulisí divadla
Říčany, orchestr loutkového divadla
Říčany, loutkáři
Říčany, alegorický vůz  Z dob faraonů, ze slavnosti k 60. výročí zrušení roboty, 1908
Říčany, Měšťákova svatba,1979


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.