Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Český Krumlov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Český Krumlov
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1880
V 80. letech 15. stol. první zmínky o divadle na rožmberském dvoře.

1588–1739 hráli jezuité (viz Bartušek, s. 102–107).
Budova, v níž hráli jezuité divadlo, po zrušení řádu (1773) využívána jako Městské německé divadlo, později i pro česká představení Čtenářské besedy.

Z konce 17. stol. pochází vzácné barokní zámecké divadlo, nejstarší ve střední Evropě, dodnes zachované s veškerým vybavením - s původním technickým zařízením, s původními dekoracemi a rekvizitami: 1675 zde zřídil první scénu (s 15 proměnami) Johan Martin Schaumberger.
1682 existovala v blízkosti západního křídla zámku také dřevěná divadelní budova. 1760 stržena a začalo se stavět nové divadlo.
(Podrobněji viz Obrázky – citace Bartušek.)
----------------------------------------------------

1880 zal. Čtenářská beseda, divadelní aktivity od 1881 do 1938. Hrálo se v barokním zámeckém divadle, v zámeckém kasinu,
1880–1882 na jevišti besední místnosti v hostinci U černého orla na Latránu
1883–1938 v sále České záložny v hotelu Růže.

1903–1938 Dramatický odbor Sokola. Též SDO Tyl při TJ Sokol.

1919 zde působila Jihočeská divadelní scéna.

Ve 20. letech 20. stol. hráli žáci místní obecné školy.

Ve 20. a 30. letech divadlo hrály i další spolky:
Řemeslnická jednota, Národní jednota pošumavská, Orel, Dělnická tělocvičná jednota.

1938 české divadelní aktivity skončily.

1945 založena Českokrumlovská scéna, intenzivní průběžná činnost do zač. 21. stol.

1963–1972 hrála Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků.
1969–1981 Dětský divadelní soubor Klubíčko při Základní škole na Špičáku.

1971 uzavřeno Městské divadlo, stalo se součástí hotelového komplexu Růže. Scéna hrála v provizoriu bývalé restaurace na Horní Bráně a později v klubu mládeže Luna.
1973 založeno při Místním domu kultury Divadlo poezie Růže, 1981 zrušeno zřizovatelem.
V 70. letech 20. stol. divadelní soubor pionýrského oddílu Racek.
1976–1981 Dětský recitační soubor Růžička Základní devítileté školy Za nádražím.

Další soubory působily příležitostně při gymnáziu, při Okresním domě pionýrů a mládeže.

1981–1989 Základní škola Plešivec, div. kroužek.
1984 ustavena okr. pobočka Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO), iniciátor V. Kučera, ved. DS Hrudkováček.
1987–1989 Kloktadlo, div. soubor Okresního kulturního střediska.
1988 Kroužek dramatické výchovy Základní školy Dukelských hrdinů v Českém Krumlově.

1993 (1994) přestaveno kino na Horní bráně na Městské divadlo, obnovena činnost Českokrumlovské scény.
Od 1996 Proradost – otevřené neformální seskupení hrajících neherců. 2016 činné.
1997–2012 Střední soukromá umělecká škola sv. Anežky České měla divadelní soubory při oboru Scénická, interiérová a výstavní tvorba (AŽ NAD NO; KUS_CIR_KUS)

1999 Základní škola Linecká, kroužek dramatické výchovy.

V místě pořádány přehlídky, semináře, tvůrčí dílny přesahující rámec okresu.
1969–1970 krajská recitační soutěž O pětilistou růži, od 1971 změna názvu – O znak města Českého Krumlova (povinnost recitace jednoho jihočeského autora).
1988–1992 OKS organizovalo Divadlo na dvorku, v atriu “ve stodole”, v prelatuře či kolem kostela sv. Víta, součástí besedy, tematické semináře OKS. Organizátorkou přehlídek, literárních soutěží, mnoha dílen a seminářů pro ved. dětských i dospělých div., loutkářských a recitačních souborů byla od 70. let do začátku 90. let Eva Horáková. V 80. letech vedla Dětský div. soubor při Domu pionýrů a mládeže, v 90. letech Domu dětí a mládeže.

1999 kočovné divadlo Kolomaz.

2003 divadelní soubor Boudy (mládež).
2003 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov – MY divadlo.
2005 taneční soubor Flasch.
2007–2008 Studio Steier 1915, klub nejen jihočeských divadelníků.
2009 Drag Addicts.

Od 2010 DěS – Dětské studio Městského divadla, 2016 činné.


LOUTKOVÉ DIVADLO
Ve 20. a 30. letech 20. stol. loutkové divadlo Matice školské.

Od 1955 Loutkářský soubor Osvětové besedy (a Domu osvěty?) v sále bývalé tělocvičny. Činný v 50. letech.

1975 založen Loutkářský soubor Okresního kulturního střediska (OKS), činný i v 80. letech.
Od 1984 přehlídky, semináře, tvůrčí dílny přesahující rámec okresu, setkání loutkářů, pořadatel OKS Český Krumlov.

Od 1997 Loutkářský soubor Střední umělecké školy Sv. Anežky České, 2012 činný.
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13–63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 223–229.

BAROKNÍ zámecké divadlo Český Krumlov. Praha, Divadelní ústav, Památkový ústav 1993.

BRŮČEK, Josef: Dačické kejklování. AS 2007, č. 2, s. 18–19.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 17, 26, 31.

CZECH Theatre 1994, č. 7. Praha, DÚ.

DĚJINY českého divadla I., s. 134, 175, 298, 317, 350.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2005, s. 170.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna, vl. n., s. a., s. 55–57.

DŘÍZHALOVÁ, Iveta: Faustování ´98. Amatérská scéna 1999, č. 1, s. 10–12.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2005. AS 2005, č. 3, s. 8–17. (viz Texty)

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 11, 15, 158–159; obr. 3–6, 238.

HILMERA, Jiří: Zámecké divadlo v Českém Krumlově. Zprávy památkové péče XVIII, Praha 1958.

HORÁKOVÁ, Eva: Přehlídky, semináře, tvůrčí dílny v okrese Český Krumlov. Rkp. 1999, 9 s. kART.

HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999, 38 s. kART.

HORVÁTH, Karol: Čajka, ktorá nevyletela. Recenze hry Racek. Zpravodaj JH 2005, č. 9, s. 8.

HRDINOVÁ, Radmila: Jak zabít racka – námět na krátkou povídku. Zpravodaj JH 2005, č. 9, s. 8.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 41–44.

KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny pootevřely oponu nad jihočeským amatérským divadlem. AS 1998, č. 5, s. 22–23.

LÖSSL, Jiří: Tanambourrée 2005 – 7. ročník přehlídky scénického tance. AS 2005, č. 4, s. 24–25.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 157–159.

NÁRODNÍ přehlídka v dětské recitaci. Příbram, OKS, DK 1978.

PAUSAROVÁ, Anna: Když se tři království rozhádají. Recenze festivalového představení Tři království. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 272, 22. 11. 2001, s. 18.

PROVAZNÍK, Jaroslav, HORÁČEK, Lukáš: FAUSTOVÁNÍ ´97. Amatérská dílna 1989, č. 1, s. 7–9.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Rkp. 1998. KART.

SLAVÍK, Mirek: Pohádková Třeboň 2001, AS 2001, č. 3, s. 32.

SLAVKO, Pavel: Zámecké divadlo v Českém Krumlově. Český Krumlov, Nadace barokního divadla na zámku 1995, 1997.

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 42-43.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 4. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 19, 20. kART.

Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 11, s. 262.

ZWIEFELHOFEROVÁ, Zdena: Antonín Zviefelhofer. Celý život s divadlem. Český Krumlov, vlast. nákladem 2009, 152 s. (Antonín Zwiefelhofer, zakladatel tzv. Českokrumlovské scény). Text k interní dispozici v Regionálním muzeu.


Amatérská scéna 2000, č. 1, s. 8.

Thalie 1896–7, č. 2, s. 26.


DATABÁZE divadelní architektury – www.theatre-architecture.eu

WEBOVÉ stránky SUPŠ – KUS_CIR_KUS – www.supsck.cz – 3. 10. 2016.
Archivy:
Český Krumlov, Státní okresní archiv:
Památní kniha Čtenářské besedy 1879–1911, 1911–1938.
Pamětní kniha Sokola. Kronika Sokola. Korespondence 1933–1934.
Materiály OKS, zde propozice, hodnocení, účastnické seznamy, novinové výstřižky, fotodokumentace, tři sborníky s přehledy jihočeských autorů. Dveře, sborníky literární soutěže, OKS 1980, 1983, 1987, nezařazené. Též v okr. a kraj. knihovně.
45 her z let 1731–1739, 15 her bez uvedení data.

Knihovna ARTAMA:
2 Evidenční karty ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2940/1929, SDO Tyl odbor TJ Sokol.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav – NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 46445/3-964: Budova divadla čp. 153.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Kájov, kronika školní 1919–1971, snímek 41,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kfskc&menu=3&id=200234&page=26

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Budova původního Městského divadla, v níž původně jezuité provozovali svá představení od roku 1613, sloužila svému účelu do roku 1971, kdy se stala součástí rekonstruovaného hotelu.
Čerský Krumlov, zámecké divadlo, o oponě, Port, Jan: rukopis studie, nedatováno, s.1.
Čerský Krumlov, zámecké divadlo, o oponě, Port, Jan: rukopis studie, nedatováno, s.2,3.
Červený Dvůr, Rotenhof, zbytky přírodního divadla
Český Krumlov, Barokní divadlo,  provaziště divadla
Český Krumlov, Městské divadlo, celkový pohled, 2010
Český Krumlov, Městské divadlo, hlediště
Český Krumlov, opona, veduta zámku a města
Český Krumlov, Velikonoční pašijové hry, Ježíš na kříži, 2010
Český Krumlov, Velikonoční pašijové hry, plakát, 2010
Český Krumlov, zámecké divadlo
Český Krumlov, zámecké divadlo
Český Krumlov, Zámecké divadlo, opona, Apotheosa svobodných umění, Hans Wetschel a Leo Märkel, 1766,
Český Krumlov, zámecké, opona, detail 1
Český Krumlov, zámecké, opona, detail 2
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 223
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 224
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 225
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 226
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 227
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 228
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 229
MAŘÍK, Roman


Mapa - Český Krumlov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Budova původního Městského divadla, v níž původně jezuité provozovali svá představení od roku 1613, sloužila svému účelu do roku 1971, kdy se stala součástí rekonstruovaného hotelu.
Český Krumlov, Zámecké divadlo, opona, Apotheosa svobodných umění, Hans Wetschel a Leo Märkel, 1766,
Český Krumlov, zámecké divadlo
Český Krumlov, Městské divadlo, celkový pohled, 2010
Český Krumlov, Městské divadlo, hlediště


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.