Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vodňany

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1861
30.–40. léta 19. stol. sporadicky velikonoční hry v české řeči.

1861–1865 Družstvo ochotnické.

Od 1866 Sbor divadelních ochotníků, 1873 přeměněn na Spolek divadelních ochotníků Tyl, činný do 1936.

1867 přičiněním studentů zřízen v budově radnice prostorný div. sál pro 800 diváků.

Poč. 20. stol. Kroužek studujících z Vodňan a okolí.

Okolo 1920 (či spíše do tohoto roku) ochotníky i kočovnými společnostmi několikrát uveden Revírník (Séquardt), námětem nevyjasněná tragédie v rodině městského lesníka Na Pražáku. Hra Purkmistrova dcera (V. Mostecký), látka z historie Vodňan. Drama Kubata dal hlavu za blata (autor cukrář Fr. Čech).

1925 Učitelská jednota Komenský.

1926 založen Dramatický odbor Církve československé a Spolek studujících Kampanus.

Od 1926 Dramatický odbor Orla, ve 30. letech činný.

1934 Československá obchodnická beseda hrála v městském divadle.

1934–1936 Městská hudební škola.

Od 1935 hrál Spolek divadelních ochotníků Zeyer, činný i ve 40. letech během 2. svět. války.

Ve 30. a 40. letech 20. stol. zde působil Spolek divadelních ochotníků Vlastimil.

1936 Ochotnický spolek Šumavan. 1956 zde existoval Divadelní kroužek Šumavan Vodňany. Zřizovatel neuveden.

1936 hrál Československý červený kříž.

Od 1936 hrála činohru i loutkové divadlo Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků (Vítobraz? dle kroniky). Činnost zaznamenána ještě koncem 50. let.

Za 2. svět. války hrála divadlo Učňovská besídka při textilním závodu Jolava.

1946 spojené místní ochotnické spolky hrály Lucernu od Aloise Jiráska – první místní ochotnické divadlo po 2. svět. válce.

1949 hrály žákyně Dívčí školy střední ve Vodňanech.

1956 Divadelní soubor Komunálních služeb.

V 50. letech 20. stol. činoherní soubor Baráčníků.

1964–1974(?) Dkr Skumafor Domu pionýrů a mládeže.

1973 vznik divadelního souboru Lidové divadlo.

1974 Soubor mladých.

1975–1990 Divadelní soubor Šupina. Pracoval v prostorách Městského kulturního střediska.

1995 Continuo (zpočátku amatérské).

1998 při Střední škole managementu STUFI, o. s.

2011 vznikl amatérský soubor Divadlo pod plachtou, 2018 činný.


LOUTKOVÉ DIVADLO
V 19. stol. tradice lidových marionetářů (Dubští, Kopečtí, Lagronové).

1902–1914 loutková představení v hostinci Na staré poště a U Papírníků.

1922–1938 Loutkové divadlo Občanské besedy.

Od 1930 Loutkářský odbor Sokola. 1956 divadlo přesunuto ze sokolovny do bývalého hostince U Volfů, jako Loutkářský soubor RK ROH Místního hospodářství. Od 1962 se zřizovatelem souboru stala Osvětová beseda, do 1986.

Ve 30. letech 20. stol. hrála loutkové divadlo i Církev československá.

1943 u Schwarzenberga Loutkové divadlo Okresního osvětového sboru.

Od 50. let do 1999 Loutkové divadlo Pionýrské skupiny.

Od 1986 Pimprlata, loutkářský soubor Městského kultur. střediska Vodňany.

1995 Loutkářský div. obor Základní umělecké školy Vodňany.

------------------------

Zahraniční reprezentace
DS Šupina: 1980 Maďarsko, Kazincbarcika, Div. festival; Polsko, Katowice, Barborkové setkání; 1981, Anglie, Redbridge, Festival mladého divadla; SRN, Göppingen, Festival mladého divadla.
Žbluňk: 1996 SRN, Stollberg, 2. mezinárodní festival dětského divadla.
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1983. České Budějovice, KKS 1984. Nestr.;

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, 357 obr. v textu, s. 258, 304, 310, 337, 357, 359, 377, 399, 402; obr. s. 258: R. M. Rilke: Píseň o lásce a smrti, Šupina Vodňany, r. František Zborník, na snímku spolu s Hanou Müllerovou,1980; s. 305: V. Vančura, F. Zborník: Markéta, Šupina Vodňany, r. F. Zborník, scéna L. Erban, kostýmy J. Procházková, hudba J. Čábelka, na snímku Slávka Zborníková jako Markéta, František Zborník jako Mikoláš a Jan Hála jako Lazar, 1983; s. 310: František Zborník: Johanka 1920, podle povídky J. Dunského, V. Frídy, A. Mitty Sviť, sviť má hvězdo, Šupina Vodňany, r. F. Zborník, 1984.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 312.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, III. díl, s. 222, 571.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000.

HANKOVEC, Milan a Slanař Václav: Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice.
Rkp. pro MČAD 1999–2000. PC ART.

HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949–1990. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP 1993.

JUST, Vladimír: Šupina. Heslo Malé encyklopedie malých scén. In: Proměny malých scén. Praha, Mladá fronta 1984, s. 282.

KOPISTA, Václav: Vodňanští studenti. Vodňany a Vodňansko 4. Vodňany 1997.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.134.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 656–658.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, KANT 2016, s. 207.

POKORNÁ, Lenka: Tak ať je ten příští rok lepší, než bude, říká Fugas Plachta...
Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/tak-at-je-ten-pristi-rok-lepsi-nez-bude-rika-fugas-plachta-princip-20180101.html

PÖMMERL, J.: Zeyerův projekt pašijových her ve Vodňanech. In sborník: Texty, sny, obrazy. Uspoř. Tomáš Vlček. Vodňany, Městské muzeum a Společnost Julia Zeyera 1997, s. 92–97.

POLÁK, Alois: Loutkáři ve Vodňanech. ČsL 1975, č. 1, s. 21.

RICHTER, Luděk: Šupina – vývoj k autorskému divadlu. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 28–31.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, rozmn. kART, s. 129.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, 478 s. kIPOS, kART, s. 387.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART, s. 51. (Petra Chelčického okrsek ÚMDOČ ve Vodňanech).

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) s.230,

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III.), s. 152.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské M 1988, s. 87, 89. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské M 1982, s. 15. kART.
Zprávy loutkářského soustředění 1943, č. 3, s. 2; 1944 č. 1, s. 2.

ZBORNÍK, Fr.st.; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2002 PC ART.

ZBORNÍK, František st. Rkp. 1 s. 2002. PC ART.


Amatérská scéna 1999, č. 3, s. 23.

Vodňanské noviny 1936.


FACCEBOOK – Divadlo pod plachtou – https://cs-cz.facebook.com/Divadlo-pod-plachtou-936555626433011/
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4696/1926, Dramatický osvětový odbor církve Československé (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4761/1931, Dramatický a osvětový sbor církve československé (dotaz).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/67/1933, Dramatický a osvětový sbor církve československé (změna).

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Dub, kronika obce 1966–1985, snímek 106,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiodt&menu=3&id=170&page=17
Volary, kronika města 1945–1959, snímek 61,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiovp&menu=3&id=1038&page=61
Husinec, kronika města 1950–1974, snímek 28,
https://digi.ceskearchivy.cz/729/28/2227/1315/52/0
Vodňany, kronika obce 1931–1940,
https://digi.ceskearchivy.cz/743/14/1430/1159/41/0
Vodňany, kronika města 1945–1962 (spoj. ochot. spolky snímek 36),
https://digi.ceskearchivy.cz/744/36

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Přehlídky

Související Obrázky

JH 2007, Zborník František
Účinkující....Byli si souzeni.
Vodňany, LD, opona
Vodňany, Loutkové divadlo Sokola, opona, Libuše věštící, autor neznámý, 192x, MěKS


Související Alba

Mapa - Vodňany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.