Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sezimovo Ústí

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1882
V 19. stol. název obce Starý Tábor.

1882 založen Čtenářsko-ochotnický spolek, zaznamenána činnost v 80. a 90. letech 19., v 1. pol. 20. stol patrně činný nepravidelně, hrály také jiné soubory. Ve 30. letech 20. stol. úředně zanikl.

1921 vznikl Dramatický odbor Komunistické strany Československa, později převeden pod Federaci dělnických tělocvičných jednot – Jednota proletářské tělovýchovy. Působil do 1933, poté ochotníci přešli do nepolitického Čtenářsko-divadelního spolku Pokrok (viz níže).

Ve 20., 30. i 40. letech 20. stol. hrál Sbor dobrovolných hasičů.

Též zde působily další soubory:
DrO Národních socialistů, Ženská pracovní komise.

1933 založen nepolitický Čtenářsko-divadelní spolek Pokrok. Od 1951 jako Soubor kulturního klubu JZD Pokrok. 1962 bylo JZD Pokrok převedeno do Státního statku a Kulturní klub Pokrok přestal existovat. Ochotníci v roce 1963 přešli k nově založené Osvětové besedě, viz.

Ve 30. letech divadlo v Obecné škole Sezimovo Ústí, činohra i loutkové divadlo, později ve 40. letech i v Národní škole Sezimovo Ústí a v 50. letech v Osmileté střední škole, v 60. letech v Základní devítileté škole (2. ZDŠ Sez. Ústí).

1942 Loutkářský odbor Rodičovského sdružení po krátké přestávce obnovil pravidelná představení.

Po 1945, po 2. svět. válce hrál v Sezimově Ústí dramatický odbor Sokola, který se 1951 stal součástí Závodního klubu Kovosvitu, viz níže.

1946 zaznamenáno Loutkové divadlo Junáka.

Od 1951 Div. soubor Závodního klubu ROH Kovosvit. Podle kroniky (digitální kronika 1964–1965, snímky 168 a 171) vznikl spojením Dramatického odboru závodní organizace ČSM a DrO závodní Tělovýchovné jednoty Sokol, které existovaly už dříve. Od 1960 činný jako Sdružený klub pracujících společný pro závody Kovosvit a Silon. Činný do 1989, poté jako PRŮVAN, div. soubor Sdruženého klubu pracujících, v 90. letech Divadelní spolek Průvan. Po 2000 činný.

1951 založena Loutkářská scéna (LS) Osvětové besedy. Od 1954 působili jako soubor Klubu pracujících na scéně Závodního klubu ROH Kovosvit. V 80. letech Loutkářský soubor Sdruženého klubu pracujících Sezimovo Ústí. Po 1989 jako soubor Kulturně výchovného zařízení (KVZ) při Kovosvitu., a. s. Po 2000 soubor Městského střediska kultury a sportu (MSKS) MěXus. Od 2010 hrají na nové scéně – Divadýlko na schodech, 2015 soubor činný jako Divadýlko na schodech MSKS MěXus.

V 50. letech zde také působil Loutkářský odbor Kulturního klubu Pokrok JZD (Jednotného zeměděl. družstva).

1958 činný Loutkářský odbor Závodního klubu Pozemní stavby.

V 50. a 60. letech působil dramatický kroužek v Závodní učňovské škole Kovosvitu.

1963 byl ustaven Divadelní soubor Osvětové besedy Sezimovo Ústí, činný ještě koncem 60. let.

V 60. letech 20. stol. zde působilo Divadlo mladých.

V 60. letech se hrálo zřídka, spíše zde hostovala profesionální divadla, pořádaly se estrády a zábavy.

1981 Několik mladých členek Loutkář. souboru Závodního klubu ROH (Kovosvit) založilo Loutkářský soubor Nehajanky. 1988 Studio Nehajanky – loutkářský soubor Sdruženého klubu pracujících Sezimovo Ústí. Koncem 80. let 20. stol. patrně ukončil činnost.

V 80. letech 20. stol. působil při Klubu pracujících také Dětský soubor malých jevištních forem (MJF).

Od 1991 Recitační a dramatický kolektiv COP (původně Střední odborné učiliště strojírenské v Sezimově Ústí, poté Střední odborná škola a Vyšší odborná škola – Centrum odborné přípravy – COP). Od 2001 vystupoval pod názvem Poetické divadlo SPEKTRUM. Kolem 2006 se přejmenoval na Divadélko MÚZIKA, 2015 činné.

2011 vzniklo Divadélko Bublina (zřizovatel MSKS MěXus), 2015 činné.
Bibliografie:
BENEŠ, Jiří: Festivaly na pokračování. AS 1964, č. 7, s. 7.

BRŮČEK, Josef: Setkání v Českém Krumlově – Řešení? Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 12–13.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 198, 200, 337, 340.

ČERNÁ, Irena: Setkání v Českém Krumlově – Ta krásná posedlost ... Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 12–13.

DOLEŽAL, Vladimír: Kultura je když... In: Novinky ze Sezimova Ústí, květen 2019/05 – http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/novinky201005.pdf – exc. 14. 10. 2015.

DOPIS ze Sezimova Ústí (Václav Prošek). Amatérská scéna 1967, č. 4, s. 6. Foto Veselé paničky windsorské.

HANŽLÍKOVÁ, Eva: Co nás nepálí. Čs. loutkář 1985, č. 6, s. 132–133.

HANŽLÍKOVÁ Eva: Jednadvacáté Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 124–125.

HRNČÍŘ, B.: Vsetínská přehlídka. ČsL 1954, s. 260.

HRNČÍŘ, B.: Ze života našich souborů. ČsL 1956, s. 163.

INFORMACE o činnosti souboru Divadýlko na schodech v letech 2013 a 2014 zprac. Marcela Hofbauerová, 2015.

(jp) Z jihočeského kraje. Čs. loutkář 1985, č. 3, s. 69.

KRONIKA představuje: Marcela Hofbauerová. In: Novinky ze Sezimova Ústí, únor 2013/01 – http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/novinky201301.pdf – exc. 14. 10. 2015.

KŘÍŽ, Marcel, MAREŠ, Prokop: Divadlo Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku a MNV, s. 27.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 441–442.

MUSIL, Josef: Tajné poslání Josefa Konráda konečně prozrazeno. Táborský deník.cz, 28. 10. 2007. Internet – http://taborsky.denik.cz/kultura_region/musil_konrad20071026.html – exc. 25. 10. 2015, IT.

NOVÁK, Jan: 17. Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1982, č. 8–9, s. 198.

NOVÁK Jan: Ve Strakonicích blýskání na časy? Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 152–153.

NOVÁK Jan: Jubilejní Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.129–130.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských souborů v okrese. Historie souborů. Tábor, OKS, OV SČDO 1983, s. 10–11. kART.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

POKORNÝ, Jiří: Prima sezóna v Českém Krumlově. AS 2007, č. 2, s. 48–50.

Program festivalu Wolkrův Prostějov 2001.

PROŠEK, Václav: Z ochotnické činnosti v Sezimově Ústí. In: Sto let ochotnického divadla v Táboře. Tábor 1957, s. 23–24.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Táborské práče ´84. Kaplická čítanka 1984, č. 5, s. 2.

RICHTER, Luděk: Jižní Čechy: polojasno, místy sněžení, chladno. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 150.

SMETANA, Miloš: Divadélko Múzika hraje Gogola. In: Novinky ze Sezimova Ústí, květen 2019/05 – http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/novinky201005.pdf – exc. 14. 10. 2015.

SMUGALOVÁ, Zuzana: Tanec, tanec… 2004. XVIII. Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých. AS 2004, č. 6, s. 20–21.

SMUGALOVÁ, Zuzana: Za tancem do Jablonce a z Jablonce za tancem. AS 2005, č. 6, s. 32–33.

SMUGALOVÁ, Zuzana: Jablonecké tančení. XX. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, nazvaná Tanec, tanec...2006. AS 2006, č. 6, s. 35–36.

STO let ochotnického divadla v Táboře. ZK ROH Elektroisola Tábor 1957, s. 23, 24.

ŠRÁMEK, Miloslav a PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. kART.

WEIGOVÁ, Stanislava. Přehlídka jednoaktových her. Rudé právo 1986, 23. 5., s. 5.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské M 1982. kART.


WEBOVÉ stránky loutkářského souboru Divadýlko na schodech – http://divadylkonaschodechsu.webnode.cz/o-nas/ – 20. 10. 2015, IT.

WEBOVÉ stránky města Sezimovo Ústí – Kultura – divadla-soubory – Divadélko Bublina – http://www.sezimovo-usti.cz/mexus-divadelko-bublina – 20. 10. 2015, IT.

WEBOVÉ stránky města Sezimovo Ústí – Kultura – divadla-soubory – Divadélko Múzika – http://www.sezimovo-usti.cz/mexus-divadelko-muzika&podmenu=divmenu#posun – 21. 10. 2015, IT.


Amatérská scéna 1966, č. 6, 3. s. obálky. 4x foto.

Československé divadlo 1928, č. 19, s. 303.

Divadelní listy 1883, č. 35, s. 298.

Ochotnické divadlo 1957, č. 11, s. 262.
Ochotnické divadlo 1958, č. 1, s. 1, 12; č. 6, s. 128, č. 8, s. 169.
Ochotnické divadlo 1959, č. 1, s. 23; č. 6, s. 144; č. 7, s. 162; č. 8, s. 179; č. 10, s. 220.

Thalie 1897–1898, č. 8, s. 64.
Thalie 1899–1900, č. 21, s. 167.

Zprávy Loutkářského soustředění 1941.
Zprávy Loutkářského soustředění 1942.
Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 6.
Archivy:
Archiv DDS a Studia mladých.

České Budějovice, Jihočeské M 1982, s. 18. kART.

kART (Knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 398/9021/1933, ČOS (zánik).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 398/1441/1934, ČOS (zánik).
Fond ZÚ 1935-1937, i. č. 407/4838/1936, ČOS.
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 398/4725/1933, Čtenářsko DO Pokrok (zal.).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2457/1944, DS.
------

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:

Kronika obecní Budislav 1922–1970, snímek 139,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=696&page=1&search=Budislav&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1829–1927,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=494&page=1&search=Sezimovo&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1935–1945,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=496&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1946–1949,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=498&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1949–1954,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=499&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1955–1959,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=500&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1960–1961,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=522&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1962–1963,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=523&page=1&search=sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1964–1965,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=524&page=1&search=Sezimovo&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

------

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
MSKS MěXus – Městské středisko kultury a sportu MěXus Sezimovo Ústí

Související Soubory

Související Obrázky

Sezimovo Ústí, Divadélko Múzika, Doktorská pohádka, 2009
Sezimovo Ústí, Divadélko Múzika, Král Lávra, 2007
Sezimovo Ústí, Divadélko Múzika, Král Lávra, 2008
Sezimovo Ústí, Sdružený klub pracujících, Kdo mluví s koněm, 1984


Mapa - Sezimovo Ústí

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.