Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nová Paka

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 180x
180x - Poč. 19. stol. lidové hry, lidová herecká společnost Jana Nypla.

1818-1828 studenti, česky i německy.

1827 shořelo papírové divadlo, které měl školní fond uloženo na půdě radnice.
Zásluhou učitele Víta Šátka pořízeno nové, ale opět jen s papírovými kulisami.

1830 se hrálo v sále Fr. Ende. Hrálo se každých 14 dní česky a německy. Uveden Štěpánkův Čech a Němec,Kdybych se byl neženil, Štěkavec,
1831 Na zapřenou; Liška nad lišku; Lhář a jeho rod; Loupežníci na Chlumu,

V 40. a 50.lech se hrálo pravidelně několik představení ročně.¨

1864, 13.11. otevřen divadelní sál v školní budově inscenací hry Sirotek Lovoodský

1867 uvedena Matka a dcera ve prospěch chudých žáků

1868 založen SDO.

1894 Akademikové novopačtí.

1896 zal. Všeodborový spolek Pokrok.
1896 Zábavný odbor zpěváckého spolku Hlasoň.

1897 zal. Národně vzdělávací spolek Havlíček.

1897 zal. Katolická vzdělávací jednota pro Novou Paku a okolí.

1903 Občanská beseda,
1903 Sokol, DO

Zpěvácký spolek Vlastimil - 1906 Čarostřelec.

ODi i Všeodborový spolek Pokrok, jehož majetek po 1921 přiřčen sociální demokracii.

1918-1929 ODi DTJ.

1918-1929 Katolická vzdělávací jednota.

1921 po vzniku KSČ zal. Dělnické divadlo, činnost skončila zákazem KSČ 1938, členové přešli do jiných souborů.

1922 hrála divadlo FDTJ.

1922 zal. Dr a pěvecký odbor Eliška Krásnohorská.

1922 též DrO sdružení dorostu Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

1923 zal. Proletkult.

1930 DO Jablonský.

1936 Družstvo pro postavení stálého divadla.

1954 DS ZK Nopaka, Hrátky s čertem (Drda), v okr. soutěži LUT.

1956 DS DO, Vojnarka, Kristina (Matuštíková).

1956 DS ZK ROH n. p. Regala soutěžní představení Loupežník.

1960 DS Domu osvěty.

1964 Divadelní soubor SVVŠ.

DDS 1967 Světlo na draky, ved. M. Holmanová.

1969 mládežnický DS SOU, 15 členů, ved. Iv. Gernatová,
činný ještě 1988.

1980 zal. mládežnický DS JKP, hrál převážně pro děti.
O Rumcajsovi, 1983, Čert na zemi, 1984 Kapitán Fracasse.

1989-1992 Garryikkoowoo industriální divadlo.

1996 zal. studenti KING (Klub individualit novopackého gymnázia).

1999 ŠS ZUŠ.

1999 DS MKS.

Skupina Theatre de l´art brut vznikla na jaře roku 1999.

200x TŘI NA TŘI.

2003 DDS J.K.Tyla.

Loutkové divadlo
Od pol. 19. stol. se zde loutkářství věnovala rodina Maiznerových (zřejmě profesionálně). Působili zde také Ant. Sucharda st. a ml. (řezbáři), kteří svou tvorbou výrazně poznamenanou tradicí barokní řezby, ovlivnili podobu českého marionetového divadla té doby. Vyráběli loutky pro profesionály, rodinná divadla i ochotníky.

1920 zal. LS Spolku na podporu chudých studujících.

1946 LS Skautů. Hrál v hostinci U Nálevků.

1954 LS ZK Regula a Dětského osvětového domu.

1979 LS střední pedagogické školy. Činný ještě 1988.

1979 LS Korálek MěKS. Činný i v 90. letech.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 68, 71, 94.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiválií SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 159, 167,197.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s.331,1969; II, s. 291, 1977; III, s. 466, 1983.

Dixi: Z Nové Paky, Česká Thalia 1, 1867 s. 166

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty

GREGAR, Saša - DEJL, Jaroslav - ŠEFRNOVÁ, Blanka: Regionální přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů DĚTSKÁ SCÉNA - 2002. Deník Dětské scény Trutnov, 2002/0.

GREGAR, Alexandr: Dětská scéna: Divadlo Jesličky v Hradci Králové, 11. – 13. dubna 2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

HERMANNOVÁ, Marta: Dospělí zahráli dětem již počtrnácté. Paralelně organizované akce při KP. AS 2005, č. 3, s. 51.

JANŮ, Otakar: Rok 1848 v Podkrkonoší. Jednota bratrská, Turnov 1948, s. 33.

JAVORIN, Alfréd II, s.160. Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály. kART, KK.

J.B: Ochotnické divadlo v Nové pace, Česká Thalia 1, 1867, s. 60, 66-67.

JELÍNEK: Z Nové Paky. Zprávy z divadel. Loutkář 1930/31, č. 10, s. 247.

KNAP, Josef : Umělcové na pouti. Praha 1961, s. 7, 23, 42.

MENČÍK : Vánoční hry, s. XI.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 54- 56.

nesign.. Z Nové Paky, Česká Thalia 1, 1867, s. 218,

NOVOPACKO, III. díl, 1929.

OCHOTNICKÉ divadlo v Nové Pace. Podepsáno B. Česká Thalia 1867, č. 5, s. 66; č. 6, s. 66-67. NK.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SLAVÍK, B.: U Suchardů. Hradec Králové 1973.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STAREČKOVÁ, Gabriela: Dospělí (pro radost) dětem 2005 v Havlíčkově Brodě. AS 2005, č. 3, s. 50-51.

TÁBORSKÝ - STEIN, Vojta : Dějiny venkovských divadelních společností. Praha 1930.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 251-252. kNIPOS, kART.

TOMEK, F.: Loutkové divadlo v reálce novopacké. Loutkář 1920/21, s. 119.

TYPLT, Jaromír: Heslo pro databázi ČAD. Rkp. září 2006.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 273. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VLACHÝ, K.: Loutkářství v Hradeckém kraji. ČsL 1954, s. 80.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956. s. 527.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 113.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, pozn. 10, s. 217, 265.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97-101.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 26.
Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 1.
Divadelní listy 1883, č. 22, s. 191, č. 35, s. 298.
nesign.. Z Nové Paky, Česká Thalia 1, 1867, s. 166, 218.

Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 344.
http://www.open-art.cz/theatre/
Archivy:
Divadelní odd. Národního muzea:
Pozvánka na inscenaci Prodané nevěsty. Akademikové Novopačtí, 1894. T 10029/35

MěKS:
Soubor loutek (výroba Moravské družstvo umělecké výroby Únanov) , loutky čert, myslivec, kostlivec (tradiční dřevořezba, patrně ze Suchardovy dílny). Vystavovalo Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, 1999.

Státní okresní archiv Jičín:
Dramatický a pěvecký odbor Eliška Krásnohorská v Nové Pace,
1923-1943. Ev. č. pomůcky 112.
Fond Družstvo pro postavení stálého div. Nová Paka 1937 - 1958, AP 316

Praha, Národní archiv:
Podání českých DS 1856-1948. Soupis in Databáze MČAD.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8066/1922, Dramatický a pěvecký odbor Eliška Krásnohorská (zal.).
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2537/1922, DrO sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Rozvoj.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/548/1936, Družstvo pro postavení stálého divadla.

Státní okresní archiv Jičín, AP 352,
Spolek divadelních ochotníků Nová Paka
Zkoumal Jiří Valenta 2003

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Nová Paka
Časový rozsah: 1851-1952
Metráž: 0,70 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Knihy protokolů o valných hromadách a výborových schůzích 1880 - 1933, kniha členů 1906 - 1927, soupis divadelních her sehraných v letech 1830 - 1950 podací protokoly 1933 - 1936 stanovy a jejich změny 1892 - 1939, oběžníky 1939 - 1940, stav členské základny 1890 - 1951 aj. Ostatní materiál: plakáty, programy, fotografie, divadelní hry
Archivní pomůcky
FRANCEK J.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ NOVÁ PAKA, 1851 - 1952. Inventář, 2000, s. 8, ev.č. 336.

AP 352
Fond obsahuje:
Fasc. 1 - plakáty 1880 - 1930
do 1880 soupis provedených her
1880 Pl. Čím dál, tím hůř
do 1883 soupis (ročně 9-11 her, 1883 14 her)
1884 Pl Záviš z Falkenštejna
do 1893 Proslov k 60. výročí SDO. Obr. foto o slavnosti 60. let trvání SDO 1893 (kopie v exp. MaG Jičín.
1893 Pl. Nevinně odsouzen
do 1897 soupis
od 1898 komplet plakátů.
1930 Pozvání na oslavy 100letého jubilea SDO v NP. Obsahuje jména funkcionářů (ředitelů div.) od 1880. též Glat, Josef: Paměti Spolku divadelních ochotníků v Nové Pace. 1 s.
Foto z průvodu, Psohlavci v přírodě.
Fasc. 2 - plakáty a programy div. představení 1931 - 1950
mj. trikolory s nápisem Spolek divadelních ochotníků Nová Paka, 1820.
Kart. 2 - plakáty 1880 - 1951 foto
mj. Inventář SDO v NP sepsaný v červenci 1925 hospodářským správcem Fr. Pavlovcem. 21 s. (dokazuje vybavení spolku)
Výpisy k dějinám ODi v NP.
a/ k 60. výročí P. Jos. Beran (od 1827)
b/ z České Thalie 1867 opis.
c/ Přednáška Dr. F. Pacáka, 1926.
mnoho dalších poznámek.
d/ Záhorský, Karel: Počátek ODi v NP. Rkp. 1888. 11 s.
Plakáty.
Kart. 3 - mj. K 90. výročí trvání SDO v NP 1923 Jan Výrava. Úplná dokumentace, velmi zdařilé fotoportréty jednotlivých osob. Průvod.
Povolení hry Dcera druhé roty, OÚ Nová Paka 1939 s cenzurními zásahy. (kopie Nová Paka)
Fond zkoumal Jiří Valenta 2003.

kART:
PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Související Soubory

Související Obrázky

Letopisy, s. 093, Nová Paka, vývoj do 1868
Letopisy, s. 094, Nová Paka, vývoj do 1868
Letopisy, s. 095, Nová Paka, vývoj do 1868
Letopisy, s. 095, Nová Paka, vývoj do 1868
Letopisy, s. 096, Nová Paka, vývoj do 1868
Nová Paka, Jánošík, biřici
Nová Paka, opona, Oblouky, město, Jan Machytka, 1866, čb foto
Pozvání na oslavu stoletého jubilea ...1830-1930.


Mapa - Nová Paka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pozvání na oslavu stoletého jubilea ...1830-1930.
Nová Paka, Jánošík, biřici