Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Čechtice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Benešov
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1836
1836 o prázdninách, za pobytu B. Smetany v blízkých Růžkových Lhoticích, byl v Čechticích uváděn Lhář a jeho rod V. K. Klicpery. (Nejedlý)

1840 zmínka o školním pomocníkovi, který se školní mládeží provedl divadelní představení.

1867 uvedena hra E. Raupacha: Mlynář a jeho dítě.

Od 1867 činný DS, do 1903 činnost doložena v SOkA Benešov.

Patrně mezi válkami se hrálo ochotnické divadlo pod patronací Sokola.

1948 zaznamenán OS Jirásek .

V 50. letech DS Osvětové besedy, později
60.-70.(?) léta při Klubovém zařízení MNV.

V 90. letech DDS 1 premiéra do roka,
2004 DDS Zvoneček.
Bibliografie:
BESEDNÍK 1872, č. l, s. 16.

F. K.: Z Čechtic, Česká Thálie 2, 1868, s. 14

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.140.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.135.

OCHOTNICKÉ divadlo v Čechticích. Čechtické noviny. Vydává úřad městyse Čechtice. 2011, č. 2, s. 4.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Bedřich Smetana. Praha, Orbis 1953. kniha 6, s.168 n. KK

RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 135-136.
Archivy:
Státní okresní archiv Benešov:
Fond Ochotnický spolek v Čechticích 1867 – 1903

NA:
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1376/1948, OS Jirásek.
Poznámka:
Ochotnické divadlo v Čechticích
Koncem roku 1869 ustavila skupina nadšenců Spolek za účelem zřízení a vedení divadla ochotnického v Čechticích. Zároveň 20. listopadu učinila půjčku 100 zlatých, při které se výbor spolku zavazuje, že zapůjčený obnos bude splácet „dle poměru výtěžku z představení:“ Okresnímu hejtmanství v Ledči nad Sázavou byla současně zaslána žádost o povolení k uvádění her.
Obratem získávají čachtičtí ochotníci povolení ve jménu Jeho excelence pana místodržícího „k odbývání šesti divadelních představeních v sále hostince pana Jana Smetany proti tomu, že se divadelní a policejní předpisy přísně zachovati musejí a že hned po každém představení částku od nejméně 1 zl. r. č. /jeden zlatý rakouského čísla/ k chudému ústavu obce čachtické, tamní správě tohoto ústavu odvedou.
Na valné hromadě konané 5. března 1868 byly schváleny doplněné stanovy, podána zpráva pokladníka o zakoupení jeviště od křivsoudovských ochotníků /za 45 zl./ a provedeny volby výboru. Předsedou spolku se stal František Růžek, jednatelem
Jan Novák, pokladníkem Josef Holba a režisérem Oldřich Brázda. Ze zachované pokladní knihy lze vyčíst, že finanční položky
ve zmíněném roce vykazují převážně vydání s pořizováním scény /plátno, barvy, truhlářské práce, divadelní texty/. Není bez zajímavosti, že se v dalších písemných dokladech, přibližně roku 1872, hovoří o ředitelství divadla v Čechticích v čele s ředitelem Fr. Růžkem. Kdy a za jakých okolností se tak stalo, prameny neuvádějí. Lze však z této skutečnosti odvodit, jak významnému postavení se v obci ochotnické divadlo těšilo.

Představení se konala v sále hostince U Města Prahy, převážně o nedělích s následující taneční zábavou. Výtěžky z nich, nebo jejich část, spolek často věnoval dobročinným účelům, např. ve prospěch žákovské knihovny nebo vánočních darů pro chudé školní děti. Uváděné hry, převážně lehčího žánru, byly ve velké oblibě a zejména v počátcích fungování spolku hojně navštěvovány /Mlynář a jeho dítě, Manžel bez ženy, Sedlák křivopřísežník, jednoaktové hry Opička z besedy, Hluchý podomek a Černý Petr/. Ze zachovaných programů vyčteme jména řady herců
– p. Pokorný, Drnovec, Zeman, Novák, Vaňkát, sl. Chocholková, Růžková, Čenská, Smetanová.
Převzato z časopisu Pod Blaníkem č. 3, r. 2010

Související Obrázky

Na letním bytě - plakát


Mapa - Čechtice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':