Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jihlava

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jihlava
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1840
1291 při svatbě osmiletého krále Václava II. v Jihlavě turnaje a div. hry.
V 16. a v 17. stol. náboženské hry.
1512 zpráva o studentech, kteří pořádali “komedii”.
1561 po zřízení humanistického gymnázia rozkvět této činnosti, vyvrcholila v 90. letech 16. stol.
Hrálo se ve škole, na radnici a na náměstí.

1625 otevřeno jezuitské gymnázium, hráli studenti.
1768 školní představení zakázána.
(Podrobněji Bartušek 157-161; Dějiny čes. div. 112, 174, 350; Zemek: Školní divadlo...)

Divadlo hráli někdy i řemeslničtí tovaryši, tematika náboženská.
V druhé pol. 18. stol. též světské hry německy.

1740 opera, představení častější.
Asi od poloviny 18. stol. se hrálo pravidelně.
1755 je znám div. ředitel.
1793-1825 se hrálo ve špitále sv. Alžběty.
---------------------------------------------------------------

1840 první české ochotnické divadlo Čech a Němec, U tří knížat.
Hlavní oporou české kultury až do konce 19. stol. lékař L. Fritz.

1850 v bývalém kapucínském klášteře postaveno divadlo.
Češtinu se zde podařilo prosadit až po 1918, neboť národnostní vztahy byly trvale mimořádné tvrdé. 1870 v novém hotelu (později DD), největší sál ve městě.

1871 zal. Česká beseda.
Od 70. let více kočovných společností s českými hrami. Úroveň repertoáru nízká, i když též Klicpera, Tyl, Stroupežnický, Jirásek.

1888 zal. OS Klicpera. v hostinci u Nieveltů.
1889 12 představení v zahradě rantířovské pivnice.

1891 začali hrát v hotelu Czap (zde si postavili jeviště) a U tří knížat.
1893 4x v Rösslerově hostinci, další představení zde Němci znemožnili. Týž rok se přestěhovali do Besedního domu.
1898 Klicpera pořádal literárně-dramatické večírky v Řemeslnické besedě. V dalších letech pro nedostatek místností aktivita spolku klesala.

1904 hráli v Besedě a později v Katolickém domě.
1904-1911 pauza v činnosti.

Dámský odbor Ústřední matice školské 1896 V studni.

1897 zah. i Ochotnická beseda, v Třešťské pivnici.
1898 v Katolickém domě Spolek katolických mužů a jinochů, převážně české klasické drama.
1902 Klub velocipedistů, aktovky.
1906 DS Sokol,

1912 obnovil činnost Klicpera jako DrO Besedy jihlavské se samostatným řízením,
1914-1918 se v městě české divadlo nesmělo hrát.
1919 zřízen Městský osvětový sbor s odbory mj. div., loutkářským.

Po 1918 DS také Akademický klub, Ochotnická jednota Církve československé, DS SDH.

1920 rozmach činnosti.
Od 1920 každé pondělí k dispozici budova městského divadla.
1920 DS Klicpera členem ÚMDOČ, inicioval vznik okrsku Hany Kvapilové.
1922 členem ÚMDOČ DrO gážistů Havlíček.
V tu dobu ODi více jak 10 spolků. Repertoár zábavní.

Jistou výjimkou Proletkult, FDTJ, Jednota proletářské tělovýchovy a organizace KSČ, přicházející častěji s umělecky formulovanou sociální problematikou.
1936 v místě SDDOČ.
1937 Dělnicko pěvecký ochotnický spolek Máj.
1938 Pěvecký spolek Hlahol členem ÚMDOČ.
1938 Okresní jednota republikánského dorostu.
1939-1945 Městské divadlo českému ODi uzavřeno.
Po 1939 za německé okupace Klicpera sjednocující silou ODi, dále česká a světová dramatika, jh. Štěpánek, Šlemrová, Šejbalová, Gollová, Vrbský, Kohout, Karen, Scheinpflugová, Fabianová, Plachý, Brožová, Hradilák, Veverka, Glázrová, Gräfová. Za odbojovou činnost několik členů popraveno. Klicpera 1943 140 členů, z toho 103 činných.
V ODi zde začínal Jaroslav Moučka (*1923, pozdější člen Divadla na Vinohradech).

1944 Národní odborová ústředna zaměstnanecká.
1946 Svaz české mládeže.
1946 DS Orla.
1946 Svaz přátel SSSR.
1949-1952 DS Mladý Klicpera, mladá generace.
1949 zal. DS zaměstnanci Psychiatrické léčebny, původně především pro pacienty.

1950 (1948?) Klicpera přidružen do ZK n. p. Motorpal. Zkoušeli v Urbanově restauraci, hráli v Katolickém domě.
195x Studio Horáckého divadla.
1956 Dům osvěty.
1955-1956 se z Klicpery odtrhl soubor DES (Divadlo, Estráda, Satira), spíše MJF.
1957 DS JSŠ.
1958 V 60. letech DS Skoba.

1960 Kvítko.
1962 DS Větrník PKO.
1962 v novém KD 1962 podmínky pro opětovné sjednocení ochotnického divadla jako DS Klicpera DK ROH,
1962, 1965 3. ZDŠ, DDS Kvítko (?)
1964 soubor MJF Vesta jihlavské veterinární stanice.
1968 Ateliér 1968.

1974 si zaměstnanci Psychiatrické léčebny rekonstruovali vlastní KD, spolupráce s profesionály Horáckého divadla, které zde v době rekonstrukce své budovy hrálo.
Od pol. 80. let KD Psychiatrické léčebny má název Divadlo Na kopečku.

1978 Divadlo mladých.

V 90. letech div. společnost Hobit při gymnáziu.
1988 Pokus o udržení Klicpery spoluprací s Divadlem Na kopečku, ale stagnace pokračovala.

1993 se soubor odmlčel.
1994 zal. Divadelní sdružení Hobit při Gymnáziu Jihlava.
1996 pokračovatelem Klicperáček, dětské muzikálové divadlo,
Od 1996 div. festival školní dram. tvorby.
Od 1997 v Horáckém divadle amatérské Studio mladých, r. J. Juráš, vychovatel Dětského výchovného ústavu (r. Divadla Na kopečku),
od konce 90. let využití divadla při práci se sociálně handicapovanou mládeží, ved. Spolčení Dramatického Činění PRASETAUN.
1998 Divadelní společnost H.

2000 přejmenován dětský DS Klicperáček na DS Klicpera a ustaven jako o. s.
2000 jako o. s. pod novým názvem Nakop Tyjátr, působí stále v Divadle Na Kopečku.
Festival Sejdeme se Na Kopečku, několikadenní setkání hereckých a hudebních souborů, volné performance.
2000 div. studio De Facto Mimo, o. s. Úprava prostor bývalé dílny za vlastní prostředky.
2001 DS Taškáři ZŠ Demlova.

Divadelní sdružení Hobit při Gymnáziu Jihlava.

Divadýlko SOU služeb.

2001 DS Spoušť gymnázia.
2003 MŠ Jarní.
2003 MŠ U Burbínka.
2003 ZŠ Březinova.
2003 ZŠ Demlova.
2003 ZŠ Havlíčkova / Hadřík.
2003 ZUŠ / Hadr.
2004 - Amatéři SZŠ.
2004 T.E.J.P.
2005 - DS (MO) mentálně odvážní.
2005 DS pacientů PL Studánka.
2005 DS Troyka.
2005 ZŠ Seifertova.
2006 DS Paruka nakřivo.
2006 Divadelní soubor Stará Říše.
2006 ve dnech 16. až 19.3. se v jihlavském Divadle Na Kopečku koná studentský festival amatérských divadelních souborů JID 20-06, který pořádá Gymnázium Jihlava. V programu je řada doprovodných akcí a workshopová dílna (bubenická škola, projekce filmů Tomáše Vorla, autorská čtení studentů apod.).
2006, 2007 DS Sociální momentek.
2007 Divadlo Kufr.
2008 DS 2.
2008 Gymnázium Jihlava, DS Ochotní pro cokoliv.

Loutkové divadlo:
1908 první zpráva o českém LD na Matiční slavnosti v zahradě Besedního domu.
1919 Městský osvětový sbor s odbory mj. div. a loutkářským, LD od 1922.

Od zač. 20. let LD reálného gymnázia.

Ve 20. letech zde též LD lékárníka Formánka

Ve 20.letech LD Orla.

Dále hráli loutkáři Sokola, DTJ, příležitostně v Třešťské pivnici, pak v pavilonu na cvičišti DTJ, vlastní loutky.

FDTJ od 1921 v rámci Proletkultu rovněž LD v DD na Pražské ulici, později v DD Pod hradbami.

1922-1937 LD MO NJP aj. Nejznámější scény v kině ELITE a v kině REFORM (později Dukla).
1926 zakoupeno loutkové divadlo pro loutky 55 cm v kině REFORM a pořízena nová konstrukce.

1933 po určité přestávce v Legiodomu.

1933 LS Katolického spolku a Orla u minoritů.

1941 Národní souručenství.

1943 Učňovská besídka.

1946 LD v pivovarské zahradě. LS pokračovala i v Katolickém domě, hrál i Sokol. 1947 pokračování tradice loutkářského divadelnictví v řadě institucí.

1950 vznik LS při Horáckém divadle.

Při Krajské správě SNB maňáskový soubor.

1952 zal. LS ve Státní psychiatrické léčebně.

1953 vznik LS v Čs. tabákovém průmyslu. 1956 zanikl.

1956 LD v n. p. Modeta, hráli v jídelně v Havlíčkově ulici.

S maňásky hráli v několika školních družinách. V tu dobu zah. poradenské středisko LUT pro loutkáře.

Po sedmileté přestávce opět železničářská LS.

1958-1961 kraj. loutkářské festivaly v Jihlavě.

1960 ZK ČSD U Jánů střediskem jihlavských loutkářů.

Mladí loutkáři hráli i ve škole Čs. družby a v ODPM.

1962 otevřen DK ROH, v novém loutkovém divadle vytvořil podmínky pro dokonalé využití techniky.

1963-1967 DLS Jiskra ZK ROH,

V 60. letech loutkářství spojeno i s maňáskem Filípkem Jos. Douchy, h. z DS Klicpera.

Po 1968 útlum zájmu o LD.

1971 v DK ROH zaměstnanci 4x Pohádky naruby (Lada) s vlastními plošnými loutkami. Hrálo se pouze ve školách a školních družinách a LS v DPM.

1974 zal. v DK ROH DLS Jiskřička, 1975 přešli do PKO, hráli v DD.
1976 změnili název na Plamínek.
Aktivita Plamínku v těchto letech mimořádná, moderní drgie.

1988 Loutkářský soubor Základní školy Jihlava.
Bibliografie:
ADRESÁŘ ARTAMA 1993.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 157-161.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SENIORSKÉHO DIVADLA VE ZNOJMĚ AS 2004, č. 6, s. 18 - 19.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha,

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 18, 26, 27, 80, 81, 158, 191, 198, 205, 232, 389.

ČESKÁ TŘEBOVÁ, Letohrad, Luže, Pardubice, Ústí nad Orlicí: Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby. AS 2005, č. 6, s. 42.

DEJL, Jaroslav: Divadelní přehlídka Třebíč 10. dubna 2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 14, 15.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 112, 174, 350.

Divadelníci ze škol se sejdou na festivalu - 6.-7.5.2004
Internet (viz texty)

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 60-62, kART.

FEKAR, Vladimír: Seniorská "coolness", klasika a Budžes. AS 2007, č. 1, s. 20-22.

HEJL, Emil, PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, s. 20.

HERMANNOVÁ, Marta: Dospělí zahráli dětem již počtrnácté. Paralelně organizované akce při KP. AS 2005, č. 3, s. 51.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 21.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Prima Prima sezóna? AS 2004, č. 3, s. 22–26.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Kouzelné dobrodružství na Náchodské prima sezóně mezi 2. a 6. květnem 2005. AS 2005, č. 3, s. 24-28.

HRAŠE, Jiří: Jeden herec na jevišti. (-ng-) AS 2005, č. 3, s. 28-29. Foto: Hranice, Kulhavý mezek.

HULÁK, Jakub: Krajská přehlídka dětského divadla v Třebíči - 7.4.2006. Deník dětské scény Trutnov, 2006/0.

CHALUPOVÁ, Jaroslava: Pohádkový mlejnek zamlel ve Žďáru po čtvrté 14.3.2001. AS 2001, č. 3, s. 34-35.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla,
s. 81. kART, KK

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály,
s. 193. kART, KK

JIHLAVA: Divadlo na Kopečku. AS 1998, č. 3, ZPRÁVIČKY. (Hana Červinková, vedoucí Divadla na kopečku.

JURÁK, M.: Čtyřicet hodin v Moravské Sibiři. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 9-10.

KONOPÁSEK, Robert: Divadelní festival v Třešti. AS 1964, č. 7, s. 21.

KOTISOVÁ, Majka: Třešťské divadelní jaro. Amatérská scéna 2002, č. 2, s. 19–21.

KOUBA, Pavel: Český divadelní život v Jihlavě v období mezi dvěma světovými válkami. Brno, Univerzita 1967.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa pčekávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoich a antikvariáte. Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 12-14.

KŘESADLO, Karel - DOSTÁLOVÁ, Ludmila: Z historie českého divadla v Jihlavě. Divadelní soubor Klicpera 1888-1988 Jihlava. Jihlava 1988. 18 s.

KŘESADLO, Karel: Pomáháme léčit lidi. AS 1976, č. 5, s. 19-20.

MACHALÍKOVÁ, Jana: Krajská divadelní přehlídka Dětská scéna Třebíč, 3.4.2007. Dětská scéna, č. 0.

MELICHAR, Antonín: Památník k 60. výročí ochotnického spolku Klicpera v Jihlavě 1888-1948. Jihlava, Ochotnický spolek Klicpera 1948. 38 s. KK.

(mf): Festival v Napajedlích. Zpráva. Amatérská scéna 1984, č. 5, s. 7.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 325-327.

MÜLLER, Václav: Ochotníci na Vysočinské buchtě. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 11.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988. 624 s.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Bedřich Smetana. Praha, Orbis 1951, kniha 3, s. 48. KK.

NOVOTNÁ, Lenka: Haló, máte OTEVŘENO? XII. Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně. AS 2007, č. 3, s. 3-11.

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

PAMÁTNÍK k 50. výročí založení ochotnického spolku Klicpera
1888-1938. Jihlava 1938. MKd, KK.

PAMĚTNÍ spis, vydaný ku oslavě čtyřicátého výročí založení ochotnického spolku Klicpera v Jihlavě. Jihlava, vl. n. 1928, 20 s. KK.

PELECH, M. doplnil soustředěný materiál pro Informace pro MČAD.
Rkp. 1998. 3 s. kART.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PRACHATICE: Štít a Štítek města Prachatic. AS 2007, č. 2, s. 74, Zprávičky.

SKÁLA, A.: Divadelnictví na jihozápadní Moravě. Jihlava 1928. KK.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STAREČKOVÁ, Gabriela: Dospělí (pro radost) dětem 2005 v Havlíčkově Brodě. AS 2005, č. 3, s. 50-51.

STREJCOVSKÝ, Jan: Znojemské setkání seniorských divadelníků. AS 2003, č. 1, s. 6 - 7.

STROTZER, Milan: V Jeseníku byl položen základní kámen k tradici krajových přehlídek. AS 1999, č. 2, s. 16–18.

STUCHLÍK, Jaroslav: JID 2007. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 61-62.

ŠTEKLOVI, Ivana a Milan: Divadlo mladých - přípravné studio pro DS Klicpera. Rkp. 1 s. kART.

TOMKOVÁ, Anna: Jihlavský seminář pro mateřinky. ČsL 1982, č. 4, s. 92.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17.-22.6.2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

VALCHÁŘ, Jiří: Obyčejný soubor. OD 1963, č. 1, s. 16-17, foto.

VARHANÍK, Jiří: Sonda do současnosti amatérského divadla v Jihlavě. Hrozí amatérům zánik, nebo si jihlavští ochotníci svoji střechu nad hlavou udrží? Začátky už v antice. Jihlavské listy 17. 3. 1995, s. 7.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 213. kART

ZAČAL Docela malý festival - Jihlava 15.-16.5.2003. Internet (viz texty)

ZAJÍC, Vladimír: Prvé Dačické kejklování, 9.-11. března A. D. 2001. Amatérská scéna, 2001, č. 2, s. 9-10.

ZÁSTĚRA, František: Loutkové divadlo a loutkáři v Jihlavě. Jihlava, DKO 1992. 78 s.

ZÁVODSKÝ, Vít: Zpráva o brněnské Divadelní továrně. AS 2000, č. 4.

ZELENKA, V.: Významný rok čs. ochotnictva a historie spolku Klicpera v Jihlavě (r. 1888). Jihlavské listy 1926, č. 11, 12, 13, 14. KK.

ZEMEK, Metoděj: Jezuitské divadlo v Jihlavě. Praha1963, rukopis.

Z HRONOVSKÝCH recenzí a reflexí představení. Výběr z recenzí uveřejněných ve Zpravodajích JH 2006 připravila Marie Poesová. AS 2006, č. 5, s. 20-29.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1938, DNM: T 10.886.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946

Amatérská scéna 1965, č. 7, 2. s. obálky, foto RUR.

Ochotnické divadlo 1961, č. 7, s. 167.

Vysočina-Noviny Jihlavska, 14.03.2006.

xxxxx

Bibliografie - loutky

Adresář ARTAMA 1993

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 140.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

METELKA, B.: Jak scénuji stylizovaně a jak naturalisticky. L 1924/25, s. 54 an.

METELKA, B.: Něco praktického. L 1926/27, s. 11; L 1936/37, s. 17.

METELKOVÁ, V.: Komické loutky modelované z hlíny a loutky šité z látky. L 1924/25, s. 61.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 328-329.

TOMKOVÁ, Anna: Loutkářský soubor Plamínek ZK ROH OÚNZ psychiatrické léčebny v Jihlavě a jeho Poklad baby Mračenice. Historie 5ti letého souboru. ČsL 1980, č. 4, s. 92.

ZÁSTĚRA, František: Loutkové divadlo a loutkáři v Jihlavě. Jihlava, DKO 1992. 78 s.
Archivy:
Archiv DDS Sluníčko Přibyslav

Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03

Jihlava, Státní okresní archiv:
Kdy, kam 1968, č. 3959/1
Okresní úřad Jihlava: Divadla 1929-1936, č. 91. SOUPIS povolení k představením, 1931, poř. č. 48; 1932, poř. č. 24, 76, 94, 99, 100.
Okresní úřad Jihlava, spisy 1946/6, č. 3326
Okresní úřad Jihlava, spisy 1938/6, č. 3276
Okresní úřad Jihlava, spisy 1939/6, č. 3284
Okresní úřad Jihlava, spisy 1940/6, č. 3290
Okresní úřad Jihlava, spisy 1948/8, č. 3330
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1194

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899
Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 evid. karty D a 2 evid. karty L .)

Přibyslav, Sluníčko, Album, 1977 - 1984

Videozáznam představení Voda na kafe na DT 2001 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení Hukot 4 na DT 2002 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení Drahoušek Anna na DT 2002 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení Já měla hezkej život, pane na DT 2004 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Jihlava, staré divadlo
KOLÁŘ, Martin, Jihlava, 2007
Metelka B., Jihlava, proscénium rodinného divadélka s oponou, čb
Tit.strana brož. Loutkové divadlo a loutkáři.v Jihlavě


Související Výstavy

Mapa - Jihlava

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, staré divadlo
Tit.strana brož. Loutkové divadlo a loutkáři.v Jihlavě


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.