Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Prostějov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Prostějov
Nadřazený celek: Olomoucký kraj
První zpráva: 186x
Do pol. 60. let 19. stol. Čtenářský spolek hrál u Fr. Máje v Žešovské ulici.

60. léta 19. stol. hráli ochotnické divadlo studenti. V 80. letech pro dobročinné účely opět hráli studenti.

1865 - 18. dubna hudebně deklamační beseda; 10. 9. - národní beseda - obé uspořádal mužský pěvecký sbor Orlica (Orlice).

Od 1870 hráli ochotníci ve prospěch škol, pro nezájem obecenstva nepatrná činnost.

V 70. letech 19. stol. Ženský pěvecký spolek Vlastimila vedle koncertů a pěveckých zábav připravoval i divadelní představení a recitační pořady.

1871 a 1873 Vlastimila a Orlice (mužský pěvecký sbor) uváděly opery, jh. Ant. Vávra z Prozatímního divadla, později tu z téhož divadla v operách vystupoval i Ad. Krössing.

1871 založen Spolek divadelních ochotníků (SDO), slibný nástup v sále M. Volcové, jh. Sklenářová-Malá, J. Mošna. Hrával v býv. letní dřevěné div. aréně A. Štanderové, od 1881 v novém sále U Černého medvěda (později kino Jas).

V 80. letech hrála příležitostně i nejagilnější Měsťanská beseda, zábavní repertoár, div. večery.

1886 Spolek katolických tovaryšů (SKT), zal. Fr. Koželuha.

80. léta vznik prvních dělnických scén. Radikální Dělnická beseda, 1885 v zámecké pivnici. Posléze patrně přešli do Řemeslnické jednoty nebo Svornosti.

1881 umírněný Vzdělávací spolek Řemeslnická jednota s DrO, zakladatelem Fr. Šeha. Vystupoval v restauraci U Černých (později kino Atlas).

1888 založena Čtenářsko-pěvecká a zábavní společnost Svornost s DrO, hrála U Černých, v zámku, v Kuldově domě, později v Dělnickém domě (DD).

V 90. letech dělnické ochotnické divadlo rostlo, mj. hrávaly odborové organizace textiláků – několik představení spolek krejčích a spolek tkalců.

1894 ustaveno Družstvo Dělnického domu, do něho vstoupila většina ochotníků, výtěžky na vybudování DD.
1896 adaptovali dům čp. 40 a div. sál na Brněnském předměstí.
Od 1902 jako Lidové divadlo Dělnického domu, působilo až do 1958.
1903-1909 tu jh. vystoupili Kvapilová, Vojan, Laudová ad.
Od 1913 též hry v přírodě a v Dělnickém mlýně v Drozdovicích, jh. Höger, Deyl st. i ml., Bek, Gräfová, Marek.

Příležitostně DS 1. nemocniční pokladny Jan z Boha, Čtenářský spolek, Měšťanská beseda a Dámský odbor ÚMŠ.

1900 zal. JDO Tyl (výsledek krize SDO, sem odchod mladších členů), do 1907 h. převážně ve dvoraně U Černých, potom v hospici v Petrovské ulici. Osobnosti předseda a herec J. Nekula a herec a režisér Vl. Pleský.
1911 jh. Ed. Vojan. R. M. Chyla, Jar. Mucha, J. Štandera.
1913 se Tyl podílel na uspořádání ochotnického sjezdu Moravy v Prostějově.
1938 stále členem ÚMDOČ. 1947-1949 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.

Od 1892, kdy byl Prostějov největším česky spravovaným městem na Moravě, nové úsilí o stavbu div. budovy. Několik nerealizovaných projektů. 1898 při oslavách 100. narozenin Fr. Palackého předseda ÚMDOČ dr. Karel Pippich nabádal Prostějovany, aby prokázali svůj národní charakter i v moravské kultuře a pojali do budovatelského programu i výstavbu kulturního střediska, v němž by se pamatovalo na stálou div. scénu. Pippichova výzva zapůsobila, téhož roku příležitostné sbírky na stavbu.
1905 jednáno s arch. J. Kotěrou (1871-1923, spoluzakladatel moderní české architektury), první návrhy, zamítnuto spojení div. a sokolské budovy. Členové výboru družstva spojili položení základního kamene s oslavou 60. narozenin Svatopluka Čecha 1906. Pozváni členové spolku Máj v čele s Jar. Vrchlickým a Ad. Heydukem a mnozí moravští spisovatelé. Pražské hosty v předvečer Čechova jubilea, 23. května, na nádraží nadšeně vítaly zástupy Prostějovanů. Večer přednášel Vrchlický v Binkově sále o významu Sv. Čecha v české poezii. Příštího dne za účasti spisovatelů z Čech a Moravy, starostů z okolních českých měst a venkovských obcí, i zástupců spolků (občanská beseda z Kralic přišla s praporem) ohlašovaly fanfáry na staveništi začátek stavby. Na výtvarném výrazu Nd se podíleli malíři Jan Preisler a Fr. Kysela a sochaři St. Sucharda, Boh. Kafka a K. Petr.
1907 otevřeno trvalé divadlo v novém Městském spolkovém domě (Nd).

Od 1903 též Ochotnická jednota strany národně-sociální.

1904 Hraní LD se v hotelu U tří králů od konce 1904 věnoval býv. div. ředitel Ant. Štandera.

1908 DrO mladé Mlčochovy živnostenské strany,
po 1912 z něho Divadlo Živnostenského domu.

1908 postavena sokolovna.

1910 zal. LD Sokola. 1926-1938 ved. řídící uč. Ign. Pacholík, marionety 60 cm.
1946-1949 ved. V. Ševčík, fotograf, nové jeviště v přednáškovém sále sokolovny, 35 loutek 60 cm, 5 kusů 40 cm.

1911 sloučení DrO katolických spolků.

1912-1914 dělnická Scéna Spolkového domu.

DS Sboru městských úředníků.

1918-1950 v Národním domě působilo Intimní divadlo, v jeho čele do své smrti 1930 Josef Jaroslav Křičenský.

Dále spolky DO strany lidové, Revoluční scéna (KSČ), Dramatický odbor (vznikl vyčleněním z Tyla), DrO Klubu přátel umění, DrO pěveckého spolku Dalibor, Mladá generace Čs. národní demokracie, DS Sokol, DO Loveckého klubu.

1920 zal. Operní a operetní sdružení.1937 jh. Jára Pospíšil,1938 Štefan Hoza, Franta Hurych.

Ve 20. letech určitá snaha o koordinaci a pokusy o spolupráci jednotlivých divadelních spolků - vycházely z vedení Mahenova okrsku Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého. Jedním z takových počinů byla soutěž O primát města Prostějova, která se konala v Olomouci, dne 25. 3. 1922, za účasti Intimního divadla, Lidového divadla, Jednoty divadelních ochotníků Tyl a Klubu přátel umění. S jednoaktovkou Boženy Vikové-Kunětické Co bylo, zde zvítězil spolek Tyl. (Ž. Pavlů)


1927 zal. DrO Národního sdružení, v sále U Kořalků v Černém dvoře, ve 30., 40. a 50. letech. hl. Deyl st., dále např. Deyl ml., Dostalová, Dostal, Hrušínský, E. Kohout, Korbelář, Letenská, Pačová, Milena Dvorská, Bohuš Pastorek, Jana Vychodilová, Petr Oslzlý ad.

1936-1949 sdružení Lidového divadla, Intimního divadla a Lidové scény z iniciativy a pod vedením Dělnické scény (zal. 1921).

1939 - V rámci akce Radost ze života sehraje Divadlo Národního souručenství na prostějovské hody v neděli 17. září 1939 ve 14 hodin v sále Dělnického domu operetu "Bejvávalo". Účinkují nejlepší prostějovští divadelní ochotníci. Večer téhož dne sehraje tento soubor stejný titul v Národním divadle.
Moravský deník 14.9.1939.

1941 činné též LD v kině Slavia.

1943 pod záštitou OPM otevřeno LD v dětském domově na Tetíně.

1946 DS Orla 15 představení, vlastní jeviště.

1947 JDO.

1951-1990 LD ZK ROH Železáren.

1952 ČSČK, aktivní též v 80. letech 20.stol.

1954 činný Maňáskářský soubor učitelů a zaměstnanců školské správy.

1956-1958 Lidové divadlo RK Hanačka.

DS Domu osvěty, ved. E. Škrachová.

DS ZV ROH OÚNZ, ved. l. Křenovská.

1957 poprvé Wolkrův Prostějov jako přehlídka uměleckého přednesu Olomouckého kraje (viz níže). I v důsledku toho v místě od 60. let mnohé recitační soubory a divadla poezie.

1956 Pionýrský recitační soubor OP a Recitační soubor ZK ROH OP, ved. J. Liebscherová a C. Zbořil.

1962 Větrník, ved. a r. Rad. Lošťák.

Zač. 70. let Divadelní studio LŠU, ved. Sv. Vála.

1970 Divadelní soubor LŠU.

1970 ODPM.

Hadivadlo – pův. ofic. název Hanácké divadlo.

Recitační skupina gymnázia.

1974-1990 Literárně-dramatický obor LŠU Vl. Ambrose, ved. J. Roubal.

1975-1981 Divadlo na dlani LŠU, r. J. Roubal.

1982-1989 Takydivadlo LŠU Vl. Ambrose, ved. J. Roubal.

1983 zal. LD Starost, ved. r. a h. J. Večeřa, h. a autor úprav I. Čech, od 1987 h. s historickými marionetami s odkrytým vedením.

1986 Maňáskový kroužek ZŠ, LS.

1986 DrKr ZŠ.

Po 1990 zal. DS Historia (E. Suchánková, A. Zachová, A. Ernst).

1991-1997 Divadlo v kapse, r. H. Kotyzová.

1992-1999 H. Kotyzová vedla DrO ZUŠ Stařena (Charms).

DS Hugo při ZUŠ Vladimíra Ambrose.

Divadlélko pod kobercem.

1996 zah. LD Sokola, 1994-1996 přebral vybavení i členskou základnu zaniklého LS Železáren, marionety 50 cm, rekonstrukce scény v sokolovně.

1997 zal. Z. Melka, P. Drmola a Z. Štencl Moje divadlo.

1998-1999 DS ALDI.

Při Městském divadle zal. profes. DS Hromadná procházka .

2000 Divadlo HO Doktorská pohádka (Čapek).

2001 Re (de) – Generace, středoškolský soubor; činohra, též LD, DP, ved. Ivana Vašková.

DS Čiské produkty.

Taneční skupiny Doteky.

Hromadná Procházka.

Třeba i ..., ZUŠ Vl. Ambrose.

2005 Point, divadelní soubor při Gymnáziu Jiřího Wolkra

----
1957 Wolkrův Prostějov (WP) jako soutěžní přehlídku uměleckého přednesu Olomouckého kraje zal. J. Liebscherová (pracovnice Od, dcera dramatika V. Štecha), Rud. Pogoda (Kraj. Od), L. Pelikánová (profes. recitátorka, Praha), Vl. Halada (red. Čs. rozhlasu Praha). 1. ročník pouze recitátoři-sólisté ve dvou věkových kategoriích, do 18 a nad 18 let, s jednou básní dle vlastního výběru a jednou povinnou ukázkou Wolkrova díla. A. Scherl vystoupil s přednáškou k historii recitace. 1958 jako česká NP, zvlášť přednes poezie a prózy. Od 1959 ústřední kolo STM v přednesu, 259 sólistů ze všech krajů republiky (i Slovenska), 28 recitačních souborů a divadel poezie, poprvé i dětská část soutěže. 1961 a 1962 WP největší počet účastníků – cca 700 soutěžících a 200 hostů. 1961 soubor X-62 z Brna uvedl montáž M. Uhdeho v r. R. Vašinky Inzerát na skřivánka, považovaný za zakladatelské dílo moderního DP. Stejně jako v souborech inscenační hledání, v sólovém projevu se postupně prosazoval civilní (nepatetický) projev. 1968 na WP pouze soutěž souborů. Od 1970 (po federalizaci republiky) pouze česká NP. Zah. politická normalizace, velké tlaky místních organizátorů na “ideovou úroveň” WP. Navzdory tomu se porotám podařilo vytvořit prostor pro kvalitní a relativně svobodnou tvorbu a projev souborů i sólistů, v nichž se daleko rafinovaněji než dosud pracovalo s metaforickým vyjádřením. Významné činy DP 1971 Divadlo na okraji Praha, Dvanáct (Blok), r. Zd. Potužil, 1972 DSt LŠU Prostějov, Transcendantní Prae-Wert (Prévert), r. Sv. Vála, Vašinkovy inscenace Wenzla 1975, 1980, Tajemství vodních květin (Frič) 1985. 1972-1989 pro recitátory vedle volného textu 1 povinný z díla J. Wolkra, od 1976 rozšířeno o další repertoárový okruh. Postupně se prosazovala větší subjektivita, emocionalita a expresivita výkonu. 1990 finalisté WP poprvé na Poděbradských dnech poezie jako soutěžící. Postupné snížení počtu recitátorů a souborů i výrazných, originálních výkonů. WP kontinuálně pokračuje.

2006 Po rekonstrukci se do své původní podoby vrátila secesní budova prostějovského divadla. Stavba Jana Kotěry z let 1906–1907 byla poškozena necitlivými zásahy v interiéru. Došlo k nim v letech 1942–1944, kdy byly zakryty některé štuky, zaslepena okna a odstraněna původní svítidla. (Divadelní noviny 2006, č. 19)

1934 JH - Jednota divadelních ochotníků Tyl, Mahen: Ulička odvahy
1946 JH - Divadlo Hanácké obce, Čapek: RUR.
1948 DS Tyl členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Tyl: Bankrotář
1972 ŠP - DS LŠU, Prévert: Transcedantní Prae-Wert
1976 ŠP - Hanácké divadlo, Kubula a Kuba Kubikula
1977 ŠP - Hanácké divadlo, Švejda, Vála: Havárie
1978 NP RSDH - Divadlo Hanácké obce, Leonov - Voříšková: Pohádka ze starého lesa
1989 NP RSDH - Divadlo Hanácké obce, Čechov: Slzy, které svět nevidí, Medvěd
2006 V Prostějově byl 14.3. ukončen 3. ročník přehlídky prostějovských divadelních souborů Malý MEDart.

1973 NP DpD - Divadlo Hanácké obce, Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška
1975 NP DpD - Divadlo Hanácké obce, Matvejev: Kouzelná galoše
1977 NP DpD - Divadlo Hanácké obce, Leonov - Voříšková: Pohádka ze starého lesa
1979 NP DpD - Divadlo Hanácké obce, Krásnohorská, Kubíčková: Medvěd a víla
1998 Popelka - Divadlo Hanácké obce, Radok - Tesařová: Podivné příhody pana Pimpipána
1999 Popelka, FEMAD - DS ZUŠ Vl. Ambrose, Čunderle - Přikryl: Už nikdy nebudu spát v rákosí
2000 Popelka - DS ZUŠ Vl. Ambrose, Berková: Magorie


1959 WP - Soubor ZK ROH Oděvního průmyslu
1960 WP- Recitační soubor ZK ROH OP
1960 WP - Pionýrský recitační soubor OP
1969 WP - Soubor LŠU, Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra
1970 WP - Divadélko poezie LŠU, Galczyński: Osm dní stvoření (z knihy Zelená husa)
1972 WP - Divadelní studio LŠU, Prévert: Transcendantní Prae - Wert
1973 WP - Recitační skupina gymnázia, García Lorca: Mušle
1976 WP - LŠU, Písně vrbovýho proutku - lidová eskymácká poezie
1979 WP - Divadélko na dlani, Orten: Ortel
1994 WP - ZUŠ Vladimíra Ambrose, Jirous: Magor dětem
2000 WP - Hromadná procházka, Charms: Stařena
2001 WP - Re(de)Generace ZŠ a RG, vlastní texty: Můj milý deníčku
2002 WP – HUGO, Erben: Svatební košile
2002 WP – Čistě přírodní produkty, Kohoutek: 4x1
2002 WP – Re(de)Generace, Erben: Štědrý den

1990 LCH - LD Starost, lidový text starých loutkářů: Marcelino a Boroneli, Vlašští loupežníci na moři
1994 LCH - LD Starost, lidový text: Anton Belengardo
1999 LCH - LD Starost, lidový text loutkářů Čech, Zelený: Kníže Maxmilián aneb Překažený funus, to jest Pomsta mocné Zorobelíny
2000 LCH - LD Starost, Gallat, Čech: Uforin a Dišperanda
2002 LCH – Starost, Gallat: Rodina Morousů aneb Loupežníci v českých pralesích čili Masistáfl
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 990 (Wolkrův Prostějov), č. 1069, 216 s., 2027 záznamů.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 199.

BRUNA, Otakar - MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 68, 70, 72, 76, 77, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 99, 103, 123, 125, 129, 131, 158, 178, 193, 202, 205, 210, 244, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 275, 277, 305, 309, 312, 338, 356, 357, 366, 368, 385,391, 398, 399, 400, 404.
obr. s. 82: Národní dům a Městské divadlo v Prostějově, projekt Jana Kotěry, průčelí, 1907; s. 90: Živý obraz Barikáda, závěrečné seskupení při hře J. Krapky Boj za svobodu, Dělnický dům Prostějov, 1906; s. 245: Autorský program Proč tu není poezie?, Větrník Prostějov, na snímku F. Gajdušek, J. Staněk, L. Baxa, R. Lošťák, A. Petrželková, D. Koušková, mezi 1962-1964; s. 246: J. Prévert, G. Apollinaire, J. Ritsos: Hladina čisté spodní vody, Větrník Prostějov, r. Radoslav Lošťák, 1963; s. 252: Jacques Prévert, Svatopluk Vála: Transcendantní Prae-Wert, Divadelní studio LŠU Prostějov, r. Svatopluk Vála,1972; s. 254: Písně vrbovýho proutku, LŠU Prostějov, r. J. Roubal, 1976; s. 255: Jiří Orten: Ortel(n), LŠU Prostějov, r. Jan Roubal,1979; s. 274: Jan Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška, Divadlo Hanácké obce Prostějov, r. Vlasta Kubíčková, 1973; s. 275: Eliška Krásnohorská: Medvěd a víla, Divadlo Hanácké obce Prostějov, úprava a r. Vlasta a Jana Kubíčkovy, 1979.

ČÁP, B.: Ze vzpomínek na Lidové divadlo. In: Památník Lidového divadla, Prostějov 1937, s. 13-17.

ČECH, Ivan: Rkp. 2000. 1 s. kART

ČERNÝ, František: Hana Kvapilová. Život a dílo. Praha 1963 (2. vyd.), s. 221-224, 328.

ČTYŘICET let Divadla Hanácké obce. 1927-1967. Prostějov, ZK Železáren Prostějov, odbor Divadla Hanácké obce 1967. 32 s., fotografie v textu. kDÚ.

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Přerov, vl. n. 1938, s. 13, 14, 20, 21, 25, 26.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1977, III. s. 448, 455, 459, 460, 464, 493.
obr. s. 450: Nd a Městské divadlo v Prostějově. Otevřeno 1907. Projekt J. Kotěra; s. 463: Živý obraz Barikáda. Symbolické seskupení na závěr hry J. Krapky Boj za svobodu, 1906 v Dělnickém domě v Prostějově.

DOROVSKÝ, Ivan - DOROVSKÁ, Dagmar: Jan Procházka-Faustin a prostějovský Zlatý věk operety. Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 81-90. kART.

DIVADELNÍ HROMADA, 2001, č. XXXI, s. 52. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 94-95. kART.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FEŠČUKOVÁ, M.: Zájezdové maňáskové divadlo. ČsL 1955, s. 184.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 81-82, obr. s. 215.

HLAVÁČEK, Petr: Hudba v moravských spolcích do roku 1918. Rozpracovaná studie. Stav 2002. Rkp. PC ART.

HOŘEC, Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994, s. 346.

HRUŠKA, Václav a ROUBAL, Jan: Informace pro MČAD. Rkp. 1998-2000. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 267. kART, KK.

JEŘÁBEK, J.: Jednota divadelních ochotníků Tyl v Prostějově 1900-1925. Strojopis 1925. Knihovna spolku č. 1285.

JIRMAVELD, Tomislav, Apolenář: Wolkrův Prostějov. Rozhovor s Miroslavem Kováříkem.

JUST, Vladimír: HA-divadlo. Heslo Malé encyklopedie malých scén. In: Proměny malých scén. Praha, Mladá fronta 1984, s. 286.

JANOUŠEK, Dušan: Loutkové divadlo Antonína Štandery. Štafeta 1983, č. 4.

KRAPKA, J.: Prostějovský život divadelní. In: Prostějov, město a okres.

MACHONIN, Sergej: Příběh se závorkami. Brno, Atlantis 1995. 306 s. (Kulturní, divadelní život města v 1. pol. 20. stol.)

MAREK, Pavel: České divadlo v Prostějově a okolí v 80. letech 19. století. In: Zpravodaj Muzeum Prostějovska 1987, č. 1, s. 1-20.

MAREK, Pavel: Počátky českého divadla v Prostějově a okolí v 60. a 70. letech 19. století. In: Zpravodaj Muzeum Prostějovska 1986, č. 2, s. 12-26..

MAREK, Pavel: Prostějovská divadelní kultura v 19. století. Počátky ochotnického divadla 1848, hostování kočovných spol., amatérské DS do roku 1960. Prostějov, Zpravodaj Muzeum Prostějovska 1990.

MAREK, Pavel: Příspěvek k dějinám prostějovské kultury na přelomu 19. a 20. století. Zpravodaj Muzeum Prostějovska 1988, č. 2.

MAREK, Pavel: Štanderové. Příspěvek k historii jedné kočovné divadelní společnosti. Prostějov 1995, s. 26-27.

MAREK, Pavel: Z počátků prostějovského divadla. Štafeta 1983, č. 3.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 349-356.

NÁRODNÍ dům v Prostějově. Sborník prací k 80. výročí otevření Národního domu v Prostějově. Autoři D. Janoušek, Sl. Kašpárková, P. Marek, Vl. Šlapeta. 3. přeprac. vydání. Prostějov, MěKS 1987. 72 s., foto.

NOVÁK, L.: Loutkové divadlo. Praha 1905, s. 90.

OUJEZDSKÁ, Blanka: Členové prostějovského Takydivadla vzpomínali na spikleneckou atmosféru.

PAROBEK, J.: Hráli jsme v nemocnici. ČsL 1954, s. 179.

PAMÁTNÍK vydaný u příležitosti padesátiletého trvání Lidového divadla v Prostějově. Prostějov, Lidové divadlo 1937. KK.

PAVLŮ, Žaneta: Kapitoly z dějin amatérského divadla v Prostějově. Diplomová práce, Brno, Masarykova univerzita, Ústav pro studium divadla ... 2006.

PEŠEK, Ladislav: Tvář bez masky. Praha, Odeon 1977, s. 103.

PROSTĚ PROSTĚJOV: 40 let ve městě s poezií. Wolkrův Prostějov 1957-1996. Sest. Jiří Hraše. Praha, IPOS 1997. 106 s. kART.

PUHAČ, Vladimír: Hanácké divadlo v Prostějově. AS 1968, č. 2, s. 23; 1976, č. 3, s. 16-17.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 138-139. (Starost)

Roubal vychoval z bývalých diváků zapálené herce. Hanácké noviny, Olomouc, 14. 7. 1998, s. 6.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

TABERY, Karel: Loutkové divadlo při Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov. 1910-2001. Strojopis 2002. Kopie kART.

TUNYS, Ladislav: Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raoula Schránila. Praha, Ametyst 1998, s. 132.

VITÁSEK, Vojtěch: Pamětní kniha divadelního kroužku Strany sociálně demokratické v Prostějově. Rkp. 1900. M Prostějovska, sg 8045.

VITÁSKOVÁ, Karla: Vzpomínky na mého otce Vojtu Vitáska, dělnického spisovatele a herce, plumlovského rodáka. Rkp. 6 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 45, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III, s. 189).

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997, s. 7.

ZEMAN, Oldřich - KÜHNDEL, Jan - GRABMÜLLER, Jiří: Národní dům v Prostějově, památka moderní české architektury. Prostějov, OD 1957. 20 s.

ZLÁMAL, Jindřich: 50 let divadelní činnosti. Almanach. Okresní museum a A v Prostějově.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno, rok 1946.

Zprávy Loutkářského soustředění 1941, č. 2, s. 2; 1943, č. 1, s. 2.
---

České besedy, roč. I., č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním a pěv. hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.
Moravská orlice 16. 4., 7. 9. 1865.
Lidové noviny 25. 9., 8. 11., 29. 11. 1907 (informace k zahájení činnosti v Národním domě).

Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 14, s. 337, vyd. 5. 5. 1908.

Prostějovský den 15. 3. 2006
Archivy:
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 1, 1990

Praha Div. odd. Národního muzea:
C 13.198, Pl ODi, C 13.182-3, 2 Pl ODi.

Státní okresní archiv Prostějov:
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Prostějov
Časový rozsah: [1965]-[1980]
Metráž: 1,04 bm (z toho nic není zpracováno)
Archivní pomůcky: nejsou.

Archiv St. Olbrichta, Slavkov, Brno - Moravská orlice 1870. Lidové noviny 1907. Pro DČAD červen 2014.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Národní dům a Městské divadlo v Prostějově, projekt Jana Kotěry, průčelí.
Prostějov, divadelní sál Národního domu, 1907
Prostějov, divadlo
Prostějov, Divadlo Národního sjednocení, 1937, 10 let práce, s. 1
Prostějov, Divadlo v sále p. Schwarze, Scribe, Leqouvé: Revoluce v Paříži - plakát, 1881
Prostějov, divadlo, pohlednice s reprodukcí obrazu divadla
Prostějov, Jan Hus, ve prospěch stavby Husova pomníku, 1919
Prostějov, Městský spolkový dům (později Národní dům - divadlo - průčelí, východní strana, návrh Jana Kotěry, 1907
Prostějov, Národní dům (J. Kotěra, 1905-1907)
Prostějov, Národní dům krátce po dostavbě
Prostějov, ODi, Směry života - plakát, 1896
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti -  Jindřich Zlámal, významný prostějovský herec a režisér, 1932
Prostějov, PAMÁTNÍK o divadelní činnosti Jindřicha Zlámala, titulní strana
Prostějov, portál divadla před úpravami v roce 1942
Prostějov, Sokol, sokolovna
Prostějov, Sokol, sokolovna, 194x
Východní průčelí Kotěrova Národního domu.
Živý obraz Barikáda, závěrečné seskupení při hře J. Krapky Boj za svobodu, Dělnický dům Prostějov,


Mapa - Prostějov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Prostějov, ODi, Směry života - plakát, 1896
Prostějov, Národní dům (J. Kotěra, 1905-1907)
Prostějov, divadelní sál Národního domu, 1907
Prostějov, divadlo
Prostějov, portál divadla před úpravami v roce 1942


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.