Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Beroun

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Beroun, okres
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1827
Od 1827 začátek berounského ochotnického divadla - na náměstí v čp. 47 regenschori Ant. Skružný 4 představení - hlavně lehké zpěvohry - žáků jeho hudební školy ve prospěch hudební školy. Pak krátce v hostinci U Veselého a po výpovědi získali útulek ve staré škole (díky knězi Běleckému). Občas museli hrát německy. Později Na Plzeňce a U Novotných. Takto hráli do 1870, kdy založili Spolek divadelních ochotníků a začala pravidelná divadelní činnost (viz níže).

1870 berounští ochotníci založili Spolek divadelních ochotníků (zaznamenáván i jako Jednota divadelních ochotníků), který pak svůj vznik datoval už rokem 1827. Činný ještě koncem 20. let 20. stol.

1892 (1885?) založen Dramatický odbor Mezinárodního dělnického vzdělávacího spolku, 1899 zaznamenána jeho činnost.
1895 založen Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl v Závodí, zaznamenán ještě ve 30. letech 20. stol.
189x při Dělnickém čtenářsko-vzdělávacím spolku pro Beroun a okolí pracoval i divadelní kroužek - v České ulici U Horáků, později v sále Dělnického domu Litava.
1898 (někdy uváděno 1900) byl založen Dramatický odbor Vzdělávací jednoty národního dělnictva, 1909 změnil stanovy i jméno - na Spolek divadelních ochotníků Želenský - a stal se samostatným spolkem. Činný do 1950, kdy se spojil s dalšími soubory do Ochotnického divadla města Berouna.

V 90. letech 19. stol. také hrály soubory:
Klub mladé generace Rozkvět v Zavadilce (hrál i po 2. světové válce jako SDO Rozkvět),
Klub mladé generace národně sociální Havlíček (činný - nepravidelně - ještě ve 20. letech 20. stol.),
Čtenářsko-ochotnický spolek Mošna (člen ÚMDOČ, činný i v 1. pol. 20. stol., zazn. ještě 1937),
a studentské soubory.

1906 pro potřeby ochotníků radou berounského pivovaru zakoupen hotel U tří korun, v něm zřízeno stálé jeviště.
1. 11. – L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě;
1912 - 24. 3. - K Hirschberger: Chansonetta, fraška o 3 dějstvích, režie Z. Veverka;

1914 (16. 6.) Sedláčkovou společností za účasti ochotníků první uvedení Jiráskova Jana Roháče.
1914-1918 během války činnost ochabla.
1918 oslava 50. let ND a 90 let činnosti Spolku divadelních ochotníků.
191x vznik Dramatických odborů dělnických organizací při Sociálně demokratické straně.

1920 registrováno Družstvo dramatického podniku.
1920 zaznamenáno Ochotnické sdružení Vlastimil, 1923 likvidace, 1935 opět zaznamenáno.
Po 1921 při KSČ Divadelní odbor Federace dělnických těl. jednot (FDTJ).
Od počátku 20. let do konce 40. let 20. stol. činný Dramatický odbor Sokola.
Od 1924 působil Městský osvětový odbor, hráli v sále U tří korun (snaha o náročnější repertoár).
192x Podbrdská kulturní pospolitost.

1929 vznik Lidového divadla Na Plzeňce, zaznamenáno ještě 1942.

Ve 30. letech hrály také Dramatický odbor Orla.
193x Dramatický odbor Církve československé.

Beroun byl sídlem Jungmannova okrsku ÚMDOČ, Deylova okrsku ÚMDOČ, předsedou Josef Kusý, jednatelem Václav Novák - oba z Berouna.

1938-1945 se repertoár ochotníků orientoval na podporu národního sebevědomí (Tyl, Jirásek).

194x Dětské divadlo.
1945 Divadelní soubor Litava.
1946 Aspiranti.
Po 1945 vznikaly ve městě dětské divadelní soubory.
1946 uváděn Divadelní soubor aspirantů.
Koncem 40. let DS KSČ (1950 se připojil k Ochotnickému divadlu města Berouna).
1949 zde uspořádán první okresní divadelní festival.

1950 činný Divadelní kroužek berounského vojenského útvaru.
1950 ustaveno Ochotnické divadlo města Berouna, soustředilo soubory ochotníků (SDO Želenský, DrO KSČ aj.)
Nazýván také Divadelní soubor berounských ochotníků. Likvidován 1951.
V 50. letech vznikaly soubory závodních klubů:
Divadelní soubor ZK ROH Cotona (Kotona), později Tiba - od 1956 Divadlo umělecké výchovy při ZK ROH Tiba,
195x Divadelní soubor ČSD (Českosl. státní dráhy) Beroun,
Divadelní soubor Eternitové závody Na Venediktu,
Divadelní soubor KDC Na Plzeňce.

196x soubor D 80, malé jevištní formy.
1968 ochotníci v Berouně s velkým ohlasem uváděli hru Madlenka z kovárny.

1972 Experimentální studio (Stanislav Hošek), především divadlo poezie.
1973 3. mateřská škola, LD / Sekce pro práci s loutkou při mateřských školách.

V 2. polovině 70. let pokles počtu ochotnických souborů. Příčinou mj. generační problémy.

1988 Agitační skupina Okresního kulturního střediska.
1988 AZ scéna.

1993 zaznamenán soubor AZ scéna.
1994 na gymnáziu DS Batlačilakýr, na něj navázal spolek Bedna - BErounští Divadelní NAdšenci.
Spolek BEDNA - patrně "střechová organizace" mladých spolků v podstatě alternativního, ale i běžného činoherního divadla (pozn. red.).
1997 vznikl DS Herci první generace.
1998 v Národním centru neslyšících v Berouně se uskutečnil 3. mezinárodní festival dramatické a výtvarné tvorby neslyšících dětí a mládeže. Účast 145 sluchově postižených z 9 zemí.
1999 divadelní soubor Flavobion.


LOUTKOVÉ DIVADLO:
Ve 20. a zač. 30. let 20. stol. v Berouně působilo Loutkové divadlo Sokola.

1924 založeno Loutkové divadlo spolku Jungmannova nadace, činné ještě po 2. svět. válce ve 40. letech (v gymnáziu).

Po 1939 se aktivizovalo loutkové divadlo (?).

V polovině 50. let 20. století činné loutkářské soubory:
Loutkářský soubor závodního klubu ČSD,
Loutkářský soubor SNB,
Loutkářský soubor ZK Kotona.
1955-56 Maňáskový soubor odborného učiliště SPZ,
1956 činné Loutkové divadlo KDC Plzeňka.

1973-1989 loutkové divadlo kolektivu učitelek 3. mateřské školy.

1988 Sekce pro práci s loutkou při mateřských školách.
1989 Domov mládeže, maňáskový soubor - LD.

1996 hrálo pro děti Divadýlko z ponožky.
Bibliografie:
ADRESÁŘ 93: LS, Sekce učitelek MŠ.

BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš Divadelní almanach 1869. kap. Letopisy ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Pořádal Josef Mikuláš Boleslavský. - Praha: Mikuláš & Knapp, 1869. 232 s., 2 obr. v příl.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 45, 46, 50, 63, 64, 81, 82, 85, 148, 375.

ČESANÁ, Růžena. Loutková divadla volného sdružení pěti pražských žup do 30. prosince 1930. Loutkář 1931, č. 4, s. 70.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 181, 185, 290, 298.

DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 451, 454.

DĚJINY českého divadla IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 104.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 159.

DIVADÝLKO z ponožky. Dotazník ÚLK. 1999. 1 str. Rkp. kART.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FLAVOBION. Dotazník ÚLK 1999.

HAVELKA, J.: Loutková divadla na Podbrdsku, L 1926/27, s. 199.

HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. Beroun, OKS 1989, s. 1-3 a 30.

HORNÝ, Jan: Batlačilakýr. Dotazník ÚLK 1999. 1 str. Rkp. kART.

INFORMACE pro MČAD: Viktor Korček, Jan Horný, Tomáš Suchý. Rkp. 1999. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály.

J. B.: Z Berouna, Česká Thalia 1, 1867, s. 15

KAZDA, K.: Sto let spolku divadelních ochotníků v Berouně 1827-1927. Spolek divadelních ochotníků 1927. KK.

KEBRLE, Miloš: Soubor informací pro MČAD z okresu Beroun. Rkp. 1999. kART.

KOLÁTOR, Vladimír: Cesta za mladým obecenstvem. AS 1967, č. 2, s. 22.

KORČEK, Viktor: Herci první generace. Dotazník. 1999. 1 str. Rkp. kART.

KYTKA, Antonín: O ochotnické divadlo v Berouně. Osvětový věstník Podbrdska. Beroun 1929, č. 2, s. 18-20.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 127.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana, ROUBAL, Jan: K netradičnímu divadlu (na Moravě a ve Slezsku 60.-80. let dvacátého století). Praha, Pražská scéna 2003, s. 84.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 61–63.

Město Beroun na divadelní oponě H. Ullika, 1865.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895.

MONOGRAFIE Hořovicka a Berounska, IV. Praha 1930. 150 s.

nesign.: Emanuel Hojka, Divadelní list Máje 6, 1908, s. 360.

nesign.: V Berouně, Česká Thalia 1, 1867, s. 48, 64.

Programový plakát Jiráskova Hronova 1949.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001.

ROLEČKOVÁ, Eva. 28. Loutkářské Hořovice. Čs. loutkkář 1989, č. 7, s. 154-155.

SEZNAM repertoáru ochotnického divadla v Berouně. Rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského. MKd.

STÝBLOVÁ, Božena. Jak pracovalo Volné sdružení pěti pražských žup o prohloubení sokolského loutkářství. Loutkář 1931/32, s. 72.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 237-241.

Tělocvičná jednota Sokol Beroun, 1865 - 2000. 55 s. a obr. příloha.

TVAROCHOVÁ, Kateřina: Divadelní spolky na Berounsku (Beroun - Žebrák - Hořovice). Minulostí Berounska 1998, č. 1, 30 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 18, 152.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926, II. část, s. 117-118, 148, 160, 170, 173, 243.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 117, 249-251, 273.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.152-153.

Webové stránky souboru Berounské divadlo - BEDNA:
http://www.berounskedivadlo.cz/
(14. 11. 2011)

ZE ŽIVOTA našich souborů. Československý loutkář 1955, s. 65.
ZE ŽIVOTA našich souborů. Podepsáno BH. Československý loutkář 1956, s. 112.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Amatérská scéna 1965, č. 10, s. 24, 1969, č. 1, s. 24.
Amatérská scéna 1969, č. 1, s. 24.

Divadelní listy 1880, č.17, s. 279.
Divadelní listy 1881, č. 1, s. 12.
Divadelní listy 1883, č. 7, s. 60, č. 8, s. 70, č. 35, s. 298.

Divadlo, roč. 5, 1906, č. 1, s. 32, č. 3, s. 83, č. 6, s. 62, č. 7, s. 83-85, 1907, č. 10, s. 242.
Divadlo 1909, č. 14, s. 363.

Jeviště 1921, č. 23, s. 368.

Loutkář XVII. 1930-1931, s. 146.

Stráž Severu, 1946, č. 41, s. 3.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 25, 28-9, č. 3, s. 45, č. 8, s. 111, č. 16, s. 207., č. 21, s. 168, č. 22, s. 175.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, č. 4, s. 29, č. 5, s. 39, č. 13, s. 104, č. 14-15, s. 119.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 23, 24, č. 4, s. 31, č. 5, s. 39, č. 6, s. 47, č. 8, s. 63, č. 9-10, s. 79, č. 19, s. 150, č. 21, s. 168, č. 22, s. 174, č. 23, s. 184.
Thalie 1899, č. 7, s. 59.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 32, č. 5, s. 42, č. 6, s. 51, č. 18-19, s. 149, č. 20, s. 156, č. 21, s. 167, č. 22, s. 174.

Zemské noviny, 5. 6. 1998.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.

Zprávy Loutkářského soustředění 1945, č. 11, s. 2.
Archivy:
Muzeum Českého krasu:
Plakáty SDO; opona H. Ullika 1865, foto, knihovna SDO v Berouně.

Národní muzeum, divadelní odd., sbírka plakátů:
C 13.241-51, 11 Pl mj.: 1898 Dva světy, jh. R. Deyl st., 1899 Katakomby, jh. R. Deyl st., 1942 Noc na Karlštejně, jh. R. Deyl st.

NÁRODNÍ ARCHIV:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/169/165, SDO v Berouně (Na závodí) 1898.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2199/1920, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5026/1938, SDO Tyl.

Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/61/30/1909, SDO Želenský.

Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3886/1912, 1036/1914, ČOJ Mošna.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/10253/1937, Čtenářsko OJ Mošna.

Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2539/1920, Družstvo dramatického podniku.

Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5158/1920, Ochotnické sdružení Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/4993/1935, Ochotnické sdružení Vlastimil.

Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5952/1929, Lidové divadlo (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/726/1931, Lidové divadlo (dávka).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/7157/1933, Lidové divadlo (dávka).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1844/1942, Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/948/1934, Lidové divadlo (dávka).

Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1140/1948, SDO Rozkvět.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ČESKÁ LÍPA, zdroj:
Zd. Zahrádková.

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE:
Evidenční č. pomůcky: 7498
Evidenční č. pomůcky: 99976
Informace ONV Beroun pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV BEROUN:
SDO Beroun (materiály 1827-1927), SDO Želenský. 1910–1921.
Dělení fondu:
I. Knihy: stanovy spolku, pamětní zápisy, knihy evidenční, knihy účetní a inventář.
II. Spisy - korespondence.
III. Ředitel E. Hojka - dokumentace osobního i pracovního života.
IV. Dokumentační materiál ochotnické činnosti - obrazová dokumentace, fotografie, plakáty, tisková dokumentace (pozvánky, vstupenky, programy).
V. Divadelní hry a jiné rukopisy - soupis všech divadelních her.

Evidenční č. pomůcky: 77/1.
Název pomůcky: Spolek divadelních ochotníků v Berouně (1817) 1827 - 1927.
Druh pomůcky: 03 - Inventář.
Rok vzniku: 1989
Autoři pomůcky: VLČKOVÁ E.

Evidenční č. pomůcky: 77/2.
Název pomůcky: Spolek divadelních ochotníků Želenský 1910 - 1951.
Druh pomůcky: 03 - Inventář.
Rok vzniku: 1989
Autoři pomůcky: VLČKOVÁ E.

Fond Beroun: Spolek divadelních ochotníků Beroun (založen r. 1827), 1817-1927, 2, 34 bm zpracováno a inventarizováno 0, 22 bm nezpracováno.
Materiály z vlastní ochotnické činnosti, mnoho divadelních her, materiály k osobě dlouholetého ředitele spolku Emanuela Hojky (významná korespondence spolku s Rudolfem Deylem st. a Jindřichem Mošnou). Fotografie: 31 ks fotografií a 1 album.
KOPEČKOVÁ EVA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V BEROUNĚ, (1817) 1827 - 1927. Sdružený a skupinový inventář (část), 1989, s. 89, ev. č. 77/1.

Fond: Spolek divadelních ochotníků, inventář: V. divadelní hry a jiné rukopisy.
č. 200, kart. č. 3. Dušan Klapka: Ze života našeho Mošny – Klapkův rukopis, s. a.

Fond: Spolek divadelních ochotníků, inventář: I. Knihy, č. 1.
Stanovy Spolku divadelních ochotníků v král. městě Berouně (2x rukopis) 1913.

Fond SDO Beroun, kniha č. 2. Památky ochotnického divadla v Berouně od r. 1833 až 1842.
Fond SDO Beroun, kniha č. 3. Zápisky SDO, stručné dějiny spolku v konceptu, různé rkp.
Poznámka:

Související Soubory

Související www odkazy

Související Obrázky

Beroun, budova divadla 1869-1873
Beroun, budova divadla 1869-1873, popisek na rubu pohlednice
Beroun, Dějiny ochotnického divadla v Berouně, rkp. s. 1 /viz Alba/
Beroun, Dějiny ochotnického divadla v Berouně,o oponě, rkp.
Beroun, kniha záznamů o představeních 1833-1842, tit. str.
Beroun, Loutky prof. Karla Kobrle, 192x
Beroun, Nižbor, okresní loutkářská přehlídka - plakát s programem,1988
Beroun, okresní loutkářská přehlídka - plakát s programem,1989
Beroun, peníze z karet na Národní divadlo, dopis J. B. Horáka městské radě, 1881
Beroun, Počátky divadla berounského,1826, rkp. s. 1
Beroun, portál jeviště Svůj svému s oponou, v restauraci Na Plzence, foto, s. a., muzeum
Beroun, SDO, Pomsta Catulova, 1890, dívčí postava
Beroun, skupina před Pachmanovým hostincem
Beroun, Sokol, sokolovna, 1925
Beroun, sokolovna, opona, Pavel Vyhnanovský, 1936
Beroun, sokolovna, opona, rub opony  Pavla Vyhnanovského, vznik a užití neznámé
Beroun, sokolovna, opona, rub opony  Pavla Vyhnanovského, vznik a užití neznámé, detail ornamentu
Beroun, sokolovna, opona, veduta města, Pavel Vyhnanovský, 1936
Beroun, veduta města, Hugo Ullik, 1868
Beroun, veduta města, Hugo Ullik, 1868, výřez střední části opony, muzeum Beroun
Beroun, Velký sál Na Plzence, s oponou (Ullik), rub pohlednice
Beroun-Závodí, SOU zemědělské, soubor MJF, evidence souborů, 198x
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Zlatá kniha českoslovanského divadelního ochotnictva, 1903
Letopisy, s. 037 Lázně Bělohrad, Beroun, vývoj do 1868
Letopisy, s. 037, Beroun, vývoj do 1868
Letopisy, s. 038, Beroun, vývoj do 1868
Letopisy, s. 039, Beroun, vývoj do 1868
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 40. panel, Beroun, Unhošť, Rakovník, Dobrovice, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Slaný
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007


Mapa - Beroun

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Beroun, budova divadla 1869-1873
Beroun, veduta města, Hugo Ullik, 1868, výřez střední části opony, muzeum Beroun
Beroun, sokolovna, opona, Pavel Vyhnanovský, 1936
Beroun, SDO, Pomsta Catulova, 1890, dívčí postava
Beroun, skupina před Pachmanovým hostincem


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.