Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Sokol

Rok založení: 1862
Skupina organizací:
Československá obec sokolská
Sokol, česká tělovýchovná organizace, založená 16. 2. 1862. Prvním starostou J. Fügner, ideovým a odborným vůdcem M. Tyrš. Základní organizací byl Sokol pražský, po jehož vzoru vznikaly sokolské jednoty v dalších místech českých zemí i mezi krajany v cizině. Postupně vznikly župy, jejich sjednocením v roce 1904 Česká obec sokolská. Od roku 1882 byly pořádány všesokolské slety. 1920 reorganizací vznikla Československá obec sokolská (ČOS); existovala do roku 1952 (s výjimkou 1941 – 45). Sokol obnoven v roce 1989.


SOKOL -divadlo - chronologie -

1904 Karel Leger (1859-1934 Kolín) napsal hru ze života pohraničních stráží sokolských Sokol a věnoval ji ČOS
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1473

1905 Sokolstvo pražské na Sokolském dnu na výstavišti uvádí Obrazy z dějin českých. Kostýmy a dekorace půjčilo ND.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1474.

1908 stanovisko řed. ND Schmoranze k častému účinkování členů ND v ochotnických představeních.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1474. Kopie kART: Organizace/Sokol. Publikováno in MČAD II. díl.

1909 Usnesení ČOS:
„Poměr sokolských jednot a jich dramatických odborů k hereckým společnostem na venkově!
Doporučujeme našim jednotám, aby nepořádaly samy pravidelná divadelní představení, jež by mohla poškoditi životní zájem hereckých společností. Jednoty naše i odbory jednot vystříhejtež se v zájmu hereckého stavu, jakékoliv soutěže se společnostmi, které mají své účele a důležité poslání národní na českém venkově.“
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1474.

1909 výměna dopisů ČOS s Dr Václavem Štechem o textu ve hře Deskový statek. Tam text postavy Turecký: Kavalíra bude volit každý - Sokolové - veteráni - majitelé domů. ČOS píše: v kruzích sokolských vzbudilo to roztrpčení.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1472, sloha nadepsána: Zneužívání pojmu Sokol na jevišti..

1910 žádost Organizace českého herectva, aby ČOS spolupodepsal vzorovou Smlouvu o provozování představení a s účinkováním nečlenů Organizace nesouhlasil v zájmu kvality.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1474.

1911 pokus Sokola v Olšanech, o. Vyškov, o zřízení divadelního jeviště. „několik našich bratří nevzdává se naděje a hodlá strhnouti na se většinu lidí nerozhodných divadlem.“
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1471, dopis župě Petra Chelčického ČOS s žádostí o půjčku na zřízení jeviště.

1911 žádost TJ Hostěhrádky-Rešov o příspěvek na stavbu jeviště, zamítnuto ze zásadních důvodů, „národní základ“ slouží jen na stavby sokoloven.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1471, dopis ČOS.

1911 stížnost Organizace českého herectva na biografická představení pořádaná Sokolem ve dnech účinkování společnosti. ČOS odpovídá: týká se jen divadelních společností.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1474.

1913 korespondence TJ Sokol Jičín s ČOS a řed. J. E. Sedláčkem o biografických představeních v době hostování společnosti. Sedláček hrozí rozpuštěním společnosti. ČOS vyzývá ke smíru. (Podobný problém Jilemnice 1908.)
Národní archiv: Fond ČOS, ka 86, č. i. 1474.
Sedláčkova společnost (1904-1929) viz Česká divadla. Praha, DÚ 2000, s. 423-425.
1929 - sokolské jednoty za tento rok sehrály 16.984 divadelních představení a připravily 4.503 představení loutkových. ( Borotínský: Sokolské divadlo. Československé divadlo XI., 1930, č. 2, s. 28.)1934 Vydán: Soupis divadelních her vhodných pro sokolské jeviště. Část l. Sest. divadelní komise ČOS. Praha, ČOS 1934. 8 s. Národní archiv: Fond ČOS, ka 182.

1936 Zásady divadelní činnosti v Sokolstvu. Usnesení výboru ČOS 10.5. 1936. „Hraní divadla nemá být považováno jen za zdroj příjmů, nýbrž za účinný prostředek vzdělávací.“...“O divadelní věci v župě pečuje divadelní komise při předsednictvu vzdělávacího sboru župy, v Československé obci sokolské divadelní komise při předsednictvu vzdělávacího sboru ČOS.“...“Sokolské jednoty nemohou býti nadále ani samy ani za svůj divadelní odbor členy ochotnických ústředí vůbec. Jsou-li členy, jsou povinny ihned ohlásiti své vystoupení z ústředí a hlásiti to župě.“
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/El1. Kopie kART/Organizace/Sokol

1936 Protokol o osnově divadelního zákona. Nesouhlas divadelní komise ČOS se zněním připraveným ÚMDOČ. Podrobný rozbor končící: „V uvedeném postupu spatřují podepsaní nedůstojné a urážející jednání vůči Sokolstvu a to jak se strany M.L.Ú., jeho „Stálé ankety“, ÚMDOČ a jejího předsedy Fr. Hermana, který také konečné znění návrhu zákona upravoval a proti Sokolstvu polemicky zahrotil.“ (čl. Nový divadelní zákon v časopise Československé divadlo, roč.XIX, č.3, s.41.)
Podepsáni Bohumil Pohl, předseda divadelní komise předsednictva vzdělávacího odboru ČOS, Frant. Liska, člen divadelní komise a starosta sokolské župy Středočeské...
Národní archiv: Fond ČOS, ka 182/El3. Kopie kART/Organizace/Sokol.

asi 1936 Divadelní směrnice pro činnost v sokolské župě.....(Vzor)
Národní archiv: Fond ČOS, ka 182/El4. Kopie kART/Organizace/Sokol.

asi 1936 Směrnice pro divadelní činnost TJ Sokol.....(Vzor) mj. „Sokolské jednoty nebo jejich divadelní odbory nemohou býti členy některého ochotnického ústředí mimosokolského.“
Národní archiv: Fond ČOS, ka 182/El4. Kopie kART/Organizace/Sokol.

asi 1936 Směrnice pro zakládání a vedení župních studijních divadelních knihoven pro župy, jež se na zřízení této knihovny usnesou.
(Existence divadelních knihoven zatím nezjištěna.JV 2004)
Národní archiv: Fond ČOS, ka 182/El4. Kopie kART/Organizace/Sokol.

1936 statistická ročenka ČOS uvedla, že v tomto roce hrálo divadlo 2455 sokolských jednot, zatímco největší ochoptnické divadelní ústředí - ÚMDOČ - sdružovalo asi 1400 divadelních jednot.

1938 Na X. všesokolském sletu uvedena slavnostní scéna Budovat a bránit!

1941 - 8. 10. - Nařízení říšského /úřadu/protektora/(?) o zákazu činnosti Sokola

1946-1948 Řád sletové divadelní soutěže ČOS. Přihlášky do 15.11. 1946, časový rozvrh, soudcování, bodovací tabulky, volný výběr.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/V. Kopie kART/Organizace/Sokol

1946 Návrh dohody ČOS a ÚMDOČ (zpracovala ČOS): „Obě ústředí jsou samostatná a na sobě zcela nezávislá.“ vzájemně si pomáhat, soupis členů, vyloučit možnost členství a působení ve dvou ústředích, společná školení. Dohoda podepsána zástupci ČOS. ÚMDOČ nepodepsala.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/El1. Kopie kART/Organizace/Sokol

1947 ÚMDOČ dopisem odmítá podepsání dohody. Odsuzuje výzvy pracovníků Sokola, aby členové vystoupili ze spolků a zakládali DO Sokola. „ V úmluvě bylo Vámi, bohužel, zapomenuto na jeden z nejzávažnějšíchc bodů společného jednání,že totiž každý případ založení odboru v místě, kde je náš divadelní spolek, bude individuelně rozhodnut. A s naší strany bylo při jednání nabídnuto, že vydáme pokyn, aby náš neprosperující spolek byl ve Váš prospěch likvidován.....Zakládání sokolských dramatických odborů bez ohledu na místní poměry jen proto, aby sokolská jednota měla dramatický odbor, je tříštění sil...Vaše příkazy zavinily další nesoulad mezi divadelními pracovníky na venkově....výkonný výbor rozhodl nepodepsati úmluvu a nepokračovati v jednání.“
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/El1. Kopie kART/Organizace/Sokol

1947 Volné sdružení svazů majících divadelní odbory,-zápis ze schůze 28. 3. 1947, přítomni Čsl. Orel, Svaz čs. hasičstva, Svaz DTJ, ČOS, stanovisko k připravovanému divadelnímu zákonu.
- Národní archiv: Fond ČOS, 1945-1948, ka 378.

1947 Registrováno 1117 DO Sokola. Jako čtyřstránková příloha Vzdělavatele bude vycházet Sokolské divadlo.
Zpráva ze sjezdu župních divadelních důvěrníků. 27. a 28. 9. 1947. Národní archiv: Fond ČOS 1945-1948, ka 378.

1947 19.2. Seznam členů divadelní komise ČOS. 17 členů, jediný mimopražský (Pečky), předseda Alois Dražil, jednatel Bohumil Malý.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/Bb2. Kopie kART/Organizace/Sokol

1947 19.2. Seznam župních divadelních důvěrníků
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/Bb2. Kopie kART/Organizace/Sokol

1947 Sletová divadelní škola ČOS. 16.-18. 5. v sokolovně v Bubenči. Oznámeni lektoři: vzdělavatel ČOS A.Krejčí, předseda divadelní komise ČOS Alois Dražil, Jar. Kvapil, Míla Melanová, Fr. Götz, Gottlieb, J. Novotný (o sokolské divadelní organizaci), Lad. Pešek, Jar. Pecháček (líčení), Jar. Kronbauerová, Pavlík (režie), Frant. Salzer (novodobá režie), Karel Höger, Jan Sládek, Karel Palouš, Růž. Nasková.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/El3. Kopie kART/Organizace/Sokol

1947, 7.7. Oběžník předsednictva vzdělávacího sboru ČOS župním divadelním důvěrníkům: 436 účastníků sletové divadelní školy, doporučení pořádat školy župní, osvědčení připraveno, do soutěže přihlášeno 337 jednot (účastníci soutěžního představení musí být členy hrající jednoty), příprava sjezdu župních divadelních důvěrníků 27.-28.9. 1947, registrováno 938 divadelních odborů,
příprava vydávání časopisu Sokolské divadlo, schválen divadelní řád, skončila distanční doba Syndikátu českých spisovatelů pro dramatiky: Fr. Kožík, V. Renč, B. Václavík, F. Soldán, Fr. Tetauer, V. Werner. Povolování představení: „V některých místech vydaly ONV výnosy, podle nichž se má žádat o povolení ochotnických divadelních představení ONV a Ministerstvo informací, a to proto, že se v poslední době hrály na ochotnických scénách divadelní hry, které nemají dobrý vztah ke dvouletce.“... „povolení ONV stačí...,požadavek povolení ministerstva informací nemá právního podkladu. Hlaste nám ihned, kde se podobná praxe zavádí, abychom materiálu mohli použít k dalšímu řízení.“
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/El3. Kopie kART/Organizace/Sokol

1947 Dohoda s ÚMDOČ nebyla podepsána – výzva odborům k vystoupení.
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/El3. Kopie kART/Organizace/Sokol

1947 Oběžník vzdělávacího sboru ČOS. Věc: Poměr ÚMDOČ k ČOS. „Odbory, které z ÚMDOČ do 14 dnů nevystoupí, přestávají být sokolskými divadelními odbory a jednoty jsou povinny z toho vyvodit příslušné důsledky....Župní divadelní důvěrníci musí hlásit do l měsíce, které divadelní odbory se přizpůsobily tomuto pokynu a které tento pokyn odmítly.“
Národní archiv: Fond ČOS, ka 378/El2. Kopie kART/Organizace/Sokol
Bibliografie:
BOROTÍNSKÝ, Jaroslav: Sokolské divadlo. Československé divadlo XI., 1930, č. 2, s. 28.

KRÁLÍK, Jan: Divadlo pod křídly Sokola. Amatérská scéna 2008, č. 6, s. 16
Archivy:
Sokol-fondy Národní archiv: NM

NM, odd. dějin tělesné výchovy a sportu: Sokol (Ústřední dokumentační sbírka k dějinám sokolského hnutí) . Inventář I. a II. díl, Praha 1992:
96/2341 Divadelní soutěž k X. sletu
96/2272 Soutěž sokolských div. ochotníků

Národní archiv: Inventáře a katalogy fondů, Československá obec sokolská 1889-1952, I.-III. díl, Praha 1978:
86/319 Provozování divadelních představení sokolskými jednotami 1900-1914
110/421 Korespondence s Jaroslavem Kvapilem o organizaci mimopražského divadelnictví, 1938.
182/898 Pokyny div. odboru k divadelní činnosti jednot a divadelních škol ČOS, 1932.
182/899 Protokol jednání o osnově divadelního zákona, 1936.
183/900 Zápisy loutkářské komise 1929-1937.
183/901 Statut loutkářského soustředění, 1935.
183/902 Návrh stanov pro mezinárodní loutkářskou organizaci, s.a.
183/903 Návrh sjezdu vzdělavatelů na organizování loutkářské činnosti, 1930.
183/904 Korespondence loutkářské komise 1929-1936.
183/905 Seznam jednot, které mají loutkové divadlo, 1929-1930.
378/1405 Zápisy ze schůzí divadelního odboru, 1946-1947.
378/1406 Zprávy o činnosti divadelního odboru, 1947-1948.
378/1407 Činnost loutkářské komise, 1946-1948.
621/1844 Oběžníky divadelního odboru, 1949.
621/1847 Všeobecná korespondence divadelního odboru, 1949-1951.
622/1848 Všeobecná korespondence loutkářské komise, 1949-1950.


ka/i.č. (inv. č. neodpovídají uložení, hledej v ka)


Sokol - Sletové scény

1901, IV. slet, popis sletové scény „Šachový turnaj“.
In: PORT, Jan: Karel Štapfer. Rukopis studie, 1966, s.68. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 11, č.101 (viz Obrázek).

VI. slet: Marathon – obrazy antické; ka 81/2118-2123
NM, odd. dějin tělesné výchovy a sportu: Fond Sokol.

766/2496 Příprava a provedení sletové scény Marathon, 1912;
Národní archiv: Fond ČOS.

VII. slet, 1920: 780/2554 Ideový návrh sletové scény a slavnosti na Vltavě 1919;780/2555 Personální složení scénového odboru 1920; 780/2556 Zápisy ze schůzí scénového odboru 1920;
Národní archiv: Fond ČOS.

VIII. slet, 1926: 797/2622 Nácvik a provedení slavností hry na Vltavě Slovanstvo bratrské, r. E. Pollert (o nezdařené premiéře), dopis Alf. Muchy o přípravě plakátu, 1925-1927; 802/2639-2642 Sletová scéna Kde domov můj, dokumentace 1925-1927;
Národní archiv: Fond ČOS.
88/2222 Sletová scéna Kde domov můj; 88/2223 Slovanské.bratrstvo – hra na Vltavě; 88/2214 Scéna Libuše věští slávu Prahy; 85/2176 Slavnost na Vltavě; 85/2177 Nastolení Libušino;
NM, odd. dějin tělesné výchovy a sportu: Fond Sokol.
Slavnostní hra na Vltavě Slovanstvo bratrské. Navrhli: Karel Hlava, Alfons Mucha, napsal F. S Procházka, hudba L. Prokop, režie: Em. Pollert, provedl Jos. Gottlieb.„...jevištěm bude Vltava od železničního mostu pod Vyšehradem až k Střeleckému ostrovu“ (s.4), „ slavnou apoteosou Slavie medzi dýmajícími ohni a zpěvem našich hymen skončí se tato vidina.“ (s.6).
SLOVANSTVO bratrské. Brožura. Praha, ČOS 1926. 32 s. Národní archiv: Fond ČOS, ka 797.
POKYNY pro slavnostní hru. Tisk ČOS. 1 s. Národní archiv: Fonf ČOS. 1 s. Kopie kART/Organizace/Sokol.
Rozsáhlá korespondence pořadatelského odboru o přípravách a zajištění průběhu, mj. dopis ÚMDOČ, vstupenka. Národní archiv: Fond ČOS, ka 797.
POLLERT, Emil: Slavnostní hra na Vltavě a velká voda. Rkp.1926. Národní archiv: Fond ČOS, ka 797. Kopie kART/Organizace/Sokol

IX. slet: 92/2288 Pamětní list ze scény Tyršův sen; 92/2277 Slavnostní hra Tyršův sen.
NM, odd. dějin tělesné výchovy a sportu: Fond Sokol.
812/2680 Zpráva o provedení scény k IX. sjezdu; 812/2684 Scénář a obsazení rolí slavnostní scény Tyršův sen, 1932;
Národní archiv: Fond ČOS.

X. slet: 826/2736 Zápisy ze schůzí scénického odboru 1937-1938;
Národní archiv: Fond ČOS.

XI. slet: 857/2942 Zápisy ze schůzí scénického odboru 1946-1948; 857/2943 Návrh scény pro XI. slet.
Národní archiv: Fond ČOS.


NM, odd. dějin tělesné výchovy a sportu: Sokol (Ústřední dokumentační sbírka k dějinám sokolského hnutí) . Inventář I. a II. díl, Praha 1992:

Národní archiv: Inventáře a katalogy fondů, Československá obec sokolská 1889-1952, I.-III. díl, Praha 1978:

Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Spolky. Díl II. Sv.3. Praha, Archivní správa ministerstva vnitra ČR 1990, s. 52 - 63 . Základní informace o spolku a jeho archivním fondu (113 bm).

Související Texty

Související Soubory

Související Pojmy

Související Přílohy

Související Obrázky

 Sokol, VIII. všesokolský slet: Vstupenka na slavnostní hru na Vltavě Slovanstvo bratrské.
Beroun, DO Sokol, Jedeme do Berouna, letní revuální opereta, 1940, pozvánka, texty písní
Beroun, DO Sokol, Na sv.Kopečku - plakát, 1934
Běrunice, Sokol, 1933
Blažovice, sokolovna, jeviště, 1940
Časopis Sokol, příloha Vzdělavatelské listy, 1 / březen 2016, přední strana obálky
Časopis Sokol, příloha Vzdělavatelské listy, 1 / březen 2016, zadní strana obálky
Časopis Sokol, příloha Vzdělavatelské listy, 1 / březen 2018, přední strana obálky
Časopis Sokol, příloha Vzdělavatelské listy, 1 / březen 2018, zadní strana obálky
Česká, Sokol, sokolovna s jevištěm a oponou
Česká, Sokol, sokolovna s jevištěm a oponou
Český Brod, sokolovna s jevištěm a s oponou Pocta sokolům od Rudolfa Rotta z r. 1911
Český Brod, sokolovna s jevištěm a s původní oponou J. Kouly 1884, stav 1907,
Český Brod, sokolovna s jevištěm a s původní oponou J. Kouly 1884, stav 1907,
Český Brod, sokolovna, opona
Český Brod, sokolovna, opona, rozvinutí 2014
Český Brod, sokolovna, opona, stav po rozvinutí 2014
Chrudim, Sokol, Protokoly loutkářského odboru, 1933 - 1939
Dolní Roveň, sokolovna, opona Idea Sokola, Alois Mudruňka, 1932
Hostěrádky - Rešov, sál hostince R. Krejčíře, opona
Hostěrádky-Rešov, sál hostince R. Krejčíře, opona Vlast a múzy v bohatém rámu, autor neznámý, s.a.
Hostivice, Litovice, Sokol, RUR, Čapek, 1947 - plakát, v rámci sletové divadelní soutěže ČOS
Jaroměř, sokolovna, detail portálu Srdcem k vlasti
Jičín, sokolovna / Palackého dům / Masarykovo divadlo, hlediště
Knižnice sokolských loutkářů 1, tit. strana, sv. 1.,
Knižnice sokolských loutkářů 2, tit. strana, sv. 1., kresba OB
Kounov, sokolovna, návvrh opony, alegorie sokolského hnutí, Oskar Brázda, 1937
Kounov, sokolovna, opona, alegorie sokolského hnutí, Oskar Brázda, 1937
Kounov, sokolovna, opona, alegorie sokolského hnutí, Oskar Brázda, 1937
Kounov, sokolovna, opona, alegorie sokolského hnutí, Oskar Brázda, 1937
Kounov, sokolovna, opona, alegorie sokolského hnutí, Oskar Brázda, 1937
Kounov, sokolovna, opona, alegorie sokolského hnutí, Oskar Brázda, 1937, detail 1
Kounov, sokolovna, opona, alegorie sokolského hnutí, Oskar Brázda, 1937, detail 2
Kounov, sokolovna, opona, alegorie sokolského hnutí, Oskar Brázda, 1937, detail 3
Křižánky, Sokol, Naši furianti, 1946 - plakát
Kulturní listy, příloha časopisu Sokol a vzdělávání, podzim 2008, přední strana obálky
Kulturní listy, příloha časopisu Sokol a vzdělávání, podzim 2008, zadní strana obálky
Lev, Jan, malíř, portrét jako sokol
Libice nad Cid., opona 2
Libice nad Cidlinou, opona, detail – Sokol, 1935
Litovel, Mirko Spurník -  portrét
Metylovice, opona v sokolovně
Metylovice, sál sokolovny s oponou
Milešovice, hostinec, opona, loučení Komenského s vlastí, orientační obrázek
Milešovice, hostinec, orientační obrázek, opona, loučení Komenského s vlastí
Milešovice, hostinec, sál s oponou
MUCHA, Alfons: Slovanstvo bratrské, 1926, o Sokolstvu
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Poniklá, Kolár, hra neurčena, sokolské divadelní představení, účinkující, s.a.
Praha, Divadelní představení na počest 150 let Obce sokolské, programová brožura, 2012
Praha, Sokol, Paní Marjánka, matka pluku - plakát, 1887
Praha, Sokol, sletová scéna Tyršův sen, 1932
Praha, ÚMDOČ, diplom americkým Sokolům, Třetí zvonění, 1912
Praha-Spořilov, Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo, obálka knihy
Praha-Vyšehrad, Sokol, Ta třetí - plakát, v Divadle Na Slupi, 1932
Praha-západ (venkov), Okresní úřad ukládá všem četnickým stanicím dohlížet na zákaz všech podniků v sokolovnách, nepovolovat hry Červený mlýn a Ta naše písnička česká, 1941
Praha-západ (venkov), Zemský úřad ukládá nepovolovat hru Červený mlýn od Viléma Wernera, zákaz všech představení v sokolovnách, 1941
Praha-západ (venkov), Zemský úřad ukládá nepovolovat hru Červený mlýn od Viléma Wernera, zákaz všech představení v sokolovnách, 2. strana,1941
Přední Lhota, Kluk, Polabec, Sokol, Monastýr nad tajgou - plakát, 1933
Proseč pod Ještědem, nová sokolovna otevřena 19. září 1926
Radslavice - Sušice, Dramatický odbor Sokola, Zorka - plakát, s.a.
Šaratice, sokolovna, orientační obrázek opony připomíná Jožu Úprku
Šaratice, sokolovna, sál s oponou
Slatina nad Úpou, budova sokolovny, 1967
Slatina nad Úpou, hostinec U Mikšů, pohlednice
Slatina nad Úpou, hostinec U Rufferů, pohlednice
Sokol, Marathon, sletová scéna, 1912
Sokol, Prodaná nevěsta, společné představení souborů Sokola na počest 150 let České obce sokolské a XV. všesokolského sletu - plakát, 2015
Sokol, Sletová scéna Budovat a bránit, 1938
Sokol, VIII. slet, Slovanské bratrstvo, slavnostní hra na Vltavě, pokyny pro účinkující, 1926
Sokol, VIII. slet, Slovanské bratrstvo, slavnostní hra na Vltavě, přípravy, 1926
Strakonice, opona, sokolovna, čb
Strakonice, sokolovna, opona,  Alois Hanš, 1898
Světnov, DrO Sokola, Veduta města Žďár nad Sázavou se zámkem, Franz Vaiss, Wien, s. a., maj. Alena Vácová
Svratka, popis sokolovny 2010
Svratka, sokolovna 2011
Svratka, sokolovna, sál s oponou 2011
Svratka, sokolovna, stav 2011
Třemošná, sokolovna, opona loutkového divadla, Setkání sokolských žáků s průvodem loutek, 1949
Újezd u Brna /  u Sokolnic, sokolovna, opona Lumír, pěvec Staročeský, orientační obrázek
Újezd u Brna /  u Sokolnic, sokolovna, sál s oponou
Ukrajina, Berehovo, Sokol, Gazdina roba - plakát, 1931
USA, Památník Národní jednoty sokolské, 1879 - 1904
USA, Památník Národní jednoty sokolské, 1879 - 1904
Veselíčko, Sokol, Devátá louka, plakát, 1926
Veselíčko, Sokol, Na letním bytě, plakát, 1927
Veselíčko, Sokol, Pasekáři, plakát, 1926
Vizovice, sokolovna s portálem jeviště
Vizovice, sokolovna,  detail opony, medailon, pracovní obrázek
Vizovice, sokolovna, opona, Tam svět se hne, kde se síla napře. Volnost - bratrství
Vodňany, Loutkové divadlo Sokola, detail opony, Libuše věštící, autor neznámý, 193x, MěKS
Zbiroh, opona, Mucha, detail sokol


Související Opony

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.