Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Trutnov, Dětská scéna

Přehlídka: Trutnov, Dětská scéna, CP
Ročník: 38
Rok: 2009
Začátek: 12.6.2009
Konec: 18.6.2009
38. celostátní přehlídka dětského divadla a dílna dětských recitátorů.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, odborné zařízení resortu MK, ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. Dětská scéna probíhá za finanční podpory MŠMT.
Účast souborů:
Plzeň, Traple, 1. ZŠ, Lakomá Barka, ved. Anna Červená a Ivana Píclová

Rousínov, ZŠ, Budíci, ved. Michaela Kyjovská

Jablonec nad Nisou, Divadelníci z DDM Vikýř, Sirotek Kassasuk, ved. Alena Telenská

Praha 3, Dětské studio Divadla Ponec, Barborka a cucavé bonbony, ved. Lenka Tretiagová

Bechyně, DS ZŠ Školní, Osmý John a Krvavý koleno, ved. František Oplatek

Nové Město na Moravě, Lety do oblak, ZUŠ Jana Štursy, Pan Hú, ved. Kateřina Šteidlová

Plzeň, B.U.D.D.E.T.O!, Soukromá ZUŠ Trnka, Zlojroj, ved. Michal Ston

Třinec, Temperka, ZUŠ, Život je sen, ved. Marcela Kovaříková

Sobotka, Studio Šrámkova domu, MKS, Strašidlo Cantervillské aneb Těžký osud poctivého anglického strašidla, ved. Lada Blažejová

Valašské Meziříčí, ZUŠ, Holčička zlatá, ved. Bohumila Plesníková

Litomyšl, ZŠ Zámek, Kokomá komá (ved. Dagmar Burdová)

Chlumec nad Cidlinou, Kyselé rybičky, ZUŠ, Jak to bylo s princeznou, ved. Romana Hlubučková

Uherské Hradiště, Babinec, ZUŠ pobočka Kunovice, Holá pohádka, ved. Olga Strašáková

Ostrov, HOP-HOP, ZUŠ, Ruby a Garnet?, ved. Irena Konývková

Praha 5, VY PRO MI PO, ZŠ a MŠ Nedašovská, Trable Adriana M., ved. Dana Svobodová

Chrudim, ZUŠ, Pavouk a moucha (africká pohádka), ved. Renata Klečková

Strakonice, ZUŠ, Je to naprosto jisté, ved. Jiřina Lhotská
Lektoři:
Lektoři recitační části přehldíky
Radek Marušák - před­seda - PedF UK, KVD DAMU, ZUŠ Praha 6
Nina Martínková - herečka, hla­sa­telka ČRo, KVD DAMU
Ivana Němečková - ZUŠ Žero­tín Olomouc
Jiřina Lhotská - ZUŠ Stra­ko­nice
Eliška Vob­ru­bová-Herdová, ZUŠ Frý­dlant, SPgŠ Libe­rec
Vlasta Gregorová - FMŠ a Cen­t­rum tvo­řivé dra­ma­tiky Praha 6

Pře­hlíd­ková před­sta­vení posu­zo­val lek­tor­ský sbor
Zuzana Jir­sová - ZUŠ Jin­dři­chův Hra­dec,
Mar­tin Porub­jak - Slo­ven­ské národné diva­dlo a VŠMÚ Bra­ti­slava
Jiří Pokorný - JČU České Budě­jo­vice
Tomáš Volkmer - scé­no­graf, výtvar­ník a reži­sér, Ost­rava
Hana Galet­ková - dra­ma­tur­gyně, THe­atr Ludem, Ost­rava
Miloš Maxa - SVČ Lužánky, Brno, jako spo­lu­pra­cov­ník dět­ského dis­kus­ního klubu.
Tajem­ník lek­tor­ského sboru:
Jaro­slav Pro­vaz­ník (KVD DAMU, PedF UK, NIPOS-ARTAMA, Praha )

Mode­rá­tor semi­nářů o insce­na­cích pře­hlídky:
Jakub Hulák - odborný pra­cov­ník NIPOS-ARTAMA
Paralelní akce:
Semináře


A – JAK VYPRÁVĚT PŘÍBĚH
Prak­tická dílna věno­vaná sto­ry­tel­lingu a mož­nos­tem jeho vyu­žití pro slo­ves­nou a diva­delní práci s dětmi a mla­dými lidmi.
Lek­tor: David Novak (Ashe­ville, Severní Caro­lina, USA), pro­fe­si­o­nální vypra­věč, nosi­tel mnoha oce­nění z řady ame­ric­kých i mezi­ná­rod­ních fes­ti­valů, autor pro­gramů pro školy, vyso­ko­škol­ský peda­gog herec­tví a sto­ry­tel­lingu. V sou­časné době umě­lecký vedoucí spo­leč­nosti A Tel­ling Expe­ri­ence a lek­tor na Eas­tern Ten­nessee State University.
Tlu­moč­nice: Petra Kun­čí­ková, pře­kla­da­telka, lek­torka, pro­dukční diva­del­ních fes­ti­valů, členka mezi­ná­rod­ních diva­del­ních projektů

B – ŘEKNI TO POHYBEM
Dramaturgicko-režijní dílna zamě­řená na diva­dlo, ve kte­rém je hlav­ním pro­střed­kem sdě­lení pohyb.
Lek­toři:
Eva Pol­ze­rová, peda­gog dra­ma­tické, pohy­bové a taneční výchovy, dlou­ho­letá vedoucí špič­ko­vých dět­ských diva­del­ních sou­borů, v sou­čas­nosti vyu­čuje na Janáč­kově kon­zer­va­toři Ostrava
Vác­lav Kle­mens, reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla lou­tek Ost­rava, peda­gog herec­tví a vedoucí hudebně-dramatického oddě­lení Janáč­kovy kon­zer­va­toře v Ostravě.

C – DRAMATURGIE TEĎ A TADY
Semi­nář diva­delní dra­ma­tur­gie a tvůr­čího psaní.
Lek­tor: Petr Michá­lek, diva­delní dra­ma­turg a reži­sér, ředi­tel Měst­ského diva­dla Děčín

D – OTAZNÍKY DĚTSKÉHO DIVADLA
Prak­tická dílna věno­vaná scé­no­gra­fií a hudbě v dět­ském divadle.
Lek­tor: Vla­di­mír Sadí­lek (Bra­ti­slava, SR), herec, reži­sér, lout­kář, výtvar­ník a muzi­kant, hos­tu­jící spo­lu­pra­cov­ník řady ama­tér­ských i pro­fe­si­o­nál­ních divadel

E – TŘI ZASTAVENÍ S DĚTSKÝM PŘEDNESEM
Víken­dový semi­nář věno­vaný reflexi vystou­pení celo­státní pře­hlídky dět­ských recitátorů.
Lek­torka: Jana Křen­ková, peda­gog dět­ského před­nesu s dlou­ho­le­tou praxí se sólisty i sou­bory ve Žďáru nad Sázavou.

Dílny pro děti ze souborů

Pro děti ze sou­borů byly při­pra­veny dopo­lední dílny vedené stře­do­škol­ský­mi stu­dent­kami dra­ma­tické výchovy:
Mag­da­lena Hni­lič­ková (peda­go­gická škola Kar­lovy Vary)
Anežka Cel­na­rová, Vero­nika Valová (peda­go­gická škola Odry)
Anna Kli­me­šová, Micha­ela Šebes­tová (Gym­ná­zium a LDO ZUŠ Trutnov)

Související Pojmy

Související Obrázky

Bechyně, Základní škola Bechyně, Osmý John a Krvavý koleno, 2009
Chlumec nad Cidlinou, Kyselé rybičky ZUŠ, Jak to bylo s princeznou, 2009
Chrudim, ZUŠ, Pavouk a moucha, 2009
Jablonec nad Nisou, DDM Vikýř, Sirotek Kassasuk, 2009
Nové Město na Moravě, Lety do oblak ZUŠ, Pan Hú, 2009
Ostrov, HOP-HOP, Ruby a Garnet, 2009
Plzeň, B.U.D.D.E.T.O. ZUŠ Trnka, Zlojroj, 2009
Plzeň, Strašidýlko ZŠ Západní, skupina Traple, Lakomá Barka, 2009
Praha, Ponec, Barborka, 2009
Rousínov, ZŠ, Budíci, 2009
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Strašidlo cantervillské, 2009
Strakonice, ZUŠ, Je to naprosto jisté, 2009
Třinec, Temperka ZUŠ, Život je sen, 2009
Trutnov, 38. CP Dětská scéna, programová brožura, 2009
Uherské Hradiště, Babinec ZUŠ, Holá pohádka, 2009
Valašské Meziříčí, ZUŠ, Holčička zlatá, 2009


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chlumec nad Cidlinou, Kyselé rybičky ZUŠ, Jak to bylo s princeznou, 2009
Plzeň, B.U.D.D.E.T.O. ZUŠ Trnka, Zlojroj, 2009
Valašské Meziříčí, ZUŠ, Holčička zlatá, 2009
Strakonice, ZUŠ, Je to naprosto jisté, 2009
Praha, Ponec, Barborka, 2009
Jablonec nad Nisou, DDM Vikýř, Sirotek Kassasuk, 2009
Bechyně, Základní škola Bechyně, Osmý John a Krvavý koleno, 2009
Uherské Hradiště, Babinec ZUŠ, Holá pohádka, 2009
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Strašidlo cantervillské, 2009
Plzeň, Strašidýlko ZŠ Západní, skupina Traple, Lakomá Barka, 2009
Chrudim, ZUŠ, Pavouk a moucha, 2009
Ostrov, HOP-HOP, Ruby a Garnet, 2009
Třinec, Temperka ZUŠ, Život je sen, 2009
Rousínov, ZŠ, Budíci, 2009
Nové Město na Moravě, Lety do oblak ZUŠ, Pan Hú, 2009


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.