Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Svitavy, Dětská scéna

Přehlídka: Svitavy, Dětská scéna, CP
Ročník: 40
Rok: 2011
Začátek: 11.6.2011
Konec: 15.6.2011
Celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů.

Z pověření a za finančního přispění MK ČR pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, Městem Svitavy a Střediskem kulturních služeb ve Svitavách. Přehlídka se uskutečňuje za finanční podpory MŠMT ČR.

Po Žďáru nad Sázavou (1971–72), Kaplici (1974–89), Prachaticích (1990–93), Ústí nad Orlicí (1994–98), Zábřehu na Moravě (1999) a Trutnově (2000–2010) se přehlídka konala letos poprvé ve Svitavách.

Představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů vybraná z osmadvaceti krajských přehlídek.
Účast souborů:
Recitace:
Vystoupení recitátorů 2. kategorie - 10. června.
Vystoupení recitátorů 3. kategorie - 10. června.
Vystoupení recitátorů 4. kategorie - 11. června.Dětské divadlo:

Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, V. Stanovský, J. Vladislav, V. Makovcová, J. Barnová: Šel jsem jednou z Kordoby.

Děčín VI, ZŠ, Divadýlko na Stráni, Když havranům mrznou nohy..., vedoucí Jana Štrbová a Petra Bílková.

Třebíč, ZŠ Týnská, Áčko, Jaromíra Kratochvílová: Mauglí, vedoucí Jaromíra Kratochvílová.

Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Ivana Fajtlová: Kouzelnej mlejn aneb Co se mele pod duchnou. Host přehlídky.

Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Z. Bezděková: Tak tohle je naše Leni?!

Praha 4, ZUŠ Jižní Město, Eláhop!, podle povídek Isaaka Bashevise Singera: Hlupáci z Chelmu.

Uherské Hradiště, pobočka Kunovice, ZUŠ, Babinec a Jan, Tři sestry a jeden prsten.

Jaroměř, DLS Blechy, podle bratří Grimů: Pohádka o Červené Karkulce.

Brandýs nad Labem, ZUŠ, JAU, Romance čumilů.

Turnov, ZUŠ, Pampalin, Pampalin: Když nemůžu spát.

Praha 3, ZUŠ Štítného, Divadelní studio Kampak!, z knihy amerických pohádek Prcek Tom a Dlouhán Tom Pavla Šruta: Alice a skřet Tobiášek.

Domažlice, ZUŠ, Pecky, podle knihy Martiny Drijverové: Sísa, vedoucí Dana Žáková.

Praha 3, Dětské studio, na motivy dvou povídek Zdeňka Šmída z knihy Strašidla a krásné panny: O panence, která není pro každého, vedoucí Lenka Tretiagová.

Rousínov, ZŠ, Miloš Macourek: Pátá hlava, vedoucí Michaela Kyjovská.

České Budějovice, Divadélko Růžek, Vlčí bouda, vedoucí A. Vitáčková.

Choceň, Hana Voříšková, Helena a Jiří Vedralovi, V širém poli hruška. Host přehlídky.

Plzeň, Soukromá ZUŠ Trnka, BUDDETO!, podle knihy Léčba neklidem H. H. Munro-Sakiho: Léčba neklidem, r. Michal Ston.

Sloupnice, ZŠ, Horní-Dolní, O tlusté prababičce a loupežnících, vedoucí Eva Sychrová.

Lanškroun, ZŠ speciální, Divadlo bez zábran, Josef Kolář a Marek Eben (hudba): Kocourek Modroočko, r. Eva Vetchá.
Lektoři:
Dětská recitace - lektoři (porota):
Jaroslav Provazník
Nina Martínková
Jiřina Lhotská
Jana Franková
František Oplatek
David Kroča

Dětské divadlo - lektoři (porota)
Hana Cisovská, předsedkyně, katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF Ostrava
Anna Caunerová, tanečnice, performerka, taneční pedagog, působí v SR i ČR
Karel Vostárek, výtvarník, scénograf a režisér, pedagog váchovné dramatiky DAMU
Miloš Maxa, vedoucí Centra divadelních a tanečních aktivit Lidická, pobočka SVČ Lužánky, Brno
tajemník: Jakub Hulák, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu
Paralelní akce:
Bratři Ebenové servírují Chlebíčky – koncert (host přehlídky).

Dílny, besedy, semináře, diskusní kluby.

Semináře pro vedoucí, pedagogy a studenty:

Třída A - Dívat se - pozo­ro­vat - divit se • Cesta k diva­dlu s dětmi
Lektorka:
Chris­tel Hof­f­man­nová (Ber­lin, SRN), dra­ma­tur­gyně a diva­delní teo­re­tička, odbor­nice na epické diva­dlo Ber­tolta Brechta, autorka odbor­ných pub­li­kací v oboru diva­dla pro děti a mlá­dež a dět­ského diva­dla, lek­torka mnoha semi­nářů v Německu i v zahra­ničí; v sou­časné době pro­fe­sorka Insti­tutu diva­delní peda­go­giky na Vysoké odborné škole v Osna­brücku.


Třída B - Diva­delní puto­vání aneb cesta od před­lohy k před­sta­vení
Lek­toři:
Hana Galet­ková, dra­ma­tur­gyně a reži­sérka, zakla­da­telka a před­sed­kyně diva­del­ního sdru­žení THe­atr Ludem, peda­gožka Slez­ské uni­ver­zity v Opavě (obor kul­turní dra­ma­tur­gie se zamě­ře­ním na diva­dlo) a externě Ost­rav­ské uni­ver­zity, vedoucí dět­ských diva­del­ních sou­borů.

Tomáš Volkmer, diva­delní scé­no­graf, výtvar­ník a reži­sér, spo­lu­pra­cov­ník mnoha lout­ko­vých i čino­her­ních diva­del­ních scén v Čechách i v zahra­ničí (v posled­ních letech zejm. Diva­dlo lou­tek Ost­rava, Lout­kové diva­dlo Radost a Národní diva­dlo v Brně, v Pol­sku Teatr Lalek Ple­ciuga Szc­ze­cin, Teatr Bajka v Českém Těšíně a na Slo­ven­sku Spiš­ské diva­dlo Spiš­ská Nová Ves).


Třída C — Šest dopo­lední s před­ne­sem a Ninou Martín­ko­vou
Lek­torka: Nina Martín­ková, herečka, reci­tá­torka, roz­hla­sová hla­sa­telka, peda­gožka KVD DAMU Praha, uči­telka LDO ZUŠ a vedoucí dět­ských souborů.


Třída D — Od nápadu k insce­naci • Dra­ma­tur­gický semi­nář
Lek­tor: Luděk Rich­ter, lout­kář, dra­ma­turg, reži­sér a diva­delní teo­re­tik, v sou­časné reži­sér a hlavní pro­ta­go­nista Diva­dla Kej­klíř, zakla­da­tel Spo­leč­nosti pro pěs­to­vání diva­dla pro děti a mlá­dež Dobré diva­dlo dětem, autor mnoha odbor­ných pub­li­kací, zejm. v oboru diva­delní dra­ma­tur­gie a loutkářství.


Třída S — Cesty impro­vi­zace
Lek­torka: Jana Macha­lí­ková, reci­tá­torka a impro­vi­zá­torka, peda­gog dra­ma­tické výchovy a před­nesu, tre­nérka impro­vi­zač­ních sku­pin a vedoucí diva­del­ních sou­borů, spo­luza­kla­da­telka České impro­vi­zační ligy. Peda­gog PedF UK a KVD DAMU v Praze.
Bibliografie:
Dětská scéna, 40. celostátní přehlídka dětského divadla a 40. celostátní přehlídka dětských recitátorů, 10.-16. června 2011 (Propozice). d´ARTAMAn 2010, č. 6, s. 12.

Reálné datum přehlídky 11. června - 15. června 2011

Deníky Dětské scény 2011(č. 0 až 6) - http://www.amaterskascena.cz/cl-denik-detske-sceny-se-rodi-ze-stripku-110613011425

Krajské přehlídky dětského divadla 2011, d´ARTAMAn 2010, č. 6, s. 17.

Krajské přehlídky dětské recitace 2011, d´ARTAMAn 2010, č. 6, s.19.

Podrobný program - http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/podrobny-program-1105231511-903.doc;
http://www.amaterskascena.cz/cl-program-detske-sceny-2011-svitavy-110609013738

Recenze -
http://www.amaterskascena.cz/cl-recenze-lektorskeho-sboru-k-predstaveni-detske-sceny-1-blok-110615113747
http://www.amaterskascena.cz/cl-recenze-lektorskeho-sboru-k-predstaveni-detske-sceny-2-blok-110616115707
http://www.amaterskascena.cz/cl-recenze-lektorskeho-sboru-k-predstaveni-detske-sceny-3-blok-110616130947
http://www.amaterskascena.cz/cl-recenze-lektorskeho-sboru-k-predstaveni-detske-sceny-4-blok-110616131929
http://www.amaterskascena.cz/cl-recenze-lektorskeho-sboru-k-predstaveni-detske-sceny-5-blok-110616132710

Zpráva o Dětské scéně 2011 (čtyři články). AS 2011, č. 3, s. 39 - 43:
- http://www.amaterskascena.cz/cl-zprava-o-detske-scene-2011-110721143517?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
- http://www.amaterskascena.cz/cl-ve-svitavach-a-ve-znameni-zmen-110721144805?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
- http://www.amaterskascena.cz/cl-detska-scena-je-i-pro-dospele-110721145159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Brandýs nad Labem, ZUŠ, JAU, Romance čumilů, CP Dětská scéna 2011
České Budějovice, Divadélko Růžek, Vlčí bouda, CP Dětská scéna 2011
Děčín VI, ZŠ Na Stráni, Divadýlko na Stráni, Když havranům mrznou nohy, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Domažlice, ZUŠ, Pecky, Sísa, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Hulák Jakub, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Jaroměř, Blechy, DLS, Pohádka o Červené Karkulce, CP Dětská scéna 2011
Lanškroun, ZŠ speciální, Divadlo bez zábran, Kocourek Modroočko, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Mohr Petr, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Plzeň, ZUŠ Trnka, BUDDETO!, Léčba neklidem, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Praha 3, Dětské studio Divadla Ponec, O panence, která není pro každého, CP Dětská scéna 2011
Praha-Jižní Město, ZUŠ, Eláhop, Hlupáci z Chelmu, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Praha-Žižkov, ZUŠ Štítného, Kampak!, Alice a skřet Tobiášek, CP Dětská scéna 2011
Rousínov, ZŠ, Pátá hlava, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Sloupnice, ZŠ, Horní - Dolní, O tlusté prababičce a loupežnících, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Svitavy, 40. CP dětského divadla – Dětská scéna, programová brožura, 2011
Svitavy, CP Dětská scéna 2011, dílny a diskuzní kluby pro děti
Svitavy, CP Dětská scéna 2011, semináře pro dospělé
Třebíč, ZŠ Týnská, Áčko, Mauglí, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Šel jsem jednou z Kordoby, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Turnov, ZUŠ, Pampalin, Když nemůžu spát, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Uherské Hradiště, ZUŠ pob. Kunovice, Babinec a Jan, Tři sestry a jeden prsten, CP Dětská scéna Svitavy 2011


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Brandýs nad Labem, ZUŠ, JAU, Romance čumilů, CP Dětská scéna 2011
České Budějovice, Divadélko Růžek, Vlčí bouda, CP Dětská scéna 2011
Děčín VI, ZŠ Na Stráni, Divadýlko na Stráni, Když havranům mrznou nohy, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Domažlice, ZUŠ, Pecky, Sísa, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Jaroměř, Blechy, DLS, Pohádka o Červené Karkulce, CP Dětská scéna 2011
Lanškroun, ZŠ speciální, Divadlo bez zábran, Kocourek Modroočko, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Plzeň, ZUŠ Trnka, BUDDETO!, Léčba neklidem, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Praha 3, Dětské studio Divadla Ponec, O panence, která není pro každého, CP Dětská scéna 2011
Praha-Žižkov, ZUŠ Štítného, Kampak!, Alice a skřet Tobiášek, CP Dětská scéna 2011
Praha-Jižní Město, ZUŠ, Eláhop, Hlupáci z Chelmu, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Rousínov, ZŠ, Pátá hlava, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Sloupnice, ZŠ, Horní - Dolní, O tlusté prababičce a loupežnících, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Třebíč, ZŠ Týnská, Áčko, Mauglí, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Šel jsem jednou z Kordoby, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Turnov, ZUŠ, Pampalin, Když nemůžu spát, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Uherské Hradiště, ZUŠ pob. Kunovice, Babinec a Jan, Tři sestry a jeden prsten, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Svitavy, CP Dětská scéna 2011, dílny a diskuzní kluby pro děti
Svitavy, CP Dětská scéna 2011, semináře pro dospělé
Hulák Jakub, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Mohr Petr, CP Dětská scéna Svitavy 2011


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.