Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, Dramatické sdružení - Studio

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1907
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
Dramatické sdružení Tyl
1907 – 26.9. - nespokojenost s činností Jednoty Klicpera vedla některé jeho členy k ustavení nového spolku. Zakládajícími členy byli Karel Paul, Gustav Dvořák, Růžena Paulová a Eliška Dvořáková. Spolek vedl režisér Karel Paul.
Při výběru herců dával přednost dělníkům a drobným živnostníkům a činnost orientoval na širokou veřejnost. Jeho posláním mj. bylo podchycovat nadané ochotnické herce.
1907 v prvním představení spolek uvedl 4 aktovky Lad. Stroupežnického a dal tak najevo, že osou jeho repertoáru se stanou české divadelní hry.

"Dne 26. září (1907) sešlo se v Živnost.-čten. jednotě 18 členů našich a pod vedením p. Paula založilo nový spolek, což bylo zjevem rozhodně politování hodným v zájmu kázně ochotnické. Rozervanost tehdejšího politického života měla nemalý vliv na neblahé toto dílo. Tak vznikla druhá ochotnická scéna. Nastaly novinářské boje, jež ochotnickému soužití, umění a chuti k práci nesloužily a otravovaly život. Předsedou a ředitelem sdružení zvolen Paul, místopředsedou Melichar, pokladníkem Šulc, jednatelem Dvořák, výbory Beránek, ušáček, Skrovný a Forman."
(Tolman, J. V.: Padesát let ochotnické Musy v Hradci Králové (1868-1918), Hradec Králové, JDO Klicpera 1918, s. 99.)

21.2.1908 místodržitelství schválilo stanovy. Do té doby sdružení vystupovalo pod hlavičkou Obecní kuchyně a ÚMŠ.
Existenci Tyla dlouhodobě ztěžovaly konkurenční vztahy s JDO Klicpera.

1909 - Jaroslav Vrchlický: Godiva,
1909 - Božena Viková-Kunětická: Dospělé děti, režie K. Paul - výraz snahy divadla "přinést novinku Národního divadla v Praze. "V hlavních rolích Dyxová, Formánková, Vavřincová, Dvořák, Paul." Rozporuplné ohlasy na představení se však staly předmětem sporu mezi hradeckým ochotnictvem (zvl. mezi spolky Tyl a Klicpera) , projevovaným zejména v tisku.

1911 - K. M. Čapek: Begův samokres.
1911 - společně s akad. spolkem Dobroslav k oslavě Jiráskových narozenin: Kolébka, nastudoval Karel Paul.
1911 - 19. 11. - F. V. Jeřábek: Služebník svého pána.
1912 - 3. 3. - A. P. Čechov: Strýček Váňa, režie Karel Paul, - 24. 3. - B. Dovsky: Zlaté časy, veselohra, přel. K. Mašek, režie K. Paul; 22. 9. - Jos. Skružný: Venouš Dolejš, příhody malého nezvedence, režie K. Paul.

1913 - Jaroslav Vrchlický: Smír Tantalův s ojedinělou realizací dvojitého shakespearovského jeviště na ochotnické scéně - inspirace Štapferovou výpravou Hippodamie v ND 1911.
Před 1. svět. v. též uvádění ruské dramatiky a světových novinek (Shaw).
Ještě před 1. světovou válkou si Tyl repertoárem a kvalitou inscenací vydobyl přední místo v hradeckém kulturním životě.

Hrál ještě v prvních válečných letech, ale
1915 činnost ukončil, aby nemusel zařazovat představení ve prospěch válečných účelů a na oslavu členů habsburské monarchie, jak úřady nařizovaly.
První další představení se uskutečnilo až v červenci 1918.

1919 odešel ze spolku dosavadní režisér Karel Paul.
Jeho místa se ujal Gustav Dvořák, vcelku úspěšný režisér a autor několika divadelních her, které spolek v jeho režii uvedl.
Tyl průběžně zápasil s nedostatkem finančních prostředků.
1920/21 uvedl v rozmezí 3 měsíců 7 premiér, aby neutěšenou finanční situaci vylepšil, což se podařilo jen částečně.
1920 - 14. 11. - Fulda: Sen ho vyléčil, veselohra; F. Arnold: Bytová nouze.
1921 účast na cyklu přesjezdových představení v Praze s představením hry Jar. Hilberta: Vina, za něž získal diplom.
Počátkem 30. let Tyl nebyl schopen platit pronájem Klicperova divadla a musel hrát v dřevěné rotundě v Jiráskových sadech.
V pol. 30. let tu členové Tyla vybudovali Tylovo městské divadlo.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938/39 zde uvedli cyklus her pro malé diváky, který měl nevšední ohlas. Jeho pokračování zamezilo zabrání rotundy německými vojáky.
---------
1940 cyklus her českých autorů "v časovém uspořádání podle vývoje českého dramatu od dob probuzeneckých po dnešek." Autoři: Klicpera, Tyl, Kolár, Hálek, Vrchlický, Jirásek, Hilbert, Dyk, Naši furianti (Stroupežnický) aj.
1941 - J. Vrchlický: Soud lásky. Účast na Klicperově Chlumci.
1941/42 Tyl připravil cyklus her PO CESTÁCH ČESKÉHO DIVADLA, zachycující vývopj české dramatiky od středověku do současnosti. Na scénu byly uvedeny české středověké hry (např. Hry tří Marií, Mastičkář), hry z doby obrození a vývojově česká dramatická tvorba až po dobu současnou. Režie. Fr. Paul. Cyklus byl poznamenán cenzurními zásahy, které mj. znemožnily uvést Tylovy Kutnohorské havíře a hry Karla Čapka. Přesto byl jeho význam za okupace obrovský, stejně jako ohlas mezi diváky.

Do 1943 430 představení, mj. Shakespeare: Sen noci svatojánské, V. Dyk: Velký mág, Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, léto, Plačící satyr;J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Strakonický dudák; V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk.
autory Tyl, Klicpera, Vrchlický, Shakespeare, Dyk, Šrámek, Hilbert aj.
-----
Za německé okupace ve spolku vyrůstali Josef Bek (1918-1995, h. Městských divadel pražských, představitel optimistických hrdinů českého filmu 50. let 20. stol.), Jiří Šotola (1924-1989, básník, prozaik, dramatik a překladatel, autor her Antiorfeus, Možná je na střeše kůň), Ota Sklenčka (1919-1993, h. Realistického divadla, Divadla na Vinohradech, Městských divadel pražských, role ve filmech a v televizi), Věra Kubánková (*1924, h. Realistického divadla, Divadla Za branou, Vinohradského divadla). Jiří Morávek (1924-1990, akad. mal.)

1940-1945
kolem Beka a Šotoly vznikl Kolektiv mladých divadelníků (Studio) Dramatického sdružení Tyl, který se pokusil o prosazení moderních inscenačních postupů.
„Příchod do Tyla pro mne znamenal poznání, že divadlo má svůj pevný řád, své neporušitelné zákony. Až dosud jsem hrál s mladickým elánem, a buď to vyšlo, nebo to nevyšlo.“ (Josef Bek, AS 1985, č. 10, s. 18).

Uvedeny tituly: Cesta domů, V. Dyk: Krysař, Nezval: Neznámá ze SEiny, Pětivoký: Prodavač snů
1942 Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, r. František Bahník, Studio uvedlo též v Německé Rybné .
1943 - Zpěvy Staré Číny - Asagao

-------------

1944 činnost divadel Němci zastavena.

Po válce 1945 Tyl obnovil činnost, ale nevydržel konkurenci Klicpery a profesionálního Městského divadla a
1948 se s Klicperou opět spojil.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Z druhého břehu. Amatérská scéna 2014, č. 4, str. 4-5.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac, Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, obr. s. 88: Dekorace k Vrchlického a Fibichovu melodramatu Smír Tantalův. Sdružení Tyl Hradec Králové, 1913;

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán, Gustav Dvořák, Hradec Králové. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, str. 66 -67, s.197.

Divadlo 1909, č. 17, s. 432.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl 1, s. 8.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 4, 5. 12., s. 50; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 25. 11. 1920, č. 47, s. 540.
Jeviště 1921, č . 23, s. 368.

České divadlo 1940, č. 4, s. 70, 72.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/184/38/1908, Dramatické sdružení Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/51/1943, Dramatické sdružení Tyl.

Státní okresní archiv Hradec Králové:
Dramatické sdružení Tyl, Hradec Králové, 1907-1948. Ev. č. pomůcky 112.

Související Texty

Související Obrázky

 Hradec Králové, Tyl, fond SOkA 1
 Hradec Králové, Tyl, skupina členů spolku 192x
Hradec Králové,  Tyl, Duchem a mečem, 1924, scéna ze hry
Hradec Králové, Dram. sdužení Tyl - Studio, Ukolébavky z celého světa - plakát,  1943
Hradec Králové, Dramatické sdružení Tyl - Studio, členové na výletě, 1943
Hradec Králové, Dramatické sdružení Tyl - Studio, Zpěvy staré Číny, 1943
Hradec Králové, Studio, Jakož i my odpouštíme - plakát, 1942
Hradec Králové, Tyl - Studio, Cesta domů, 1940
Hradec Králové, Tyl,  Bílý lev, 1927, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Tyl,  Smír Tantalův, dekorace, dtto
Hradec Králové, Tyl,  Únos Sabinek, 1913 - plakát.
Hradec Králové, Tyl, dějiny dle SOkA 1
Hradec Králové, Tyl, dějiny dle SOkA 2.
Hradec Králové, Tyl, dějiny dle SOkA 3
Hradec Králové, Tyl, dětské divadlo v Jiráskových sadech, 1937
Hradec Králové, Tyl, Duchem a mečem (G. Dvořák), 1924
Hradec Králové, Tyl, Duchem a mečem (G. Dvořák), herec Brzický, 1924
Hradec Králové, Tyl, herec a režisér Karel Paul, portrét, 1919
Hradec Králové, Tyl, herec Karel Paul, s loutnou, 1919
Hradec Králové, Tyl, herec Ladislav Jirotka, portrét, 192x
Hradec Králové, Tyl, herečka Růža Cellerová-Machková, civil, 1926
Hradec Králové, Tyl, inventář SOkA HK 1
Hradec Králové, Tyl, inventář SOkA HK 2
Hradec Králové, Tyl, J.K.Tyl (Šamberk), 1926, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Tyl, J.K.Tyl, 1926, skupina účinkujících na scéně
Hradec Králové, Tyl, Jakož i my odpouštíme, 1942
Hradec Králové, Tyl, Jiříkovo vidění, účinkující na scéně - les
Hradec Králové, Tyl, Jiříkovo vidění, účinkující, 1926
Hradec Králové, Tyl, Kašpárek a Šmidra, 1937
Hradec Králové, Tyl, Kateřina Veliká (Savoir), účinkující na jevišti, 1926
Hradec Králové, Tyl, Krystóbal Kolón (G. Dvořák), 1928 - plakát
Hradec Králové, Tyl, Lad. Jirotka, herec, portrét
Hradec Králové, Tyl, Máme ji, 1929, dopis o reklamě 1
Hradec Králové, Tyl, Máme ji, 1929, dopis o reklamě 2
Hradec Králové, Tyl, Mušketýrova první láska, (Hildebrandt), 1911
Hradec Králové, Tyl, Mušketýrova první láska, 1911, scéna ze hry
Hradec Králové, Tyl, Mušketýrova první láska, 1911, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Tyl, novinový článek, Zpěvy staré Číny, 1943
Hradec Králové, Tyl, novinový článek, Zpěvy staré Číny, 1943
Hradec Králové, Tyl, opereta Bílý lev, Ferdinand Valášek v roli Karla Drozda, 192x
Hradec Králové, Tyl, Paní prezidentová,scéna ze hry, Kofránková, Císař, Válko, 193x
Hradec Králové, Tyl, revue Co chcete víc - plakát, s. a.
Hradec Králové, Tyl, revue Co chcete víc, 1923, skupina tanečnic
Hradec Králové, Tyl, Samota, 1908, scéna
Hradec Králové, Tyl, Samota, scéna  2.jednání, 1908
Hradec Králové, Tyl, Sextánka (Neubert), scéna ze hry, 192x
Hradec Králové, Tyl, Smír Tantalův (Vrchlický), 1913, scéna
Hradec Králové, Tyl, Smír Tantalův, dekorace
Hradec Králové, Tyl, Šofér, 1926
Hradec Králové, Tyl, Vodopád Giessbach, 1908, scéna  1
Hradec Králové, Tyl, Vodopád Giessbach, 1908, scéna 2
Hradec Králové, Tyl, Zahrádka rozkoší, scéna ze hry, 1927
Hradec Králové, Tyl, Zamilovaní přátelé (M.Rutte), scéna ze hry, 192x
Hradec Králové, Tyl, Závěť (Štolba), 1914, scéna
Hradec Králové,Tyl, fond SOkA 2
ÚMDOČ, sjezd 1921, Hradec Králové, Tyl, Vina - plakát


Mapa působení souboru - Tyl, Dramatické sdružení - Studio

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, Tyl, herec a režisér Karel Paul, portrét, 1919
Hradec Králové, Tyl, Mušketýrova první láska, 1911, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Tyl, Samota, scéna  2.jednání, 1908
Hradec Králové, Tyl,  Únos Sabinek, 1913 - plakát.
Hradec Králové, Tyl, herec Karel Paul, s loutnou, 1919
Hradec Králové, Tyl, Duchem a mečem (G. Dvořák), 1924
Hradec Králové, Tyl, Duchem a mečem (G. Dvořák), herec Brzický, 1924
Hradec Králové,  Tyl, Duchem a mečem, 1924, scéna ze hry
Hradec Králové, Tyl, Šofér, 1926
Hradec Králové, Tyl, Zahrádka rozkoší, scéna ze hry, 1927
Hradec Králové, Tyl, dětské divadlo v Jiráskových sadech, 1937
Hradec Králové, Tyl, Kašpárek a Šmidra, 1937
Hradec Králové, Tyl, Jakož i my odpouštíme, 1942
Hradec Králové, Studio, Jakož i my odpouštíme - plakát, 1942
Hradec Králové, Dramatické sdružení Tyl - Studio, členové na výletě, 1943
Hradec Králové, Dramatické sdružení Tyl - Studio, Zpěvy staré Číny, 1943