Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jarost / Tyl, ČOJ / ZK ČSD - železničářů

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1901
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 196x, 198x
1900 Několik divadelních nadšenců se scházelo v hostinci U města Paříže a uvažovalo o založení ochotnického spolku.

1901 založen Zábavní kroužek Jarost pro Most a okolí a známý ochotnický činitel V. J. Hrdlička přizván do spolku, aby mu pomohl svými zkušenostmi v činnosti.
21 členů, předseda J. Muláček, jednatel V. J. Hrdlička
Založen též dámský odbor spolku a pěvecká škola pod vedením M. Kubelíka.
1901 Závěť (Štolba). Během prvního roku činnosti byly uspořádány 3 přátelské večírky, 3 divadelní představení, 2 výlety a ples. Veškeré schůze a akce konaly se ve spolkové místnosti v restauraci Janský dvůr, divadelní představení převážně na jevišti Besedy.

1902 se členstvo rozrostlo na počet 78, spolek přistoupil jako přispívající člen do Sokola a za člena Sdružení pro zřízení lidové veřejné české knihovny v Mostě. 6 divadelních představení, 2 přednášky, akademii k Husovým oslavám, výlet do Lomu, taneční vínek a spolupůsobil při národní slavnosti ve prospěch ošacení chudých školních dítek.
1903 ještě pod názvem Jarost uvedena hra Krásná Lída.


1903 nový název - Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl. Předsedou byl zvolen J. Macek, V. J. Hrdlička opět jednatelem. Josef Kajetán Tyl.
1905 členem ÚMDOČ. Spor o jeviště s Besedou,
název scény Tylovo divadlo.
1905 - 22. 10. - Faster: Kněžna Pepička.

1906 ustavil se v Mostě I. okrsek ÚMDOČ a jeho správcem se stal V. J. Hrdlička, stále jednatel Tyla. Při jednotě byl v tomto roce založen Tylův fond učitelkou Hanou Mengrovou z Uhříněvsi.
1908 silvestrovská zábava všem sdruženým českým spolkům ve prospěch šatstva pro chudé děti.
1909 Jednota čítala 66 aktivních členů plus1 čestného a 1 zakládajícího člena, předsedou K. Junek.
1909 pořádán výroční ples (16. 1.).
1909 oslavil spolek 20. výročí ochotnické činnosti Václava Hrdličky představením Václava Hrobčického z Hrobčic (Stroupežnický), které Hrdlička režíroval a vystoupil v roli Vrby. Jménem ÚMDOČ přednesl zdravici K. Zuklín.
1909 Provedeno slavnostní představení Strakonického dudáka ke stému výročí J. K. Tyla, dále představení her Podkalák (režie K. Junek), Bratři sv. Bernarda, režie V. J. Hrdlička; Žertva na Balkáně, režie K. Junek.
1909 jednota získala čestný diplom ÚMDOČ.
1910 10. výročí založení spolku, bylo uskutečněno sté divadelní představení od vzniku jednoty. - 9. 10. - L. Archleb: Nevěsta za českou korunu.
První představení při elektrickém osvětlení. 4. 12. - J. Mervart: Zlato neblaží.

1911- spolek se rozloučil se svým zakládajícím a čestným členem, dlouholetým režisérem a poslední 4 roky i předsedou Karlem Jungem, který byl přeložen do Veselí-Mezimostí.
1911 - 12. 3. - Herman Heijerman: Na faře, drama; 12. 11. - Karel Fořt libreto, hudba Emilian Starý, výpravná opereta – původní fraška o 3 jednáních se zpěvy a tanci, režie V. J. Hrdlička.
1911 - jednota sehrála během roku 11 představení z původních českých textů a 2 překlady.
1912 - Fr. Hlavatý: Bílá myška, režie V. J. Hrdlička, - 8. 12. - V. Pazdral libreto, hudba K. Mácha, Prodaná nevěsta, komická opereta. Zpěvy nastudoval a řídil M. Kubelík, režie V. J. Hrdlička.
1912 - Al. Jirásek: Pan Johanes, výpravná pohádka, režie V. J. Hrdlička.
1912 došlo k definitivnímu přenesení představení z Besedy do Janského dvora, tam první představení A. Lokay: Bohatá holka, fraška se zpěvy, režie V. Mertl, dirigent M. Kubelík.
1915-1917 23 představení, z toho 20 původních her.

1920 na jevišti Městského divadla v Mostě sehrána Lucerna - první české představení v tomto divadle.
1920 - 6. 11.- oslava 20 let trvání spolku a zároveň 25 let ochotnické činnosti čest. člena Karla Junka Jiráskovou alegorickou pohádkou Lucerna, režie V. J. Hrdlička. 7. 11. slavnostní valná hromada v divadelním sále Janského dvora.

1925 - 25. výročí činnosti, slavnostní představení hry Lad. Stroupežnického Na valdštejnské šachtě - j. h. K. Želenský z ND Praha, z domácích herců vynikli Humlová, Vinčálková, Kaftanová, Hrdlička, Třešňák, Mertl, Huml a Hlava.
Palackého tř. 27.
Za 25 let celkem sehráno 270 her, z roho 241 původních, 29 překladů. Knihovna spolku 245 svazků.
V. J. Hrdlička za tu dobu vypravil 133 her, V. Mertl 45 her, J. Huml 24. Další režírovali Týřl a Třešňák.

1927 představení přesunuta do Hornického domu a posléze do domu na Okružní třídě (Národní dům), který zakoupila Jednota československých horníků, a kde byl pronajat Jednotě Tyl sál a umožněno jí postavit si tu jeviště.
1927 Paní Mariánku režíroval opět, jak bylo obvyklé při význačných příležitostech, V. J. Hrdlička. Následujícího roku pak bylo oslaveno výročí čtyřicetileté činnosti V. J. Hrdličky v ochotnickém divadle.

1927-1938(?) ČOJ Tyl.

1929 vstoupila jednota do Sdružení ochotnických spolků Smetana spolu s Občanskou besedou, jejíž divadelní odbor vyvíjel také stále činnost a s dalšími spolky, se snahou, aby se úroveň českého divadla v Mostě zvedla.
Prvé představení tohoto sdružení, v Hornickém domě opereta Princezna z kolotoče.

1930 30 let trvání Jiráskova Rettigová na scéně Městského divadla v Mostě, v Hornickém domě hra Z. Štěpánka Hrníček štěst, r.R.Týřl.
Knihovna čítala 245 knih a divadelní knihovna 1375 svazků. Spolkový majetek v tomto roce činil 24.236,98 Kč.
Od počátku 30. let spolek stále více spolupracoval s ostatními ochotníky v rámci Ladeckého okrsku a od roku 1931 se účastnil buď jen delegací, nebo i představeními na Jiráskových Hronovech (např. v roce 1933 na II. Jiráskově Hronově sehráli severočeští ochotníci Drama čtyř chudých stěn).
1932-3 sehráno 12 představení, Sestřičky u svaté panny Kláry (Hais-Týnecký) - režie Huml, Právo na hřích - režie Huml, To dokáže Lelíček - režie Týřl, Holčička - režie Huml, Cudný Don Juan - režie Mertl, Komediant hermelín - režie Huml, Zvíkovský rarášek - režie Mertl, Černé kotě - režie Mertl, Pro štěstí (Przybysewsky) - režie V. Mertl, role Ryšavý, Hlavová, Čtvrtníčková, Zabitý (Scheinpflugová) - k 50 jubileu Národního divadla a 30. výr. spolku, režie J. Záleský, hl. role Hlavová, ryšavý..
Předseda V. J. Hrdlička
Činnost pokračovala až do záboru pohraničí nacisty v roce 1938

1945 činnost obnovena.
Ochotnická jednota Tyl patřila k nejživějším českým mosteckým spolkům a sehrála významnou roli jak v národním uvědomování českého obyvatelstva, tak i v činnosti charitativní. (dle Kocourka)

Od 1962 soubor Závodního klubu ČSD Most, ll členů, vedoucí Jarmila Kupová.
1967 pro děti Pohádka o Budulínkovi.

1980 Most, DS J. K. Tyl ZKŽ, A. P. Čechov: Aktovky. Účast na Celostátní přehlídce divadelních souborů na železnici, Chomutov.

1988 Divadelní soubor J.K.Tyla
Účast na národní přehlídce železničářských souborů.
Bibliografie:
HRDLIČKA, V. J.: Památník čtenářsko-ochotnické jednoty Tyl v Mostě. Most, nákladem vlastním 1920. MKd.

KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl Most , souhrn informací dle fondu SOkA Most, 1976. Viz Texty.

VALVODA, Jiří: O divadle lidové fantazie. Divadla na Mostecku. Amatérská scéna 1967, č. 6, s. 4-5.

Divadelní listy 1902-3, č. 10, s. 180, č. 19, s. 345.

Divadlo, roč. 4, 1905-06, č. 4, s. 105.
Divadlo 1909, č. 15, s. 386, č. 16, s. 408.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26, č. 5, s. 137.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 11, s. 289.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 2, s. 16.

Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 9; č. 5, 20. 12. 1911, s. 57; č. 9, 20. 2. 1912, s. 108; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 11. 11. 1920, č. 45, s. 516.

Československé divadlo 1925, č. 18, s. 287, č. 19, s. 303-304.
Věstník divadelních ochotníků českého severu 1933, č. 1-2, s. 11, č. 3, s. 8, č. 5-6, s. 6, č. 9, s. 6, č. 10, s. 3.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/81/1/1901, 1903, ČOJ Tyl.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Státní okresní archiv Most
Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnická jednota J. K. Tyl Most
Časový rozsah: 1901-1931
Metráž: 0,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl v Mostě
Tematický popis: Statuta zábavního kroužku Jarost, povolení c.k. Okresního hejtmanství Most zábavnímu kroužku Jarost divadelních představení, povolení divadelních představení čtenářsko-ochotnické jednotě Tyl, dějiny jednoty Tyl, plakáty spolku Jarost a Tyl. Dodatek: upomínkový obrázek Spejbla a Hurvínka s vlastnoručním věnováním Dr. Skupy.
Archivní pomůcky
KOCOUREK L.: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÁ JEDNOTA J. K. TYL MOST 1901 - 1931. Sdružený a skupinový inventář (část), 1976, s. 18, ev.č. 47/1.

Související Pojmy

Související Obrázky

Chomutov, Přehlídka na železnici – program, 1988
Most, Hornický dům -  REPRE, foto 1924
Most, hostinec Janský Dvůr a kavárna Beseda, 1918
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925


Mapa působení souboru - Jarost / Tyl, ČOJ / ZK ČSD - železničářů

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925
Chomutov, Přehlídka na železnici – program, 1988