Databáze českého amatérského divadla

Texty: Soutěž venkovských divadelních souborů_ Propozice KDP 2010. d´ARTAMAn 2009 č. 6, s. 31 - 34.

Soutěž venkovských divadelních souborů

Propozice

Svaz českých divadelních ochotníků v Praze vyhlašuje 40. ročník celostátní soutěže venkovských divadelních souborů v roce 2010.
Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních přehlídek nebo postupových regionálních výběrů a vrcholí národní přehlídkou venkovských divadelních souborů 40. Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 2010 ve dnech 8.–16. 10. 2010.
Spoluvyhlašovatelem je město Vysoké nad Jizerou za finanční podpory Libereckého kraje.
Pořadatelem je Občanské sdružení Větrov ve Vysokém nad Jizerou, spolupořadateli divadelní spolek KRAKONOŠ ve Vysokém nad Jizerou a Městská knihovna ve Vysokém nad Jizerou.
Národní přehlídky venkovských divadelních souborů, postupových regionálních přehlídek nebo postupových regionálních výběrů se mohou zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v obci, která nemá více než 5. 000 obyvatel a není součástí vyššího samosprávního celku.
V rámci národní přehlídky budou realizovány rozborové semináře a další vzdělávací, kulturní a společenské akce. Jednotlivá představení bude hodnotit odborná porota, která je pověřena navrhnout vyhlašovateli inscenace k účasti na Jiráskově Hronově (JH). V závěru přehlídky budou na návrh odborné poroty oceněny přípravným výborem národní přehlídky nejlepší výkony souborů i jednotlivců.
Vyhlašovatel národní přehlídky KDP doporučuje programové radě Jiráskova Hronova nejlepší inscenace z přehlídky k účasti na Jiráskově Hronově. Pokud navrhované inscenace již byly uvedeny v základním programu Jiráskova Hronova, nelze návrhy uplatnit.
Program národní přehlídky stanoví programová rada (jmenovaná vyhlašovatelem a pořadatelem přehlídky) na základě:
a) návrhů z postupových regionálních přehlídek;
b) návrhů z postupových regionálních výběrů;
c) návrhů organizací divadelních amatérů (jejich vrcholových orgánů), a to v uvedeném pořadí;
dále případně na základě:
d) návrhů ředitelů postupových regionálních přehlídek, pokud inscenace ze závažných důvodů neprošla postupovou regionální přehlídkou;
e) návrhů programové rady národní přehlídky a odborné rady NIPOS-ARTAMA.
Navrhovatelé odpovídají za navržení pouze takových inscenací, které korespondují s koncepcí národní přehlídky a které splňují stanovená kritéria účasti souborů. Programová rada národní přehlídky KDP je oprávněna odmítnout návrhy, které tuto koncepci a kritéria prokazatelně nerespektují. Rozhodnutí programové rady národní přehlídky je závazné.
Za postupovou regionální přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky venkovských divadelních souborů a je otevřena divadelním souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
Odborné poroty postupových regionálních přehlídek či regionálních výběrů mohou
– nominovat do programu národní přehlídky KDP,
– doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí výběru do programu národní přehlídky KDP.
Právo nominace jedné inscenace na národní přehlídku KDP mají postupové regionální přehlídky, na něž je takové právo vyhlašovatelem delegováno (je tzv. licencovanou přehlídkou), jichž je předem daný počet a které dále splňují tyto podmínky:
a) zúčastní-li se postupové regionální přehlídky nejméně pět venkovských divadelních souborů splňujících podmínky propozic;
b) všechny inscenace v přehlídce byly posouzeny stejnou, nejméně tříčlennou odbornou porotou, a pokud byl alespoň jeden z členů odborné poroty osobou znalou úrovně národní přehlídky a tento člen souhlasí s nominací. Za takové osoby jsou pro účely těchto propozic považováni členové odborné poroty KDP, členové programové rady KDP a vyhlašovatelem vyjmenované osoby.
Každá nominace a doporučení musí být doloženy hodnocením s výrazným sdělením, v čem vidí navrhovatel výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu národní přehlídky. Ředitelé postupových regionálních přehlídek musí ve svých návrzích uvést závažné důvody, proč inscenace neprošla postupovou regionální přehlídkou.
Programová rada národní přehlídky musí ve svém rozhodnutí také navrhnout pořadí náhradních inscenací.
V kompetenci přípravného výboru národní přehlídky je právo zařadit do programu vystoupení hostujících souborů, přičemž jejich výběr není omezen na soubory z míst, která mají venkovský charakter.
Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové regionální přehlídky či postupového regionálního výběru, které jsou programově postupové pro národní přehlídku venkovských divadelních souborů KDP ve Vysokém nad Jizerou. Pokud bude soubor nominován nebo doporučen z více než jedné postupové regionální přehlídky či postupového regionálního výběru, budou takové nominace nebo doporučení neplatné.
Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací i v jiném roce je považována za účast na druhé regionální přehlídce. Účast se stejnou inscenací na jiné oborové přehlídce není soutěži venkovských divadelních souborů na překážku.
Pořadatelé postupových regionálních přehlídek poskytnou v době, kdy bude znám program jejich přehlídky, pořadateli KDP program jejich přehlídky s uvedením názvu autora, režiséra a souboru všech představení s vyznačením těch, které soutěží o postup na KDP. Pořadatelé KDP použijí tyto informace k propagaci na webových stránkách KDP. Tyto informace zašlou pořadatelé regionálních přehlídek na adresu pv@kdpvysoke.cz .
Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy pořadatelů výběrových regionálních přehlídek či výběrových regionálních výběrů podle příslušnosti v regionu. Tiskopis PŘIHLÁŠKY – EVIDENČNÍHO LISTU SOUBORU A INSCENACE – je zveřejněn v buuletinu d´ARTAMAn (dále jen „přihláška“), nebo na webu SČDO na adrese http//scdo.webpark.cz//.
Navrhovatelé nominují či doporučují inscenace na národní přehlídku prostřednictvím přihlášky, kterou odešlou elektronicky a klasickou cestou s podpisy na adresu přípravného výboru KDP ve Vysokém nad Jizerou: Ing. Josef Hejral, 512 11 Vysoké nad Jizerou čp. 115; e-mail: pv@kdpvysoke.cz.
S přihláškami je nutné odeslat tyto přílohy:
a) osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;
b) textovou předlohu inscenace; v případě významných úprav i původní text;
c) hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů.
Na výzvu pořadatele národní přehlídky je třeba k přihláškám dodat do 7 dnů tyto další podklady:
d) slovo o souboru do programové brožury;
e) slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenační tradici hry do programové brožury;
f) fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci;
g) sdělení, ve kterých dnech se soubor, vedle hracího termínu, zúčastní národní přehlídky (počet mužů a žen) včetně požadavků na zajištění vstupenek.
Soubory jsou povinny zajistit si vyřízení autorskoprávních náležitostí, je-li povolení podle autorského zákona nutné. A toto je nutné doložit pořadatelům postupových regionálních i národních přehlídek.
Veškeré údaje v přihláškách a přiložených materiálech uvádějte v gramaticky správné podobě, názvy včetně velkých písmen. Zkratky je nutné rozepsat, osobní jména v podobě: celé křestní jméno nebo křestní jména a celé příjmení nebo složené příjmení.
Uzávěrka doručení přihlášek je 10. června 2010.


Jednotlivé přihlášky musí být doloženy kopií odborného hodnocení přikládaného porotou k nominaci na národní přehlídku KDP. K hodnocení je třeba připojit jména členů kolektivu, který inscenaci posoudil a nominoval či doporučil. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své komplexnosti, tj. včetně požadovaných příloh.
Pokud by z ekonomických důvodů došlo ke zkrácení národní přehlídky a omezení počtu přijatých inscenací na počet nižší než počet možných nominací z postupových výběrových regionálních přehlídek, budou pro jednání programové rady KDP tyto nominace platit jako doporučení na prvním místě a uplatněná doporučení budou platit v určeném pořadí posunutém o jedno místo níže.
Se soubory zařazenými do programu národní přehlídky uzavře pořadatel, občanské sdružení VĚTROV ve Vysokém nad Jizerou smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu ve Vysokém nad Jizerou.
Ekonomickou agendou národní přehlídky KDP je pověřen pořadatel Občanské sdružení VĚTROV ve Vysokém nad Jizerou.

V Praze dne 10. září 2009

Ing. Josef Hejra Ludmila Panenková
předseda SČDO tajemnice SČDOOsoby znalé průběhu národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim
Anderle Jiří
Baranowska Kateřina
Brůček Josef
Caltová Marie, Mgr.
Císař Jan, prof. PhDr. CSc.
Dejl Jaroslav, Mgr.
Exnarová Alena, Mgr.
Felzmann Rudolf
Fixová Kateřina
Gregar Alexandr, Mgr
Harvánek Pavel, Mgr.
Hejralová Svatava
Hejral Josef, Ing.
Hraše Jiří, MgA.
Hromada František
Kejzlar Jaromír, JUDr.
Kodeš Jaroslav, Mgr.
Kolínský Petr
Kotisová Marie
Laurin František, prof., Mgr.
Lázňovská Lenka, Mgr.
Műller Václav
Schejbal Milan, Mgr.
Strotzer Milan, PhDr.
Urbanová Jana
Valeš Ladislav
Vaněk Petr
Vosecký Jaromír
Vondruška Jaroslav, Ing.
Vrchovský Ladislav
Zajíc Vladimír, Mgr.
Zakopal Dušan, Ing.
Závodský Vít, PhDr.
Zborník František, PaedDr.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':