Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: BEZOUŠKOVÁ, Simona: Divadelní Piknik Volyně 2013 - propozice (i postupové přehlídky). AS 1.12.2012 - Činoherní, Hudební.

Divadelní Piknik Volyně 2013 — propozice

2. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 22. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 9.–12. a 16.–19. května 2013, Volyně

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s městem Volyně prostřednictvím Městského muzea a kulturního centra ve Volyni, jeho příspěvkové organizace. Spolupořadatelem a nositelem grantu je DS PIKI Volyně. Spolupořadateli mohou být i další subjekty.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:
souborů, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;
souborů využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;
souborů hudebního divadla.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
V rámci přehlídky jsou realizovány rozborové semináře. Soutěžní představení bude hodnotit lektorský sbor. V závěru přehlídky jsou oceněny nejlepší výkony a inscenace a proveden výběr nejlepších a nejpodnětnějších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově 2013.

Lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla je zmocněn k uplatnění návrhů inscenací do programu Jiráskova Hronova 2013 dle příslušných ustanovení jeho propozic.

Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu celostátní či postupové přehlídky pro přehlídku celostátní (dále jen postupová přehlídka) se nemůže stát členem lektorského sboru této přehlídky. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady vyššího stupně přehlídky.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je programově postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce je považována za účast na druhé postupové přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

Soubor se může se stejnou inscenací zúčastnit pouze postupové přehlídky směrem na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastní-li se jiné postupové přehlídky, která je programově postupovou na jinou celostátní či národní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Mladá scéna, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady, respektive z programu Divadelního Pikniku Volyně.

Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých. Přehlídka, která odmítne soubor, aniž by v jejím programu bylo uvedeno nejméně 5 inscenací splňujících věcné podmínky postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla, se diskvalifikuje v možnosti uplatňovat návrhy inscenací k zařazení do programu Divadelního Pikniku Volyně.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Program přehlídky stanoví programová rada na základě:
- návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;
- dalších návrhů uplatněných řediteli postupových přehlídek;
- návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;
- návrhů programové rady přehlídky;
- nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou.

Programovou radu přehlídky jmenuje příslušný odborný pracovník a tvoří ji divadelní odborníci, zástupci postupových přehlídek a zástupci na přehlídce participujících organizací. Rozhodování o programu celostátní přehlídky se nemohou zúčastnit ti, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě dotčených inscenací.

Právo doporučit inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a) Patří-li mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) byly-li všechny soutěžní inscenace (viz bod a) posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a pokud byl alespoň jeden z členů lektorského sboru osobou s právem doporučení a zároveň bude pořadatelem postupové přehlídky a na jeho náklady vyslán na jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla v Praze dne 4. 4. 2013. Osoby s právem doporučení vymezuje abecední seznam, který je volnou přílohou těchto propozic (k dispozici na www.artama.cz a u odborné pracovnice NIPOS-ARTAMA Simony Bezouškové);

c) všechny osoby s právem doporučení (viz výše), které byly členy odborné poroty krajské přehlídky, souhlasí s doporučením inscenace;

d) uplatní-li navrhovatel návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek do celostátní přehlídky a doplní-li jej realizovaným programem postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily soutěžně s možností postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Odborné poroty postupových přehlídek mohou doporučit libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá s 16 soutěžními inscenacemi. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických důvodů byl rozsah celostátní přehlídky krácen a vymezen počtem inscenací nižším než 12, musí rozhodnout o způsobu výběru nově pořadatelé přehlídky na základě projednání na mimořádné schůzce odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

Ředitelé postupových přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky. Mohou doporučit pouze inscenace, které se z důvodů onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit postupové přehlídky a inscenační výsledek převyšuje inscenace, které z postupové přehlídky doporučila odborná porota, či je s nimi srovnatelný. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové divadelní organizace a členové odborné rady ARTAMA.

V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je doporučit do soutěžního programu přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí porot postupových přehlídek a programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla, které je jinak pro vyhlašovatele a pořadatele závazné.

Navrhovatelé odpovídají za uplatnění pouze takových návrhů, které korespondují s koncepcí přehlídky, jak je vymezena v úvodu těchto propozic. Programová rada přehlídky je oprávněna odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto vymezení.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím příslušných přihlášek, které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

S přihláškami je třeba souběžně odeslat tyto přílohy
program přehlídky;
přihlášky ostatních zúčastněných souborů;
jména všech členů odborné poroty s oznámením jména člena lektorského sboru, vyslaného na jednání programové rady celostátní přehlídky;
hodnocení inscenace
osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autoru hudby ap.;
textovou předlohu inscenace;
slovo o souboru do programové brožury;
slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;
fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.
Uzávěrka doručení přihlášek je 1. 4. 2013. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K hodnocení je třeba připojit jména členů kolektivu, který inscenaci posoudil a doporučil. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky kompletní, tj. včetně požadovaných příloh.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor v místě konaní přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v místě konání přehlídky. Členům hrajících souborů umožní vstup na všechna představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu jejího konání. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Osoby s právem nominovat

Divadelní Piknik Volyně 2013 — postupové přehlídky
TERMÍNY POSTUPOVÝCH PŘEHLÍDEK AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA S VÝBĚREM PRO DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2013

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha — POPAD
1. — 3. března 2013
Přihlášky: do 15. 1. 2013
Pořadatel: Amatérská divadelní asociace,
Kontakt: ADA, Záveská 871/2, Poštovní schránka 26, 102 00 Praha 10 — Hostivař
tel.: 606 865 940 begin_of_the_skype_highlighting 606 865 940 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: ada.divadlo@centrum.cz

Praha – Divadelní tříska
Termín bude upřesněn.
Přihlášky: do 15. 1. 2013
Pořadatel: DIVADLO (bez záruky) PRAHA,
Kontakt: David Slížek, V Zeleném údolí 1304/15, 148 00 Praha 4 — Kunratice
tel.: 739 542 720 begin_of_the_skype_highlighting 739 542 720 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 603 584 489 begin_of_the_skype_highlighting 603 584 489 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: divadlo@bezzaruky.cz, www.bezzaruky.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Rakovník — Wintrův Rakovník
13. — 16. března 2013
Přihlášky: do 10. 1. 2013
Pořadatel: Kulturní centrum Rakovník, Kulturní centrum, Alena Mutinská,
Na Sekyře 2377, 269 01 Rakovník
tel.: 313 512 733 begin_of_the_skype_highlighting 313 512 733 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 775 667 552 begin_of_the_skype_highlighting 775 667 552 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: dramaturgie@kulturnicentrum.cz, www.kulturnicentrum.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Dačice — Dačické kejklování
1. — 3. března 2013
Přihlášky: 10. 1. 2013
Pořadatel: Městské kulturní středisko Dačice
Kontakt: MěKS, Oldřich Svoboda, Palackého náměstí 4/I, 380 01 Dačice
tel.: 384 401 278–9, 602 780 525 begin_of_the_skype_highlighting 602 780 525 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: meks@dacice.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Horažďovice
8. — 10. března 2013
Přihlášky: do 31. 1. 2013
Pořadatel: Západočeská oblast SČDO
Kontakt: Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň
tel.: 605 200 065 begin_of_the_skype_highlighting 605 200 065 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: hana.sikova@atlas.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Most — PřeMostění
28. — 31. března 2013
Přihlášky: do 15. 1. 2013
Pořadatel: Pavel Skála
Kontakt: Pavel Skála, Školní 21, 434 01 Most
tel.: 774 162 298 begin_of_the_skype_highlighting 774 162 298 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: pavel.skala@nanecisto.eu, www.nanecisto.eu

Děčín — Děčínská brána
29. — 31. března 2013
Přihlášky: do 31. 12. 2012
Pořadatel: SČDO, Oblast České středohoří
Kontakt: Ing. Pavel Panenka, ul. 17. listopadu 523/2, 405 01 Děčín
tel.: 412 512 739 begin_of_the_skype_highlighting 412 512 739 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 412 512 547 begin_of_the_skype_highlighting 412 512 547 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 603 493 760 begin_of_the_skype_highlighting 603 493 760 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: panenka@principdc.cz, www.dcb.estranky.cz

Louny — Lounské divadlení
8. — 10. března 2013
Přihlášky: do 31. 1. 2013
Pořadatel: Vrchlického divadlo Louny
Kontakt: Vrchlického divadlo, Vladimír Drápal, Osvoboditelů 411, 440 01 Louny
tel.: 415 653 141 begin_of_the_skype_highlighting 415 653 141 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: info@divadlolouny.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Lomnice nad Popelkou
1. — 3. března 2013
Přihlášky: do 31. 12. 2012
Pořadatel: DS J.K. Tyl Lomnice nad Popelkou
Kontakt: Ladislav Novák, Sportovců 748, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 731 474 426 begin_of_the_skype_highlighting 731 474 426 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 605 065 038 begin_of_the_skype_highlighting 605 065 038 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting (Petr Sádek), e-mail: dstlomnice@centrum.cz

Turnov — Modrý kocour
28. února — 3. března 2013
Přihlášky: do 30. 12. 2012
Pořadatel: Turnovská Bohéma o. s., Náměstí Č. ráje 5, Petr Haken, Koněvova 1003, 511 01 Turnov
tel.: 606 504 008 begin_of_the_skype_highlighting 606 504 008 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: hakenovam@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Červený Kostelec
13. — 17. března 2013
Přihlášky: do 25. 10. 2012
Pořadatel: IMPULS HK
Kontakt: IMPULS, Naďa Gregarová, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622 begin_of_the_skype_highlighting 495 582 622 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 773 133 743 begin_of_the_skype_highlighting 773 133 743 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Česká Třebová — Zlom vaz po XIII.
15. — 17. března 2013
Přihlášky: do 7. 1. 2013
Pořadatel: Občanské sdružení divadelních ochotníků
Kontakt: Ing. Martin Malínek, Na Stráni 476, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel. a fax: 465 523 927 begin_of_the_skype_highlighting 465 523 927 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 777 247 153 begin_of_the_skype_highlighting 777 247 153 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: osdo@ustinadorlici.cz, http://osdo.ustinadorlici.cz

KRAJ VYSOČINA
Třešť — Třešťské divadelní jaro
8. — 15. března 2013
Přihlášky: do 10. 1. 2013
Pořadatel: Město Třešť
Kontakt: Michaela Marešová, Odbor kultury a propagace MěÚ Třešť, Revoluční 20, 589 01 Třešť
tel.: 567 584 938 begin_of_the_skype_highlighting 567 584 938 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 602 771 634 begin_of_the_skype_highlighting 602 771 634 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: maresova@trest.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Hodonín — Hobblík 2. — 7. března 2013 Přihlášky: do 15. 1. 2013 Pořádá: Dům kultury Hodonín, KPU v ČR Kontakt: Dům kultury Hodonín, p. o., Mgr. Marcel Řimák, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín tel.: 518 309 410 begin_of_the_skype_highlighting 518 309 410 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: rimak@dkhodonin.cz, www.dkhodonin.eu

OLOMOUCKÝ KRAJ
Kojetín — Divadelní Kojetín
13. — 17. března 2013
Přihlášky: do 31. 1. 2013
Pořadatel: Městské kulturní středisko Kojetín
Kontakt: MěKS, Hana Svačinová, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel.: 581 762 046 begin_of_the_skype_highlighting 581 762 046 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 774 001 405 begin_of_the_skype_highlighting 774 001 405 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz, www.kojetin.cz/meks

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava — Ostravské buchary
20. — 24. března 2013
Přihlášky: do 17. 1. 2013
Pořadatel: o. s. ŠUPINY,
Kontakt: Jiří Sekáč, o. s. ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24, 702 00 Ostrava — Vítkovice
tel.: 731 449 751 begin_of_the_skype_highlighting 731 449 751 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: labyrint@labyrintova.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Karolinka
V roce 2013 se přehlídka nekoná.

Slavičín (Valašské křoví)
6. — 10. března 2013
Přihlášky: do 15. 1. 2013
Pořadatel: Divadlo SemTamFór Slavičín, o. s.
Kontakt: Jan Julínek, Květná 424, 763 21 Slavičín
tel.: 603 113 222 begin_of_the_skype_highlighting 603 113 222 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: produkce2@semtamfor.cz, www.semtamfor.cz

Vsetín
21. — 23. března 2013
Přihlášky: do 15. 1. 2013
Pořadatel: Divadlo v Lidovém domě Vsetín
Kontakt: Divadlo v Lidovém domě, Pavel Rejman, Mostecká 326, 755 01 Vsetín
tel.: 732 765 463 begin_of_the_skype_highlighting 732 765 463 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: pavelrejman@centrum.cz, www.divadlovsetin.cz

Simona Bezoušková
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.