Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Krulikovsky: Podklad pro MČAD 1999

BRUZOVICE o. Frýdek-Místek
Od r. 1919 provozovala divadelní činnost tzv. Besídka venkovského dorostu. Jejím předsedou byl František Pitřík, prvním režisérem Josef Mosler. Činnost souboru natrvalo zanikla až při nacistické okupaci r. 1939. R. 1937 sehráli své první ochotnické představení členové místního hasičského sboru. R. 1938 proto vznikl samostatný divadelní odbor hasičského spolku . R. 1946 byl založen divadelní soubor Jirásek, jehož předsedou byl Ladislav Kunčinský, režisérem Antonín Pětroš. Po roce 1948 však přerušil svou činnost. Poté byl opět obnoven pod patronací Svazu požární ochrany až do r. 1981. (Krulikovský)
Bibl.: 80 let požární ochrany – Bruzovice 1897-1977, ss. 31-35
100 let hasičského sboru v Bruzovicích. Bruzovice 1997, s. 40
DOBRATICE o. Frýdek-Místek
Mezi léty 1914–1938 působil Ochotnický soubor, jakožto odbor Matice osvěty lidové. Byl to soubor činoherní se zaměřením na hry pro dospěle (i operety). Vůdčími osobnostmi spolku byli: Jan Poloch, správce školy – předseda ; Leopold Mec, malíř – místopředseda; František Hoblík, učitel – jednatel, režisér. R. 1945 zahájil činnost Ochotnický soubor pod vedením Osvětové besedy. Tento činoherní soubor s repertoárem pro dospělé působil až do roku 1953. Vůdčí osobnosti: Filip Vojtěch – režisér; Oldřich Buchal – režisér. (Krulikovský)
DOLNÍ LIŠTNÁ m. č. obce Třinec o. Frýdek-Místek
V letech 1956 – 1960 a 1962 – 1965 působil soubor malých forem SMYKI – kabaret jako součást místní skupiny PZKO (Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy), vůdčí osobnosti: Gabriel Palowski, Ludwik Cienciada, Wladyslaw Hlisnikowski
FRYČOVICE o. Frýdek-Místek
V letech 1943-1951 působil v obci Spolek divadelních ochotníků, od r. 1951 do r. 1965 při Osvětové besedě Fryčovice. Zakladatelem a předsedou spolku byl František Štefek, později Antonín Žáček; režiséři: František Dotisk, Alois Gřes aj. Jako herec zde působil pozdější sólista Národního divadla v Praze pan Lubomír Havlák. (Krulikovský)
FRÝDEK-MÍSTEK o. Frýdek-Místek
V r. 1890 vzniklo při Občanské besedě Družstvo divadelních ochotníků. Od r. 1905 je samostatným spolkem až do ledna 1952. V letech 1952-1972 působili ochotníci pod hlavičkou závodních klubu OKD, později Ostravských dřevařských závodů (ODZ). Později přešli pod ZK SLEZAN. Od r. 1966 aktivitu i tradici přebralo Divadlo DUO, které pracuje dodnes. Vůdčí osobnosti: režiséři: Rudolf Vichnar, dr. Antonín Dostál, dr. Kvíčala (1. starosta), prof. Augustin Stýblo, Rudolf Kučera, Karel Dittler, Marie Čejková, Bohdan Horák, Emil Šlapeta (poslední starosta) aj. Druhým nejstarším spolkem byl loutkářský odbor TJ Sokol Místek (1931-1949). V letech 1949-1966 působil tento spolek pod názvem Loutkové divadlo Říše pohádek, a to nejdříve pod ZK ODZ, poté od 1960 pod ZK Slezan. Od 1. 7. 1966 působí jako loutková scéna Divadla DUO dosud, má dvě tvůrčí skupiny: MADLO - vedené Aloisem Holáskem - a Studio Ateliér - vedené Janem Krulikovským. V prosinci 1933 bylo ustaveno Sdružení divadelních ochotníků pro Místek, Frýdek a okolí v čele s Josefem Kotrupčíkem, režisérem byl Zdeněk Hapala (pozdější zakladatel ostravského profesionálního loutkového divadla). R. 1939 se toto sdružení sloučilo s již výš jmenovaným Družstvem divadelních ochotníků. V letech 1946-1948 ve městě působil Ochotnický spolek Sokola Místek pod vedením Zdenka Hapaly a Marie Čejkové. Členové byli zároveň členy DDO. Od r. 1950 byl spolek sloučen s DDO. V r. 1949 bylo založeno Loutkové divadlo Sokola Frýdek, od 1950 do 1990 pracoval pod ZK, později Domem kultury Slezan. Vůdčí osobnosti: Antonín Výkruta, František Budínský, František Pajurek a František Vaněk. Od r. 1978 pracoval pod názvem Divadlo Čtyřlístek. Od r. 1990 budovu tohoto divadla užívá Frýdecko-Místecké umělecké sdružení. V letech 1961-63 hrával ve městě soubor DIMAFOR, jako vzorová scéna okresního osvětového domu pro malé formy. Autorem a režisérem byl Radovan Ferebauer. V letech 1962-1964 působil soubor malých loutkářských forem Rapír při ZK Slezan. Protagonisté: Alois Holásek - výtvarník, autor a režisér; Dana Ryšková - dramaturg a režisér. V letech 1962-1994 v nové Kulturním domě Válcoven plechů působil Dramatický kroužek ZK Válcoven plechů. Hrál pro dospělé i pro děti 1-2 inscenace ročně. Součástí byl v 80. letech estrádní soubor MAJEFOR pod vedením Janem Kukuczky. Vůdčí osobnosti: Ladislav Hloušek, Tesař, Alice Bichlerová a Antonín Kobela. Od 1. 7. 1966 až doposud hraje ve městě Divadlo DUO, a to do r. 1990 pod DK SLEZAN. od r. 1991 jako součást občanského sdružení FAMUS. Jeho součástí jsou 2 stále scény: činoherní a loutková, příležitostně divadlo poezie a malé formy. Průměrný roční počet premiér je 5, představení 80-90; 2/3 tvoří produkce pro děti, zbytek pro mládež a dospělé. V programech pro děti nahrazuje chybějící profesionální soubor, hraje každou sobotu pro veřejnost, pro školy apod. Do r. 1993 mělo vlastní scénu v Místku. Po restituci budovy divadla působí v Divadle Čtyřlístek ve Frýdku a v Národním domě v Místku. Je přímým nositelem tradic jak činoherního, tak i loutkového divadla ve městě. Vůdčí osobnosti: Jan Krulikovský - zakladatel, umělecký vedoucí, dramaturg, režisér a výtvarník; Milan Pastor - režisér a výtvarník; Eva Pastorová - režisérka; Radmila Filipová - režisérka dětského souboru; Alois Holásek - výtvarník, režisér a umělecký vedoucí loutkářské skupiny MADLO aj. V r. 1967 vznikla skupina hudebního divadla Amfora pod vedením MUDr. Ivo Wozelky. Na jaře 1968 se osamostatnila. Po srpnových událostech Dr. Wozelka emigroval a soubor se rozpadl. Přesto z jeho řad vzešla řada vynikajících hudebníků, nyní profesionálů. Od r. 1996 působí pod hlavičkou FAMUSU divadelní soubor Divadlo Šmíry. Vůdčí osobnost: Marián Maskal - umělecký vedoucí. (Krulikovský)
FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ o. Frýdek-Místek
V letech 1969–1992 zde účinkoval Dětský divadelní soubor jako součást JKS ROH Frýdlant n. Ostravicí. Poté viz Nová Ves. Vedoucí a režisérkou souboru byla paní Drahomíra Šmírová. (Krulikovský)
HORNÍ DOMASLOVICE o. Frýdek-Místek
V r. 1930 se ustavil ochotnický soubor při nár. škole jakožto součást TJ Sokola Dolní Domaslovice. Vůdčí osobnosti: B. Foltýn, Kacířová, Stach aj. (Krulikovský)
HNOJNÍK o. Frýdek-Místek
R. 1946 vznikl činoherní soubor Bezruč zaměřený na hry pro dospělé. Později soubor působil při JZD Hnojník. Stálým režisérem byl učitel Bedřich Foltýn. Některé hry: Maryša, Lucerna, Oblaka, Noc na Karlštejně, M. D. Rettigová, Lesní panna. Posledním představením byly Treperendy v r. 1960-1961. V r. 1965 zahájil svou činnost dětský divadelní a estrádní soubor, který pod vedením paní učitelky Anny Ševečkové pracuje doposud – nyní pod názvem Klub mladých divadelníků. Od roku 1991 je rozdělen do 4 podsouboru podle věku dětí: Květ, Pampalíny, Paleček, Lupínek. (Krulikovský)
JH 1952: Bezruč : : M. D. Rettigová
CHLEBOVICE o. Frýdek-Místek
Za 1. republiky hrály v obci ochotnické divadlo 2 spolky: Čtenářská beseda a Sbor dobrovolných hasičů. Ročně se odehrálo až 8 představení. Režiséry byli Karel Mazur a Alois Stružka. Od konce 30. let do r. 194O působil v obci spolek ochotníků, kteří hrávali zpěvohry či operetky. Režiséři byli: Jan Václavík a Teofil Bujnach. V letech 1949-1960 hrával v obci ochotnický soubor při Kulturní komisi MNV. Každoročně sehrál 1-2 hry pod režií Boh. Haleše.
KOZLOVICE o. Frýdek-Místek
Od r. 1903 až dodnes hraje v obci činoherní ochotnické divadlo při spolcích: TJ Orel, TJ Sokol, sbor dobrovolných hasičů atd., vůdčí osobnosti: Josef Ocelka, Josef Žáček (člen Těšínského divadla), Milan Koutný (herec st. divadla Ostrava) aj.; v letech 1945-1950 zde byl činný soubor Divadlo loutek. Jak již název napovídá, šlo o soubor loutkářský, který se specializoval na hry pro děti, vůdčí osobnosti souboru: František Červenka aj. (Krulikovský)
700 let valašské obce Kozlovice – sborník k 700 letému výročí založení obce
KRMELÍN o. Frýdek-Místek
Ochotnické divadlo v obci začala hrát na počátku našeho století Národní jednota. Na tuto tradici v r. 1912 navázal ochotnický soubor při TJ Sokol. Prvním představením byla hra A. Jiráska “Kolébka“. Prvním režisérem byl starosta Sokola Alois Linhart. Je zajímavé, že se divadlo hrálo i během válečných let 1914-1918, ale jen omezeně. Z válečného divadelního útlumu se divadelní soubor dostal až v r. 1921. Do r. 1938 sehrál soubor přes 50 představení. Po obsazení Sudet Němci (1938) divadelní činnost utichla. Obnovila se až po osvobození (1945) a pokračovala nepřetržitě do r. 1970. Režiséři: Joža Holaň (1913-1925), Alois Bednář (1925-1938), Miroslav Petrovský (1945-1970). (Krulikovský)
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM o. Frýdek-Místek
V letech (pravděpodobně) 1946-1979 byl v obci činný ochotnický divadelní soubor při Osvětové besedě. Vůdčí osobnosti: Miroslav a Vlasta Stiborkovi, Alois Pavliska aj. (Krulikovský)
LÍSKOVEC (Frýdek-Místek 4) m. č. obce Frýdek-Místek o. Frýdek-Místek
Divadelní život v obci se začal rozvíjet po vzniku ČSR v r. 1918. Prakticky všechny spolky, které v obci existovaly, vyvíjely také aktivity v oblasti divadla: TJ Orel, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol (od 1931), obecní škola, potravinový spolek Budoucnost, něm. spolek ATUS, při KSČ, Jednota proletářské tělovýchovy. Významné osobnosti: Eduard Klajman (TJ Orel), Emil Stibor (Hasiči), Karel Stříž (Sokol). Každý spolek nastudoval 2 až 3 hry ročně, které uváděl v místních hostincích “U Fabíka“ a “U Boháče“ (později “U Gureckého“). V době okupace byla divadelní činnost utlumena. Jsou pouze známá představení mládežnického divadla při Národním souručenství. Krátké oživení nastalo v letech 1945-1948. Teprve v r. 1950 vzniká v obci Divadelní kroužek ROH pod patronací Válcoven plechů, vůdčí osobnosti: Oldřich Klimša, Štikel, Stanislava Horylová. V těchto letech provozoval divadelní činnost i mládežnický soubor pod hlavičkou SČM a soubor při místním svazu požární ochrany. Aktivity obou souborů končí v polovině 6O. let. Později zde už žádný divadelní soubor nepůsobil pravidelně, pouze občas (70. a 80. léta) nastudovali hru místní učitelé s dětmi ZŠ. (Krulikovský)
LYŽBICE m. č. obce Třinec o. Frýdek-Místek
V letech 1971-1996 působil při Domu kultury Třinec činoherní Divadelní klub, vůdčí osobnost: Miroslav Zéda – režisér (Krulikovský)
MOSTY U JABLŮNKOVA o. Frýdek-Místek
V obci působilo několik souborů: Loutkářský kroužek při obecné škole Mosty-střed (1925-1935); samostatný činoherní soubor (1947-1951) pod vedením Oldřicha Drábka; činoherní soubor při Osvětové besedě (1950-1957), vedoucí Josef Szotowski; činoherní soubor mládeže Slezan (1952-1957), vedoucí ing. František Kufa; Dramatický kroužek při ZŠ (1952-dosud) (Krulikovský)
NÁVSÍ o. Frýdek-Místek
V r. 1947 byl založen pod Maticí Slezskou divadelní ochotnický soubor Vojan. V r. 1952 musel jít pod správu JZD a od roku 1958 byl při SRPŠ školy v Návsí. V r. 1958 byla zároveň Pavlem Byrtusem založena kronika a fotokronika souboru. (Krulikovský)
NEBORY m.č. obce Třinec o. Frýdek-Místek
V letech 1948-1959 působil v obci Zespól teatralny při PZKO (Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy). Šlo o činoherní soubor pod vedením Františka Szcuka; Rovněž další dva spolky působily pod PZKO: Klub pod swiecznikiemu (1961-1980) - vedoucí Helena Franková - a GAPA (1994 až doposud) – vedoucí Halina Sikorová (Krulikovský)
NOVÁ VES m. č. obce Frýdlant n. Ostravicí o. Frýdek-Místek
Ve 30. letech hráli nepravidelně ochotníci v rámci spolku: Dělnická tělovýchovná jednota, Sokol, Jednota proletářské tělovýchovy, Obecná škola (hlavně ke dni matek). První zmínka o stálém ochotnickém souboru je z r. 1948. Jde o činoherní soubor Ondráš při Osvětové besedě v Nové Vsi. V repertoáru měl hry pro děti i dospělé. Vůdčí osobnosti souboru: Bohuslav Bezruč – vedoucí i režisér (1948–1960); Drahomíra Šmírová – vedoucí i režisér (1961–1971). Od roku 1993 pokračuje ve své práci při ZŠ v Nové Vsi Dětský divadelní soubor viz Frýdlant n. Ostravicí. (Krulikovský)
Přehlídka TJ Chlumec n. Cidlinou: Ondráš: Swinarský: Alcestin návrat
NÝDEK o. Frýdek-Místek
Od r. 1930 až do okupace Polskem (1938) působil v obci činoherní soubor Matice Slezská – mládež (pod Maticí Slezskou). Vůdčí osobnosti souboru: Josef Stavarčík, Zuzana Konderlová, František Kusý, p. Josef Kajfosz. V letech 1936 – 1938 účinkoval samostatný mládežnický činoherní spolek Zwiazek mlodziezy. Vůdčí osobnosti: Tadeusz Rychlik, Rudolf Wojcik. V letech 1947 – 1997 působil činoherní soubor PZKO. Vedoucí osobnosti: Helena Wronková, Helena Raszková, Anděla Kupcová, Krystyna Stonawská, Marie Martynková. Další soubory: samostatný činoherní spolek dospělých a mládeže Svaz mládeže (1949 – 1953), osobnosti: Adolf Larysch, Sacha, Karel Hudzieczek; činoherní soubor dospělých a mládeže Divadelní kroužek – TJ SOKOL (1953 – 1982), osobnosti: Adolf Larysch, Jaroslava Svidrová, Ivo Beroušek, Miroslav Krček; Divadelní kroužek ZŠ (1953 – 1984), osobnosti: Ivo Beroušek, Jaroslava Svidrová, Adam Morcinek (Krulikovský)
OLDŘICHOVICE o. Frýdek-Místek
Od roku 1947 až doposud působí v obci činoherní Zespol teatralny, součást PZKO(Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy) Oldřichovice, vůdčí osobnosti: Rudolf Harok, Pawel Morcinek, Alina Grycz aj. (Krulikovský)
OPRECHTICE m. č. obce Paskov o. Frýdek-Místek
V letech 1935-1968 rozvíjel svou činnost v obci ochotnický divadelní soubor při TJ Sokol Oprechtice, režiséři Vladimír Klega, František Klega, Božena Klegová aj.
OSTRAVICE o. Frýdek-Místek
Mezi léty 1955–1971 zde účinkoval Divadelní odbor TJ Sokol Ostravice. Tento odbor se ovšem dále dělil na divadelní odbor dospělých a divadelní odbor dětí. Divadelní odbor dospělých za celou dobu své činnosti nastudoval a odehrál nejméně 130 představení, z toho se 2x účastnil celostátních přehlídek TJ v Chlumci n. Cidlinou. Vůdčími osobnostmi byli: Šrom – vedoucí a režisér; Valouch, Fričová, Matějková – režiséři. Divadelní odbor dětí odehral okolo 15 představení, z toho 1x účast na celostátní přehlídce IV. Šrámkův Písek. Vůdčí osobnosti: Fríčová, Matějková, Oršuliková – režisérky. (Krulikovský)
PALKOVICE o. Frýdek-Místek
Divadelní činnost v obci před r. 1918 zajišťovali nadšenci z TJ Sokol (vznik 1912) a Čtenářsko-pěveckého spolku LIDUMIL. Živá byla divadelní činnost i po roce 1918. Každoročně bylo sehráno 6 i více představení pod režijním dohledem místní učitelky Marie Oulíkové. Hrála se i představení v přírodě (Ondráš – pan Lysé Hory apod.). Jinak se představení odehrávala v hostinci “U Kubalů“. Divadelní činností se zaobíraly i jiné spolky: TJ Orel (hrál v sále s pevným jevištěm patřícím Katolickému družstvu), Dělnická tělovýchovná jednota (v sále hostince “U Kuchařů“). Za okupace divadlo v obci ochablo (pouze 1 mládežnická hra). Oživení nastalo až po osvobození 1945. V roce 1955 byl v Palkovicích založen nový divadelní soubor – zpočátku při ZDŠ. Později přešel do péče Osvětové besedy. Jeho uměleckou vedoucí se stala učitelka Ludmila Čepelková (Bílská). Činnost spolku byla ukončena 1989. (Krulikovský)
PASKOV o. Frýdek-Místek
Ve městě působilo mnoho místních souborů: v letech 1889 – 1970 to byl činoherní soubor při TJ Paskov, za 2. světové války existoval soubor pod názvem Divadelní soubor Klubu českých cyklistů (1940-45), vůdčí osobnosti souboru: 1. Režisérem byl Josef Skýba – Děhylovský; další souborem, který působil v letech 1917-1937, byl Zábavní odbor při Dobrovolném hasičském sboru. Sehrál celkem 25 činoherních představení pro dospělé. Vůdčí osobnosti: režiséři František Janečka a Bohumír Rozehnal; v letech 1918- 1948 zde působil rovněž činoherní soubor při TJ Orel, vůdčí osobnosti: Vl. Pospíšil, Slávka Borovcová – režiséři aj.; pravděpodobně od 1924 do 1940 zde působil Divadelní soubor katolických žen a dívek. Prezentoval se hrami pro děti s náboženskou tematikou, vůdčí osobnosti: Krista Pančíková (Forgačová) – režie, Slávka Borovcová – vedení; v letech 1938 – 1948 působilo v obci Ochotnické divadlo DTJ. Šlo o činoherní soubor, vůdčí osobnost: režie Rajmound Kubečka; v letech 1947-1982 existoval dětský Dramatický kroužek při ZDŠ Paskov, režie a vedení Alexandra Brücknerová; v letech 1959-1961 byl činný Divadelní soubor ČSM, režie Milada Janíková (Krulikovský)
RAŠKOVICE o. Frýdek-Místek
V 30. letech se ochotnickým divadlem v obci zabývaly tělovýchovné spolky: činoherní soubor při TJ Sokol, divadelní představení se konala v sokolské tělocvičně v hotelu Ondráš, vedoucím režisérem byl p. Bohdan Kubenka; činoherní soubor při TJ Orel, představení se konala v hostinci Zábava; činoherní soubor při Dělnické tělovýchovné jednotě, představení se konala v tělocvičně DTJ v obecním hostinci. V druhé polovině 50. let založil a vedl ochotnický soubor Jaromír Vybíral. V 70. letech se na divadelní tradici v obci snažil navázat Karel Lulek, předseda Osvětové besedy v obci. Dal dohromady pár nadšených ochotníků, ale uskutečnilo se pouze jedno představení. V 70. letech se zásluhou zástupkyně ředitele Marie Máchové nacvičovala divadelní představení v ZDŠ v Raškovicích. Tradici školního divadla se v 70. letech na raškovické škole rozhodla obnovit zástupkyně ředitele Růžena Kozáčková. Od r. 1987 až dosud působí v obci dětský divadelní soubor pod vedením Kamily Hrtoňové (dříve Marie Zemanová). (Krulikovský)
SKALICE m. č. obce Frýdek-Místek o. Frýdek-Místek
V letech 1920-1940 zde působil ochotnický soubor pod záštitou TJ Sokol Skalice. Šlo o činoherní soubor dospělých a mládeže. Vůdčí osobnosti: J. Mikoláš, F. Pardubická aj. V letech 1950-1956 v obci působil rovněž pod TJ Sokol Skalice loutkářský soubor pro děti. Vůdčí osobnost: O. Špok. (Krulikovský)
STARÉ MĚSTO m. č. obce Třinec o. Frýdek-Místek
V letech 1960 –1994 působil při Domu pionýru (dětí) a mládeže v Třinci loutkářský dětský soubor, vůdčí osobnosti: Jan Grochol, Jan Noga, Dana Večerková aj; v letech 1963 – 1990 při tomtéž zařízení soubor malých forem, vůdčí osobnosti: V. Grycz, M. Šimeček, J. Sikora aj. (Krulikovský)
STAŘÍČ o. Frýdek-Místek
V letech 1930-1955 existoval v obci činoherní divadelní soubor při TJ Sokol Staříč a Osvětové besedě, vůdčí osobnosti: Míla Diringer, Jaroslav Pokluda, Jaroslav a Eliška Klečkovi, Jaroslav Tajchman; v letech 1931-1953 působil zde rovněž dětský a mládežnický loutkářský soubor při TJ Sokol Staříč, vůdčí osobnosti: Jiřina Zbrožková, Míla Diringer (Krulikovský)
ŠENOV o. Frýdek-Místek
V létech 1949 – 1969 působil v obci činoherní soubor pro dospělé, mládež i děti Siréna. Byl součást MJ ČSPO Šenov. Vůdčí osobnost: František Koziorek – režisér. (Krulikovský)
TŘANOVICE o. Frýdek-Místek
Od r. 1921 působil v obci ochotnický divadelní kroužek při Slezské matici Osvěty lidové. Po dobu okupace soubor činnost nevyvíjel. V letech 1945-1967 byla činnost obnovená při SRPŠ české školy. Od r. 1970 opět při Matici slezské. Poté, co byla Matice slezská r. 1972 zakázána, existoval soubor pod Osvětovou besedou. Vůdčí osobnosti: Jan Kupčík – režisér (1945-1964), Jiří Baar – režisér (1964-1974). V letech 1947-1967 působil v obci činoherní spolek dospělých a mládeže Amatorski zespol teatralny PZKO (Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy), vůdčí osobnosti: Karol Filipiec, Jan Pyszko, Wladyslaw Cieslar. (Krulikovský)
TŘINEC o. Frýdek-Místek
Ve městě působilo mnoho místních souborů: v letech 1945 – 1960 zde působil činoherní soubor při Československém svazu mládeže – Třinec, vůdčí osobnosti: Karel Kaleta, Jan Hlawiczka, Fr. Uhlář, K. Spitz; od r. 1945 až doposud Dětské divadelní soubory při školách (Bezručova, Masarykova a Komenského škola, polské školy, malotřídky); v letech 1946 – 1955 činoherní Divadelní soubor dospělých při Osvětové besedě, vůdčí osobnosti: Fr. Uhlář, Old. Hanusek, A. Kajzar aj; v letech 1956-1963 činoherní soubor Misie jako součást Jednotného kulturního zařízení ROH TŽVŘSR Třinec, vůdčí osobnosti: Adam Wawrosz, Henryk Mendrok; v letech 1963-1970 na předchozí soubor navazuje činoherní soubor Groteska, vůdčí osobnosti: Hapala; v letech 1966-1969 působil při tomtéž kulturním zařízení soubor malých forem Křesadlo; (Krulikovský)
TYRA m. č. obce Třinec o. Frýdek-Místek
V letech 1950 – 1997 působil v obci činoherní divadelní soubor jako součást PZKO (Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy), vůdčí osobnosti: Jiří Morcinek, Leon Miczka, Vladislav Walek (Krulikovský)
VENDRYNĚ o. Frýdek-Místek
Od r. 1903 až doposud působí v obci divadelní soubor místní skupiny PZKO (Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy). V souboru jsou zastoupeni jak dospělí, tak i mládež. Soubor se orientuje na činoherní hry pro dospělé (někdy i malé formy); vůdčí osobnost souboru: Jerzy Cienciala – režisér ( 75 představení !); české ochotnictví bylo v obci zastoupeno divadelním souborem při Osvětové besedě (1950-1955). Šlo o soubor činoherní, vůdčí osobnosti: Oskar Gebauer, Josef Kantor (Krulikovský)
Cienciala, Jerzy: Dzieje amatorskiego ruchu teatralnego w wendryni 1903-1998. Vendryně 1998, 78 s.
VRATIMOV o. Frýdek-Místek
V letech 1954-1960 zde působil činoherní divadelní soubor při závodním klubu Vratimovských papíren, vůdčí osobnosti: JUDr. Josef Málek, Rudolf Křižák, Karel Neborák; poté zde byl činný po dlouhou dobu (1962-1985) činoherní divadelní soubor Tyl, a to při Jednotném kulturním středisku Vratimov, vůdčí osobnosti: Emanuel Chytil, Lubomír Stavinoha, Evžen Frydrych; od r. 1994 až doposud hraje v obci Loutkové divadlo Babky Miládky, vůdčí osobnosti: Milada Kubicová, Lenka Matějková (Krulikovský)
ZELINKOVICE – LYSŮVKY o. Frýdek-Místek
V letech 1924-1951 se hrálo v obci ochotnické divadlo při Čtenářské besedě “Palacký“. Iniciátory tohoto počinu byli manželé Kozákovi – učitelé. Hrála se 3-4 představení ročně, obyčejně na svátky a významnější výročí, zajíždělo se i do okolních vesnic. (Krulikovský)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.