Databáze českého amatérského divadla

Texty: Dobrovice, protokoly jednání o realizaci opony 1937

(Pozn. : Zápis chybně uvádí příjmení, má být KOUTSKÝ)

Protokol o restavující výborové schůzi ochotnického spolku „Dobrovít“ konané dne 24. Února 1937 ve spolkové místnosti v Radnici.

Schůzi zahájil vítáním 11 přítomných členů ředitel pan M.U.Dr. Novotný a přikročuje ihned k jednání.
Nová opona: Pan ředitel referuje o nové oponě.Praví, že dnešní naše opona je zhotovena v r. 1882 a maloval ji malíř pokojů Boger byla svinovací a když ve staré radnici byl úředně uzavřen sál byla tato opona půjčována různým divadelním spolkům. Poslední dobou byla půjčena na Vinařících. Tímto přemísťováním tato opona vejmi utrpěla a dnes je již v takovém stavu, že není ji možno opraviti. Jest proto nejvýš nutno tuto oponu na které jest namalována Dobrovice jak před padesáti pěti léty skutečně vyhlížela, uložiti do městského muzea a nahraditi oponou novou. Již ve valné hromadě byla debata co by mělo být na nové oponě namalováno, zda kopie opony staré, tj. Dobrovice stará nebo Dobrovice nová. Pan vrchní pošt. Franěk ujímá se slova a praví mezi jiným, že divadlo vzniklo z vědění, z kultury a proto doporučuje návrh, by na oponě byl zobrazen výjev z naší domácí historie a předkládá svůj návrh v miniatuře namalovaný k nahlédnutí a k uvážení. Obraz představuje sál Dobrovického zámku s malovaným dřevěným stropem a jehož okny je vidět radnice a kostel s děkanstvím. V sále tomto odehrává se historický výjev ze 17. století jak Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman Dobrovický odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici. Návrh ten byl všemi s radostí kvitován.
Kdo bude oponu malovat:
Referováno bylo o tom kdo bude oponu malovat. Jest to věc divadla jest to věc obchodní. Bude a musí sloužit divadlu na sto let a proto je nutno, by ji maloval malíř skutečný umělec a aby cena nám byla přístupná. Po debatě byl přijat návrh by byl požádán p. Jan Čumpelík akademický malíř náš rodák a rektorát akademie výtvarného umění o doporučení nějakého nadaného mladého malíře.
Otázka finanční bude pro nás nejpalčivější. Počítáno je ca s nákladem 10.000 Kč. Uvažuje se o úhradu tohoto nákladu. Pan vrch. pošt. Franěk slibuje, že se bude snažit obstarat do dvou let obnos 5.000 Kč. Pan Renč upozorňuje, že jeviště je majetkem obce, opona je ozdobou sálu a proto obec musí mít interes o oponu také a praví, že bylo by dobré kdyby obec aspoň hradila úroky ze zápůjčky kterou by spolek uzavřel. Schválen byl návrh by, se napsali žádostipeněžním ústavům a obci. Pan Renč navrhuje, by naše skrovné jmění bylo použito na znovu zřízení našeho jeviště, které jest již zchátralé a pro novou oponu bylo zřízeno úplně jiné konto. Návrh ten byl přijat.
9. dubna 1937 pan ředitel referuje jak daleko pokročilo jednání o nové oponě. Pravil, že bylo v poslední schůzi stanoveno, by byl požádán p. Čumpelík akademický malíř a rektorát výt. umění o doporučení nadaného malíře. Požádán byl pouze p. Čumpelík. Rektorátu již psáno nebylo neboť byl nám doporučen panem Stránským úředníkem v cukrovaru akademický malíř p. Šlosser z Prahy, malíř již starší zkušený, který již maloval celou řadu věcí a jelikož jest osobním přítelem p. Stránského, byl by ochoten nám oponu namalovat za 10.000KČ. S panem Šlossrem jednal pouze p. Stránský. Mistr Čumpelík navštívil naše divadlo o Velikonocích, byl uvědomen o zatímním jednáním naším s mistrem Štrossem zamítl nám přímo mistra Štrossera kterého nám nedoporučuje, jelikož už není tím umělcem jakým má být a sám ná doporučuje malíře ze školy prof.Obrovského. Žádá proto pana řiditele by bylo rozumě uvažováno by volba malíře a celý náš projekt byl šťastně řešen a šťastně vyřízen, bychom obstáli v kritice. Pan vrchní pošt. Franěk upozorňuje, že kdyby měl spolek tolik finančních prostředků a mohl sám bez cizích pomoci oponu pořizovati, nemusel by snad tak úzkostlivě postupovati jako v našem případě, kde máme příspěvky z různých stran jmenovitě od samého města a proto se musí hodně pečlivě postupovati. Seznamuje nás p. vrch. pošt. Franěk s poměry ve spolku výtvarných umělců a upozorňuje na nebezpečí, které by nastalokdyby oponu maloval malíř, který upadl v nemilost členů jmenovaného spolku a proto v zájmu existenčního mistra Šlossera, který dle mistra Čumpelíka jest v nemilosti, doporučuje malíře jiného, kterého nám prostřednictvím p. Sládečka doporučuje mistr Čumpelík a sice mladý malíř žák profesora Obrovského pan Koucký. Následovala debata o tomto řešení, kde padlo různých návrhů.Pan Kovář nesouhlasí s mistrem Čumpelíkem neboť vidí v jednání spolku výtvarných umělců osobní boj jednotlivců aje pro malíře zcela jiného, který stojí mimo spolek. Pan Renč dává na uváženou nemalovat na oponu osoby jelikož jsou drahé a uvažovat o námětu zcela jiném a pak již to může malovat malíř umělec. Pan Jonáš praví, že mistr Šlosser jest s uměním na výši a jest dnes proti němu celý spolek, kdežto malíř Koucký je mladý za kterým stojí dnes umělecký svět a kterého se snaží vyzvednout. Jest proto proto možno, že v případě kdyby naší oponu maloval byla by jeho příležitost k ukázce svého umění a v kladném případě kdy by se skutečně stal uznávaným umělcem měla by pak naše opona nesmírnou cenu. Po hodinové debatě bylo rozhodnuto. Pan ředitel M.U.Dr. Novotný, p. vrch. poštr..Franěk a p. Brož St.pojedou do Prahy k malíři p. Kouckému a budou jednat o všem nezávazně o namalování opony.
Celkem máme 6.103.55 Kč. hotových peněz.
Dne 17. dubna t. r. byli pánové M.U.Dr. Novotný , vrch.pošt. Franěk a Stanislav Brož v Praze, kde navštívili nejdříve ateliér mistra Čumpelíka. Ten znovu je doporučil na malíře Kouckého. Při návštěvě ateliéru malíře Kouckého, překvapeni byli moderními obrazy a úsudek každého z nich byl, že malíř druhu takového naši oponu malovat nemůže. Mistr Koucký poznal rozpaky přítomných pánů a proto pravil, že také umí malovat a předložil jim portrét důstojníka. Jak byli překvapeni dříve, byli překvapeni nyní tím více. Tímto portrétem se mistr Koucký úplně legitimoval. Přednesli mu tedy svoji nabídku o které byl již dříve sám informován a ihned začali vyjednávati. Mistr požadoval obnos 15.000 Kč. Pan ředitel M.Dr. Novotný opět poukázal na těžkosti s jakými se musíme probíjeti a pravil, že za 10.000 Kč. které bychom měli ji musíme poříditi.Byla sjednána dohoda a sice:Mistr Koucký byl přesně zpraven p. vrch. pošt. Fraňkem co má byt na oponě namalováno. Ten bude nejdříve studovat v archivech a v museích dobu, kroje a detaily k malování potřebné. Zhotoví skitzy a předloží výboru ochotnického spolku ku schválení. V případě, že by práce tato byla jemu zadána zaplatí jemu spolek 10.000Kč. a koupí potřebné plátno a barvy. Pan Čumpelík se uvoluje, že bude míti dozor neboť prohlásil, že jako rodák má zájem, by dílo to bylo vskutku dokonalé.
Pan Renč dává návrh by se sepsala smlouva ve které by byla obsažena cena, čas, jak dlouho práce bude trvat, kdy bude skončena, kde bude malovat a v případě že bychom nepřijali jeho nabídku, nebyli nikterak vázáni. Pan ředitel referuje o schůzi obec. zastupitelstva, kde byla schvalována finanční podpora a pravil, že byl návrh namalovat na oponu výjev r. 1918 převrat. K tomu p. vrch.pošt. Fraňěk namítá,že z novější doby jsou uchovány přesné fotografie, které věrně uchovávají Dobrovici novou i z r. 1918.
Pan ředitel oznamuje, že mistr Koucký přijede ve čtvrtek dne 22. dubna 1937 do Dobrovice, kde si chce pořídit v místě samém skizu Dobrovice – Radnice-kostela,Valtštejna a náměstí, zůstane tady přes noc a proto doporučuje bychom si připravili smlouvu, ve čtvrtek se sešli a smlouvu podepsali. Přikročeno bylo k stilisaci smlouvy, kterou p. uč. Mellerr dvojmo napíše.
S novou oponou se bude hrát prvně 28. října 1937.
Protokol o užší výborové schůzi ochotnického spolku „ Dobrovít“ konané ve čtvrtek dne 22.května 1937 v radnici za přítomnosti malíře mistra Kouckého.
Pan ředitel vítá všechny přítomné jmenovitě vítá vzácného hosta mistra Kouckého. Zahajuje schůzi a přikročuje k jednání. Praví mistru, že výbor ochotnického spolku se rozhodl zadati malování opony pro městské divadlo za podmínek, které jsou obsaženy ve smlouvě. Předčítá smlouvu: V ní se praví, že mistr Koucký jest pověřen malováním opony. Nejdříve předloží výboru skizu na kartonu v barvách, dle které bude přesně vidět, jak opona bude vypadat. V případě,že by výbor neschválil skizu a chtěl by malování zadat jinému musí se tato skiza zaplatit a veškeré závazky se ruší. Jinak je ve smlouvě, opona se bude malovat zde v Dobrovici a musí býti hotova do konce měsíce srpna t. r. Malíř obdrží zálohu na studování a malování skizi a pak na barvy. Dohled a právo činiti připomínky má akad. malíř náš rodák mistr Čumpelík.
Mistr Koucký přečetl smlouvu a souhlasil s obsahem. Smlouva byla pak podepsána p. Kouckým na straně jedné a řiditelem M.U.Dr. Novotným, jednatelem Vrat. Jonášem a pokladníkem M. Renčem na straně druhé. Jednu smlouvu obdržel mistr Koucký a druhou jednatel spolku Vratislav Jonáš. Jelikož mistr Koucký učinil dojem skutečně čestného muže obdržel první zálohu 1.000 Kč proti potvrzení. Tím náš nejdůležitější akt byl skončen a p. ředitel děkuje za účast schůzi končí.
17. června 1937 - Mistr Koucký dovezl skizi 4 provedení v barvách tak jak bylo ve smlouvě uvedeno a mimo toho ruční skizák kde měl celou řadu osob namalovaných dle doby v krojích a 2 obrazy jednotlivých osob, přicházejících v úvahu k namolování na oponě, provedené ve skutečné velikosti. Dle těchto prací předložených bylo zřejmo, že náš výběr v malířích byl správný a mistr Koucký, že pilně svědomitě pracoval na svěřeném díle.
Skizi byly zavěšeny na stěnu a nastal výběr. Skiza č. I. byla příliš tmavá, č. II. Byla krásná jako obraz, však nevhodná pro oponu. Skiza č. IV. znázorňovala hloubku hořeního náměstí, bylo však málo osob zachycených malířem, při takovém aktu, kde se zakládá latinská škola. Toto upozornění učinil p. vrch. pošt.Franěk.
Každému z přítomných se nejlépe libil obraz č. III. V tomto obraze, byl krásně slavnostní akt zachycen. Hoření část náměstí s radnicí a kostelem věrně nakreslen. Byla tedy tato skiza schválena a všemi přijata. O jednotlivých detailech bylo debatováno a navrhovány určité změny. Nejvhodnější místo ku malování byla doporučena tělocvična v městské škole. Byl požádán mistr by se osobně přesvědčil v tělocvičně, zda byla by spůsobylá.
Rám pro oponu zhotoví pan Kovář. Lešení laskavě zapůjčí pí. Čumpelíková a potřebná prkna p. Líman. Pan uč. Merrell praví, že již 28. června t. r. bude škola prázdná a způsobilá k malování. Mistr Koucký slibuje, že přijede z Prahy již 30. června 1937 a žádá o zálohu 1.000 Kč. na zakoupení materiálu potřebného včetně barev. Usneseno bylo by schválená skiza byla předložena městské radě.
Nová opona,zadává se ihned k přemístění a zhotovení vedení pro vytahování opony s druhé strany p. Kovářovy. Technického vedení a porad s účastní se pánové: Josev Kovář, Josef Merrell, Stanislav Brož a Jan Jiroušek.
Přítomni schůze byli: pan předseda M.U.Dr. Ludvík Novotný, Karel Hlavatý, Vaclav Renč, Stanislav Brož, Josef Franěk, Josef Kovář, Marie Čumpelíková, Otílie Sládečková, Josef Merrell, Vratislav Jonáš a sám mistr Václav Koucký.
Pan Kovář předkládá rozpočet: Materiál na novou oponu a práce truhlářské bude činit ca 600 Kč se zavěšením 1.000 Kč.
Nová opona: Jelikož zítra přijede mistr Koucký jest nutno učiniti přípravy. Pan Brož napne plátno, pan Diakov připraví a donese prkna. Když bude pracovat, bude dostávat vždy měsíčně 1.000 Kč.když denní pense bude činit 20.-Kč. Celkem může obdržet pouze 5.000 Kč. Zbytek obdrží až po úplném dokončení a schválení. Hotovo musí být do konce srpna. Ku konci měsíce srpna přijede mistr Čumpelík a sám celou práci prohlídne a dá pak souhlas k vyplacení zbytku peněz. Tyto podmínky zdělí mistru Kouckému p. ředitel M.U.Dr. Novotný.
Výborová schůze divadelních ochotníků dne 17. února 1938:
K dotazu pana účetního Renče, jak bude naloženo se starou oponou, sděluje pan vrch. pošt. Franěk, že bude vyňata z rámu a uložena v městském muzeu Dobrovicka.
Mistr Václav Koucký – 1907—1980.
Akademický malíř Jan Čumpelík – 1895 - 1965.
Profesor Jakub Obrovský -- 1892 – 1949.
Malíř Robert Schlosser –1880 - 1943.
Velikost opony….?6,5m délky – 4,5 výšky

Související Obrázky

Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela