Databáze českého amatérského divadla

Texty: Červený Kostelec, Organizace kulturních aktivit ve městě v roce 1995 , zpracoval Jiří Valenta

ČERVENÝ KOSTELEC okres Náchod
————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 Charakteristika obce Červený Kostelec (NA)

1.1 Geografická situace
Pohoří:
Vodní toky:
Železniční spoje:
Silniční tahy:
Vzdálenost od regionálního centra: od okresního města: 10 km

1.2 Demografické údaje
•—————————————————————————•—————————•—————————•—————————•—————————•
| | 1991 | 196O | 193O | 1900 |
•—————————————————————————+—————————+—————————+—————————+—————————•
|Počet obyvatel hist.části| 5684 | | | |
•—————————————————————————+—————————+—————————+—————————+—————————•
|Počet připojených částí | 6 | | | |
•—————————————————————————+—————————+—————————+—————————+—————————•
|Celkový počet obyvatel | 8598 | | | |
•—————————————————————————•—————————•—————————•—————————•—————————•
Příčiny závažných posunů počtu a skladby obyvatelstva:

Z celkového počtu ekonomicky činných obyvatel hist.části v roce
1991 vyjíždělo za prací 3O % (průměr ČR je 33 %).

Hlavní oblasti výroby: bezvřetenové dopřádací stroje, textilní,
polygrafický a konfekční průmysl.


l.3 Zástavba
Kostel sv.Jakuba Většího (pův.gotický, zbarokizován dle návrhu
K.I.Dienzenhofera), radnice, budova městské spořitelny, dnes Městský
úřad na skloněném náměstí,které není obchodním centrem, stavebně
různorodé, nekompaktní. Obchody ve výpadových ulicích. Na náměstí
navazuje široká ulice škol a kulturních zařízení - divadlo,
sokolovna, pomníky padlým, obětem fašismu, B.Němcové. Souvislá
starší zástavba až do připojených obcí Horního Kostelce a Lhoty.
Další připojené obce Stolín, Bohdašín, Olešnice. Blízko náměstí
domek Boženy Němcové s expozicí dějin města, povídky Chudí lidé a se
světničkou B.Němcové. Významná kubistická stavba (Gočár) Keyzlarova
vila - dnes ZUŠ.

l.4 Kulturní vybavenost
Divadlo J.K.Tyla - Kino - Knihovna - Muzeum (pobočka) - Sokolovna
ZUŠ v budovách vesměs v majetku města.

1.5 Historie obce
Základní události: připomínán jako městys 1362, na město povýšen
1867, původně Kostelec u Náchoda, od r.1867 Červený Kostelec podle
zbarvení půdy v okolí. Chudý život v malém podhorském městečku ožil
až továrním podnikáním ve 4O.letech 19.stol., zvláště pak v
7O.letech po výstavbě tkalcovny.
Osobnosti:
Publikace: Historický vývoj města stručně popsal Jiří Šolc v
publikaci "Č.K., střed kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří
Čapků" (vydal Vlastivědný spolek 1995)
Kronika:


2 Tradice a vazba na ně Červený Kostelec (NA)

2.1 Výrobní
2.2 Kulturní
3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Červený Kostelec (NA)

a/ Loutkářský soubor RADOST - pracuje při MěKS, má 15 členů,
rozpočtované výdaje 1995 34OOO Kč.


b/ Folklorní soubor HADAŘ - pracuje při MěKS, má 35 členů,
rozpočtované výdaje 44000 Kč.

c/ Dětský folklorní soubor HADÁŘEK - pracuje při MěKS, má 50 členů,
rozpočtované výdaje 1995 44000 Kč.

d/ Divadelní soubor - pracuje při MěKS, má 80 členů, rozpočtované
výdaje 1995 86000 Kč.

e/ Městská dechová hudba - pracuje při MěKS, má 65 členů,
rozpočtované výdaje 138OOO Kč.

f/ Originální kostelecký dechový orchestr - pracuje při MěKS, má 15
členů, bez příspěvku.

g/ Pěvecký sbor ZÁBOJ - pracuje při MěKS, 45 členů, bez příspěvku.

h/ Vlastivědný spolek při MěKS - je vydavatelem vlastivědného
sborníku Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků "Rodným
krajem", vydal 1995 publikaci Červený Kostelec, oslavil 25 let
práce.

i/ Hudební sdružení Červený Kostelec - registrované občanské
sdružení

j/ Dechová hudba ZUŠ

k/ Svaz modrozelených SVAMOZA - registrované občanské sdružení,
jehož cílem je pomoc při záchraně historických technických památek v
železniční dopravě. Pravděpodobně nečinné, místní pracovníci o něm
nemají informace.

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Červený Kostelec (NA)
a/ Městské kulturní středisko
4.1 Zřizovatel - okruh činnosti
Vzniklo r.1990 po rozpadu Sdruženého klubu jako příspěvková
organizace města. Spravuje ho Rada města za pomoci kulturní komise.
Zabývá se následujícími činnostmi:
- organizací kulturních programů jednak ze zdrojů agentur, jed-
nak produkovaných vlastními nebo pozvanými amatérskými soubory,
- pořádáním koncertů vážné hudby,
- provozem kin (též v Č.Skalici),
- realizací vzdělávacích kurzů
- organizátorskou pomocí zájmovým skupinám,
- realizací festivalu "U nás na Náchodsku",
- vydáváním sborníku "Rodným krajem" aj. místních publikací,
- pořádáním promenádních koncertů před divadlem a pod.
Vedlejší činnost:
- zprostředkovávání tisku (do r. 1994),
- půjčování videokazet (do r.1994),
- půjčování videopřehrávačů,
- zprostředkovávání reklam,
- pronájem restaurací.

4.2 Financování, peron.obsazení a vybavení
•————————————————————————————————•———————•
| | 1994 |
•————————————————————————————————+———————•
| Celkové neinv.výdaje | 3,245 |
•————————————————————————————————+———————•
| invest.výdaje | - |
•————————————————————————————————+———————•
| Příspěvek zřizovatele neinv.| 1,3OO |
•————————————————————————————————+———————•
| investiční | - |
•————————————————————————————————+———————•
| Jiné dotace z veř.rozpočtů | - |
•————————————————————————————————+———————•
| Vlastní příjmy ze zákl.čin. | 1,580 |
| z toho:Kino | l,lOO | vč.příspěvku a provozu
| | | v České Skalici
| Kurzy | 100 |
| ZUČ vstupné | 80 |
| Kult.a spol.akce | 300 |
| | |
•————————————————————————————————+———————•
| Vlastní příjmy z vedl.čin. | 540 |
| z toho:reklama, tisky | 160 |
| pronájmy | 80 |
| ostatní | 3OO |
•————————————————————————————————+———————•
| Vlastní příjmy - dary | ? | nelze vyčíslit,prolnuto
•————————————————————————————————+———————• do hospodaření souborů
| Jiné příjmy | - |
•————————————————————————————————+———————•
| Celkové příjmy - bez inv. | 2,120 | - " -
•————————————————————————————————+———————•
| % soběstačnosti | 65 % |
•————————————————————————————————+———————•
| Počet pracovníků (přep.) | 6 | z toho 2 tech.
•————————————————————————————————•———————•
Odhad poměru příspěvků na činnost: 88 % město, 2 % stát, 10 %
sponzoři.

Vybavení: v majetku města, v trvalém užívání MěKS
•—————————————————————————————————————•
| Divadlo: sál s jevištěm |
| šatny |
| foyer jako výstavní prostor|
| 2 ubytovací jednotky |
| Kino: kinosál |
| 2 klubovny |
| foyer jako výstavní prostor|
| Společenský sál |
| Kanceláře v sokolovně |
| 3 restaurace (pronajaty) |
•—————————————————————————————————————•

4.3 Vztah ke skupinám zájmových kult.aktivit
Všechny zájmové skupiny ve městě (s výjimkou hudebního
sdružení) jsou hospodařením, ale i technickou a provozní péčí
svázány s MěKS. Skupiny mají vyčleněny částky, kterými je
podporována jejich činnost a také částky ze vstupného a sjednané
sponzorské dary jsou využívány v prospěch činnosti jednotlivých
skupin.

b/ Městská knihovna je příspěvkovou organizací města.
Po dohodě s dalšími šesti obcemi plní pro ně střediskovou funkci,
tj.provádí nákup, proplácí odměny knihovníkům, technicky pomáhá za
průměrně 2 tis.Kč ročně. Knihovna zorganizovala 1995 anketu pro ob-
čany, kteří dosud nejsou čtenáři, v níž zjišťovala požadavky a
představy o jejích službách. 26 otázek in Červenokostelecký
zpravodaj - prosinec 1995.

c/ Červenokostelecký zpravodaj - vydává MěÚ měsíčně, formát A4,
průměrně 16 str., náklad 2000 ks, pro občany ČK zdarma. Redaktor
Oldřich Nermuť, spolupráce Ing.Jaroslav Kordina. Profesionálně
vedená redakce vybavená PC. Tiskem místního závodu RETIP. Pestrý
obsah sdělných informací MěÚ, plánky postupu prací, nabídka kopií
zákonů od Městské knihovny,zprávy ze škol, zprávy o připravovaných
kulturních programech a jejich hodnocení, redakce vyhlásila
literární soutěž o cenu starosty města pro děti - obsah je pestrý s
mnoha pérovkami a dokonalými reprodukcemi fotografií.

d/ Rodným krajem - vlastivědný sborník kraje A.Jiráska, B.Němcové a
bratří Čapků - vydává Vlastivědný spolek při Městském kulturním
středisku ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici, OkÚ
v Náchodě a Trutnově, MěÚ v Červeném Kostelci,České Skalici,
Hronově, Náchodě, Novém Městě n.M.,Rtyni v Podkrkonoší a Úpici, OÚ v
Malých Svatoňovicích, ŠÚ v Náchodě a Textilním muzeem v Č.Skalici.
Pozoruhodný příklad spolupráce! Náklad 2200 ks, cena 10Kč. Řídí
redakční rada, ved.redaktor František Drahoňovský,, zástupce Oldřich
Nermuť. Za pět let vyšlo 10 čísel prům. s 45 str.

5 Vztah místního zastupitelstva ke kultuře
5.1 Obecně - práce kult.komise Červený Kostelec (NA)

5.2 Vytváření podmínek v tis.Kč
•——————————————————————————•——————•——————•
| Financování kultury |l994 |l995 R|
•——————————————————————————+——————+——————•
| Příspěvky z kap.716: | | |
| MěKS | 1,3OO| 1,535|
| | | |
| MěKnih. | 995| 1,270|
| | | |
| jiné (SPOZ,kronika,| | |
| zpravodaj aj)| 216| 310|
•——————————————————————————+——————+——————•
| Celkem z kap.716 | 2,511| 3,115|
•——————————————————————————+——————+——————•
| Z jiných kapitol: | | |
| ZUŠ (714) | 215| 270|
| Knihovna | | 100|
| Rodným krajem | | 10|
| soubory | | 35|
| Jaroměř.nota | | 15|

| fest.U nás | | 60|
| Hadař - zahr. | | 15|
| 1994: celkem | 195| -|
•——————————————————————————+——————+——————•
| Celkem z jiných kap. | 410| 505|
•——————————————————————————+——————+——————•
| Celkové výdaje na kulturu| 2,921| 3,620|
| | | |
| Z toho OkÚ,MK | 195| 195| + ŠÚ mzdy ZUŠ 861000 Kč
•——————————————————————————+——————+——————•
|Celkové výdaje města |46,193|45,730|
•——————————————————————————+——————+——————•
|Vynaloženo na kulturu % | 6,3 %| 7,9 %|
•——————————————————————————+——————+——————•
|Přepočet na l obyvatele |340 Kč|421 Kč|
•——————————————————————————•——————•——————•

Město se podílelo částkou 10 tis. na založení nadace "kultura",
která dosud soustředila 46 tis.Kč.

Město ručí na úvěr podnikateli - knihkupci.


lO. Informace podali: Červený Kostelec (NA)
PSČ: 54941 Směr.č.tel.: 0441
Městský úřad: ved.fin.odb. Jar. Kollertová tel:631401
prac.-"- pí Červíčková
Redakce Červenokosteleckého zpravodaje: Oldřich Nermuť tel.:631209
ing.Jaroslav Kordina
Městské kulturní středisko Petr Mědílek tel.:631919

Adresa p.starosty: Ing.Jiří Hanuš, MěÚ, náměstí TGM 26, tel.:631995

Záznam Jiří Valenta, IPOS/Regis 14.12.1995
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':