Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Třebíč, excerpce pro MČAD 1998-2002

TŘEBÍČ o.Třebíč viz též BUDÍKOVICE, PTÁČOV, SLAVICE
CČAD s. 68, 70, 72, 75, 77, 81,123,158,192,193, 198, 239, 260, 278, 280, 332, 343, 348, 354,
358, 366, 367, 386, 396, 399, 400, 404
Obr.CČAD s.192: K. Čapek: Loupežník, Divadelní studio ZK ROH UP Třebíč, K. Pospíšil jako Loupežník a A. Svobodová jako Mimi,1956.
Obr.CČAD s.194: G. B. Shaw: Pygmalion, DS ZK ROH UP závodů Třebíč,1957 .
Obr.CČAD s.259: Aucassin a Nicoletta, Dramatický klub Třebíč, režie a scéna Jaroslav Dejl, hudba Karel Cón,1987.
Obr.CČAD s.265: Heslo Nezval, recitační soubor Třebíč, ved. Jaroslav Dejl,1987.
Obr.CČAD s.278: Josef Lada - Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, Mladá scéna Třebíč, režie, scéna Jaroslav Dejl, hudba a texty písní Milan Noha, 1980.
Obr.CČAD s.278: Hanna Januszewska: Malý tygr, Mladá scéna Třebíč, v popředí dramaturg, režisér scénograf a herec Jaroslav Dejl,1987.
Obr.CČAD s.349: Zofia Nawrocka: Kejklíř, soubor Zdravíčko DKP ROH Třebíč,1976.
DIVADELNÍ TŘEBÍČ, národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 1992 - dosud viz BČAD č. 1000

Počátky ochotnického divadla v Třebíči jsou spjaty s činností Měšťanské besedy, založené v roce 1861. Je doloženo, že např. v roce 1864 se hrála tři představení v aréně městského pivovaru. Od roku 1871 se hrálo v Besedním domě /později Národní dům/ na Karlově náměstí v Třebíči.
Nový podnět pro ochtonickou činnost znamenalo zřízení gymnázia v roce 1871. Studující vysokých škol z Třebíče se sdružili v Komitét studujících třebíčských, který se později přejmenoval na Akademický klub; studenti hráli především o prázdninách.
Koncem 19. a začátkem 20. století provozovala divadelní činnost řada spolků některé jako svou hlavní činnost, jiné jako doplněk dalších aktivit.
Kolem roku 1900 byly nejaktivnější: Jednota katolických tovaryšů, Zábavní odbor národně vzdělávací dělnické besedy Palacký, Spolek katolických dělníků a Akademický feriální klub. Dále hrál Zábavní odbor řemeslnické besedy, Dívčí pěvecké sdružení Vesna, TJ Sokol, Združení divadelních ochotníků a Umělecká besídka.
Prvním spolkem s výhradně divadelní činností byla Ochotnická divadelní jednota Vrchlický založená
roku 1909, která ukončila činnost až v roce 1939. Na ni pak navázala Divadelní jednota Tyl, která převzala i její fundus.
V roce 1930 byl ustaven Divadelní odbor Sokola, který se ochotnickému divadlu věnoval až do roku 1941, kdy byl Sokol rozpuštěn. V letech 1930 – 1941 sehrál tento spolek 59 inscenací a 124 představení.
Po roce 1945 obnovila Sokolská scéna činnost /první představení – 15. 12. 1945/. První režisérkou Sokola byla p. Reisingerová, po ní převzal režii a vzdělávací činnost divadelníků Jan Charvát. V roce 1946 přišel do souboru učitel Josef Gerža, který režíroval vedle J. Charváta skupinu mladých. Sokolská scéna skončila činnost v roce 1951 /po reorganizaci spolkové činnosti/ a členové přešli do DS ZK INGSTAV a od roku 1953 DS ZK UP závodů.
Soubor v 50. letech dosahoval skvělých výsledků – vyvrcholením byla účast na XXVI. Jiráskově Hronově s inscenací Čapkova Loupežníka v režii J. Gerži.
“O třebíčském představení Čapkova Loupežníka bylo tenkrát napsáno (nikoli v ochotnickém tisku), že objevilo tuto hru pro naši dobu. To lze pochopit jen když si uvědomíme,, jaký byl postoj ještě v těchto letech k Čapkovu dílu vůbec.” (Beneš, s.120)
V roce 1958 se DS ZK UP závodů rozštěpil a vzniklo Divadelní studio Domu osvěty Bedřicha Václavka a DS ZK ZGK . Divadelní studio zaniklo v roce 1965.
V Třebníči-Borovině působil Divadelní kroužek Baťových zaměstnanců, který pak pokračoval jako DS ZK ZGK Třebíč-Borovina. Po J. Geržovi, který do souboru přišel po rozpadu Sokolské scény, vedla a režírovala DS Lea Sedlářová až do roku 1987, kdy soubor ukončil svou činnost.
V letech 1975 . 1985 hrál při JKP Třebíč soubor Amatérská scéna v čele s režisérem Zdeňkem Vondráčkem. V roce 1979 založil Jaroslav Dejl DS Mladá scéna rovněž při JKP Třebíč; soubor dosáhl výborných výsledků, zvláště v hraní divadla pro děti /účast na národní přehlídce DS, hrajících pro děti v r. 1980 aj./. Mladá scéna se rozpadla v roce 1988 /odchod členů na VŠ/ a J. Dejl pokračoval s novým souborem – Dramatickým klubem. Také tento soubor se pravidelně zúčastňoval krajských a národních soutěží a přehlídek – k nejúspěšnějším patřila jeho inscenace Aucassin a Nicoletta a Shakespearova Snu noci svatojánské, se kterou se zúčastnil Jiráskova Hronova , Wolkrova Prostějova a dalších přehlídek. Soubor účinkoval i v zahraničí.
V 60. letech působilo v Třebíči při Okresní knihovně Divadélko poezie Slabikář, které v roce 1962 získalo prvenství v kategorii divadel poezie na Wolkrově Prostějově; Slabikář zanikl po roce 1968 v důsledku normalizace.
Za zmínku stojí i fakt, že v Třebíči vzniklo v roce 1940 Horácké divadlo jako první stálá krajová scéna u nás – na jeho vzniku měl značný podíl Antonín Skála, osvětový inspektor pro jihozápadní Moravu. A. Skála byl prvním dramaturgem HD a od roku 1946 byl správcem div. oddělení Moravského muzea v Brně.
SOKA Třebíč, fond OÚ, inv. č. 1663 – 1672 N, kart. 449 – 472 /léta 1900 – 1909/
Dokumentace MěKS Třebíč
Šlépěje kultury západní Moravy č. 4, MěKS Třebíč 1993, 70 s.
Hartmann, Z.: Dvacet loutkářských setkání v Třebíči, OKS BV Třebíč, 37 s.
Matoušek, M.: Tři desítky loutkářských jar v Třebíči, MěKS Třebíč 1996, 27 s.
Písemná i obrazová dokumentace činnosti Sokolské scény a MS Zdravíčko v majetku Zdeňka Zimmermanna, Třebíč, Karlovo nám. 3/5
Soukromý archiv Jana Charváta – nyní v majetku Jany Knapové, Třebíč, obránců míru 20/489
SOKA Třebíč – archiv DS ZK ZGK Třebíč-Borovina + další nezpracované materiály o ochotnickém divadle v Třebíči
1660: divadelní činnost řádu jezuitů - hostování u františkánů.
DČD I., s. 350
KŘIVÝ, K.: Masopustní hra z Třebíče, Český lid 8 (1899), DČD I., s. 161 - 164
1792 představení “Komediantské skupiny” G.H.Neumanna v rámci korunovace císaře Františka I.
20.léta 19. st. - záznam o vlivu divadla na obnovení národního života ve městě.
50.léta 19.st. - česká divadelní představení Prokopovy společnosti
1871 Divadelní odbor Měšťanské besedy v nově postaveném Besedním domě.
1877 první představení Komitétu studujících třebíčských (Neruda:Prodaná láska, Jeřábek:Veselohra)
1909 zal. divadelní jednota Vrchlický
do 2.svět.války vznikaly a působily scény: Měšťanská beseda, Jednota katolických tovaryšů, Vesna, Dělnický dům, Vzdělávací beseda Palacký, Hasičská jednota, Dělnický spolek Sušil, Ochotnická
divadelní jednota Vrchlický, Akademický klub, Sokolská scéna, Divadelní jednota Tyl, Divadelní kroužek baťových zaměstnanců.
1940 - 1946 působilo Horácké divadlo, iniciátor vzniku brněnský herec Frant.Klika, dramaturgem Antonín Skála - 1940 zahaj. Vrchlický:Soud lásky - přemístěno do Jihlavy.
50. - 60.léta 20.stol. působily soubory: Dramatické studio ZK ROH podniku INZAV,
Dramatické studio ZK ROH UP závodů, Divadelní studio Domu osvěty B.Václavka,
Divadelní studio JKP - ROH, Divadelní kroužek ZK ZGK Borovina,
70. - 80.léta 20 stol.: Divadelní kroužek ZK ZGK Borovina, Amatérská scéna SKP, Mladá scéna SKP, Dramatický klub
1880 provedl zpěvácký spolek Prodanou nevěstu, V studni, 1881 provedli Flotowovu Martu, ve scénické formě Fibichův Štědrý den, 1883 Hubičku, 1885 Bendlova Starého ženicha. 1890 nastudovali Suppého operetu Dívčí ústav.
Smékalová
Z HISTORIE divadla v Třebíči. Výpis z materiálů výstavy Střípky z divadelní historie 1992.
2 str. kART
Šlépěje kultury západní Moravy č. 4, In: statě věnované amatérskému divadelnímu dění, uspořádali Sťěpánková a R. Zejda, MěKS Třebíč, 1993, 71 s., Str.

Asi 1814 hrají studenti.
KOVÁŘÍK,František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982. ..s.69
1
939 DS TYL, rež.Smrž, LS Sokola hrál v sokolovně
HOŘEC,Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994 ..s.192
In: Divadlo na Moravě 3., s.101
In: Ve službách Thalie II. s.335.
CHARVÁT, Jan, KOUKALOVÁ, Pavla: Počátky divadla na Třebíčsku.
NOVÁK, Ladislav: Nezapomenutelný Josef Gerža
GERŽA, Josef: Práce mladých v souboru
FRANC, Leopold: Co mi dal Josef erža
GUTH, Petr: Masopustní hra z Třebíče
KNAPOVÁ, Jana: Jaký byl? (Jan Charvát)
HUŇÁČEK, Jan: Ochotnická divadelní jednota "Vrchlický" v Třebíči od r.1909 do r.1939.
ZEJDA, Radovan: Antonín Skála
MYSLÍKOVÁ, Míla: Moje herecké začátky
SKLENČKA, Ota: Vzpomínky chutnají sladce
SEDLÁŘOVÁ, Lea: 5O let borovinského amatérského divadla
LAVICKÝ, Vladimír: Třebíčské divadlo poezie
VONDRÁČEK, Zdeněk: Amatérská scéna - částečka z mozaiky ochotnického divadla v Třebíči
Jmenuji se Jaroslav Dejl
In: Šlépěje kultury západní Moravy 4. Třebíč, Literární klub,Městské kulturní středisko 1993. Str kART
Sídlo I.Jiráskova okrsku ÚMDOČ (1922).
HORÁCKÝ okrsek ÚMDOČ v Třebíči. In: Ve službách Thalie II. s.49.
SKÁLA, Antonín: Dějiny ochotnického divadla v Třebíči do r.1925. (dle Tu "připravuje")
ZIEBERT, Miloš: Dějiny třebíčského ochotnického a profesionálního divadla. (dle Tu "připravuje")
ZIMMERMANN, Zdeněk: Přehled premiér a představení. Sokolská scéna Třebíč, Dramatické studio INZAV, Dramatické studio Tatran, Divadelní studio Domu osvěty Bedřicha Václavka, Divadelní studio JKP. Třebíč, v.neuv., r.neuv., 15 s. kART
ÚMDOČ 1922: O.d.j.Vrchlický, Sdr.dor.Živn. obch. str. středost. ÚMDOČ 1924: O.d.j.Tyl, Vzd.bes.Palacký ÚMDOČ 1925: Jedn. katol. tovaryšů, Záb. a vzděl. spolek Slavoj, Dram. odbor domu Sušil.
DS ZK UP.
OD 1957/5, s.97. OD 1857/9,s.195.
S Pygmalionem účast na XXVII..JH.1956 vítěz JH.
OD 1957/7, s.146. OD 1957/7, s.160. OD 1857/9,s.196.
1957 uvedli společně DS ZK ZKG Borovina, DS ZK ČSD a DS DO Gladkov: Věčně mladá historie.
OD 1958/2, s.45 - 46.
DS ZK UP 1.místo na krajském festivali v Havlíčkově Brodě Zkrocení zlé ženy.Účast na národní přehlídce v Přerově. OD 1958/5, s.99. OD 1958/7, s. 150 - 151. OD 1958/8, s.181. OD 1958/8, s.182-3.
DS DO Dohřmívá /místní autor F.Sedláček/. OD 1958/7, s.164.

Adresář 93: Amatérská scéna
LS Gong
Maňásková scéna Zdravíčko
Mladá scéna
LS
DS
1996 Město Třebíč vyhlásilo 5. ročník národní přehlídky amatérského divadla Divadelní Třebíč, jehož pořadateli jsou Městské kulturní středisko a divadelní spolek Dramatický klub.
Rovnost-Horácký deník, 06.03.1996
1996 regionální přehlídka XXX. Třebíčské loutkářské jaro s účastí 10 souborů z celé ČR.
Horácké noviny, č.9, 27.02.1996
Městské kulturní středisko vydalo při příležitosti XXX. Třebíčského loutkářského jara almanach, zachycující historii posledních 10 ročníků. (Prvních 20 ročníků bylo zpracováno ve sborníku z r. 1986.).
Zpravodaj města Třebíče, č.3, 1996
1998 32. ročník regionální amatérské přehlídky nazvané Třebíčské loutkářské jaro určené především dětem ze ZŠ a mateřských škol.
Rovnost-Horácký deník, 28.03.1998
1998 7. ročník Národní přehlídky amatérského divadla. 12 souborů, nominovaných z regionálních přehlídek z celé ČR.
Zemské noviny, 19.05.1998
TŘEBÍČ (40 tis. obyv.): Na zámku v Třebíči je do 26.1.1999 otevřena výstava o historii a současnosti loutkového divadla. Expozice nepostihuje celou kontinuitu vývoje českého loutkářství, ale týká se pouze tradičních lidových marionet českých loutkářů, dále loutek ze současných profesionálních loutkových divadel a loutek amatérských loutkářských souborů od 60. let do současnosti. (Rovnost-Horácký deník, 28.11.1998)

TŘEBÍČ (40 tis. obyv.): Národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla v Třebíči nabízí ve svém 8. ročníku ve dnech 19.-23.5. 1999 celkem 13 představení. Vedle her např. J Geneta, S. Mrožka či A.P. Čechova se objeví i adaptace Bergmanova filmu Fanny a Alexandr. (MF Dnes, 17.05.1999)
TŘEBÍČ (40 tis. obyv.), JIŽNÍ MORAVA: Ve dnech 27. a 28. 3. 1999 se v Třebíči konal 33. ročník festivalu amatérského loutkářství Třebíčské loutkářské jaro, kterého se zúčastnilo 11 souborů z jižní Moravy. V soutěžní přehlídce se bojovalo o postup na národní přehlídku Loutkářská Chrudim. Představení byla určena dětem i dospělým. (Horácké noviny, 30.03.1999)
DS Samota, DS Beníci, loutkové divadlo Zdravíčko (Dotazník ÚLK 1999.)

1953 JH: DS ZK ROH Závodů G.Klimenta: Jirásek: Samota
1956 JH: DS ZK ROH UP závodů: Čapek: Loupežník
1957 JH: Shaw: Pygmalion
1962 JH: Div.kroužek ZK ROH: Daněk: Svatba sňatkového podvodníka
1988 FEMAD: Dramatický klub: O věrném milování Aucassina a Nicoletty
Mladá scéna: Januszewská: Malý tygr ( rež: J.Dejl )
1991 JH: DK Forum: Shakespeare: Sen noci svatojánské
WP 1962: Soubor Slabikář 62
WP 1987: Dramatický klub MěDPM
Loutkové divadlo::
O počátcích loutkového divadla v Třebíči nejsou bohužel písemné záznamy – dle paměníků asi v letech 1940 – 1946 působila Loutková scéna Říše Gulliverova, kterou vedl Bohumír Krška. Na ni navázala v roce 1953 Stálá loutková scéna OÚNZ Říše Gulliverova, která hrála v Domě pionýrů a mládeže v Třebíči. Hrálo se marionetami, vodiči a speakři byli odděleni, užívaly se i “artistické loutky”.
Po smrti B. Kršky v roce 1964 se soubor rozpadl.
V Třebíči-Borovině působil LS Radost, který vedl Miloš Kružík st., a který hrál rovněž s marionetami. Na činnost tohoto souboru navázal Miloš Kružík ml. – založil LS . LS Plamínek je maňáskovým divadlem a pracuje dodnes v Třebíči-Borovině.
Maňáskovou scénu Zdravíčko, která rovněž hraje do dnešních dnů, založil v roce 1967 při Osvětovém domě B. Václavka MUDr. Miloš Blaha. MS Zdravíčko úspěšně reprezentoval třebíčské loutkářství na národních a celostátních přehlídkách, vystupoval i v zahraničí a jeho inscenace natáčela Čs.
televize.V současné době pracuje při Zdravíčku Skupina 3 + 1 a dětský soubor Děti Zdravíčka.
V letech 1974 - 1979 působil při ZK ZGK Třebíč LS Marioneta, od r. 1975 do r. 1982 hrál soubor Rolnička, jehož vedoucím byl František Krul, který byl sběratelem loutek a dělal i rodinné loutkové divadlo.
Od roku 1984 při Okresním domě dětí a mládeže pracuje DLS Gong pod vedením učitelky Jany Chocholoušové. (Štěpánková)
ALMANACH III. 35 let Zdravíčka. 1959-1994. Třebíč, MKS 1994. Nestr. MLK
HARTMAN, Zdeněk: Dvacet loutkářských setkání v Třebíči. Třebíč, OKS 1986. 37 s. MLK
MATOUŠEK, Mirko: Tři desítky Loutkářských jar v Třebíči. Třebíč, MKS 1996. 27 s. MLK
Třebíčské loutkářské jaro

LCH 1962: ZK Závodů G. Klimenta Třebíč-Borovina
LCH 1972, 1983, 1987,... Zdravíčko - JKP ROH
LCH 1982: Skupina 1 plus 1 maňáskové scény Zdravíčko JKP ROH
LCH 1984: Skupina 2 plus 1 loutkářského souboru Zdravíčko JKP ROH
LCH 1994: Děti zdravíčka
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.