Databáze českého amatérského divadla

Texty: POHÁREK SČDO 2009 - Vyhlášení a propozice soutěže monologů a dialogů

POHÁREK SČDO 2009
Memoriál Zdeňka Kokty
Vyhlášení a propozice
soutěže monologů a dialogů


Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XXXVII. ročník soutěže monologů a dialogů POHÁREK SČDO, Memoriál Zdeňka Kokty.
Soutěž je otevřená všem amatérským divadelníkům, usiluje o rozšíření obzoru v široké škále dramatické literatury a nabízí možnost tvůrčí práce na režijní přípravě a vlastním hereckém studiu dramatické postavy. Smysl tkví ve využití bohatých a cílevědomých schopností interpretů při herecké práci, nikoli však ve formální exhibici. Výběr předlohy není tematicky či žánrově omezen. Soutěž je určena amatérům starším 16 let (!).
Soutěží se v kategoriích:
– mužský a ženský monolog s časovými limity do 11 minut;
– dialog (maximálně 3 dramatické osoby) s limitem do 15 minut.
Tolerance časových limitů v soutěžním vystoupení je 10 %.
Monologem (dialogem) se rozumí, že dramatická osoba (osoby) jedná (jednají) v určité situaci. Nikoliv tedy recitace, popis, vyprávění apod.
Ze soutěže jsou vyřazeni studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol.
Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) kola, která musejí proběhnout do 1. března 2009. Druhým stupněm je národní přehlídka ve Velké Bystřici, která se bude konat 18. a 19. dubna 2008.

Soutěž POHÁREK SČDO se koná podle těchto propozic:
Každý soutěžící je povinen zúčastnit se pouze jedné oblastní (regionální) přehlídky (kola) POHÁRKU SČDO. Národní přehlídka KANDRDÁSKU SČDO je postavena na úroveň oblastního kola POHÁRKU SČDO.
Přihlášky je nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO (viz příloha), popř. Divadelnímu centru Podbeskydí nebo organizacím OREL či Volnému sdružení východočeských divadelníků, a to podle příslušné oblasti. Termín odeslání přihlášek pořádajícím oblastním organizacím SČDO či uvedeným organizacím je 1. únor 2009, pokud nebude příslušným pořadatelem oblastního (regionálního) kola stanoven termín jiný.
Přihlášky (viz středové listy bulletinu d´ARTAMAn č. 5/2008 a web SČDO na adrese http://scdo.webpark.cz/) nutno doplnit textovou předlohou a anotací vystoupení, tj. stručným a výstižným uvedením výstupu k objasnění kontextu hry či události. Nestane-li se tak, bude přihláška považována za neúplnou a nebude zařazena do soutěžního programu.
Pro výsledky oblastního kola platí tyto zásady:
– do počtu čtyř výstupů a níže v jednotlivých soutěžních kategoriích může se na národní přehlídku pouze doporučovat jeden výstup;
– od počtu pěti výstupů v každé soutěžní kategorii lze (ale nemusí se) na národní přehlídku nominovat dva výstupy, případně jeden náhradník.
Pořadatelé (tajemník) oblastních (regionálních) kol jsou povinni zpracovat protokol (podle vzoru) o počtu účinkujících dle kategorií o průběhu a výsledcích oblastního (regionálního) kola, včetně uvedení členů odborné poroty a s přihláškami vítězů (nominací) včetně zdůvodnění návrhů a náhradníků (druhých míst) jednotlivých soutěžních kategorií a spolu s anotacemi vše zaslat řediteli národní přehlídky ing. Tomáši Hradilovi, Zámecká 254, 783 53 Velká Bystřice, e-mail: tomas.hradil@velkabystrice.cz nejpozději do 15. března 2009. Do protokolu je nutné zapracovat i kontaktní spojení s tajemníkem oblastního (regionálního) kola.
Soutěžící, kteří budou ředitelem národní přehlídky vyzváni, aby písemně potvrdili svoji účast a toto potvrzení do termínu daném ředitelem NP nezašlou, nebudou do soutěže v národním kole zařazeni a jejich místo zaujme doporučený náhradník!
Nedílnou součástí národní přehlídky je rozborový seminář, na kterém je účast soutěžících více než žádoucí.
Finanční podmínky oblastních (regionálních) kol stanoví jejich pořadatelé, podmínky národní přehlídky předsednictvo SČDO s pořadateli. Část nákladů mohou pořadatelé přenést na soutěžící. Soutěžícím účastníkům národní přehlídky, kteří pro dopravu použijí veřejných dopravních prostředků (vlak, autobus), bude hrazeno cestovné podle cestovních dokladů. Soutěžícím, kteří použijí osobní auto, bude náhrada cestovného vyplacena podle směrnice SČDO č. 1/2004 o finančních náhradách cestovného. Nárok na úhradu cestovného má soutěžící a případně odpovědná osoba doprovázející soutěžícího mladšího 18 let.
Pokud se příslušná soutěž v oblasti nebude konat, je povinností této oblasti (jejího předsednictva) pro přihlášené ve svém regionu zajistit vystoupení v sousední (jiné) oblasti. Případné náklady jdou na vrub oblasti, v níž se soutěž nekoná.
V případě, že dojde k hostování soutěžících z oblasti, kde se přehlídka nekoná, v jiné oblasti, porota zhodnotí výkon hostujících ve srovnání s ostatními a v případě příznivého výsledku může (ale nemusí) doporučit jeho případný postup na národní přehlídku za původní domovskou oblast.

Ing. Josef Hejral Ludmila Panenková
předseda SČDO tajemnice SČDO


Kontakty na oblasti SČDO pro přihlášky do Pohárku:

Praha a střední Čechy – Ing. Jaroslav Vondruška, Vojtěchova 371, 289 07 Libice nad Cidlinou
Jižní Čechy – Městský dům kultury, Mírová 172, 386 01 Strakonice
Západní Čechy – Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, e-mail: hana.sikova@atlas.cz, tel.: 377 242 200, 605 200 065
České středohoří – Ludmila Panenková, Fügnerova 12, 405 01 Děčín I, e-mail: redakce@principdc.cz, tel.: 412 512 547, 604 274 723
Jizerská oblast - Ladislav Novák, Sportovců 748, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 481 671 848, 731 474 426
Východní Čechy – Středisko kulturních služeb IMPULS (VSVD), Naďa Gregarová, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové, e-mail: gregarova@vsvd.cz, tel.: 495 546 560, 773 133 743
Jižní Morava – Jiří Bušina, Plačkova 23, 680 01 Boskovice, e-mail: ilja.melikus@boskovicko.cz, tel.: 516 452 429
Střední Morava – Aleš Hořínek, ČSA 7, 783 53 Velká Bystřice
Severní Morava – Eva Vroblová Eva, Jesenická 20, 792 01 Bruntál, tel.: ( po 14. hod) 737 101 754, e-mail: efikajser@seznam.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':