Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Poděbrady

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1820
1809–1842 působil v Poděbradech učitel Matěj Minide (1776–1842), psal loutkové hry.

1820 hráli studenti první české představení v zámecké kapli. Nejprve střídavě česky a německy, 1830 německé hry přestaly.
Studentské divadelní soubory vznikaly a zanikaly průběžně od 1. pol. 19. stol., zaznamenány zůstaly jen některé aktivity (později např. v 80. a 90. letech 19. stol. a v 1. pol. 20. stol.)

1820 a 1825 hráli úředníci panství.

1832 požár města odsunul zájem o divadlo.

Rozhodující postavení v ochotnické činnosti před vznikem Spolku divadelních ochotníků (Jiří) měli poděbradští studenti, kteří také tvořili základ tohoto spolku v r. 1861.

1861 vzniklo přičiněním purkmistra V. Hrázského divadlo v zámecké kapli, opona a část dekorací od pozdějšího malíře dvorní vídeňské opery J. Kautského. Dekorace doplnil a opravil malíř František Krátký ze Sadské. (Port)
Současně vznikl první ochotnický spolek, který byl
1871 oficiálně ustaven jako Spolek divadelních ochotníků a později (1881) pojmenován Spolek divadelních ochotníků Jiří (viz níže).

1881 Spolek divadelních ochotníků přijal jméno Jiří a bylo otevřeno nové Jiříkovo divadlo na místě vyhořelých kasáren.
SDO Jiří působil (s krátkou pauzou v období 2. svět. války) do 1949, kdy spolku byla vypovězena smlouva z divadla a přidělen náhradní prostor v bývalém archivu, a tím byla prakticky znemožněna jeho činnost. Poté soubor existoval jako součást Lázeňského kulturního střediska. 1959 byl soubor převeden a ustaven jako Divadelní odbor Jiří při ZV ROH Československých státních lázní v Poděbradech. Od 70. let – Jiří, divadelní soubor Kulturního a společenského střediska (KaSS) Městského národního výboru. Od 90. let činný jako Divadelní spolek Jiří, občanské sdružení.

1883 město darovalo budovu divadla ochotníkům.

1886 divadlo upraveno (výzdoba sálů a opona G. Kubeš, otec H. Kvapilové), 1937 zničeno požárem.

1887 vznikl Spolek pro postavení pomníku králi Jiřímu z Poděbrad, měl zábavní odbor, v 90. letech 19. stol. činný.

1887 Pamětní kniha Ochotnického divadla v Poděbradech zachycuje činnost Spolku divadelních ochotníků od 1871 a rekapituluje činnosti od 1820.

1902 divadelní představení pořádaná zpěváckým spolkem (ve spolupráci s ochotníky a jinými spolky).

1914 uspořádal div. představení Sokol společně se Studujícími Poděbradska.

1919 postavili členové spolku Studující Poděbradska v lázeňském parku loutkovou scénu.

1920 vznikl Sbor pro postavení Jiříkova divadla. Ve 30. a 40. letech činný.

1922 Poděbrady sídlem Turinského okrsku ÚMDOČ.

1924 přestavba Jiříkova divadla, Kubešova opona přemalována.

Ve 20. letech 20. stol. hrál soubor Jednoty proletářské tělovýchovy.

1931–1938 Divadelní spolek Tyl.

Od 30. let 20. stol. zde z iniciativy J. Švece působilo Tyršovo loutkové divadlo místního Sokola, ve 40. letech činné.

1937 vyhořelo Jiříkovo divadlo.

1944 činné Loutkové divadlo Radost, 1947 registrováno.

1946 zahájilo Loutkové divadlo mladých v sále U bílé růže, činné i v 1. pol. 50. let jako Loutkářský soubor ČSM Poděbradské sklárny.

1946–1949 činný Divadelní ochotnický spolek Jiří Wolker.

1948 registrován Spolek divadelních-loutkářských ochotníků Jindřich Šimon Baar.

1949 hrál soubor Československého svazu mládeže.

Od 1948, na přelomu 40. a 50. let hrál soubor studentů reálného gymnázia – Kolej Jiří Poděbradský, členy byli mj. Miloš Forman, Ivan Paser, Václav Havel, Mário Klemens.

1962 Poděbradští vysokoškoláci.

1963 festival profesionálního uměleckého přednesu Neumannovy Poděbrady (od 1990 název Poděbradské dny poezie), u zrodu významně působil herec a recitátor Vlastimil Fišar.
Od 1965 součástí festivalu recitační soutěž mladých herců.
1966 rozšířena o posluchače uměleckých divadelních škol.
1990 se soutěž otevřela i nejlepším amatérským interpretům ve věku 20–30 let.
2001 39. ročník festivalu. Pořadatelé – Město Poděbrady a Společnost přátel kultury slova pod záštitou MK ČR. Festival si uchoval česko-slovenský charakter.

1972 Festival mladých ochotnických souborů založili Vl. Kovaříková, Jan Pavlíček (režisér DS Jiří, vůdčí duch poděbradských div. amatérů programově zaměřený na netradiční divadlo) a šéfredaktor časopisu Amatérská scéna Jiří Beneš. Odborný a koncepční vliv měl redaktor AS Pavel Bošek.
4. ročník pojmenován FEMAD (festival mladého amatérského divadla), z původního festivalu “odmítnutých inscenací”, které nepostoupily do NP (někdy nejen z důvodů kvality), se stal výběrovým festivalem zajímavých inspirativních inscenací, rozmanitých div. poetik a stylů. Po smrti P. Boška (1980) se vedle J. Pavlíčka, DS Jiří a KaSS Poděbrady festivalu ujalo Středočeské krajské kulturní středisko a jeho pracovník Václav Špirit, po jeho emigraci v r. 1983 Jarmila Černíková-Drobná, od 1984 Milan Strotzer s kolektivem externích spolupracovníků.
Pro rekonstrukci divadla Na kovárně 1987 festival přenesen do Libice n. C. (tam posléze zaměřen na problematiku divadla pro děti).
2001 obnova FEMAD po 14 letech v divadle Na Kovárně jako Národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla, komorní součást Divadelní Třebíče.

1974–1981 POAN – Polabské absolutní nedivadlo, malé nedivadelní studio.

1978 Základní devítiletá škola Zd. Nejedlého – dětský divadelní soubor, činný i v 80. letech.

V 80. letech 20. stol. (od 1981) činný Racek, divadelní soubor Kulturního a společenského střediska Poděbrady a Městského domu pionýrů a mládeže Poděbrady.

2005 Dětská scéna Symfonie.

2005 Zemědělka, soubor střední školy.
Bibliografie:
35 LET festivalu literárního přednesu. Neumannovy Poděbrady 1963–1989, Poděbradské dny poezie 1990–1998. Též seznam vítězů soutěže. Sest. Pavel Chalupa. Společnost přátel kultury slova 1998. 26 s., kART.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 82; 2003, s. 74.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 987 (FEMAD), č. 988 (Neumannovy Poděbrady – Poděbradské dny poezie).

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

BOUČEK, B., HRDLIČKA, J.: Letopisy ochotnického divadla v Poděbradech od r. 1861 až do r. 1879. Poděbrady, nákladem ochotníků poděbradských 1879. KMd. DNM: T 3519.

BRUNA, Otakar, MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 63, 93, 146, 293, 302, 308, 337, 385, 401; obr. s. 303: Henry Fielding: Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, DS Jiří, r. Jan Pavlíček, na snímku Bohdana Vosáhlová jako Královna a Milan Strotzer jako Lord Grázl, 1979.

ČERNÝ, František: Hana Kvapilová. Život a dílo. Praha 1960, s. 33–34, 46–47.

DROBNÁ, Jitka: Historie ochotnického divadla na Poděbradsku v období 1. pol. 19. století. Diplomová práce. Hradec Králové, PF VŠP, Ústav historických věd 1994.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 181.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, III. díl, s. 185, 466.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 167–168.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

DOSTALOVÁ, Leopolda: Herečka vzpomíná. Praha, Orbis 1960, s. 16–17.

DROBNÁ, Jitka: Historie ochotnického divadla na Poděbradsku v období 1. pol. 19. století. Diplomová práce. Hradec Králové, PF VŠP, Ústav historických věd 1994.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DVOŘÁK, Karel: Loutkářský Kabaret v Poděbradech, Loutkář 24, 1937/38, s. 140–142.

FRANKOVÁ, Hana: Dětské divadlo ve Stochově – 16.–17. 4. 2005. Deník Dětské scény 2005, č. 0.

HERMANNOVÁ, Marta: Dospělí zahráli dětem již počtrnácté. Paralelně organizované akce při KP. AS 2005, č. 3, s. 51.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 121, 137.

HRABĚTA, Miroslav: Zpracoval informace pro MČAD. Z dějin divadelního souboru Jiří. Rkp. 1998. 3 s. kART.

HRABĚTOVÁ, Jana: Informace pro MČAD. Rkp. 1998. 15 s. kART.

HRABĚTOVÁ, Jana: Z dějin poděbradského ochotnického divadla. 1998. Rkp. 15 str. kART.

HRABĚTOVÁ, Jana: Divadlo v Poděbradech. Poděbradské noviny 1999.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 177.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, 2005, s. 437.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka – statistické přehledy. Rkp. leden 2007.(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk).

KOVÁŘÍK, Vladimír: Otec české Thálie. Čtení o Václavu Klimentu Klicperovi a o počátcích českého divadla. Praha, SNDK 1960, s. 65; Albatros 1983, s. 67.

KRÁLOBRANÍ - braní i dar. Podepsáno Jan (Císař?). AS 2003, č. 1, s. 31. Historická hra Ladislava Langra v provedení DS Jiří v Poděbradech.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 125.

LITOMYŠLSKÝ: Jubileum Frant. J. Lesáka. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 11, s. 171, foto s. 175.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N-Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 70–74, s. 175–177.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988. 624 s.

PROJEV. 12 s. 1998. kART.

PŘÍBĚH divadla – DS Jiří Poděbrady slaví 140 let činnosti. Polabské listy 12. září 2001, s. 3.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STAREČKOVÁ, Gabriela: Dospělí (pro radost) dětem 2005 v Havlíčkově Brodě. AS 2005, č. 3, s. 50–51.

STROTZER, Milan: Ten bordel si tady ukliďte. In: HRBÁČEK, Jan a kolektiv: Rockodák, O klubech a rockových skupinách na Nymbursku 1964–1994. Nymburk, Klub POAN – Polabské absolutní nedivadlo Nymburk aj., Nymburk, Rozevlátá palice 1995. 141 s.

STROTZER, Milan: Je tomu tak dva roky čili Proměny dětského divadla ve Středočeském kraji. AS 1986, č. 2, s. 3–5.

STROTZER, Milan: Pohádkový mlejnek ve Žďáru nad Sázavou 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 49–50.

STROTZEROVÁ, Miluše: 10 přehlídek amatérských divadelních souborů okresu Nymburk. Střediskové kulturní zařízení Sadská. 1984, nestr. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 219–229.

TOTHOVÁ, Martina: Prima setkání ve Strašecí v roce 2008. AS 2008, č. 2.

Tréglova Bělá, program 2005.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) s. 149.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771–1824. Praha. Orbis 1956, s. 515.

ZAJÍC, Vladimír a BRŮČEK, Josef: XV. ročník Bechyňského perlení. AS 2009, č. 1, s. 18–19.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 163–165, Dr. B. Bouček a J. Hrdlička. kDÚ.


Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 19.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 5, s. 92, č. 8, s. 159, 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 76.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272.
Československé divadlo 1928, č. 5, s. 79.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.

Český sever, 1930, č. 9, 10.

Divadelní listy 1883, č. 2, s. 16, č. 3, s. 28, č. 8, s. 71.
Divadelní listy 1900, č. 3, s. 57.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s . 20, č. 4, s. 72, č. 12, s. 216, č. 18, s. 326, č. 20, s. 354.

Divadlo roč. 5, 1906, č. 1, s. 31.
Divadlo 1909, č. 11, s. 288.
Divadlo 1909, č. 14, s. 362.

Jeviště 1921, č. 8, s . 127, č. 10, s. 160, č. 11, s. 175, č. 13, s. 207, č. 14, s. 223, č. 15, s. 240, č. 16, s. 255, č. 17, s. 271, č. 49, s. 744, č. 52, s. 784.

MF Dnes, 19. 02. 1999.

Naše hory, 1920, č. 48; 1921, č. 44.

Ochotnické divadlo 1958, č. 3, s. 68.
Ochotnické divadlo 1962, č. 8, obálka s. 3.

Slovo, 17. 12. 1998.

Thalie 1896–7, č. 1, s. 15, č. 2, s. 25, 27, č. 14, s. 176, 177, č. 15, s. 192, č. 16, s. 204, č. 19-20, s. 233, 234, č. 22, s. 255.
Thalie 1897–8, č. 1, s. 6, č. 3, s. 22, č. 4, s. 29, č. 10, s. 79, č. 13, s. 104, č. 14-15, s. 119, č. 16-17, s. 136, č. 19-20, s. 160, č. 21, s. 168, č. 21, s. 176, č. 23, s. 183, č. 24, s. 188.
Thalie 1898–9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, č. 5, s. 39, č. 11-12, s. 96, č. 17, s. 135, č. 23, s. 184.
Thalie 1899–1900, č. 5, s. 42, 43, č. 13-14, s. 114, 115, č. 17, s. 138, č. 20, s. 159, č. 21, s. 167, 168.

Zprávy Loutkářského soustředění 1941, 1944, č 7, s. 1.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123

Kolín, Státní okresní archiv:
Kolín, SDO Tyl, inv. č. 69.

Nymburk, Státní okresní archiv Nymburk:
Divadelní spolek Tyl Poděbrady (1934–1938).

Praha, kART (knihovna Artamy, NIPOS):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty).

Praha, Národní archiv :
Fond ČM 1884-1900,i. č. 1704, sg 30/234/22, SDO Jiří, zal. 1885.
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/9083, SDO Jiří.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/744/1918, SDO Jiří.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5984/1925, SDO Jiří (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/487/1932 SDO Jiří (stížnost).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2921/1934, SDO Jiří (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/487/1932 SDO Jiří (stížnost).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2921/1934, SDO Jiří (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10055/1937, DS Jiří.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5586/1939, Spolek div. Jiří.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3654/1943, SDO (německý zápis).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1185/1943, DS Jiří.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/9738/1931, DS Tyl (zal.).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1587/1939, DS Tyl.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/ 9315/1939, Sbor pro postavení Jiříkova divadla.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/ 3927/1942, Sbor pro postavení Jiříkova divadla.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/8184/1946, Div. OS Jiří Wolker.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6114/1947, LD Radost.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/3232/1948, SDO Jindřich Šimon Baar.

Praha, Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 742, Pl TJ Sokol a studující, 1914 Akademie.
Pl DNM P-10-A-381b-11- C 742.
13.181, Pl SDO Jiří, 1922 Firma.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla.

Praha, Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954. kART.

SA (soukromý archiv) Milan Strotzer.
SA Ladislav Langer.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

FEMAD Poděbrady, obálka programové brožury, 1978
FEMAD Poděbrady, obálka programové brožury, 1986
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Neumannovy Poděbrady, XXVII. roč., obálka programové brožury, 1989
Poděbrady, Divadelní ochotníci, Letopisy Ochotnického divadla 1861–1879, historie divadla s. 1, 1879
Poděbrady, Divadelní ochotníci, Letopisy Ochotnického divadla 1861–1879, tit. str., 1879
Poděbrady, Divadlo Na Kovárně, budova, 2010
Poděbrady, Divadlo Na Kovárně, hlediště, 2010
Poděbrady, fragmenty opony Jiříkova divadla, 2012
Poděbrady, Gymnázium, Kolej Jiří Poděbradský, Hadrián z Římsů, 1948
Poděbrady, Jiří, SDO, dopis od arch. J. Freiwalda, 1934
Poděbrady, Jiří, SDO, sbírka na vybudování Divadla Na Kovárně, leták, 1941
Poděbrady, Jiřího divadlo, pohlednice, s.a.
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, 1881
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, hlediště 1886–1925
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, opona Poděbradský zámek, 1886
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, pohlednice, s.a.
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, požár, 1937
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, požár, 1937
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, požár, 1937
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, požár, 1937
Poděbrady, M. Zadina: K historii Jiříkova divadla, s. 3, 1937
Poděbrady, M. Zadina: K historii Jiříkova divadla, s. 4, 1937
Poděbrady, ochotnické divadlo, výpisy z Bibliografie okresu Nymburk, s. 173
Poděbrady, působiště ochotnického divadla 1861–1944
Poděbrady, Sbor pro postavení Jiříkova divadla, legitimace
Poděbrady, Sbor pro postavení Jiříkova divadla, Naléhavá prosba - plakát po požáru, 1937
Poděbrady, zákaz vstupu vlasatcům, 1966
Volyně (Třebíč, Poděbrady, Děčín), CP amatérského činoherního a hudebního divadla, obálka almanachu 1992–2022


Mapa - Poděbrady

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, hlediště 1886–1925
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, opona Poděbradský zámek, 1886
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, 1881
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, požár, 1937
FEMAD Poděbrady, obálka programové brožury, 1978
Neumannovy Poděbrady, XXVII. roč., obálka programové brožury, 1989
FEMAD Poděbrady, obálka programové brožury, 1986
Poděbrady, Divadlo Na Kovárně, budova, 2010


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.