Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Příbram

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1833
1655–1770 zvláštní adventní zvyk “Chození s obrazem” nebo též “Hledání noclehu”.
1655–1770 na prostranství před kostelem jezuité pořádali hry, většinou česky, spoluúčinkovali příbramští občané.
-------------------------------------------------------

Už od 30. let 19. stol. české ochotnické divadlo.

1843 založen Ochotnický spolek v hostinci U černého orla zásluhou MUDr. Langmajera.
Později v novém hostinci U zlatého anděla s jevištěm a šatnami pro herce.

1861 dramatický odbor Měšťanské besedy – U zlatého anděla.
Od 1871 v hostinci na Střelovně.
Poté se přestěhovala do domu v Pražské ulici, přestavěného r. 1874 mecenášem kulturních podniků Šeb. Kličkou, příbramským sládkem.

Asi 1870 hráli žáci školy oblíbené Budečské jesličky (Neudörfl).

1883 hrál Spolek div. ochotníků.

1903 nastudovali ochotníci v Příbrami zkratku opery Braniboři v Čechách, a to koncertně. Byl to příspěvek k tehdy vyvolané diskusi, jak mají ochotníci provozovat operu. Provedení bylo praktickým návodem, ale tento způsob se nakonec v praxi neprosadil. Provedení připravil a řídil místní prof.Theurer, významný organizátor ochotnického hudebního života. Řídil velký orchestr z ochotníků a z členů hornické kapely, sbory měly více než 90 členů. Provedení vzbudilo v okolí velkou pozornost, ale nebylo následováno. Patrně to bylo v té době jediné provedení této Smetanovy opery mimo Prahu.

1888–1920 Spolek báňských akademiků Prokop.

1888 založena Ochotnická jednota Tyl.

1889 (1890)–1950 Spolek vzájemně se podporujících divadelních ochotníků Vlastimil (uváděn jako SDO Vlastimil, JDO)
Byl založen z iniciativy P. Matase. Hrál v hostinci U zlatého soudku, na přelomu století na Střelovně, na poč. 20. stol. v hostinci Na Marjánce. Hrál i v Měšťanské besedě a v sále hotelu Buchar. Jh. Mošna, Beníšková, Kohout, Scheinpflugová, Štěpánek.

1894 zaznamenáno založení Jednoty divadelních ochotníků. (zazn. i 1943, 1944 a 1945).

Koncem 19. a na přelomu 19. a 20. stol. také hráli:
Studenti v Příbrami, Akademičtí občané příbramští, Čtenářská beseda Hálek, Zábavní spolek Veselost.

1900 při akademii, pořádané posluchači pražských vysokých škol ve prospěch Husova fondu, byly uvedeny dvě scénky z komedie Pokračování (Gilbert) za spoluúčinkování Hany Kvapilové, členky ND v Praze.

Na začátku 20. stol.:
Zábavní spolek Pokrok, Katolická jednota.

1904–1948 Dramatický odbor Sokola.

1912 zaznamenán Dramatický kroužek Příbram.

Ve 20. letech 20. stol. hr. divadlo příležitostně:
Sportovní klub Horymír, Československo-ruská jednota a Svaz ruského studentstva, Čsl. obec legionářská, Klub čsl. turistů, Ústřední matice školská, studenti středních škol.

V Sokolovně hrál i dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty a dramatický odbor Osvětového sboru.

Od 1926 Spolek pro zbudování divadla v Příbrami, 1950 začleněn do ZK Jáchymovských dolů (později Středočeských rud. dolů).

Školní soubory v době předvánoční uváděly pohádkové hry. V jedné z nich v roli sirotka Jan Drda (1915–1970, místní rodák, spisovatel, dramatik).

1930–1943 Divadelní soubor gymnázia.

Opery uváděly čas od času pěvecké spolky Lumír a Dobromila.

1944 zaznamenáno Divadelní studio mladých JDO.

1954–1983 Divadelní soubor Kovohutě.
Hrál na přírodním jevišti v Podlesí, kde zmodernizovali lesní divadlo, které vybudovali v letech 1946–1953 vlastními silami Junáci z Obecnice a Nového Podlesí.

1957 položen základní kámen profesionálního divadla. Divadlo A. Dvořáka otevřeno 1959.

V 60. letech 20. stol. zde působilo Amatérské studio KOD.

1964 Diwy.

1976–1980 v Příbrami Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů.

1987 Divadélko před tabulí.

1988 Kašpárci.

1988 Lvíčci.

Od 90. let 20. stol. Divadelní společnost Půlnoc.

1997 založena příbramsko-dobříšská Malá divadelní společnost Kostým.

2003 hornický spolek Prokop sehrál Havířskou pohádku.
Spolek navázal po r. 1990 na tradici Spolku báňských akademiků Prokop (1888–1920).

LOUTKOVÉ DIVADLO
1905–1946 LD Sokola.

1946 činné LD Junáka.

1950 Pražská kavárna – loutkové divadlo.

V 50. letech 20. stol. zde působila Dětská loutková scéna Okresní Osvětové besedy.

1962 založena Stálá scéna loutkového divadla ZK Jáchymovských uranových dolů Bytíz. 1990 Dětská scéna Uranovými doly zrušena. 1991 vznikl Divadelní spolek Zalezlíci (se zázemím v Domě dětí a mládeže v Příbrami). 2019 činný.
------------------------------------------------------------------------


V místě uvedené hry příbramských autorů:
1902 – Quido Maria Vyskočil: Vyschlé řečiště (napsal jako vysokoškolák pro DS Klubu státních úředníků);
1924 – Otakar Mrkvička: Nekonečno;
1940 – Boh. Struska: Mariánský důl;
40. léta 20. stol. – Jan Drda: Jakož i my odpouštíme; Václav Müller: Čelem k životu.
1940 DS Sokola Město vzpomínek (Fr. Žid).
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 992 (NP dětských recitátorů a recitačních kolektivů 1976–1980.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 264, 285.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 351.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 291.

DOLEJŠÍ, F.: Počátky ochotnického divadla v Příbrami, České právo 4. 1. 1907.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DYTRICHOVÁ, Venuše. 22. Loutkářské Hořovice. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 149.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 143.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861–1898, III, 1, 1865, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 369–370.

MÜLLER, Václav: Čapkovo divadelní léto. Amatérská scéna 1964, č. 9, s. 22.MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 369–370.

MÜLLER, Václav: Čapkovo divadelní léto. Amatérská scéna 1964, č. 9, s. 22.

NĚMEČEK, Jan: Hudební tradice a život hornické Příbramě. In: Město stříbra a slávy. Příbram, MNV 1966, s. 85.

PADEVĚT, P.: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla na Příbramsku. Gymnázium Příbram, 1988. SOkA Příbram.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

POLÁK, S: Příbramské divadelnictví. Ochotnické divadlo. Vlastivědný sborník Podbrdska, č. 1, Příbram 1966, s. 128–130.

PROVAZNÍK, Jaroslav a kol.: Mělnické první čtení. Mělník, OKS 1987.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Amatéři a antika. In: Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889–2000). Rkp. 2001. 8 s. kART.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (DS Gymnázia 1935, Plautus: Menaechmové.) Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 99.

STROTZER, Milan: Krajská dílna dětského divadla Středočeského kraje. (Mnichovo Hradiště, předposlední listopadový víkend 1987) Amatérská scéna 1988, č. 3, s. 6–7.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 468–469, kIPOS, kART.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51–90. kART.

Ve službách Thalie II, s. 45.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II, s. 241).

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III, s. 141,144).

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 117, 273.

ŽID, František: 115 let příbramského divadelnictví. In: Město stříbra a slávy. Příbram, MNV 1966, s. 114–122.


Webové stránky města Příbram:
http://www.pribram-city.cz/index.php?vid=476

Webové stránky Hornického muzea v Příbrami (fotografie z představení):
http://www.muzeum-pribram.cz/akce/07audience/07audience.html

Webové stránky DDM Příbram – http://www.ddmpribram.cz/ – Zalezlíci – 1. 9. 2019, IT.

Webové stránky loutkohereckého souboru Zalezlíci – http://www.zalezlici.cz/ – 1. 9. 2019, IT.


Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 14.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 291.
Divadlo 1904, č. 14, s. 316.

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 15, s. 133.
Divadelní listy 1900, č. 16, s. 354.
Divadelní listy 1902, č. 2, s. 36.
Divadelní listy 1902–3, č. 18, s . 326.

Thalie 1897–8, č. 5, s. 39, č. 18, s. 143.
Thalie 1896–7, č. 17–16, s. 218.
Thalie 1897–8, č. 18, s. 143, č. 19–20, s. 160.
Thalie 1897–8, č. 16–17, s. 136, č. 19–20, s. 159.
Thalie 1899–1900, č. 3, s. 22.
Thalie 1899–1900, č. 6, s. 51, č 13–14, s. 114.

Zprávy Loutkářského soustředění 1940; 1946, č. 1, s. 2; č. 9, s. 5.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
C 13.300, Pl DO Sokola.

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/236/107, SDO Vlastimil, zal. 1889 (1890).
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/954/1914, SDO Vlastimil.
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1828/1912, DrKr Příbram.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/309, JDO, zal. 1894(1899).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/541/1943, JDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2213/1945, JDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1322/1944, Div. studio mladých při JDO.
Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Příbram, Státní okresní archiv:
Arch. mat. 1904–1928: zápisy o schůzích (1 kn). Fr. Žid, Dějiny Sokola příbramského 1922–1948 (1 kn-rkp.), arch. mat. 1932–1947: seznam div. představení 1932–1938 (1 kn), plakáty 1938–1947, arch. mat. 1926–1956: stanovy a tiskopisy 1926–1946, zápisy o schůzích 1945–1953, seznamy členů 1926–1947, záznamy o činnosti aktivních členů, seznam sehraných div. představení 1946–1956, seznam knih spolkové knihovny 1926–1949, různá dokumentace (návrhy scén, plakáty, fotografie, novinové výstřižky) 1926–1956 (1 k, 3 kn), korespondence 1927–1953 (1 k), účty 1935–1956 (1 kn, 1 k), dokumenty o finančních ztrátách spolku za okupace 1942–1945, arch. mat. 1891–1919: zápisy o schůzích 1919–1929 (1 kn), účty 1891–1906 (2 kn).
Dramatický odbor Sokola, archivní materiály 1904–1928: zápisy o schůzích (1kn).

Příbram, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Vlastimil Příbram.
Časový rozsah: 1891–1929.
Tematický popis: 1 kniha zápisů ze schůzí a dvě účetní knihy.

Příbram, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jeník, Pravoslav – pozůstalost.
Časový rozsah: 1908–1968.
Metráž: 0,44 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Původce fondu (sbírky): JUDr. Pravoslav Jeník, soudce a veřejný notář v Příbrami, nadšený hudebník a ochotník.
Tematický popis: Fond obsahuje část písemností, které vznikly z kulturních zálib zůstavitele a dokládají kulturní život v Příbrami v první polovině 20. století.
Archivní pomůcky:
EVA STRNADOVÁ-STANISLAV POLÁK: Písemná pozůstalost JUDr. Pravoslava Jeníka, 1893–1954. Inventář, 1975, s. 6, ev. č. 27.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Obrázky

Pilský rybník u Příbrami, Újezdská kasárna, v přírodě – plakát, 1931
Příbram, Princezna Pampeliška, Princ z Hispanie, 1931


Mapa - Příbram

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.