Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Chlumec nad Cidlinou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1811
1811 Kořeny chlumeckého divadla spadají do počátku 19. století, kdy zde rodák Václav Kliment Klicpera hrával divadlo se svým bratrem Františkem s místními studenty. Hráli česky v tak zvaném Ressoursu. Toto místo označili památkáři pamětní deskou „V tomto domě hráli chlumečtí studenti s Václavem Klimentem Klicperou od r. 1811 divadlo pro lid.“
Traduje se, že kvůli neochotě děvčat sepsal V. K. Klicpera za jedinou noc hru bez ženských rolí Rohovín čtverrohý.

1861 založen "Spolek divadelních ochotníků" po provolání k veřejnosti, které vydali Josef Daněk, Antonín Dlouhý a Václav Leňár. Tito tři se potom volbou stali významnými činovníky vzniklého spolku.

1863 (23.8.) sešli se nadšenci v počtu 37 a založili Mužský zpěvácký spolek Klicpera.

1872 (25.8.) vznikla dívčí pěvecká jednota Cidlina.

1883 28. října na valné hromadě byla založena tělocvičná jednota Sokol v Chlumci nad Cidlinou. Její divadelní odbor provozoval divadlo. Někteří členové Sokola byli i členy Spolku divadelních ochotníků.

1886 V souvislosti s mimořádným nárůstem dětí školou povinných magistrát rozhodl, že divadelní sál (v tomto případě tělocvična měšťanské školy) se přepaží, aby vznikly dvě nové třídy. To ohrozilo činnost nejen divadelníků, ale i dalších spolků. Spolek ochotníků jménem všech podal žádost o vystavění divadelního sálu v hotelu Radnice.

1890 23. března zahájil spolek provoz nového jeviště v sále hotelu Liverpool dvěma aktovkami - Jean Pierre Félicien Mallefille: Dvě vdovy, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek.

1902 20. dubna svolána valná hromada, na níž bylo usneseno zažádat o rozpuštění tří spolků (Spolek divadelních ochotníků, pěvecké spolky Klicpera a Cidlina) na základě platných stanov a sloučit je ve spolek nový pod názvem Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera v Chlumci na Cidlinou, s třemi odbory - dámský pěvecký, mužský pěvecký a divadelní.

1903 25. března první řádná valná hromada Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera.
1904 Dramatický odbor kovodělníků.
1904 Zemská jednota zřízenců drah.
1905 21. května řádná valná hromada, zvolen nový výbor. Jako předseda zvolen právě podruhé zvolený starosta města Zikmund Kozelka. Díky jeho působení se dokončuje výstavba Okresního domu. Jednotě Klicpera se naskytla jedinečná možnost získat nové jeviště v tomto domě přímo ve středu města. Na financování nového jeviště byla uzavřena výpůjčka na 2 000 korun na 4% na dobu nejdéle 10 let.
1907 Sportovní klub.


191x Hudební a pěvecká škola.
1911 Pokrok.
1912 Národní jednota severočeská.
1912 Spolek železničních zřízenců Lidumil.
1914 Vlivem zhoršující se politické situace ve světě kulturní činnost ochabovala.
Členové Klicpery se ještě sešli 8. listopadu 1914 na výborové schůzi, kde bylo dohodnuto po dobu války nepořádat žádné zábavy ani divadelní představení.
1919 Družina českých invalidů.
1919 6. dubna v sále hotelu Liverpool – první poválečná premiéra – Dramatický odbor sdružených stran socialistických – Alois Jirásek: Lucerna.

Je neuvěřitelné, kolik organizací, korporací, spolků a sdružení v Chlumci nad Cidlinou v průběhu prvních poválečných let založilo dramatické odbory a provozovalo divadlo. Vedle Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera a již zmíněného Dramatického odboru sdružených stran socialistických to byly:
Československá mládež socialistická
Svornost, Národně vzdělávací spolek
Československá mládež socialistická
Dramatický odbor sdružených korporací čsl. Strany národně socialistické a malozemědělské
Dělnická tělovýchovná jednota
Sokol
Strana sociálně demokratická dělnická / Mládež čsl. sociální demokracie
Loutkové divadlo Malá scéna
Sbor dobrovolných hasičů
Chlumecké školy, učitelské sbory a žactvo
Okresní sdružení republikánského dorostu
Sdružení chlumeckých studujících
Sdružení dorostu strany živnostensko-obchodní
Československá obec legionářská

1921 jeviště v Okresním domě opraveno malířem Karlem Kotalíkem.

1923 12. a 14. února - opereta Stankovský, Josef Jiří, p. Kubík: Vlastencové z Boudy.
Představení upozornilo na nevyhovující podmínky divadla v Okresním domě a vzbudilo snahu o zbudování divadla.
Majitel hotelu U Lva pan Václav Rališ se rozhodl vybudovat novou scénu, kterou nechal přistavět k dosavadnímu sálu. Činnost zde byla zahájena v příštím roce.

1924 nastupuje divadelní krize, projevující se menším diváckým zájmem, vybrané vstupné často nestačí ani na pokrytí režijních nákladů.

1928 Majitelem hotelu U lva se stala Dělnická jednota, byl přejmenován na Dělnický dům. 28. října byla Sokolem předána chlumecké veřejnosti dokončená Sokolovna.

Ve 30. letech se představily další spolky
Jednota Orel
Skupina textilního dělnictva
Odbočka poštovních a telegrafních zřízenců
Tenisový klub
Místní sdružení Svazu junáků, skutů a skautek

1933 V divadle Dělnického domu provedla Dělnická tělocvičná jednota rozsáhle změny ke zkvalitnění scény.

1936 byl podán návrh zřídit Fond na postavení Klicperova divadla v Chlumci nad Cidlinou.

1937 30. května - 1. Klicperův Chlumec
Jednota Klicpera se rozhodla pořádat k uctění památky rodáka V. K. Klicpery každoročně oslavy jako divadelní sjezdy s názvem Klicperův Chlumec.

1944 1. září se pro totální nasazení pracovních sil přerušuje veškerá spolková činnost.

Je paradox, že v nejtěžší době 2. světové války nastal největší rozmach dramatického odboru Klicpera. V letech 1939-1944 soubor sehrál 152 představení, z toho 62 premiér. Počet členů vzrostl na 200

1945 Po skončení 2. světové války se členové Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera nadšeně a s elánem vracejí k ochotnické práci. Sehráli na pár zkoušek nastudovanou Matku Karla Čapka, kterou uvedli v roce 1938.

1946 obnoven Klicperův Chlumec. V roce1947 se k slavnostnímu zahájení sjelo na tři sta ochotníků Bozděchova okrsku. 1949 se konal 9. ročník, do roku 1955 nastala v pořádání Klicperových Chlumců pauza, jako důsledek reorganizace veškerého kulturního života v naší republice, jejíž součástí bylo dočasné přerušení divadelní činnosti mnoha ochotnických spolků.

1949 - rok přinesl zvýšený politický nátlak, z mnoha plánovaných akcí sešlo, herecké řady rapidně prořídly.

1951 - při reorganizaci veškerého kulturního života byly zrušeny dosavadní ochotnické spolky a jejich činnost zastavena, stejně tak i ÚMDOČ.
19. února mimořádná valná hromada - schválen návrh na zapojení Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera do Závodního klubu ROH závodu Mira n.p. v Chlumci nad Cidlinou.

1954 1. července přešel Dělnický dům pod správu ZK ROH Mira n.p. , rekonstrukce sálu, provoz zahájen 10. dubna 1955 10. Klicperovým Chlumcem.

1957 MNV se rozhodl v Chlumci nad Cidlinou zřídit kino a hledala se vhodná budova. Nastalo jednání mezi MNV a závodem Mira, který byl provozovatelem Dělnického domu. "Klicpera" ústy svého předsedy A. Lauterbacha poukazoval na to, že již byly architektem Vopršalem vypracovány plány na přestavbu Dělnického domu na Klicperovo divadlo a za tyto plány "Klicpera" zaplatil 20 000 Kčs. Nikdo z vedoucích činitelů města ani závodu Mira na to nebral ohled. Ani návrh členů "Klicpery", aby tedy bylo zřízeno v Dělnickém domě i divadlo, které zde trvale sídlilo od r. 1923, nebyl přijat. Pro "Klicperu" se rýsovala jediná možnost, přejít pod TJ Spartak jako jeho divadelní odbor, aby soubor měl kde vyvíjet svoji činnost. TJ Spartak tento návrh přivítal.

1959 13. Klicperův Chlumec - poprvé jako celostátní přehlídka nejlepších divadelních souborů tělovýchovy.

1964 V Dramatickém odboru Klicpera nastal generační rozkol, 1965 zvolen nový výbor, předsedou Jar. Vosáhlo, ale žádná aktivita, nekonal se ani Klicperův Chlumec.

1966 organizaci Klicperova Chlumce převzala Osvětová beseda a pořádala ho do roku 1969.

1970 zrušena Osvětová beseda, zřízeno Městské kulturní středisko, které mělo koordinovat veškerou kulturní činnost ve městě se závazkem pořádat tradiční Klicperův Chlumec.

Na počátku roku 1968 nad dětským souborem základní devítileté školy, kde si hodlali vychovat mladou ochotnickou generaci. Vytvořil se tak velmi dobrý kolektiv.

1971 nově zřízen Dramatický kroužek Klicpera při ZDŠ, patronát převzal "Klicpera". Poprvé se představil 20. května na Klicperově Chlumci, uvedl pohádku Boženy Němcové O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, r. M. Ettel.

1972 Ve spolupráci s Krajským muzeem v Hradci Králové a Městským vlastivědným muzeem v Chlumci nad Cidlinou byla v oranžerii chlumeckého zámku otevřena pamětní síň V. K. Klicpery.

1980 5. června se na Klicperově Chlumci poprvé uvedl divadelní soubor Lidové školy umění v Chlumci nad Cidlinou pohádkou Vodník Mařenka Vlastimila Nováka a Stanislava Oubrama v režii Františka Kalába.

1983 začíná působit Dětský loutkářský soubor Městského domu pionýrů a mládeže pod vedením Romany Hlubučkové

1985-1988 Echo - soubor malých jevištních forem Městského kulturního střediska Chlumec nad Cidlinou, 8-10 členů většinou mezi 18-20 lety, vedoucí Romana Hlubučková. 3 inscenace, často společné dramatizace vlastních textů – bajek s ekologickou tematikou.

1992 byla založená Základní umělecká škola, kde vznikl literárně dramatický odbor, který od té doby vede Romana Hlubučková. Se svými pojmenovanými a řadou bezejmenných souborů za takřka 40 let vytvořila nespočet (150-200??) inscenací, byť některé jsou nastudovány opakovaně a leckdy jde jen o několikaminutové drobničky.
Jde vesměs o hravé autorské miniatury do 20 minut, s různorodými, vlastnoručně udělanými loutkami, s notnou dávkou nadsázky i absurdity. Jakkoli je v jejich inscenacích někdy patrná nápodoba obdivovaných vzorů, výsledkem bývá moderní a nápadité divadlo s loutkami, takové, jak je děti a mladí lidé cítí a jak je baví.

1995 přestalo existovat Městské kulturní středisko a veškerou činnost i s Říhovým domem převzala firma Express s.r.o. Chlumec nad Cidlinou pod vedením Martina Choury, který začal velmi razantně rozvíjet kulturu ve městě. Ovšem už po roce skončil.
Do příprav 50. ročníku Klicperova Chlumce 1997 se opět zapojil soubor Klicpera.

1999 pořadatelem festivalu Klicperův Chlumec se stává nově zřízené Centrum kultury – Říhův dům pod vedením Miroslava Zmítka.

2005 Romana Hlubučková založila pro děti i dospělé dvoudenní podzimní minifestiválek loutkářských ale i neloutkářských souborů Loutkobraní.

2006 26.6. došlo k úplnému osamostatnění souboru Klicpera, kdy se stal občanským sdružením. Bylo to u příležitosti stěhování do nově zrekonstruovaného divadla Klicperův dům. Vzniklo rekonstrukcí a přístavbou bývalého kina, nákladem 33 mil. Kč. Soubor se přestěhoval do nových prostor.

2006 20. 9. bylo slavnostně otevřeno nové divadlo Klicperův dům, vybudováné na troskách bývalého kina Panoráma a kromě divadlu bude sloužit i koncertům, přednáškám a projekcím filmů.
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, číslo záznamu 965.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 153, 161, 290, 382.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice 1999.

HORYNA, Václav: Důvěrné listy Václava Klementa Klicpery. Hradec Králové, Kruh 1982. 220 s.

Impuls Hradec Králové: Dotazník 1998.

INFORMACE pro MČAD zprac. Jan Merta. Rkp. 2001. PC ART.

INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. Rudolf Faltejsek.
Rkp. 1998. PC ART.

JUSTL, Vladimír: Václav Kliment Klicpera. Praha 1960, s. 27, 154.

KLICPERŮV CHLUMEC 1957. Program. Chlumec nad Cidlinou,

KOVÁŘÍK, Vladimír: Literární toulky po Čechách. Praha, Albatros 1977, s. 245.

KOVÁŘÍK, Vladimír: Otec české Thalie. Praha, SNDK 1960, s. 67, 69,
70-74, 77-78.

KOVÁŘÍK, Vladimír: Šťastný život pana profesora Klicpery. In: Kovářík, V.: Slavní a zapomenutí. Praha, Mladá Fronta 1983, s. 9-28.

LAUTERBACH, Antonín: Historie chlumeckého divadla. Věnováno divadelnímu festivalu Klicperův Chlumec. Chlumec nad Cidlinou, Centrum kultury-Říhův dům 2006. 252 s.

LAUTERBACH, A.: Dějiny ochotnického divadla, Chlumecký zpravodaj 1985.

LAUTERBACH, A.: Kde se hrálo divadlo. Chlumecké listy 2000, č. 7, s. 26-27.

LAUTERBACH, A.: Ochotnické divadlo v Chlumci nad Cidlinou. Soubor článků otiskovaných v Chlumeckých listech v 90. letech. 51 s. kART.

LAUTERBACH, A.: V Chlumci divadlo? Toť stále chiméra. Chlumecké listy 2000, č. 117, s. 42.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 286.

NOVÁKOVÁ, Jiřina: O její práci: Hromada 1998, č. 22, s. 41; 1999, č. 26, s. 31.

SLACH, Miroslav: Usměvaví rebelanti. Románek o uvedení Rohovína Čtverrohého.

TJ Spartak, dramat. odbor Klicpera 1957. 11 s.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 205.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 510, 515.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.

Svitavský deník 29.9.2006
Archivy:
Hradec Králové, Impuls :
Dotazník 1998.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Chlumec nad Cidlinou
Časový rozsah: 1976-1996
Metráž: 0,54 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Záležitosti zaměstnanců, korespondence 1977-1989, Klicperův Chlumec 1986-1990, mzdové listy 1985-1989, účetní knihy a spisy 1984-1990, zprávy hospodaření 1976-1989. 2001 - kultur.akce 1985-1989, účet.materiál 1990-1991. 2002 - výkazy hospodaření 1988-1990, hospodář.smlouvy, kontrol.zprávy aj. 1990-1996
Archivní pomůcky: nejsou
Spolky divadelní, skupinový inventář 1867-1987 (zde kompletní A).
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1903 - 1911, kn 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1928 - 1948, kn 3
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1932, kn 4
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha došlých spisů, 1924 - 1928, kn 5
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Podací protokol, 1948 - 1949, kn 6
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha účetní, i. č. 7
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha pokladní, i. č. 8
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha příspěvků, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 15
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec, ka 1, i.č.16
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Plakáty, ka 1, i.č. 21
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .3
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .4
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .5
Chlumec nad Cidlinou, Ochotnické divadlo, Památní kniha divadelních ochotníků
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 484, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 483, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 482, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 481, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 480, i. č. 821

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Chlumec n.C., budova Ressource.
Chlumec nad Cidlinou, budova Ressource, v níž hráli studenti divadlo, zde měl premiéru 1817 Rohovím Čtverrohý
Chlumec nad Cidlinou, Budova sokolovny, kresba
Chlumec nad Cidlinou, divadlo / sál hotelu Liverpool, opona, veduta města, Josef Barták, 1890
Chlumec nad Cidlinou, Historie, Lauterbach, titul
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera V. K ., program odhalení pomníku 1874
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera V. K., program slavnosti 1892
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Smír Tantalův, 1941, Ant. Lauterbach
Chlumec nad Cidlinou, Klicperův Chlumec 1944, logo
Chlumec nad Cidlinou, muzeum, exp. o V.K. Klicperovi ,05
Chlumec nad Cidlinou, přírodní divadlo, hlediště, 196x
Chlumec nad Cidlinou, provolání 1872
Chlumec nad Cidlinou, sbírka na pomník V. K. Klicpery
Klicpera V. K,, Chlumec nad Cidlinou, rodný domek, model
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 24, obrazy domova 2


Mapa - Chlumec nad Cidlinou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chlumec nad Cidlinou, Klicperův Chlumec 1944, logo
Chlumec nad Cidlinou, Budova sokolovny, kresba
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Smír Tantalův, 1941, Ant. Lauterbach


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.