Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Náchod

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 176x
S východočeským regionem souvisí zřejmě Mastičkář drkolenský (14. stol.), v němž sluha Rubín ve chvále mastí připomíná Náchod a Dobrušku. Ve 2. pol. 18. stol. složil místní sladovnický tovaryš Killar hru Komedie o sv. Jiřím mučedlníku.

176x - v 60. letech 18. stol. zde hrál s loutkami vlastní výroby náchodský měšťan Jan Brát, v 70.letech 18. si v domě č. 74 na náměsti zřídil loutkové divadlo. Podle pamětníků se nejdříve pocvičil ve hře v místních hostincích a poté, asi začátkem 70. let, odešel z Náchoda a vydal na loutkářskou pouť českými zeměmi. Stal se profesionálním kočovným marionetářem (dosud nejstarší známý český loutkář).

1797 zřídil zámecké divadlo Petr Biron, vévoda Kuronský, v němž téhož roku nejprve amatéři a druhý den profes. zahráli Mozartovu operu Don Giovanni. "Protože chtěl vévoda otevřít divadlo tehdy novou operou Don Juan, byla tato pilně studována náchodskými amatéry (většinou muzikálními písaři a dcerami úředníků). K řádnému obsazení orchestru museli získat a pozvat nejlepší virtuosy a milovníky hudby. Těchto dostavilo se početně, celkem 36 osob, a byli na vévodovy náklady ubytováni a stravováni v městě Náchodě. Nedlouho před zahájením dorazil do Náchoda vévoda se svými třemi princeznami, skvělým dvorním úřadem a svým osmdesáti členným doprovodem, v to počítaje i jeho dvanáctičlennou kapelu, složenou většinou z Čechů, a jeho desetičlennou divadelní družinu. Třetí den po příjezdu byla tato velká opera dávána od amatérů, kteří sklidili od vévody velkou pochvalu, a příští den ji opakovala jeho divadelní skupina. Uvedení tohoto divadla v tak krátkém čase a stravování příznivců hudby z cizích panství, většinou honorace s kočáry, stálo vévodu hodně peněz, což tento rád zaplatil."
(Z pamětí vrchnostenského důchodního Jana Müllera)

Tradice zámeckého divadla pokračovala i po smrti vévody Kuronského. Pod “režisérským” dohledem dědičky Vilemíny Kateřiny Bedřišky koncem druhého desetiletí 19. století a za spolupráce místních hudebníků v čele s kantorem Janem Kalinou a jeho synem Antonínem kněžniny schovanky spolu s přizvanými ochotníky z řad vrchnostenských úředníků secvičovaly výstupy ze známých oper a nenáročných veseloher. Po kněžnině smrti byly zbytky kdysi přepychové garderoby rozdány ochotníkům.
(Pömerl, s. 9-10)

1809 zal. Muzikální gremium, členy učitelé, vrchnostenští úředníci, městská honorace, 1830 německy a 1832 česky Don Giovanni. Div. sál na zámku zanikl v 2. pol. 19. stol. přestavbou na úřednické byty.
(Podrobněji také viz Obrázky - citace Bartušek.)
-------------------------------------------------------------------
30. a 40. léta 19. stol. první zprávy o českém ochotnickém divadle.
1848 Ochotnický kroužek.
V roce 1848 sepsal pro soubor náchodské mládeže Josef Šrůtek, místní rodák a kancelista hradecké konzistoře, monolog nazvaný „Slova české Thalie za první dobu její v městě Náchodě“, přednesený v divadle 16. května téhož roku.
Pavel Panoch in http://www.theatre-architecture.eu

1856-1883, Občanská beseda.

1871 zal. SDO.

1888 SDO Tyl na Plhově.

1894 DS Kolár na Starém Městě (též 1926).
Konec 19. stol. více scén, v zahradě sokolovny Aréna, v Bělovsi letní divadlo.

191x Bor, studentský spolek.
1914 Učednická besidka.

1920 SDO Osvěta, změna stanov 1928.
1920 Mladá scéna ve Starém Městě. DrO Studentského spolku Bor.
1921-1938 Dělnický div. soubor, činnost ukončena po zákazu KSČ, členové většinou do jiných souborů.
1924-1944 DrO Církve československé.
1925 (i 1928) SDO Smetana.
1926 DrO Živnostensko-obchodnické strany středostavovské, h. i za 2. svět. v.
1926 SDO Kolár.
1928-1944 SDO Lidová scéna.

30. léta DS gymnázia.
1938 sídlo Jiráskova okrsku ÚMDOČ, 30 jednot.

Bohuslav Čáp (1925-1997), pozdější člen ND, zač. ve 40. letech 20. stol. v amatérské, avantgardou inspirované Mladé scéně. S dalšími členy Mladé scény byl po 1945 angažován v Oblastním divadle českého severovýchodu v Náchodě. S ODi se tu setkal i V. Vaňátko (1904-1949), později h. a r. Burianova D, a Ljuba Skořepová (*1923), později členka ND. Jevištní výtvarník Fr. Kysela (1881-1941) začínal se zdejšími ochotníky.
Ustavení Ochotnického divadla v Náchodě sloučením náchodských divadelních ochotníků a divadelních ochotníků ve Starém Městě nad Metují dne 7. 9. 1947 předznamenalo spojení roztříštěných ochotnických spolků. Krátce nato provedlo Ochotnické divadlo v Náchodě ve spolupráci s plhovským Tylem hru náchodského autora Jaroslava Suchého, poctěnou cenou ÚMDOČ, Blázen a princezna. Tento vývoj byl završen únorovým vítězstvím pracujících, jak dokládá zápis z 1. schůze Akčního výboru Ochotnického divadla v Náchodě dne 21. 4. 1948 při jevištní zkoušce Magdaleny Rettigové, která byla sehrána 8. a 9. května 1948, v titulní roli s národní umělkyní Růženou Naskovou.
In: Divadelní tradice Náchoda.

1945 ÚMDOČ, Náchod, Jiráskův okrsek.
1947 Ochotnické divadlo.
DS Orla 1946 dětské představení Jura.
1949 div. sál Tylovo divadlo, nájemcem SDO Tyl. Lidová scéna nájemcem U krále Jiřího, SDO nájemcem sálu U stříbrného potoka, v hostinci Valterové nájemcem SDO Náchod II.

1953 Dům osvěty, v něm začleněny nejvýznamnější. soubory.
1954 na zámku otevřeno přírodní divadlo.
1956 DS Tyl, závod Tepna 01 Plhov, DS závodu MEZ Náchod-Běloves. DO závodu Zdeňka Nejedlého: Plačící satyr (Šrámek), J. K. Tyl, Sen noci svatojánské, Loupežník, Živnost paní Warrenové.
1954 DS ZK ROH MEZ v okr. soutěži LUT Skandál v obrazárně. Po 2. svět. v. významnou osobností ODi h., r. a recitátor Libor Volný a přední herci J. Žitná, M. Žižková, Jos. Zd. Sokol aj. Dlouholetým r. a organizátorem též Lad. Hrudík.

Recitační soubor Okresní knihovny (známý též jako Umělecký soubor při Lidové knihovně).
60. léta DS Náchodského kulturního střediska (NKS).
1961 jh. Rudolf Deyl ml. v Příliš štědrém večeru (Blažek).
1961-1971 Studio mladých NKS. Se Studiem spolupracovali i členové Náchodské divadelní scény (pokračování DS NKS), od 70. let r. L. Šmídová, cca 1 insc. ročně.

1970 Náchodská divadelní scéna - soubor Kulturního střediska Náchod.
1972 založeno Divadlo mladých, patrně následník Studia mladých NKS.
1978 ustaven klub mladých Fortuna, účast na přehlídkách včetně JH.

1980 Sdružené DS.
1982 DDS.
1987 po rekonstrukci předána do užívání budova Tylova divadla s hledištěm pro 250 diváků.

1999 Arnoldiho herecká společnost (absolventi gymnázia) uvedla po 200 letech Únos (J. F. Jünger).
DRED Jiráskovo gymnázium 2000 Hra o naše životy.

200x Geisslers Hof-Comoedianten.
200x HIDRAK, Jiráskovo Gymnázium.
200x DS Rubena.
200x Divadlo Pod Zámkem.
2000 Dramaťáček, ZŠ Komenského.
2000 DRED.
2003 J.S.T.E. Artyžok.
2003 ZŠ. 2004 - MŠ Vančurova.
2005 - Taneční soubor ZUŠ. 2006 ZŠ Pavlišovská.
2008 Vrchol všeho.

2014 FFAKK soubor Jiráskova gymnázia.

1950 JH - Okrsek ÚMDOČ, Jirásek - Tumlíř: Skaláci
1957 JH - DP OK, Zpěvy staré Číny
1960 JH - DP OK, A slyším lidstva hymnus hřímavý
1962 WP - Soubor OLK
1965 JH - DS Náchodského kulturního střediska, Tyl: Tvrdohlavá žena
1967 JH - DS mladých Náchodského kulturního střediska, Vrchlický: Soud lásky
1981 JH - Náchodská divadelní scéna, Casona: Jitřní paní
1995 JH - Náchodská divadelní scéna, Tyl: Tvrdohlavá žena
2000 ŠP - Divadlo DRED, Faifr a kol.: Hra o naše životy
2001 ŠP - Divadlo DRED, Pumr: Kolik životů má kočka
2002 ŠP – DRED, Pavlovič – Pski: Andrej Kaszub Pski představuje Miodraga Pavloviče čili Dům lásky

V 60. letech 18. stol. zde hrál s loutkami vlastní výroby náchodský měšťan Jan Brát. Podle pamětníků se nejdříve pocvičil ve hře v místních hostincích a poté, asi začátkem 70. let, odešel z Náchoda a stal se profesionálním kočovným marionetářem (dosud nejstarší známý český loutkář). Podle jiných zdrojů 1775 studnický loutkář Jan Jiří Brát hrál divadlo. Jeho produkce podněcovala selské povstání proti vrchnosti, postava loutkáře literární předlohou pro mladého Jiříka v Jiráskových Skalácích. 1780 koupil v Náchodě na náměstí dům čp. 74. Zde si vyřezal a oblékl pimprlata a provozoval s nimi v sousední krčmě komedii. 1795 v Litoměřicích obviněn katolickou církví z frašek pohoršujících mravy a náboženství.
1927 v obci 14 LD. mj. LS Sokola, skautů, DTJ, Československé náboženské obce.
Kolem 1930 DTJ zřídila LD v klubovně na hřišti. V tělocvičně scéna až do 60. let. Po delší přestávce se tu hrálo ještě i v 90. letech. Další scéna v běloveské sokolovně skončila kolem 1950.

Výroba loutek p. Mojžíš (dřevo, sádra, různá velikost a vedení). Hostování Josefa Skupy ve 30. letech průlomem v tradičním pojetí a podnětem pro Městský osvětový sbor.
v pol. 30. let zal. Městská loutková scéna (podle jiných zdrojů zal. až 1941, resp. 1940 pod názvem Umělecká scéna Místního osvětového sboru). 1953 zal. LD Dětem pro radost, scéna ZK ROH n. p. Rubena, ved. Mir. Klicpera.
1976 skupina mladých LD. Dětem pro radost insc. Komedie s hodinkami Vl.Bláhy.
1978 táž skupina již pod SZK Tepna Náchod ved. Vl.Bláha, vlastní dramatizace O kocourovi v botách, Čertovy nevěsty,
1980 LS Taškáři Loupežnická pohádka.
1982 O kouzelném dědečkovi
1985 LS Paravan SZK Tepna, vedoucí J. Gaboda – Kozí pohádka
1987 Červená Karkulka
1989 Kašpařiny
1988 Paravan - loutkářský soubor Sdruženého klubu pracujících Náchod
1977 LCH - LS Spojeného ZK ROH Tepna, Bláha: Kamarádi aneb Jak to bylo s kocourem.
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 245-249.

BOUZA, Erik - SÁDLO, Václav: Divadelní tradice Náchoda. Výstava k 100. výročí otevření ND v Praze, k 70. výročí Městského divadla v Náchodě a 30. výročí Náchodského kulturního střediska v Náchodě. Náchod, OM 1983. 14 s., 10 obr. příloh.

BRANDEJS, Vladimír: Než se znovu otevřelo. In: Po pěti letech opět do Beránku! Náchod 1994.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 29, 3I, 32, 51, 126, 158, 199, 202, 204, 214, 218, 374, 391, 397; obr. s. 84: Výjev z Jiráskovy Lucerny, Ochotnický spolek Náchod, 1905; obr. s. 214: J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena, Divadelní studio Kulturního střediska Náchod, režie Miroslav Houštěk,1965.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 81, 85, 224.

CÍSAŘ, Jan: Červenokostelecké táčky. AS 2007, č. 2, s. 26-28.

CÍSAŘ, Jan: 4 5 = 17. Amatérská scéna 2008, č. 2, s. 37-38, foto.

CÍSAŘ, Jan: Východočeský standard v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 39 - 41.

ČERNÝ, František: Divadelní aktivity východních Čech v 18. století. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice 1999, s. 269-275.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

ČERNÝ, František: Lucerna stále svítící. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 209, též obr. z inscenace Lucerny 1905.

ČÍŽEK, Josef, JUDr: O jeho práci. Ve službách Thálie II, s. 63-64.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 316; 1969, II. s. 291, 306.

DĚTSKÁ SCÉNA 2007, KP Dětská scéna, Divadlo Jesličky, Hradec Králové – 2007. Divadelní HROMADA IL. jaro 2007, s. 45-50.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 185.

DUBSKÁ, Alice: Náchodský měšťan Jan Brát a jeho loutkářská rodina. In: Stopami dějin Náchodska. Náchod 2000, s. 79-98, 224.

DUBSKÁ, Alice: Cesty loutkářů Brátů a Pratte Evropou 18. a 19. století, Praha 2011
DUBSKÁ, Alice: Vývojové proměny českého loutkového divadla 18. a 19. století. L 1999, s. 66.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

EXNAROVÁ, Alena: Regionální loutkářská přehlídka v Jesličkách
Amatérská scéna 2003, č. 3, s. 44-48.

FIALA, Karel: Kulturní život na náchodském zámku koncem 18. stol. In: Hradecký kraj. Sborník statí o přírodních poměrech a dějinných proměnách severovýchodních Čech. Usp. J. Loužil. Hradec Králové 1958, s. 253-266.

FILCÍK, Štěpán a kol.: Co bylo na letošních krajských přehlídkách k „ochutnání“, tedy k vidění. AS 2004, č. 3, s. 56-64.

GABODA, Michal: O jeho práci: Hromada 1994, č. X, s. 302.

GREGAR, Alexandr: Dětská scéna: Divadlo Jesličky v Hradci Králové, 11. – 13. dubna 2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

GRYM, Pavel: Náchod divadelní. Náš čas 2001, č. 37, 38.

HARTYCHOVÁ, Helena: Zakončení hry bylo efektní, protože v přírodě mohl být využit živý oheň. Náš čas 2001, č. 43.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 19, 82, 83.

HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA).
Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Kouzelné dobrodružství na Náchodské prima sezóně mezi 2. a 6. květnem 2005. AS 2005, č. 3, s. 24-28.

HOUŠTĚK, Miroslav: Informace pro MČAD. Rkp. 2002. 1 s. kART

HRAŠE, J. K.: Dějiny Náchoda 1620-1740. Náchod 1994. 316 s.

HRUDÍK, Ladislav: Náchod divadelní. In: Stopami dějin Náchodska 1. Sborník. Náchod, SOkA 1995, s. 44-71.

HULEC, Vladimír: Divadlo je pomeranč - 41. Šrámkův Písek, 23. -26. 5. 2002, AS 2002, č. 3, s. 29 - 34.

HULEC, Vladimír: Východočeské alternativní sny, vize a poezie. Audimafor aneb Kostelecký Kostlivec 2005. AS 2005, č. 2, s. 45-49.

HULEC, Vladimír-ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Ač jsem ve tvém oku rek sežralas mi okurek. Dvojice autorů referuje o přehlídce AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec - Kostelec nad Orlicí 24.-26.3.2006. AS 2006, č. 2, s. 49-52. Foto:Hradec Králové, Nepokojíčky.

HULEC, Vladimír: Písek plný obludáriuí, marmelády a surových laskavostí. 45. Šrámkův Písek, 26.-28.5.2006. AS 2006, č. 3, s 22-29. Foto.

HULEC, Vladimír: V Písku až po uši. 46. Šrámkův Písek, 25.-27.5.2007. AS 2007, č. 3, s. 38-45.

HULEC, Vladimír: Divadlo je svaté, svaté je divadlo - Modrý kocour. AS 2008, č. 2.

HULEC, Vladimír: Na vlnách východočeské alternativy - Audimafor aneb Kostelecký kostlivec ´08. Amatérská scéna 2008, č. 2, s. 42.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 158.

JILEMNICE: Březen - měsíc divadla. AS 2007, č. 2, s. 74. Zprávičky. (Turnovský a semilský deník, 3.2.2007).

JUBILEUM loutkové scény v Náchodě. ČsL 1956, s. 140.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART.

KLICPERA, Miroslav: Náchodští loutkáři nezahálejí. ČsL 1955, s. 234.

KULÍŘ, Bohumil: Jiráskův kraj v II. polovině 19. století. In: Památník na župní slet Jiráskovy sokolské župy podkrkonošské v Náchodě. Náchod 1928. Nestr.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 116-160.

LEDERER, Max: JUDr. Jos. Čížek sedmdesátníkem. Kopie, s. a. kART.

LÖSSL, Jiří: Otevřeno jubilejní. AS 2005, č. 3, s. 29-33.

MERTA, Jan: Nové loutkové divadlo v Náchodě. Hromada 2001, č. XXX, s. 57.

MERTA, Jan: Doplňky 2002. PC ART.

MĚSTSKÉ divadlo Náchod. Náchod 1978.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 32 – 35.

NÁCHODSKÁ Prima sezóna. Programový leták 2004.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 60, 447.

NESLÁDKOVÁ, Máňa: O její práci. Ve službách Thálie II, s. 100-102.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 91.

NOVÁ loutková scéna v Náchodě. ČsL 1954, s. 113.

POLÁK, Alois: Výročí náchodských loutkářů. ČsL 1974, č. 3, s. 68.

PÖMERL. Jan: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 1992, č. 4, s. 9-10.

RICHTER, Luděk: Dětská scéna v Hradci Králové...2006. Deník dětské scény 2006/0.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SÁDLO, Václav: Divadelní tradice Náchodska. In: Cesty k divadlu. Náchod. OKS 1984. Nestr.

SENKEVIČ, Milan - BEDNÁŘ, Ivan: Kultura jako droga. Divadlo - Theatre 1, 1995, č. 8, s. 50-56.

SKOŘEPOVÁ, Luba: Pomněnky i máta peprná aneb Kudy jsem si to vyšlapovala. Praha, Set Out asi 1996, s. 51, 62.

SOCHOROVÁ, Ludmila: Východočeský dramatik Jan Karel Killar, “poctivýho řemesla sladovnickýho”. K tradicím divadelní kultury východních Čech v 18. století. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice 1999, s. 295-300.

SUCHÝ, Jaroslav: Plhovský Tyl. In: 100 let divadla na Plhově 1888-1988. Náchod, Náchodské kulturní středisko 1988, s. 5-29, 28 obr.

ŠAFÁŘ, Oldřich: Nesládkovi. Náš čas 2001, č. 46.

ŠAFÁŘ, Oldřich: Ze starého Plhova (V.) - V Borech. Náš čas 2000, č. 26; přetištěno v knize O. Šafáře Vzpomínky na Plhov. Náchod, vl. n. 2000.

ŠAFÁŘ, Oldřich: Náchodské loutkářské tradice. Náchod, OM 1997. 12 s, 3 obr.

ŠÁRKA, Daniel: Informace pro MČAD. Rkp. 1999. 1 s. kART.

60 LET, Městské divadlo Náchod. Náchod 1974.

ŠEFRNOVÁ, Blanka: Krajská přehlídka dětského divadla Hradec Králové 17. – 18. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 10 - 12. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

ŠPALKOVÁ, Dominika: Regionální kolo dětského divadla 11. – 13.4. 2008 Hradec Králové. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 9, 10, 11.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 371-379. kIPOS, kART.

TAŠNER, Alois: Loutkář za mřížemi gestapa. Kus loutkářské historie. Náchod 1946.

TEJKL, Josef: Modrému kocourovi sršela srst. AS 2007, č. 2, s. 52-53.

TICHÝ, Zdeněk Aleš: Poněkud usedlý Kostlivec. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 3, 2002, s. 3-4, 2 fot. Referát o přehlídce amatérských divadel Audimafor aneb Kostelecký kostlivec s nominací na Šrámkův Písek.

TICHÝ, Zdeněk Aleš, Kostlivcovo divadelně–sexuální harašení. AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec 2004. AS 2004, č. 2, s. 50–54.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

TŮMOVÁ, Štěpánka: Arnoldiho herecká společnost se vrací po dvou stoletích. Divadelní hromada, podzim 1999, převzato z MF Dnes 4. 11. 1999.

TUNYS, Ladislav: Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raoula Schránila. Praha, Ametyst 1998, s. 140.

VEDRAL, Jaroslav: Hronov jubilejní - nejubilejní. Amatérská scéna 1965, č. 10, s. 5-7.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. s. 35, 279; České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán - Josef Lanta, Kostelec nad Orlicí. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, str. 91.

VESELÝ, J.: Loutkářství na Náchodsku. L 1927/28, s. 15.

VINTROVÁ, Marie: Dějiny divadla v Náchodě do roku 1945. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra československých dějin 1985.

VLČKOVÁ, Věra: Pamětihodnosti panství Náchod a osudy, které ... prožil a zapsal....důchodní Jan Müller. In: Stopami dějin Náchodska 3. Náchod, SOkA 1997, s. 133-187.

VOLFOVÁ, Sida: Kousek divadelní historie náchodské. Národní listy 20. 10. 1939.

VOSTRÝ, Jaroslav: Zdeněk Štěpánek. Herec a dějiny. Praha, Achát 1997, s. 55.

VÝCHODOČESKÁ přehlídka amatérského činoherního divadla 2008. Programová brožura. Červený Kostelec , MěKS Červený Kostelec, IMPULS, VSVD 2008, s. 23.

ZACHOVAL, František Karel: Zlatá kniha městského divadla a divadelních ochotníků. Rkp. 1959, 340 s. Literární archiv PNP ve Starých Hradech.

ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Kostelecký kostlivec jako přehlídka funkcí a žánrů divadla. AS 2007, č. 2, s. 54-55.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.

Amatérská scéna 1965, č. 8, 3. s. obálky - foto Tvrdohlavá žena.
Divadelní listy 1880, č.16, s. 261.
Divadelní listy 1881, č. 5, s. 55.
Divadelní listy 1883, č. 7, s. 60, č. 8, s. 71, č. 13, s. 118, č. 14, s. 126, č. 23, s. 197, č. 35, s. 298.
Thalie 1899, č. 4. s. 32.
Divadelní listy 1900 č. 19, s. 430.
Archivy:
Kronika DS 1928 součástí divadelní expozice výstavy národního rozvoje v Jaroměři. (Max Lederer: Divadelní kroniky. In: Stráž osvěty 1928(?),
č. 8.)

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
DO ZK Tyl, Náchod, 1888-1956. Ev. č. pomůcky 959.
Spolek divadelních ochotníků "TYL" Náchod /1888-1950/ Divadelní odbor závodního klubu "TYL" Náchod /1950-1956/ , 0,27 bm
(vše je zpracováno a inventarizováno)
Stanovy /1934,1940/, řádná valná hromada - zpráva o činnosti /1938,1948, s.d./, korespondence /1906-1954/, divadelní hry /1906,1927,s.d./,plakáty, zprávy o činnosti spolku v novinách /1913-1956/, fotodokumentace /1890-1932/.
BARTUŠKOVÁ G.: DIVADELNÍ ODBOR ZÁVODNÍHO KLUBU TYL NÁCHOD 1888-1956. Inventář, 1975, s. 15, ev.č. 959.
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Korespondence, ka 1, i. č. 20
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Korespondence, ka 1, i. č. 19
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Korespondence, ka 1, i. č. 18
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Korespondence, ka 1, i. č. 17
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Korespondence, ka 1, i. č. 14
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Korespondence, ka 1, i. č. 12
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Korespondence, ka 1, i. č. 10
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Jednatelská zpráva, ka 1, i. č. 6
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Přehled hraných her, ka 1, i. č. 5
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Stanovy, ka 1, i. č. 3
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Kniha členů, ka 1, i. č. 1
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Pokladní výkaz ka 2, i.č. 41
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Odběrní knížka, ka 2, i. č. 40
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Plakáty, ka 2, i.č. 31
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Plakáty, ka 2, i.č. 29
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Plakáty, ka 2, i.č. 28
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Plakáty, ka 2, i.č. 27
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Plakáty, ka 2, i.č. 26
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Plakáty, ka 2, i.č. 25
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, Plakáty, ka 2, i.č. 24
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 58
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 57
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 56
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 55
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 54
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 52
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 51
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 50
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 48
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 47
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 46
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 45
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 44
Náchod, Tepna Tyl, Spisy, fotografie, ka 3, i.č. 42
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Holice, KP divadelních souborů, 1976, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141

Náchod, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Náchod
Časový rozsah: 1840-1950
Metráž: 1,30 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Matrika členů, stanovy, kniha výborových schůzí, pokladní kniha, spolková knihovna divadelních her (asi 200 svazků). Fotografie, jednací protokoly (1871-1948). Scénář z r. 1858.
Archivní pomůcky: nejsou
Fond OkÚ Náchod;
Fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkaz o činnosti 1943, kn č. 16, dotazník ÚMDOČ 1943, kn č. 15.

Náchod, Náchodské kulturní středisko:
1954-1993
Metráž: 3,90 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Osvětový dům Náchod (1953-1965), Náchodské kulturní středisko Náchod (od r.1965)
Tematický popis: Plakáty kulturních akcí. kulturní kalendáře,brožury,plakáty,rekonstrukce MD, kroniky akcí
Archivní pomůcky: nejsou
Sbírka plakátů Náchodského kulturního střediska
Časový rozsah: 1955-1988
Metráž: 1,30 bm zpracováno a inventarizováno 1,00 bm nezpracováno
Původce fondu (sbírky): Náchodské kulturní středisko
Tematický popis: Plakáty z divadelních a hudebních představení, koncertů, besed (1955-1988)
Archivní pomůcky
KAPLAN V.: SBÍRKA PLAKÁTŮ NKS 1955-1976. Katalog, 1978, s. 264, ev.č. 196.

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 13.059, Pl SDO Lidová scéna, 1936 Hanácká krev

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/9, Občanská beseda.
Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/248/16/1903 na , SDO Tyl Plhově.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6209/1932, SDO Tyl Plhov (změna).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/706/1942, SDO Tyl Plhov.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/723/1943, SDO Tyl Plhov.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/724/1943, SDO Tyl Plhov.
Praha, Národní archiv: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6209/1932, SDO Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/7692/1934, SDO Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/6791/1920, SDO Osvěta.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6315/1925, SDO Osvěta (změna)
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3224/1928, SDO Osvěta (změna).
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3912/1925, SDO Smetana (zal.)
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3280/1928, SDO Smetana.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2558/1924, DrO církve československé.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/1875/1933, DrO církve československé (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3569/1934, DrO církve československé (změna).
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4699/1926, DrO Československo obchodnické strany středostavovské (zal.).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4300/1941, DrO České živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6407/1926, SDO Kolár.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/76/1928, SDO Lidová scéna (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6209/1932, SDO Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/7692/1934, SDO Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2931/1947, ODi v Náchodě.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4809/1947, SDO.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/18

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Náchod, budova Čížkova divadla, 194x
Divadelní tradice Náchoda. Obálka publikace
Interiér Městského divadla dr. Josefa Čížka s oponou Mikoláše Alše
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 37. panel, Hronov, Nové Město nad Metují, Náchod
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 06, opony Náchod, Jabkenice, Klášterec nad Orlicí
Náchod, Aleš, opona, pro knihu upravil MT
Náchod, Dekorationen im Theater
Náchod, Dekorationen im Theater 2
Náchod, Divadelní studio mladých, Sen noci svatojánské, 1960
Náchod, Divadlo Dr. Josefa Čížka, železná opona, Vzor, arch. Čenský, 1914
Náchod, divadlo, Příchod praotce Čecha, opona pro Národopisnou výstavu v Praze 1895. 	Pro Divadelní spolek v Náchodě zakoupena v roce 1896. Autor: Mikoláš Aleš, za jeho spoluúčastí malovali K. V. Mašek, Vojt. Bartoněk
Náchod, divadlo, žel. opona
Náchod, Divadlo: Mikoláš Aleš, Karel Vítězslav Mašek, Vojtěch Bartoněk : Příchod praotce Čecha na horu Říp, 1895
Náchod, kostýmy ochot v M Náchod
Náchod, Lucerna 1974 - plakát
Náchod, Lucerna1974, foto
Náchod, něm účet v M.
Náchod, opona, Aleš, foto Ivo Mičkal
Náchod, opona, Alešova opona na Národopisné výstavě 1895, čb
Náchod, opona, čl. Šafář_Náš čas 010403
Náchod, opona, čl. Šafář_Náš čas 950404
Nachod, opona, dupl.
Náchod, opona, protokol 1896, rozhodnutí o koupi
Náchod, portál jeviště s železnou oponou
Náchod, sdruž.spolky,Lucerna, foto, s. a.nekval.
Náchod, Sokol, sokolovna
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 245
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 246
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 247
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 248
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 249
Náchod, zámecké, ilustrace Adolfa Kašpara, Jirásek: Na dvoře vévodském
Náchod,opona železná, foto Ivo Mičkal
Náchodská činoherní hvězda sl. Bobina Šustrová v titulní roli Presberovy Tanečnice Barberiny  a Josef Škvorecký jako Fridrich Veliký.
Nejstarší režijní kniha náchodských ochotníků
Přírodní divadlo
Razítko náchodských ochotníků.
VAVŘIČKA, Josef, portrét, asi 1961
Záznam o loutkovém divadle


Mapa - Náchod

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Interiér Městského divadla dr. Josefa Čížka s oponou Mikoláše Alše
Divadelní tradice Náchoda. Obálka publikace
Přírodní divadlo
Nejstarší režijní kniha náchodských ochotníků


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.