Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Polička

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Svitavy
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1818
1819 ODi v české řeči. Studenti piaristického gymnázia v Litomyšli začali hrát divadlo v Poličce v hostinci na náměstí u Kurzů v 1. patře. Účinkující tam lezli po žebříku. Dům při požáru města lehl popelem.

1819 čeští studenti uspořádali v hostinci na náměstí U Kurců čp. 57 dvě představení, německé a české, organizátor páter Chudoba.

1820 postaveno jeviště v radnici, h. se zde do 1825, posléze představení zakázána.

1834 Ochotníci utvořili družstvo, ved. J. Eislet, a postavili si divadlo ve velké síni na střelnici (1834-1836). Ředitelem OS spisovatel Fr. Zákrejs (1839-1907).
1836 divadlo zrušeno, inventář odevzdán chudinskému ústavu. Asi 1837 se jednalo o přestavění obecního domu čp. 112 na školní budovu.

1841 ve školní budově otevřeno stálé divadlo (na způsob královského dvorního divadla v Drážďanech, mělo 72 “zavíracích” sedadel, 5 lóží a 150 míst k stání). Dle div. kroniky “takto upravené nemělo v té době na venkově sobě rovného”. V průčelí byl městský znak a “Litteris et Musis civitas Policzka”. Zah. představení Armuth und Edelsinn a Der Deserteur (Kotzebue). 1855 zde vystoupil s Zöllnerovou společností J. K. Tyl. Viz Alba.

1867 uvedena tragedie V. Vlčka: Eliška Přemyslovna. Režie K. Mlynář, výprava J. Nepaur. Čistý výnos 53 zlatých, Dále dávany hry - 21. 7. - Mosenthal: Debora, truchlohra; Benedix: Svéhlavost, Proces; Po západu slunce od Lotze

1869 drama Anežka poličského rodáka Františka Zákrejse se stalo kultovní hrou, ke které se divadelní soubor Tyl pravidelně vracel od premiéry až do prvního desetiletí 21. století. Uvedl ji v 18 inscenacích, z nichž některé dosahovaly značného množství repriz. Celkem bylo do roku 2013 realizováno v Poličce 126 představení této hry.

70. léta(?) 19. stol. divadlo hrané dětmi.
1876 Hasiči.

1880 zal. ochotnická dramatická škola (cvičení v přednesu a deklamaci, v jevištním projevu).
1885 Obecná a měšťanská škola.

Městské divadlo 1905 53 představení, z toho 12 ochotnických.

1892 zal. DrO Svatojosefské jednoty. Nejoblíbenější autorkou a r. Terezie Andrlíková. Až do 1938 se h. na různých jevištích.
1897 Mateřská škola.
1898 Spolek národního dělnictva EIM.
1899 Spolek paní a dívek.

190x Sokol.
1901 v Poličce otevřen c.k. Učitelský ústav, k jeho otevření uvedli poličtí ochotníci Jiráskovu hru Vojnarka.
1905 - 10. 12. - v Městském divadle v Poličce sehrán Farář z Podlesí na počest 25 let divadelního ochotnického působení pánů Fr. Bergera, Ferdy Martinů a V. K. Ripla.

1912 Škola chlapecká.

Poč. 20. let. 20. stol. plánována výstavba samostatného LD.

Scheinerovo sokolské LD činné od 20. let.

1919 DTJ.
1919 Strana národně demokratická.

1920 při dram. kurzu divadelního okrsku bratří Mrštíků sehrána 17. 10. Vojnarka, režie Jar. Těšitel.

5. a 6. dubna 1920 - Polička, Dramatický odbor skupiny katolické mládeže sehrál ve spolkové místnosti ve dnech veselohru místního kaplana a spisovatele dp. Aloise Stanislava Nováka "Žofinčiny námluvy". Mezi jinými vynikly pí. R.Turková a sl. Bilderová.
Věstník Dorost 1.5.1920.

1921 Občanská škola dívčí.
1923 Červený kříž.
1924 OS Tyl a Družstvo pro postavení divadla iniciovalo postavení nové div. budovy, alegorické vozy v průvodu při sbírce na stavbu divadla viz Alba.
1924 Mládež socialistická.
1925 zal. Spolek dělnických div. ochotníků.
1926 Gymnázium.
1928 Akademici.
1929 skončila představení ve starém divadle, dosud stále upravovaném a modernizovaném, ale už nevyhovujícím, viz Alba.
1929 otevřen Tylův dům, kde OS zah. Lucernou. Divadlo mělo 612 sedadel a 400 míst k stání, viz Album.
. V nové budově hrál rovněž DrO Svatojosefské jednoty, zah. Svatý Václav (Lom).

1930Zpěvácký spolek Kollár.
1930 Spolek pro podporování nemajetných studujících v Poličce.
1931 Sportovní klub.
1935 Ochrana matek a dětí.
1937 Železniční pluk.
1938 sídlo okrsku bratří Mrštíků ÚMDOČ, 5 jednot.
1938 Strana národně socialistická.

Do 1941 aktivní též LD Orla, ved. K. Drahoš, h. v Katolickém domě.
1941 Národní souručenství.
1947 Odborná škola pro ženská povolání.

LD spolku Palacký h. v měšťanské škole.

50. léta DS studentů jedenáctiletky.

V pol. 50 let činný LS Tylova domu osvěty.
1954 Osmiletá střední škola.

1960 Místní osvětová beseda.
1962 SVVŠ.
1962 Dkr JKP Vysočina.
1962 ZDŠ.
1963 Lidová škola umění.
1963 Mladá scéna.
1964 Dětský soubor JKP Vysočina.

25. a 26. září 1869 - odbývá se u nás slavnost svěcení praporu spolku divadelních ochotníků. Zároveň na oslavu padesátiletého trvání ochotnického divadla. Z Poličky, Národní listy 25.9.1869.

1974 studenti gymnázia jako Mládežnický soubor JKP Vysočina.
Žáci ZDŠ Pohádky na ruby (Lada).
1977-1978 rekonstrukce Tylova domu.

1980 okr. div. přehlídka DDS.
1988 Divadelní soubor SK ROH Polička.
1988 DS ZŠ - dětský divadelní soubor Základní školy J. Fučíka.
1988 Provizorium.
1989 ZŠ Švermova - Na Lukách, 1997 postavili v bývalé šatně divadélko pro 120 diváků.

199x Gymnázium LD.
1993 v místě DS a Soubor mladých.
1995 ŠS ZUŠ.

DS PopraskD.

1974 NP RSDH - Mládežnický soubor JKP Vysočina, Mass - Červinskij - Rajkin: Tři pomeranče
1981 NP RSDH - DS l. ZŠ a JKP Vysočina, Tolstoj - Borisová: Tajemství zlatého klíčku

1999 LS ZŠ Pekelná nuda.

LS Studánka Pyšná princezna (M. Nohelová).
Bibliografie:
BRATŘÍ Mrštíků okrsek ÚMDOČ v Poličce. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 41.

BUREŠ, M.: Osudy divadla. Pochodeň 5. 9. 1965.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 21, 47, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 85, 93, 118, 135, 374, 389.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 125.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 181.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 176, 178.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DVOŘÁK, Josef: Historie spolku divadelních ochotníků Tyl v Poličce 1819-1951. Rkp. 1979. Rigorozní práce. Praha, FF UK, katedra divadelní vědy 1979.

DVOŘÁK, Josef: Historie Zákrejsovy Anežky na poličském jevišti. Literárně historický medailónek k 100. výročí premiéry hry Anežka..., již v pěti jednáních divadlu podává František Zákrejs. Polička, JKP Vysočina 1969. 27 s., 4 s. příl. kDÚ.

DVOŘÁK, Josef: O ochotnické divadelní činnosti v Poličce v roce osvobození před 25 lety. In: IV. výroční zpráva gymnasia v Poličce, 1969-70, s. 3-7.

haj: Z Poličky, Česká Thalia 1, 1867, s. 87

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 232.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 182. kART, KK.

JEŠTĚ dvě jubilea. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 2, s. 31.

KAREŠ, Jiří: Soubor informací o amatérském divadle ze 17 míst okresu Svitavy. Rkp. pro MČAD 1998. 17 s. kART.

KLEIN, Adolf: 180 let poličského ochotnického divadla (seriál). Jitřenka 2000, č. 1-12.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla… Díl A-L. Nucleus HK 2005, s. 49.

KOLÁR, Jaroslav: Máme české Oberammergau? Divadelní noviny 1969-1970, č. 8-9.

KONEČNÝ, Stanislav: Tylův dům v Poličce. Polička, Kulturní služby města 1999.

KREJČÍ, Karel: Ochotnické divadlo v královském věnném městě Poličce, jeho vznik, osudy a činnost 1819-1894. Polička 1894.

KUKLA, O. A.: Počátky ochotnického divadla ve Svatojosefské jednotě. Jitřenka 1998, č. 5, s. 52-53. kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 124.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193.
Vystaveno:
Stanovy spolku divadelních ochotníků Tyl v Poličce.
Ochotnické divadlo v král. věn. městě Poličce, jeho vznik, osudy a činnost 1819-.1894.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

MATOUŠ, Jan a KLEIN, Adolf: 190 let divadelní činnosti v Poličce. Poličská univerzita třetího věku 2009/10.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 186-189.

MARTINŮ, František: O jeho práci. Ve Službách Thálie II. Liberec 1946, s. 95.

ODVÁRKA, Antonín: Tradice poličských ochotníků. Nové Svitavsko 1983, č. 44, s. 5.

OCHOTNICKÉ divadlo v král. věn. městě Poličce, jeho vznik, osudy a činnost. 1819 - 1894
Památník k oslavě sedmdesáté a páté ročnice jeho trvání vydal Spolek divadelních ochotníků Tyl 1894

SLEZÁK, Antonín: O jeho práci. Ve Službách Thálie II. Liberec 1946, s. 109-110.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

ŠAFRÁNEK, Miloš: Divadlo Bohuslava Martinů. Praha, Editio Supraphon 1979, s. 5-7.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 178-179, kIPOS, kART.

VAVRUCH, Pavel: Polička - problémy divadla na vesnici. Festival ves. souborů VčK od 24.4.1965. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 10-12.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 109-110, 282-284, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 191.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 149, 161, 239, 270.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) a 1930 (část III.), s. 135, 143.

WOLF, Ferdinand: První začátky divadelních her v Poličce. Od Trstenické stezky 1939-40/116-8. KK.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 166, kDÚ.

----------
Dílčí informace v časopisech (řazeno chronologicky):
1867 Česká Thalia 1, s. 87, Z Poličky, haj.; s. 134, 136, 218
1869 Ochotník divadelní č. 168
1869 Almanach divadelní, s. 100.

1880 Divadelní listy , č.6, s. 104, č. 9, s. 151-152.
1881 Divadelní listy, č. 4, s. 45.
1883 Divadelní listy , č. 14, s. 126, č. 25, s. 215, č. 29, s. 246, č. 31, s. 262, č. 35, s. 298.

1897-8 Thalie , č. 3, s. 22, č. 6, s. 46, č. 14-15, s. 119.
1898-9 Thalie , č. 3, s. 23, č. 4, s. 31, č. 5, s. 40, č. 7, s. 55, č. 11-12, s. 95, č. 18, s. 144, č. 19, s. 151, č. 20, s. 160, č. 22, s. 175.
1899-1900 Thalie , č. 2, s. 15, č. 4, s. 33, č. 6, s. 51, č. 7, s. 59, č. 11-12, s. 99, č. 17, s. 138, č. 21, s. 168.

1900 Divadelní listy , č. 7, s. 150, č. 9, s. 203, č. 10, s. 226.
1902-03 Divadelní listy, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 13,, s. 234, č. 19, s. 345, č. 20, s. 354.

1904 Divadlo, č. 12-13, s. 290.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 125.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26.


1921 Jeviště, č. 9, s. 143, č. 10, s. 160, č. 11, s. 175, č. 14, s. 223, č. 15, s. 240, č. 19, s. 303.
1921 Československé divadlo, č. 8, 2. str. obálky, č. 12, 2. str. ob., č. 14, 2. str. ob., č. 15, s. 240; č. 17, s. 272.
1925 Československé divadlo, č. 8, 2. str. obálky, č. 12, 2. str. ob., č. 14,. 2. str. ob., č. 17, s. 272.
1928 Československé divadlo, č. 10, s. 160.

1936 Československé divadlo, roč. XIX, č. 2, s. 31.

1940 České divadlo, č. 1, s. 14.
1940 Zprávy Loutkářského soustředění, č. 10, s. 1; 1941, č. 8, s. 1; 1942, č. 1, s. 4.
1948 Zprávy ÚMDOČ , č. 11-12, s. 176.
1965 Amatérská scéna , č. 7, 2. s. obálky - foto..
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974, Ka 42, i. č. 123

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/2379, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4964/1931, SDO Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/899/1925, Spolek dělnických div. ochotníků (zal.).

Praha, Div. odd. Národního muzea: C 13.101, Pl SDO Tyl.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty)
Pozůstalost Huga Güntera-Lounského: 4 Pl Sokola v Poličce1923, 1925, 1930.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Polička
Časový rozsah: 1821-1970
Metráž: 26,22 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků "Tyl" v Poličce (jeho stanovy schváleny r. 1880) navázal na činnost stálé divadelní společnosti, zal. r. 1834; v r. 1957 spolek přešel do Tylova domu osvěty.
Tematický popis: Spolková agenda.
Archivní pomůcky
PŮŽOVÁ B.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL POLIČKA, 1834 - 1958. Inventář, 1964, s. 6, ev.č. 144.
JÍLKOVÁ K.-JISKROVÁ E.-KOPŘIVA P.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL POLIČKA, 1821 - 1970. Inventář, 2004, s. 280, ev.č. 1550.
Lezník, Kroužek divadelních ochotníků, Prvotní doklady, i. č. 3
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 2/20
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, Ka 1
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1890 - 1902, Ka 1
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1902 - 1912, Ka 1
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Zápisník, Ka 1
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Režisérský řád, Ka 1/3
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, Ka 1/2
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Jednací protokol, 1947 - 1950, Ka 2
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Ochotnické divadlo v královském věnném městě Poličce, 1819 - 1894, Ka 2
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1929 - 1935, Ka 2
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1947 - 1948, Ka 2
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1935 - 1946, Ka 2
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Schůzová činnost, 1953 - 1958, Ka 3
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Archiv - Jednatelské zprávy, Ka 3
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Úmrtí členů a činovníků, přehled uvedených představení, Ka 4
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Seznam členů spolku, Ka 4
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 4
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Diplom, Ka 4/32
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Časopis Jitřenka, Ka 4/47
Polička, Spolek divadelních ochotníků, náklady na stavbu Tylova domu, Ka 4/33
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 6
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Hudebniny, Ka 7 -11
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 13/56
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 13/55
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Stanovy, Ka 13/51
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Oběžníky, Ka 14/111
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Anežka, fotoalbum, 1969, Ka 16/5320
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Anežka, návrhy kostýmů, Ka 15/131
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Anežka, scénické uspořádání, Ka 15/132
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Anežka, plakáty, Ka 16/137
Polička, Okresní úřad, Spolkový katastr, Kn 771
Polička, Okresní úřad, Spolkový katastr, Kn 775
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Plány a hodnocení, Ka 1, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Metodické materiály, Ka 4, nezpracováno

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Bibliografie

Související Obrázky

Letopisy, s. 100, Polička, vývoj do 1868
Letopisy, s. 101, Polička, vývoj do 1868
Letopisy, s. 102, Polička, vývoj do 1868
Logo Tylova domu.
Obálka publikace Tylův dům v Poličce
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Polička, 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, sál, duben 2013
Polička, budova školy, v níž bylo do 1929 umístěno městské divadlo. Rytina
Polička, ex KLEIN, Adolf, 190 let ochotnického divadla v Poličce, s.097, Divadelní klub, 2004
Polička, Hlediště sálu starého divadla
Polička, Klein, Adolf, 190 let ochotnického života v Poličce, obálka publikace, 2009
Polička, kresba, Šembera
Polička, Ochotníci, Oslava 100. výročí založení spolku - plakát, 1935
Polička, Ochotníci, Slavnost otevření nového divadla - Lucerna - plakát, 1929
Polička, Ochotníci, Slavnost otevření nového divadla - plakát, 1929
Polička, Ochotníci, Slavnost otevření nového divadla - plakát, 1929
Polička, Ochotníci, Slavnost otevření nového divadla - plakát, 1929
Polička, opona, Ant,Bohdanský, 1869 04 detail
Polička, opona, veduta města před požárem roku 1845, Antonín Bohdanský, 1869, re. R. Hamsíková 2007
Polička, Poličská univerzita třetího věku 2009/10, Matouš, Jan a Klein, Adolf: 190 let divadelní činnosti v Poličce, studijní program, 2009
Polička, Poličská univerzita třetího věku 2009/10, Matouš, Jan a Klein, Adolf: 190 let divadelní činnosti v Poličce, tit. strana, 2009
Polička, Poličská univerzita třetího věku, Matouš Jan, Klein Adolf: 190 let divadelní ochotnické činnosti v Poličce, obálka, 2009.
Polička, sál starého divadla, renov. portál, dnes část výstavní síně muzea .jpg
Polička, sál starého divadla, renov. portál, dnes část výstavní síně muzea .jpg
Polička, Studenti a ochotníci, Majáles - Filosofská historie - plakát, 1946
Polička, Svatá Jenovefa se loučí s manželem, malba na skle, zač. 19. stol.
Polička, Tyl, odhalení pamětní desky spisovateli Františku Zákrejsovi, 1992
Polička, Tyl, otevření nového Tylova domu - plakát, 1929
Polička, Tyl, výstava 100 let ochotnické práce, expozice 1935
Polička, Tylovo divadlo, budova
Polička, Tylův dům, 80. výročí otevření, 190. výr. DS Tyl,  plakát, 2009
Polička, Tylův dům, otevření - plakát, 1929
Polička, Výstava Divadlo žije, 2011, leták, s. 1
Polička, Výstava Divadlo žije, 2011, leták, s. 2
Polička, výstava Malované opony - plakát, 2013
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Vzdělávací spolky sdružených socialistických organisací, Pan Johanes - plakát, 1919


Mapa - Polička

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Polička, budova školy, v níž bylo do 1929 umístěno městské divadlo. Rytina
Polička, opona, veduta města před požárem roku 1845, Antonín Bohdanský, 1869, re. R. Hamsíková 2007
Polička, Hlediště sálu starého divadla
Polička, Tylův dům, 80. výročí otevření, 190. výr. DS Tyl,  plakát, 2009
Polička, Tylův dům, otevření - plakát, 1929
Logo Tylova domu.
Polička, Tylovo divadlo, budova
Polička, Výstava Divadlo žije, 2011, leták, s. 1


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.