Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kutná Hora

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kutná Hora
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 180x
"V postě před svátky velikonočními... z prostředka chrámu některé stolice sousedské vyvrci a uprostřed téhož kostela přistrojiti dal theatrum k provozování tragedie Vzkříšení Pána Krista, podle způsobu a obyčeje religionu (římského)."
(Píše 1625 Mikuláš Dačický z Heslova o děkanovi Matouši Apiánovi.)

1549 žáci tehdejší Vysokostelské školy vedeni bakalářem Václavem uvedli biblickou hru Jan Křtitel.
1615 hra Melancholik.
1622 Obřadní divadlo.
S příchodem jezuitského řádu oživení školské div. činnosti v 1. pol. 17.-1. pol. 18. stol.
(Podrobněji: Bartušek s. 164-168; Dějiny čes. div. I, s. 350; Zemek: Školní divadlo...)
-----------------------------------------------------------------

Od zač. 19. stol. české divadlo - viz níže Loutkové divadlo.

V průběhu 19. stol. hrávali studenti, např.:
Od 1822, také ve 30. letech české divadlo studentů v hostincích U modrého kříže, U černého koně; v 60. a 70. letech studenti vysokých škol v "místnostech reálních" a prostorách Ochotnického divadla.

1842 vzniklo Divadlo z ochoty, od 1852 přerušení činnosti, znovu hr. od 1857, na plakátech jako Ochotnické divadlo v Kutné Hoře a pod., užíván též název Družstvo ochotníků. V 60. letech 19. stol. také jako Městské divadlo, hráli v nové přístavbě reálné školy, postupně patrně činnost ochabovala, 1889 skončila, divadlo prodali aktivnější Řemeslnické besedě.
Podle dobového tisku se v té době divadlo potýkalo s malým zájmem diváků.

Už 1869 se výraznější divadelní aktivity ujala Řemeslnická beseda, která měla také problémy s nedostatkem diváků. (V 80. a 90. letech 19. stol. hrál také souběžně Ochotnický spolek Tyl, viz níže, 1898 uvedli společné představení). Po 1900 patrně ubývalo činnosti Řemeslnické besedy, příležitostně hrála do 1914.

Od 60. let 19. stol. do 20. let 20. stol. zaznamenána činnost Zpěváckého spolku Tyl.
Spolupracoval s ochotnickými spolky ve městě (herci, režie...) a v určitém období mohl být i jejich součástí.

1883 v odb. tisku sděleno: "Divadlo ochotnické na Horách Kutných zanikne. Hrůznou netečností občanstva kutnohorského zanikne i ten skrovný útulek divad. ochotníků v Kutné Hoře v aréně Řemesl. besedy. V neděli nemohla se ani hra provésti, an nikdo se na divadlo dívat nepřišel..., zatímco v hostincích i na okolních výletních místech plno", konstatovaly Divadelní listy.
1883 - 22. 3. - Karl Blum: Výroční trh v Miloticích, veselohra ve 4 jednáních, zceštěna od J. V. Lomnického. Čistý výnos připadne místnímu ústavu Jesliček.

V 80. letech 19. století zaznamenána i činnost Divadelního družstva Dělnické jednoty.

1884 se nově ustavil Sbor divadla Tylova, 1897 název změněn na Ochotnický spolek Tyl. Až do 20. let 20. stol. působil postupně v řadě sálů místních hostinců (U černého koně, U Slovanské lípy, Na poště, Lorec, U Gottsteinů) i v místní sokolovně. Od 1920 si pronajali Biorezidenci jako tzv. Zatímní Tylovo divadlo. 1925 oslavy 30. výroční činnosti. 1933 převzal symbolický klíč od budovy nového divadla na 50 let. Hráli i v době okupace a po skončení 2. svět. války. 1950 začleněn jako J. K. Tyl, DrO ZK ROH Modena, domácí scénou do 1953 Tylovo divadlo. (V té době někteří členové vyloučeni, ve městě aktivní i další soubory závodních klubů ROH - viz níže v 50. letech). Od 1955 DrO Domu osvěty J. K. Tyla, postupně nejaktivnějším souborem ve městě. Jako DS J. K. Tyla Sdruž. klubu pracujících ROH činný do konce 80. let 20. stol. Po 1989 návrat k původní spolkové činnosti - Ochotnický spolek Tyl, 2012 aktivní.

1897-1914 hr. Měšťanská beseda.

1899 Spolek národních dělníků Barák v Kutné Hoře uvedl dvě hry.

1910 ustaveno Družstvo pro postavení Tylova divadla. Ochotnický spolek Tyl na tento účel věnoval výtěžky představení.

Od 1910 do 1914 hrál příležitostně Mládenecký spolek Havlíček. 

Před 1914 hr. příležitostně Katolická jednota sv. Vojtěcha, pokračovala i po válce, kdy se proměnila na spolek Lidový dům (budova i jeviště na předměstí Hlouška).

Od 1914 hráli někteří členové SDO Tyl pod hlavičkou Dámského dobročinného spolku. Ten pokračoval i ve 20. letech.
1914 Klub akademiků Kutnohorských.

Po skončení 1. svět. války Dramatický odbor Církve československé hrál na svém jevišti v hostinci U anděla.

1919-1929 Spolek dělnických ochotníků (Dělnický ochot. spolek), hráli Na poště a U Vančurů.

1919 založeno Sdružení kutnohorského studentstva (SKS), kromě jiných aktivit i divadlo. Ke konci roku 1923 byla při SKS založena divadelní sekce tohoto sdružení, tzv. Nová scéna, jako protiváha k tradičnímu div. spolku Tyl. Činná i ve 30. letech.

Ve 20. letech 20. stol. hrával na jevišti Řemeslnické besedy (která patrně už v té době nehrála) Dramatický odbor Mládeže strany čs. socialistů a Dramatický odbor Sociálně demokratické strany dělnické hrával na jevišti U anděla.

1926 základní kámen ke stavbě nového divadla, později převezen do základů stávajícího Tylova divadla na Masarykově třídě.
1931 zahájena stavba divadla, projekt ing. Rud. Hraba a jeho bratr Josef.
1933 otevřeno hrou Jiříkovo vidění (OS Tyl).

Kutná Hora sídlem 1. Tylova okrsku ÚMDOČ, 1938 10 jednot.

1940 OS Tyl založil tradici div. festivalů, původně nazvaných Kutná Hora J. K. Tylovi. Pod pozdějším označením Tylova Kutná Hora téměř každoročně až do svého posledního 35. ročníku 1986.

Ve 40. letech 20. stol. - v době 2. svět. války - hrál Společen. a dramatický odbor sportovního klubu Sparta (představení společně s OS Tyl).

1941 registr. Odbočka kruhu přátel D–41.
1946 Vojsko.
1949 Lidová scéna, zazn. 1 představení.

V 50. letech hrály ochotnické divadlo soubory závodních klubů ROH:
DS Okresního průmyslového kombinátu, DrO ZK ROH SVA (působil nejdéle - do 1964, hlavně pásma poezie) a DrO ZK ROH Kutnohorských rudných dolů. Všechny tyto soubory navazovaly na tradici ochotnického spolku Tyl. V jejich řadách osobnosti A. Bojanovský, V. Vrba, J. Vlasák, B. Ohrnsteinová, M. Maixnerová aj. Aktivita jednotlivých souborů byla vysoká, např. 1956 uv. 58 představení, 1957 uv. 56 představení.
Po 1953 vznikl Dětský dramatický odbor jako samostatná složka souboru Kutnohorských rudných dolů.

1955 Jedenáctiletá střední škola, ČSM.

Na konci 50. a v 60. letech 20. stol. divadelní aktivity studentů středních škol - SVVŠ a Střední průmyslové školy strojnické, také dětský div. soubor 2. osmileté střední školy.

1959 Pletařské závody, LD.

V 60. letech 20. stol. Národní škola při Střední pedagogické škole - dětský div. soubor.

V 2. pol. 60. let Divadélko Hrádek.

V 2. pol. 80. let 20. stol. Slunečnice - soubor Pionýrské skupiny R. Filipa ZŠ Hlouška.

Od 1991 DS Gaudeamus Gymnázia Jiřího Ortena, 2011 činný.
Divadlo má v Gymnáziu J. Ortena tradici, vedle dlouholetého pěveckého a divadelního souboru Gaudeamus připravují příležitostná div. představení i jednotlivé ročníky.

2000 čtyřdenní div. přehlídka Tyjátrfest v zábavním centru na Kaňku, pořádal místní divadelník V. Veselý, 2001 vrcholem Tyjátrfestu hra Zpískaná Libuše domácího OS Tyl.
2000 Dětská divadelní školička.


2011 podmínky pro práci amatérských souborů na jevišti Tylova divadla se výrazně zhoršily.
(viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/158200-kutnohorsti-ochotnici-musi-za-sve-hrani-platit/

LOUTKOVÉ DIVADLO:
Podle pamětníků na začátku 19. století hráli rodiče J. K. Tyla loutkové divadlo.
"Tylovi pěstovali vždy od adventu do masopustu Jesličky a Betlém s loutkami pro dítky o nedělích a svátcích. Bylyť sice v těch dobách i na jiných místech v Kutné Hoře Jesle a Betlémy, ale u Tylů byly nejlepší, ježto tam pěkně zpívali a u průvodu houslí a kytary starohorské koledy přednášeli a pěkné loutky i hry k tomu používali."
(G. T.: Rodný dům J. K. Tyla v Kutné Hoře, Světozor 1896, s. 946.)

V 60. letech 19. stol. hrál loutkové divadlo pro pobavení mládeže ve svém domě č. 65 a loutkami, které si sám vyřezal, obuvnický mistr Jan Kocián.

Od 1908 loutkové divadlo Dámského dobročinného spolku (na verandě U Rohlíků, poté v Drtinově škole), hrálo i po 1. svět. válce v období 1. republiky. Po 2. svět. válce s ním hráli členové OS Tyl, skončilo patrně 1947 (konkurence v obnoveném LD Sokola).

Od 1908 je uváděn i počátek činnosti loutkového divadla v Sokole.
1908 koupili členové kutnohorského Sokola loutkové divadlo vnučky Matěje Kopeckého, Arnošty Kopecké-Kriegerové. Zájem o loutkové divadlo však brzy upadl a Sokol hrál pouze příležitostně na přenosné scéně až do 20. let 20. století, kdy Josef Kvíčala mladší půjčil Sokolu rodinné loutkové divadlo, díky němuž bylo možno hrát téměř každou neděli. Od 1920 začala pravidelná činnost loutkářského souboru Sokola - Alšovo divadélko - v zasedací síni tzv. staré sokolovny.

1945 Sokol navázal na předválečnou činnost loutkového divadla, hráli v tzv. staré sokolovně. Od 1951 jako soubor ZK ROH Mira, asi od 1960 pod Osvětovým domem, ale činnost stagnovala kvůli problému s působištěm, od 1968 nová lout. scéna v prostorách Tylova divadla, zkvalitnění inscenací. Činný i v 70. letech jako LSc Městského kultur. střediska, užíván název LS Permoník, skončil ve 2. pol. 80. let 20. stol.
(Od 60. let byl soubor garantem přehlídky Kutnohorské loutkářské dny, každoročně v podzimních měsících.)

V 50. letech zaznamenáno loutkové divadlo ve škole.
Bibliografie:
12. KUTNOHORSKÉ loutkářské dny. Programový leták. Kutná Hora, MKS 1980.

120 LET divadla v Kutné Hoře. Kutná Hora, ODO 1963. 60 s. kART.

Adresář ARTAMA 1993.

AŤ PRŠÍ, ať je zima (představení pod širým nebem - Drahomíra hrána na zámku ve Žlebech). Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 18(?).

BARTŮŇKOVÁ, B.: Historie loutkového divadla dobročinného spolku. Krásné město, 1949, roč. VIII, č. 4, s. 48.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 164-168.

BAUŠE, B.: Kupec benátský v Hoře Kutné r. 1869. Divadelní list Máje 2, 1906, s. 68.

BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 159-161.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 977. NP.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

BOŠEK, Pavel: Devátý Šrámkův Písek. Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 1-2.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 198.

CAHA, Vítek: Divadlo posvěcené nadšením. Třebíč ve službách Thálie 1945-1965. Třebíč, 2003, s. 66. (Na s. 63 blíže neidentifikovatelný novinový výstřižek - sd: Národní přehlídky ochotnických souborů.)

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 18, 49, 58, 59, 60, 64, 68, 77, 131, 135, 153, 158, 191, 204, 375, 390, 394; obr. s. 61: Výjev ze Shakespearova Kupce benátského, bývalý profesionální herec F. Paclt v roli Bassania, Kutná Hora 1869; s. 153: Výjev z inscenace ochotnické hry provedené v rámci Tylova června v Kutné Hoře, 1943.

CÍSAŘ, Vladimír: Divadelní soubor Gaudeamus na "evropském turné". In: webové stránky Gymnázia Jiřího Ortena, čl. z r. 2006. Též foto. (6. 11. 2011).

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Rakovník 1978 dětem. Amatérská scéna 1978, č. 4, s. 17.

DAČICKÝ z Heslova, M.: Prostopravda - Paměti, ed. Ed. Petrů a E. Pražák, Praha 1955, s.597, 628.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 110, 112, 351.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 181, 290, 298.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 178; obr. s. 181: Výjev z ochotnické inscenace Shakespearova Kupce benátského (Kutná Hora 1869).

DOLANSKÁ, Lucie: Připravuje diplomní práci o dějinách amatérského divadla v Kutné Hoře na katedře historie-muzeologie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Opava (asi 2002).

FIXOVÁ, Kateřina: Popelka na dlani je velmi příjemnou přehlídkou. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 37 - 38

G. T.: Rodný dům J. K. Tyla v Kutné Hoře, Světozor 1896, s. 946.

HARTMAN, Zdeněk: Dvacet loutkářských setkání v Třebíči. Třebíč, OKS 1986, 37 s.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 50, obr. s. 235.

HK. Hořovice 1979 aneb Jak dál? Čs. loutkář 1979, č. 5, s. 112 - 112.

HORNÍK: Z Kutné hory, Česká Thalia 1, 1867, s. 14.

INFORMACE pro MČAD zprac. Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.

INFORMACE pro MČAD zprac. Miroslav Štrobl. Rkp. 1998. kART.

JAK jsme pracovali. ČsL 1954, č. 10, s. 233.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 98.

JELÍNEK, Z.: Padesát let loutkové scény v Kutné Hoře. ČsL 1970, č. 12.

JELÍNEK, Zdeněk: Studentské divadlo v Kutné Hoře. In: Střední průmyslová škola Kutná Hora 1971-1972. Kutná Hora 1973, s. 2-9, 238-239.

J.K.: Vlaštovka z Kutné Hory. Amatérská scéna 1967, č. 2, s. 22.

JUŘENA, Z.: ZK MIRA Kutná Hora. ČsL 1955, s. 50.

KÁCHOVÁ, Jolana: Kutnohorská divadelní scéna ve 20. a 30. letech 20. století; diplomová práce, Univerzita (?) Hradec Králové 2009.

KNÍŽÁK, Milan: Ecyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK 2005, s. 181, 448; 2. díl, s. 641, 843.

KOUBA, Josef: Péče Okresního domu osvěty o ochotnické divadlo. In: 120 let divadla v Kutné Hoře, s. 57-59.

KRÁSNÉ město, kulturní a propagační věstník města Kutné Hory. 1949, č. 4 - celé věnováno loutkové scéně.

KUTNÁ Hora J. K. Tylovi. 1933. KK.

KUTNÁ Hora Josefu Kajetánu Tylovi. Na paměť souboru ochotnických divadelních představení v městském Tylově divadle. Kutná Hora, Pořadatelstvo 1940. 36 s. DNM: T 10.865.

KUTNÁ HORA. Z ochotnického života. (Podepsáno E. G.) Ochotnické divadlo 1958, č. 4, s. 91.

KUTNOHORŠTÍ loutkáři v Praze. Podepsáno jk. ČsL 1949/50, č. 5-6, s. 134.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 132.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky “Divadelní ochotník" (1861-1898), redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. 1866, svazek III, s. 6.

LHOTA, Ladislav: Zmrtvýchvstání kutnohorských ochotníků. Amatérská scéna 1972, č. 6, s. 18.

L. Z.: Šedesát let loutkářství v Kutné Hoře, Čs. loutkář 31, 1981.

MACHKOVÁ, Eva: Dvakrát dětský přednes. AS 1988, č. 6, s. 10.

MALÍK, Jan: Kutnohorská nadílka. ČsL 1969, č. 2.

MATOUŠEK, Mirko: Tři desítky loutkářských jar v Třebíči. Třebíč, MěKS 1996, 28 s.

MAYEROVÁ, M.: Kolínská přehlídka. AS 1978, č. 4, s. 16–17. Foto: Kolín, Z pekla štěstí.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 409-412.

M.Š.: Mladí andělé. Amatérská scéna 1974, č. 11, s. 12, 4 foto.

nesign.: Repertorium ochot. divadel, Česká Thalia 1, 1867, s. 200.

nesign.: Jak jsme pracovali, Československý Loutkář 4, 1954, s. 233.

nesign.: O loutkovém divadle v Kutné Hoře, Čs. loutkář 13, 1963, s. 66n.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 30.

NOVÁK, Pavel - NOVÁKOVÁ, Drahomíra: 140 let Sokola v Kutné Hoře. Kutná Hora, Sokol Kutná Hora 2002.

O LOUTKOVÉ scéně v Kutné Hoře. ČsL 1963, č. 3.

PETRÁNSKÝ, L.: Čestmír Pechr. Edice Profily. Tatran 1982.

PÍRKO, J.: Loutkové divadlo kutnohorského Sokola. Kutnohorský kraj 12. 4. 1946, s. 2.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PORT, J.: Tvary divadla v Čechách I, Stín velké noci I, 1. Středověké velikonoční hry, s. 121, rkp. v div. odd. Národního muzea v Praze, sign.: T 10331.

PROGRAM přehlídky Tylova Kutná Hora 1960.

PROGRAM přehlídky Loutkářská Chrudim 1971, roč. 20, LCH 1976, roč. 25.

PŘEHLÍDKA ve znamení bestselerů. Čsl. 1975, č. 6, s. 160.

PŘÍSPĚVEK k dějinám stavby Tylova divadla v Kutné Hoře. (Anonym.) In: Pamětní list vložený do základního kamene Tylova divadla při příležitosti oslav J. K. Tyla pořádaných v Kutné Hoře dne 11. července 1926. Kutná Hora, Slavnostní výbor 1926. 8 s. kART.

PTÁČEK, Václav. O loutkářích v Kutné Hoře. Krásné město 1949, roč. VIII, č. 4, s. 39-40.

Repertoár malé scény 1965, č. 8, s. 47 – foto.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Vývoj českého loutkového divadla v zrcadle festivalu. Praha, DDS a IPOS-ARTAMA 2001, s. 100, 103.

RON, Vojtěch: Heslo pro Encyklopedii českého divadla: APIAN, Matouš. Obsahuje výklad a bibliografii. PC ART.

SCHUBERTOVÁ, Lenka: Loutková scéna TJ Sokol Kutná Hora. Loutkářský soubor Permoník. Magisterská diplomová práce. Brno, FF MU, Katedra divadelních studií 2011.

SIEGL, Jaromír: Z dějin ochotnického divadla v Kutné Hoře (1875-1963). In: 120 let divadla v Kutné Hoře, s. 35-56.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a., s. 22.

ŠEDESÁT let loutkářství v Kutné Hoře. Podepsáno L. Z. ČsL 1981, č. 2, s. 44.

ŠIMEK, J.: Kutnohorské příspěvky k dějinám českého školství. Památky archeologické 1896, č. 16.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Standard? Nadstandard! – Wintrův Rakovník 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 18 - 20.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Bylo by potěšitelné… Amatérská scéna 1988, č. 8, s. 8.

ŠTROBL, Miroslav: Ochotnický spolek Tyl. Krásné město 1999, č. 3, s. 7. kART.

ŠTROBL Miroslav: Soupis představení ochotnického spolku Tyl od roku 1933 do r. 2000. Rkp.

ŠŤASTNÝ, Radko: Z dějin ochotnického divadla v Kutné Hoře I (1843-1875). In: 120 let divadla v Kutné Hoře, s. 27-34. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 241-251.

TŘEBÍČSKÉ loutkářské jaro. ČsL. 1970, č. 6, s. 111.
VIII. TŘEBÍČSKÉ loutkářské jaro. Čsl. 1974, č. 7, s. 156.

TVRDÍKOVÁ, Lada: František Zelenka. Diplomová práce. Brno, MU, FF 2009, s. 21.

VALTROVÁ, Marie - ORNEST, Ota: Hraje váš tatínek ještě na housle? Praha, Primus 1993, s. 132, 133-137, 143.

(Vd a lg): O jedné přehlídce a ledačems jiném. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 126 - 127.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 189.

VLACHÝ, K.: Loutkářství Pražského kraje. ČsL, 1953, s. 210.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 230, 239-240.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III.), s. 141.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 511.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 111, 253, 272.

WEBOVÉ stránky Gymnázia J. Ortena:
Vánoční hra tř. C3B:
http://www.gymkh.cz/view.php?cisloclanku=2009120039
Fotoprezentace muzikálu Ticho a hluk (soubor Gaudeamus):
http://www.gymkh.cz/view.php?cisloclanku=2006020602
Divadel. soubor Gaudeamus na "evropském turné":
http://www.gymkh.cz/view.php?cisloclanku=2006061501
Vánoční hra v primě:
http://www.gymkh.cz/view.php?cisloclanku=2010120026
(7. 11. 2011)

ZEMEK, Metoděj: Jezuitské školní divadlo v Kutné Hoře. Praha 1962, rukopis.

ZE ŽIVOTA našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 11, s. 262.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 192.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

ŽEHUŠICE. Zpráva. Amatérská scéna 1964, č. 9, s. 14.

Československé divadlo 1925, č. 12, s. 191, č. 12, 2. str. ob., č. 17, s. 272, č. 18, 2. str. ob.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
České divadlo 1940, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179, č. 9, s. 179, č. 10, s. 191, 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18.

Dalibor 1. 10., 10.12. 1862; 1. 4. 1863.

Divadelní listy 1881, č. 36, s. 317.
Divadelní listy 1883, č. 7, s. 60, č. 8, s. 71, č. 9, s. 167, č. 10, s. 90, č. 17, s. 151, č. 15, s. 133, č. 20, s. 175, č. 22, s. 191, č. 28, s. 338, č. 29, s. 246, č. 30, s. 254, č. 31, s. 262, č. 31, s. 262.
Divadelní listy 1900, č. 15, s. 325.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 9, s. 164, č. 11, s. 200, č. 20, s. 354.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 289.
Divadlo 1909, č. 12, s. 314; č. 13. s. 339; č. 14, s. 362.

Divadelní list Máje 1907, s. 68.

Jeviště 1921, č. 12, s. 191, č. 17, s. 271, č. 19, s. 303, č. 22, s. 352, č. 29, s. 463, č. 31-2, s. 503, č. 23-4, s. 527, č. 39-40, s. 599, č. 43, s. 647, č. 45, s. 679, č. 49, s. 744, č. 51, s. 775, č. 52, s. 784.

Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 175, 2x foto Vl. Semrád: Nejlepší synové a dcery.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 26, č. 10, s. 136.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 23, č. 4, s. 29, č. 8, s. 63, 64, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 142,143, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 5, s. 37, č. 7, s. 55, č. 19, s. 151, č. 20, s. 159, č. 21, s. 168, č. 22, s. 173,174, č. 23, s. 184.
Thalie 1899, č.5, s. 42, č. 17, s. 138.
Thalie 1900-1900, č. 1, s. 5, č. 17, s. 138, č. 21, s. 167,168.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138.

Za oponou 1940, č. 1, s. 4 (podrobný článek K. Zajíčka o dějinách i souč. ochotnického divadla v KH), 6, č. 2, s. 14.

WEBOVÉ stránky souboru Tyl - http://www.ochotnickyspolektyl.estranky.cz/ - 16. 8. 2012.
Archivy:
České muzeum stříbra Kutná Hora:
Šamberk, Josef Kajetán Tyl, rozepsané role,
podsbírka Knihy, skupina Rukopisy, přír. č. 100/2002.

kART:
Kopie zákazu Tylovy hry Krvavý soud, 1851, (orig. v Muzeu č.p. AR 425 / 75/2002).

Loutkářská kronika Sokola.

Městské Tylovo divadlo Kutná Hora: A OS Tyl.

Městské kulturní středisko Kutná Hora, 1972-1984:
Metráž: 0,90 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Fond je přístupný.
Fond obsahuje podpisové kroniky umělců, kteří vystupovali v Kutné Hoře, účetní knihy s vyúčtováním kulturních akcí z l. 1974-1984, spisový materiál z l. 1972-1983 (obsaženy i fotografie z různých akcí konaných v Kutné Hoře).

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
P-10-A-377_78_C 13.010.
P-7-A-340- C 432.
P-7-A-340-C 35.019.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/18, Pěvecký spolek Tyl 1895 (německý zápis).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/74, SDO Tyl 1890.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/138, Ochotnická čtenářská jednota Tyl na Horách Kutných 1893.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/138, OS Tyl 1898.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/204/10/1902, Zpěvácký spolek Tyl.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4376/1921, Spolek dělnických ochotníků.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1109/1924, DrKr Nová scéna (zal.).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4322/1923, Družstvo pro postavení Tylova divadla (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/12518/1934, OS Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/4548/1935, Družstvo pro postavení Tylova divadla.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/7796/1936, OS Tyl na Horách Kutných.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/448/1941, Odbočka kruhu přátel D–41.

Pamětní kniha 1839-1876, rkp., tit. str., soubor plakátů.

Pan Mikuláš Dačický. Komická zpěvohra, libreto od G. A. Čenského, hudba A. Ptáčka. Rkp.
(podsbírka Knihy, skupina Rukopisy , přír. č. 118/99.)

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Pelhřimov, Rieger, dokumentace souboru, ka 6

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Kolín, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace okresu Kolín, 1955

Státní okresní archiv Kutná Hora:
Spolek divadelních ochotníků Kutná Hora, 1843-1892(1924), 0,15 bm. Fond je přístupný.
Fond obsahuje kroniku ochotníků od A. Materky a knihu s dokumentací (plakáty, letáky, prospekty, provolání aj. z l.1843-1875), do této knihy vlepen též spis P. M. Veselského "Dějepis ochotnického divadla v Kutné Hoře", Praha 1866. Fond též obsahuje seznam divadelních her provozovaných ve prospěch dobročinných ústavů v Kutné Hoře z l.1843-1892 (kniha s historickým úvodem P. M. Veselského), obrázek divadelní scény od J. Siegla pro hru R. Rollanda "Vlci" (režie J. Pírko, slavnostní představení Majales 1924) - zaslal PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., Ústí nad Labem.

BISINGEROVÁ M.-MORAVOVÁ L.-POSPÍŠILOVÁ H.-VANĚČKOVÁ J.: SPOLKY, Kutná Hora, 1850-1945 (1952). Prozatímní inventární seznam 1974, s. 263, ev. č. 66.

BISINGEROVÁ M.-MORAVOVÁ L.-POSPÍŠILOVÁ H.-POUPOVÁ J.: POLITICKÉ ORGANIZACE, SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ v okrese Kutná Hora, 1907-1990. Prozatímní inventární seznam 1974, s. 143, ev. č. 67.

Státní ústav památkové péče:
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 45202/2-3501: Budova Tylova divadla čp. 126.

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 142, inv. č. 126/4.
(1952 zástupce souboru byl členem Výrobní komise pro loutky v Praze.)

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

120 let divadla v Kutné Hoře, obálka publikace,
Kutná Hora,  Zöllnerova herecká společnost, Josef Kajetan Tyl, Šamberk, rkp. hry, tit strana
Kutná Hora, Bankrotář - plakát
Kutná Hora, expozice v rodném domě J. K. Tyla, 2008, vitriny
Kutná Hora, expozice v rodném domě JKTyla, 2008, stůl
Kutná Hora, expozice v rodném domě JKTyla, 2008, vitrina
Kutná Hora, J K Tyl, portrét, obr. v rodné světničce
Kutná Hora, Krásné město, 1948
Kutná Hora, loutkářský kurs, účastníci, 1930
Kutná Hora, nabídka losů ve prospěch ND,
Kutná Hora, otevření Tylova divadla , odznak
Kutná Hora, Otevření Tylova divadla, 1933, foto
Kutná Hora, Otevření Tylova divadla, 1933, noviny
Kutná Hora, pamětní deska na rodném domě J.K.Tyla
Kutná Hora, Pamětní kniha 1839 -1876, rkp, tit. str. - plakáty vlepené v knize
Kutná Hora, Pamětní list vložený do základního kamene Tylova divadla, 1926
Kutná Hora, Plánek hlediště divadla ve škole, s. a.
Kutná Hora, Popis slavnosti, deska na rodném domě JKT 1862, tit. str.
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, 1844
Kutná Hora, sbírka na ND - plakát
Kutná Hora, Sjezd ochotnictva českoslovanského, veřejné zápasy, 1900 - plakát
Kutná Hora, slavnostní otevření divadla - program, 1933
Kutná Hora, slavnostní otevření divadla - program, 1933
Kutná Hora, soutěžní návrh na stavbu divadla 1928
Kutná Hora, Tylova KH 1965 - plakát
Kutná Hora, Tylovo divadlo, budova
Kutná Hora, Tylovo divadlo, budova
Kutná Hora, Tylovo divadlo, Pamětní list 1926, dějiny stavby, tit.str.
Kutná Hora, výstava v Tylově divadle, Tylova Kutná Hora, 2008, foyer
Kutná Hora, výstava v Tylově divadle, Tylova Kutná Hora, 2008, panely
Kutná Hora, zákaz Kutnohorských havířů 1851, orig v NA
Kutná Hora, zákaz Kutnohorských havířů 1851, překlad
Kutná Hora, zákaz Kutnohorských havířů 1851, přepis a překlad textu
Kutná Hora, Zöllnerova herecká společnost, Penězokazi , rkp. hry, povolení 1858
Kutná Hora, Zöllnerova společnost, Penězokazi , rkp. hry, deska.
Kutná Hora, Zöllnerova společnost, rkp. J.K.Tyl:  Chudý komediant,  1857, deska .
Kutná Hora, Zöllnerova společnost, rkp. J.K.Tyl:  Chudý komediant,  1857, tit.str.
Kutná Hora, Zpráva o stavu loutkářství na okrese Kutná Hora, s. 1, 1968
Letopisy, s. 055, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 056, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 057, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 058, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 059, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 060, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 061, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 062, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 063, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 064, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 065, Kutná Hora, vývoj do 1868
Národní divadelní přehlídky, 1957, místa, termíny
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Praha, ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1900
Praha, ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1900
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 065, zábavy
Výjev z inscenace ochotnické hry provedené v rámci Tylova června v Kutné Hoře.
Výjev ze Shakespearova Kupce benátského, bývalý profesionální herec F. Paclt v roli Bassania.


Mapa - Kutná Hora

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, 1844
Kutná Hora, Zöllnerova herecká společnost, Penězokazi , rkp. hry, povolení 1858
Kutná Hora, Zöllnerova společnost, Penězokazi , rkp. hry, deska.
Praha, ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1900
Praha, ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1900
Kutná Hora, Otevření Tylova divadla, 1933, foto
Kutná Hora, slavnostní otevření divadla - program, 1933
Kutná Hora, slavnostní otevření divadla - program, 1933
120 let divadla v Kutné Hoře, obálka publikace,
Kutná Hora, Zpráva o stavu loutkářství na okrese Kutná Hora, s. 1, 1968
Kutná Hora, Krásné město, 1948


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.