Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Litomyšl

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Svitavy
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1836
1641-1774 div. činnost řádu piaristů (údajně hra, v níž se hanobila socha Husova).

V 2. pol. 16. stol. zde tiskem vycházely pozoruhodné hry:
např. 1573 Komedie nová o vdově, kteruž Pán Buoh předivným spůsobem skrze Elisea proroka od věřitele jejího vysvobodil (Kyrmezer), nejvýznamnější hra českého humanismu.
Tragedie neb Hra žebračí (adaptace polské hry o sporu žebráků s kupcem),
Komedie česká o ctné a šlechetné vdově Jůdyth a o Holofernovi, hejtmanu krále Nabuchodonosora (Mikuláš Vrána Litomyšlský).
1605 Věk člověka (dle Hanse Sachse), Historie kratochvilná o jednom sedlském pacholku... a o poběhlém židu a Vejstupný syn (Tobiáš Mouřenín).

1796-1797 v zámku vybudováno divadlo (120 až 150 diváků).
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek.)

1798 první záznam o ochotnickém divadle, hrálo se v zámeckém divadle.
Památkou světového významu na ochotnické divadlo je dochovaný dekorační komplet Josefa Platzera z konce 18. stol.
Koncem 18. stol. se hrálo německy.
1820 studenti hráli rovněž německy.
---------------------------------------------------

1836 první české představení k oslavě korunovace Ferdinanda I.

1842-1844 se v hostinci U černého kozla hrálo česky.
Po odchodu purkmistra Rollera a jeho ženy, protektorky ochotníků, divadlo zaniklo.

1849 hostování Prokopovy společnosti.

Divadlo se po dlouhá léta hrávalo v hospodě U černého orla.
1856 založeno Divadlo U černého orla. Lože na obou stranách, těmto říkalo se "Komůrky".
Ceny: Komůrka 1 zl. 20 kr., první místo 35 kr., druhé místo 26 kr., parter 20 kr., k stání 10 kr., viz Obrázek.

1862 zal. Jednota divadelních ochotníků, hrála pravidelně do 1872 U černého orla.
- Duch času (Raupach)

1871 Roman Nejedlý, skladatel, hudební pedagog, ředitel kůru, varhaník, sbormistr, organizátor hudebního dění a nakladatel po návratu z vojenské služby získal místo na chlapecké obecné škole v Litomyšli. (Otec akademika Zdeňka Nejedlého.) Výrazně se zde podílel na rozvoji kulturního života, vstoupil do Měšťanské besedy a Akademického spolku.
1872–83 řídil pěvecký spolek Vlastimil, se kterým nastudoval Prodanou nevěstu a Hubičku Bedřicha Smetany. Repertoár rozšířil o skladby místních skladatelů, komickou operetu, lidové písně a vnesl do vystoupení prvek humoru. Zkoušky řídil po jednotlivých hlasech a noty rozepisoval podle schopností jednotlivých zpěváků. V Litomyšli se seznámil s Aloisem Jiráskem a Aloisem Vojtěchem Šmilovským. V roce 1901 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu.

Ochotnické divadlo v sále na Karlově, postaveno roku 1873, zrušeno novostavbou Smetanova domu roku 1903-4. Viz Obrázek.

1874-1876 řídil ochotnické divadlo A. V. Šmilovský (1837-1883, od 1873 profesor gymnázia v Litomyšli, spisovatel).

V ochotnickém hudebním dění osobností Roman Nejedlý
1873 zpěvácký spolek Vlastimil úryvky z Prodané nevěsty,
1880 jejímu provedení přítomen Smetana.
1881 nebo 1882 Hubička a V studni.
1883 spolupráce s Akad. spolkem Smetana - společně uvedli Inzerát (Sabina).
1884 zavřeno Divadlo U černého orla.

1886 Car a tesař (Lortzing).
(otec Zdeňka Nejedlého, mj.
1872-1883 vedl zpěvácký spolek Vlastimil, uváděl operety, sám autorem několika z nich).

1895 divadlo Na Karlově z bezpečnostních důvodů zavřeno.

Od 1899 se hrálo v zámeckém divadle.

JDO zakoupila komplex domů, na jejichž místě zah. stavbu divadla.
1904-5 soutěž na oponu vyhrál malíř František Urban (2. cena Theodor Hilšer, dvě třetí ceny malíři Opočenský a Županský) (Port)
1905 operou Dalibor otevřena samostatná div. budova (Smetanův dům).
1905 maloval dekorace pro jeviště ve Smetanově domě Robert Holzer, malíř Národního divadla. (Port)

1921 po zal. KSČ Dělnický divadelní soubor, hrál V sále U Zeleného věnce.

V 50. letech U zeleného věnce DS Zd. Nejedlého, později Dkr RK, dále DS OB Smetanova domu
a DS TJ Jiskra.

1961-1966 Miniaturní divadlo, soubor mládeže, autorské hudební divadlo

1962 zal. Volné divadelní sdružení (sportovců).

1965 zal. DDS Vitamín S.

1970 JUVENA.

V 70. letech na DS OB Smetanova domu navázal DS JKP, též Divadelní soubor mladých.

1995 zal. DS Filigrán.

1995-1996 DP Experimentální dividýlko .

1997 zal. DS Milislav,

Loutkové divadlo:

1838 se hrálo loutkové divadlo na zámku. Na žádost slečen Valdštejnových napsala pro toto divadlo hru Koš M.D. Rettigová. Je to první známá česká loutková hra určena pro ochotnické loutkové divadlo.

Od 1920 sokolští loutkáři na divadélku vypůjčeném od NJS.

1975 LD Julie a spol.,

1976 LS ÚNZ, dětské oddělení


1989 LS Pumprdentlich

LS Maňásek DPM
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 155-157, 242-243.

BOMBERA, J.: Divadelní hry piaristických škol v Litomyšli. Sborník prací východočeských A 7, 1990.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998 s. 23, 26, 31, 45, 48, 58, 59, 68, 77, 82, 85, 93, 130, 158, 374.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998 s. 149.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 117, 122, 351; 1969, II. s. 290; 1977, III. s. 176, 454, 465, 466; obr. s. 465, 466: Scéna z tragédie J. J. Kolára Magelóna. Jednota divadelních ochotníků v Litomyšli, 1912.

DUBSKÁ, ALICE: zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART;

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999 s. 187.

HILMERA, Jiří: Zámecké divadlo v Litomyšli. In: Zprávy památkové péče 3-4, 1957. DNM: T 10.750.

HUDEČEK, Jaroslav: Probudí se ochotníci v Litomyšli? OD 1961, č. 2, s. 41.

JAK se dělá loutkové divadlo. L 1927/28, s. 96. (též L 1926/27, s. 207).

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla s. 111; Díl II. Sály s. 180 kART, KK.

KAREŠ, Jiří - ŠVEHELKOVI, H. a L.: Soubor informací o amatérském divadle ze 17 míst okresu Svitavy. Rkp. pro MČAD 1998. 17 s. kART.

KOPŠ, Jaroslav: Zapomenutý protagonista ochotnického divadelnictví. Amatérská scéna 1984, č. 7, s. 23. kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 131-132.

MERTA, Jan: Loutkové divadlo. Rkp. 2001. PC ART.

MIKŠÍČEK, M.: Z Litomyšle, Květy 1838, s. 56.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 445, 446, 447.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kniha 2, s. 201. Praha, Orbis 1950. KK.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Litomyšl. Tisíc let života českého města I, II. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1954.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Litomyšlští filosofové a divadlo. In: sborník Majales. Litomyšl, Akademický spolek Smetana a odbor Husova fondu 1907, s. 44-50. KK.

PEŠKOVÁ, Pavla: Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě.
Ex:Divadelní revue, 5.9. 2005 http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=8921 Viz Texty.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SKŘIVÁNEK, Milan: Litomyšl 1259-2009. město kultury a vzdělávání. Město Litomyšl 2009.

ŠAUER, Vladimír: Litomyšl, 1997. Rkp. kART.

ŠAUER, Vladimír: O jeho práci: Hromada 1992, č. VI, s. 165; 1998, č. 22, s. 38.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. K 70. výročí založení JDO. Litomyšl, nákladem vlastivědného sborníku Od Trstenické stezky 1932, 23 s., obr. Okr. A Svitavy. KK.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. Čs. divadlo 1932, s. 92-94, 105-107, Litomyšl, Od Trstenické stezky 1932. KK.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. Věstník Smetanova okrsku 1, č. 5-10. KK.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931 s. 216-219. kIPOS, kART.

TOMÍČEK, Ant.: Zámecké divadlo v Litomyšli 1838. Od Trstenické stezky 1937/38, č. 10-13. KK.

Zpráva o činnosti ÚMDOČ 1922 KK.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí s. 242. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956 s. 511.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957 s. 111, 253, 270, 272.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I a II) a 1930 (část III). I s. 191; II s. 160.

ZEMEK, Metoděj: Školní divadlo u piaristické koleje v Litomyšli. Prha 1963, rukopis.

Divadelní listy 1883, č. 27, s. 338.

Zprávy loutkářského soustředění 1939, č. 2, s. 2.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1980, Ka 55, i. č. 147

Litomyšl, Regionální muzeum
Fond Dmych, Josef: 1903-1936
č. 202-19, Plakáty – divadlo - převážně ochotníci a jiní amatéři, také zábavné výstupy, loutkové divadlo, fakír
143 kusů,

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 13.373-4, 2 Pl JDO.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, poř. č. 36/827: Divadelní opona na jevišti Smetanova domu.
Poznámka:

Související Texty

Související Soubory

Související Bibliografie

Související Obrázky

Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Litomyšl, hospoda U černého orla, divadlo do 1884, kolorovaná kresba
Litomyšl, Litomyšl, sál na Karlově, 1873-1904, kolorovaná kresba Quido Šimka
Litomyšl, Otevření Smetanova domu - plakát, 1905
Litomyšl, sál U černého orla, divadlo do 1884, kolorovaná kresba
Litomyšl, sál v hospodě U černého orla, opona, výřez z kolorované kresby
Litomyšl, Smetanův dům, Oslava hudby, Frant. Urban, 1904, kulturní památka
Litomyšl, Smetanův dům, železná opona s portálem divadla
Litomyšl, spolkový Lidový dům
Litomyšl, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 242
Litomyšl, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 243
Litomyšl, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 244
Litomyšl, zámecké divadlo, hlediště
Litomyšl, zámecké divadlo, opona, Antický chrám, Josef Platzer, 1797, expozice na zámku
Litomyšl, Zámecké, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, tit,str.
Němčice, Šlégl, Jak čert vyletěl z kůže - plakát Litomyšl, 2006


Související Opony

Mapa - Litomyšl

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Litomyšl, zámecké divadlo, opona, Antický chrám, Josef Platzer, 1797, expozice na zámku
Litomyšl, hospoda U černého orla, divadlo do 1884, kolorovaná kresba
Litomyšl, sál U černého orla, divadlo do 1884, kolorovaná kresba
Litomyšl, sál v hospodě U černého orla, opona, výřez z kolorované kresby
Litomyšl, Litomyšl, sál na Karlově, 1873-1904, kolorovaná kresba Quido Šimka
Litomyšl, Smetanův dům, Oslava hudby, Frant. Urban, 1904, kulturní památka
Litomyšl, Smetanův dům, železná opona s portálem divadla
Litomyšl, spolkový Lidový dům


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.