Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: SČDO SAL, Sekce / skupina amatérských loutkářů

HISTORIE
Asi v roce 1968 na Chrudimi u stolu s celou partou tehdejšího poradního sboru při Krajském kulturním středisku (vedoucí Jiřina Rmoutilová, předseda sboru Dr. M. Langášek) přivítali Dr. Petra Slunečka, který přednesl svůj návrh: vytvořit samostatnou loutkářskou sekci.

První překvapivý dojem: asi je to reakce na dosavadní pragmatickou činnost poradní skupiny, která dost pravidelně pořádala různé odborné semináře, často navštěvovala mnohé soubory, a hlavně uspořádala několik ročníků Lidové konzervatoře. Během víkendu tam přednášelo (i s praxí) několik odborníků. U amatérů to mělo dost příjemný ohlas. Toto byly příčiny vytvořit něco nového, samostatného a kvalitního. Z počátku to nebral nikdo moc vážně. Právě s odstupem dlouhého času (připočítáme-li k tomu sled událostí) to byl kvalitní a zdůvodnitelný nápad.

Období počátečního budování zájmové organizace amatérských loutkářů bylo završeno sněmem zástupců na podzim 1969. z tohoto pražského setkání vzešla rada SAL, složena z aktivních loutkářů který, zastupovali oblasti s největší organizovanosti v SAL. Přípravný výbor pak odevzdal své funkce předsednictvu SAL, zvolenému osmnáctičlennou radou: předseda Petr Slunečko dramaturg pražského souboru Jiskra, MUDr. Miloš Bláha Třebíč, Jiří Štastný Chrudim, Eduard Vavruška zároveň redaktor Rolničky Praha, Miroslav Ryšavý výkonný tajemník Praha, Libuše Tittelbachová Praha, Jana Klimtová Plzeň, Ing. František Čečil Třemošná, doc. Dr. Otto Rodl Praha. Prvním předsedou revizní komise stal Alois Polák, jejími členy Karol Kurjan a Stanislav Starý LD Jiskra Praha.

Zdroj: https://sal-scdo.cz/historie/, vložila 3.1. 2024 ng


Petr Slunečko K 80tinám M. Ryšavého v AS 2004 (vložila VŠ 3.9.05)
"Zakladatelská činnost Mirka Ryšavého měla svou odezvu i v organizátorské činnosti. V roce 1968 spolu s Eduardem Vavruškou a Libuší Tittelbachovou a s dalšími zakládá přípravný výbor Svazu amatérských loutkářů, který se pak konstituuje v Sekci amatérských loutkářů Svazu klubů mládeže, která se nakonec mění ve Skupinu amatérských loutkářů SČDO. Od samotného počátku usilování o vznik a rozvoj loutkářské organizace pracuje v jejím vedení jako tajemník. Spojení loutkářů a ochotníků v jedné organizaci vyneslo Mirkovi ještě jednu funkci, funkci tajemníka SČDO. Aby toho nebylo dosti, v devadesátých letech po Pavlu Bernáškovi přebírá předsedu SAL."

2. prosince 1972 došlo ke včlenění loutkářů do existujícího Svazu českých divadelních ochotníků. Vznikla Skupina amatérských loutkářů (SAL), autonomní složka SČDO. Tím byla posílena obě zájmová hnutí. Od toho dne obě složky amatérského divadla velmi úzce spolupracují.
Zdroj: https://scdo.cz/skupina-amaterskych-loutkaru/ , vložila 3.1. 2024 ng

1974 - 29. 7. - 4. 8. - uspořádán I. stanový tábor SAL pro loutkáře a jejich rodinné příslušníky u Jinolických rybníků na Jičínsku.

17. 9. 1974 byla mj. z iniciativy SAL v Bavorově odhalena pamětní deska s reliéfním obrazem dr. Jindřicha Veselého. Autorem je ak. sochař Bohumír Koubek z pražské Říše loutek.

------------------------------------
---------------------------------------
Členská základna SAL SČDO k 31. 10. 1976
- 217 registrovaných jednotlivců a 44 členských souborů, v nichž pracovalo 542 členů - celkem tedy 759 členů.
Nejvíce členů je v Jihomoravském kraji (120), Praze (111), Severočeském (103), nejméně ve Středočeském kraji (54).
-----------------------------------------
----------------------------------------------

PŘEROV (50 tis. obyv.): V prostorách přerovského zámku je v říjnu otevřena výstava loutek, která byla uspořádána ke 30. výročí vzniku Skupiny amatérských loutkářů v rámci Svazu českých divadelních ochotníků. (Loutkář, č. 5, 2003)
----

PSL (Petr Slunečko): KOUTEK SAL, Loutkář 2009, č. 4, s. 152–153.

Konference SAL SČDO
Významnou událostí pro SAL bylo konání konference Skupiny amatérských loutkářů, která proběhla 4. července na 58. Loutkářské Chrudimi. Jejím hlavním úkolem bylo jako vždy zhodnocení uplynulého období v činnosti SAL, volba nových orgánů a náplň práce v období dalším.
Po vzpomínce na zemřelé významné členy SAL byla předána i významná ocenění. Zlatý odznak J. K. Tyla získali za celoživotní práci pro amatérské loutkářství Jaroslav Vidlař a Jan Pém. Čestné uznání Matěje Kopeckého v souvislosti se 60. výročím vzniku pak soubor Před branou z Rakovníka.
Prvním bodem jednání byla zpráva o činnosti SAL za uplynulé období, kterou přednesl předseda SAL Jan Pém. Ocenil především, že se SAL podařilo dostat z jistého útlumu a uspořádat řadu významných akcí, jako byly zejména festivaly, mezi nimiž je třeba ocenit především VIII. Přehlídku individuálních výstupů s loutkou. Došlo k mírnému nárůstu počtu členů a ke zvýšení aktivity členů a členských souborů v práci organizace. V tomto smyslu jsou před organizací další úkoly, které by měly kvalitativně rozvést všechny funkce SAL. Po hlavní zprávě pak následovala zpráva o hospodaření v přednesu Hana Kalašové a zpráva kontrolní komise, kterou přednesl Jan Suchý. V průběhu diskuse se pak delegáti mohli vyjádřit k všem otázkám SAL i amatérskému loutkářství jako celku. V rámci diskuse bylo řečeno mnoho pozitivního k práci organizace, byl oceněn i přístup při řešení některých obecných otázek, jako byla např. intervence na Ministerstvu kultury ČR k existenci Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.
V další části konference se konaly volby nové Rady SAL na další tři roky. V tajném hlasování byli zvoleni: Jan Havel (Vysoké Mýto), Hana Kalašová (Praha), Tomáš Kapsa (Rakovník), Alena Miklíková (Přerov), Jan Müller (Praha), Jan Pém (Rakovník), Aleš Pop (Olomouc), Petr Slunečko (Praha), Josefína Stehlíková (Cvikov), Jan Suchý (Hostivice), Marie Veřmířovská (Přerov), Tomáš Zemek (Smiřice), Jan Řezníček (Libáň), Jiří Krása (Praha).
Na ustavujícím zasedání Rady byl zvolen předsedou Rady Jan Pém, místopředsedou Petr Slunečko, tajemníkem Tomáš Kapsa, pokladnicí Hana Kalašová a předsedou kontrolní komise Jan Suchý.
Závěrem jednání, jehož se zúčastnil i Pavel Panenka, tajemník SČDO, bylo schváleno odstupující Radě absolutorium a závěrečné usnesení, jehož hlavními úkoly jsou zabezpečení činnosti Skupiny v rámci loutkářského hnutí i SČDO, zpracování nového plánu práce SAL, větší mobilizace členské základny a její další nárůst, zvýšení účasti členů na IX. přehlídce individuálních výstupů s loutkou a volba delegátů na konferenci SČDO, která se bude konat letos v září.
IX. Přehlídka individuálních výstupů s loutkou 2009–2010
Skupina amatérských loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků ve spolupráci s Občanským sdružením DILIA, Divadlem Spejbla a Hurvínka, Českomoravskou radou Svazu klubů mládeže, redakcí časopisu Loutkář, Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, Naivním divadlem v Liberci a Uměleckou výrobou Mašek ze Znojma vyhlašuje IX. ročník Přehlídky individuálních výstupů s loutkou a malých loutkářských forem.
Posláním přehlídky je působit na zvýšení úrovně loutkoherecké práce v amatérských loutkářských souborech a podpořit vystupování loutkářů při nejrůznějších příležitostech. Při vyhlášení pravidel přehlídky byly vyhodnoceny zkušenosti z uspořádání předchozích ročníků akce.
Pravidla by měla opět podpořit k účasti nejen učitelky mateřských škol, ale také studenty ZUŠ, pro něž může být příprava výstupu i součástí jejich vzdělávacího procesu. Organizační podmínky akce se v podstatě nemění, jen počítají s možností náhradníků, jejichž význam nastane při srovnání výsledků všech oblastních kol.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že pravidla neomezují zájemce, pokud půjde o způsob jejich vyjádření, ale musí se jednat o vystoupení s loutkou. Délka výstupu se prodlužuje na 6 minut.
Kategorie výstupů:
1. výstupy jednotlivců s komplexním loutkohereckým projevem, výstupy varietní a pantomimické
2. výstupy učitelek mateřských škol, studentů ZUŠ a pedagogických pracovníků
3. výstupy malých, nejvýše tříčlenných skupin
Účast na přehlídce
Přehlídky se může zúčastnit každý obyvatel ČR starší 6 let, který podá včas přihlášku. Další podmínkou je, že loutkové divadlo není pro něho zdrojem obživy. Přihlášku je třeba zaslat na adresu ředitele přehlídky nejpozději do 30. 12. 2009. V přihlášce účastník uvede, do které kategorie se hlásí, dále pak název výstupu s uvedením autorů, své jméno, adresu, datum narození a případně členství v souboru.
Organizace přehlídky
Organizace přehlídky je dvoustupňová. Podle počtu přihlášených a místa jejich pobytu v ČR budou uspořádána první kola. Nejlepší výstupy vybrané porotou postoupí do finále. Porota z předvedených výstupů může určit i náhradníky, kteří postoupí do finále podle potřeby na základě rozhodnutí organizačního štábu akce. Finále přehlídky se pravděpodobně uskuteční v rámci programu Loutkářská Chrudim 2010. První kola proběhnou od února do května 2010. Délka výstupu by neměla překročit dobu 6 minut.
Kriteria hodnocení výstupu
1. dramaturgie výstupu – celková úroveň textu, případně námětu, jeho myšlenková závažnost, nápaditost a originalita pojetí
2. loutkoherecký projev – zvládnutí loutky, hlasového působení
3. výtvarné řešení
4. celkový účin výstupu, který je kriteriem rozhodujícím
Porota a ceny
Poroty pro obě kola jmenuje SAL SČDO. Ty vyhodnotí všechny výstupy a určí vítěze v jednotlivých kategoriích. Dále mohou navrhnout k ocenění výstupy v souvislosti s jejich dramaturgií, loutkovodičským a mluvním projevem, autorstvím či jeho výtvarným pojednáním. Ceny mohou získat pouze přímí účastníci přehlídky. Všichni účastníci přehlídky obdrží účastnické diplomy, vítězové a jinak ocenění pak věcné ceny.
Zabezpečení akce
SAL SČDO garantuje zabezpečení konání přehlídky a účastníkům uhradí cestovní náklady. Přihlášky je třeba zaslat na adresu: JUDr. Petr Slunečko, Praha 8, Březiněves, Za Sadem 213, 182 00.
Rolnička
V průběhu dubna a června vyšla dvě čísla zpravodaje Rolnička. 2. číslo informuje o programu LCH a akci „Sletu Kašpárků“ k 80. výročí vzniku UNIMA, který se konal v Praze 23. května. Součástí čísla jsou rovněž zprávy z loutkářských souborů a materiál ke špalíčkovým loutkám, který připravili Slávek a Pavla Kuschmitzovi.
3. číslo Rolničky je pak především věnováno IX. Přehlídce IVL, která byla vyhlášena na LCH. Číslo rovněž uvádí seznam členských souborů SAL a pokračování materiálu ke špalíčkovým loutkám.
Festival v Přerově
Ve dnech 15. – 17. května proběhla v Přerově 4. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel, o které najdete podrobnější zprávu v tomto čísle.
Loutkář 4/2009, s. 152–153.
----
Bibliografie:
KOUTEK SAL SČDO. Amatérská scéna 1974, č. 11, s. 21.
Poznámka:
Můžete-li, pomozte doplnit heslo - aktivity a osobnosti SČDO v této oblasti.
Skupiny organizací:
Centrální organizace a spolky

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Petra Punčochářová-Veřmiřovská, Zlatý odznak J. K. Tyla, 2015
Rolnička, zpravodaj SAL, titulní strana, 1973/3
Rolnička, zpravodaj SAL, titulní strana, 1973/prosinec
Rolnička, zpravodaj SAL, titulní strana, 1974/červen
Rolnička, zpravodaj SAL, titulní strana, 1974/květen
Rolnička, zpravodaj SAL, titulní strana, 1977/listopad


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.