Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Písek

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Písek
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1732
1694–1701 zde působil jako děkan barokní básník Bohumír (Gottfried) Bílovský (1659–1725). Pořádal i div. představení. Doložena jen hra o sv. Josefovi. Rovněž teatralizované průvody neznámého obsahu s maskovanými čerty a židy.
1732 je magistrát povolil jen pod podmínkou, že uvedené postavy budou vynechány.
1756 v děkanském kostele náboženská hra Tajemství lásky Pána Krysta, již napřed vytvořené v nevinném Josefovi.
.....

1786 bylo postaveno primitivní jeviště v gymnáziu na Malém náměstí čp. 76. Hráli do 1794.
(1796 bylo divadlo z gymnázia vystěhováno a prodáno Václavu Jirešovi s podmínkou, že v něm umožní studentům a ochotníkům zdarma hrát.)

1793 zal. Uměnímilovná společnost. Do 1817 se hrálo většinou v hospodách (např. U černého orla).

Poté, po r. 1817, kupec Jan Otto vystavěl na dvoře svého domu v Heydukově ulici jednopatrové kamenné divadlo, kde hrály většinou kočující společnosti (1829 i Tyl). Funkční do 1866.

Od 1820 v průběhu 19. a v 1. pol. 20. stol. zaznamenána příležitostná i pravidelná divadelní činnost píseckých studujících středních a vysokých škol (akademici). České divadlo mohli studenti hrát už od 1820, ale v repertoáru musely převažovat hry německé.

Od 30. let 19. stol. (1831) hrál divadlo Dobrovolný sbor účinkujících – první písecký ochotnický soubor, činnost zaznamenána ještě 1854.

1868 div. úprava městské Střelnice (sloužila jako víceúčelová budova, později nazvaná Městské divadlo, několikrát přestavováno, 1938–1940 definitivně do dnešní podoby). Nahradila Ottovo divadlo i dřevěnou arénu na městském ostrově, vybudovanou 1852 J. K. Tylem.

1865 první lesní divadlo v lesíku na Flekačkách.

1869 oficiálně se stanovami založen Spolek divadelních ochotníků podle nového spolkového zákona. Sídlil v Měšťanské besedě. 1940 došlo ke sloučení Spolku divadelních ochotníků, Dramatické a pěvecké družiny J. K. Tyl, SDO Vojan a Prácheňské scény při Spolku Jihočeských akademiků – vzniklo Městské ochotnické sdružení (užíván též název Sdružené divadelní spolky v Písku), název Spolek divadelních ochotníků užíván dále, 1943 registrován (znovu?) Spolek div. ochotníků, od 1947 SDO Lidová scéna, do konce 40. let 20. stol.

Kolem 1871 zde působil jako farář Josef Baar, strýc J. Š. Baara, který s hudbou ředitele písecké školy Jos. V. Soukupa napsal oblíbené hry pro dětské soubory Mladí pastýři betlémští, Cizinci o Štědrém večeru a Malí vojáci aneb Kdo neposlouchá, bývá bit. Žáci hráli též Budečské jesličky (J. Neudörfel).

1875 zpěvohra Sedlská svatba (pro zpěvácké spolky napsaná českým kantorem Pavlem Režným).

1875 zal. Spolek vzájemně se podporujících řemeslnických dělníků s knihovnou a osvětovou činností. 1891 rozpuštěn.

1875 založena Dělnická beseda s knihovnou, čítárnou a pěveckým a dramatickým odborem. 1901 se její dramatický odbor sloučil s Dramatickým odborem spolku Českosl. soc. dem. Pokrok (viz níže) v jednotný Dramaticko-pěvecký spolek Máj, činný do 1948, poté se ustavilo Dělnické divadlo, viz.

1890 (1897?) budova divada dána do užívání tabákové továrně. Dále se hrálo porůznu (nejvíce v sokolovně).

1896 zal. zde Čs. soc. demokratická strana dělnická a její kulturně-politický spolek Pokrok s DO.

1901 sloučení s DO Dělnické besedy v jednotný Dramaticko-pěvecký spolek Máj. Většinou hrál na Střelnici, příležitostně v pivovaře, v DD Universita. Hrál činohru i loutkové divadlo.

Od poč. 20. stol. divadelní aktivity měly také Spolek katolických dam Svornost a Dámský odbor Národní jednoty pošumavské.

1901 přestavba Městského divadla poté, kdy jeho prostory opustila tabáková továrna, jež zde sídlila od 90. let 19. století. Zvětšilo se jeviště. Novou oponu vymaloval prof. reálky J. Pithart a jeho asistent V. Klein na plátně dovezeném z Mnichova, vymalovány postavy Tyla, Smetany a dosud žijícího Vrchlického.
1902 divadlo znovu otevřeno.

1904 Dramatický odbor Vzdělávací jednoty Osvěta.

1905(1906?)–1925 Spolek paní a dívek Světlá (dle J. Černého zal. již 1868 Vilmou Seidlovou-Sokolovou).

1905 v Městském divadle uvedeno 78 představení, z toho 18 ochotnických.

1905 založen krajanský spolek Prácheň, hrál patrně do 1918(?).

1921–1937 zde začínal dramatik, herec a režisér Václav Krška, se skupinou herců vytvořil 1926 Všestudentský spolek Jihočeští akademikové, hráli v Obecním domě.

1914 vzniklo Družstvo pro postavení nového divadla, 1926 registrováno jako Družstvo pro postavení Smetanova divadla.

1917 divadlo v přírodě, letní divadlo Na vyhlídkách.

1919 Čs. střelecký pluk č. 28.

1927–1939 zde působilo Dramatické a pěvecké sdružení J. K. Tyl. Vybudovali vlastní jeviště v Husově sboru, hráli činohru i loutkové divadlo.

1926(1928?)–1939 Spolek (sdružení) divadelních ochotníků Vojan.

?Sportovní klub Union.

1927–1935 registrován Spolek divadelních ochotníků Havlíček (u sv. Václava).

1935 významnou událostí snaha o stavbu Městského divadla – svolána valná hromada Družstva pro postavení nového divadla v Písku.

1936 organizoval Antonín Dvořák (*1920, budoucí profes. režisér) s tehdejším studentem obchodní akademie Alfredem Radokem zájezd píseckých studentů na hostování Burianova Déčka – Máj a Procitnutí jara – v Českých Budějovicích.

1937–1940 na doporučení architekta Václava Svobody z Čáslavi realizována přestavba a modernizace stávajícího Městského divadla.
1. 2. 1940 přebudované divadlo, nejmodernější v jižních Čechách, otevřeno uvedením inscenace pražského Národního divadla – opery Bedřicha Smetany: Prodaná nevěsta,

Na začátku 40. let 20. stol. zde působilo Divadélko pro 100, vzniklo 1940.

1940 vznikla Prácheňská scéna při VSJA v Písku.

1941 Rodičovské sdružení při Gymnáziu v Písku.

1941 vzniklo Družstvo pro pořádání Prácheňského léta.

1946 hrály školní děti.

1950–1955 Divadelní soubor gymnázia.

-----------------------------
Od 1957 zde probíhal festival Šrámkův Písek (ŠP), začínal jako ústřední kolo divadelní části obnovené STM (Soutěž tvořivosti mládeže).
Počátkem 60. let dětské a mládežnické div. soubory, divadlo a poezie, dále přehlídka amatérských souborů i jednotlivců v pódiových vystoupeních určených dětskému publiku včetně sólových recitátorů (1968 diplom za osobitý recitační projev získaly Libuše Šafránková ze Šlapanic u Brna a Tatjana Medvecká z Prahy), divadlo poezie a MJF.
Koncem 60. let přehlídka mladých divadelních souborů, divadel poezie a smíšených uměleckých skupin.
Od počátku 70. let vyhlašovatelem ČÚV SSM, odborné zabezpečení ÚKVČ. MJF a netradiční divadlo, lektoři mj. I. Vyskočil, P. Bošek, J. Císař ad.
V polovině 70. let se festival stal přehlídkou autorského, netradičního divadla, převážně tedy divadla mladého, setkávaly se tu soubory, které svými podněty výrazně poznamenaly podobu divadla až do konce 80. let, amatérské a jako inspirativní představení i poloprofesionální či studiové divadelní soubory (Divadlo Na okraji, Hadivadlo, DNP Brno, Divadlo X Brno, Mimosa Praha, Divadelní Klub Česká Lípa, Vpřed Praha, Jelo Praha /Petr Lébl/, Ochotnický kroužek Brno /A. Pitínský/ ad.). Lektoři mj. Zd. Potužil, P. Bošek, I. Vyskočil, J. Vedral, Vl. Just ad.
V 80. letech ŠP jako bienále, střídal se s Národní divadelní dílnou v Brně a od pol. 80. let v Šumperku.
Od 1991 opět každoročně, především nejmladší, často středoškolské soubory.
2001 Kulturní klub společně s IPOS-ARTAMA pořádal 40. ročník ŠP. Věkový průměr nepřekročil 26 let, 15 inscenací, které prošly sítem regionálních kol. Též doprovodné akce, např. pořad slovenského hudebníka P. Janků, dílna šermířského divadla či vystoupení českobudějovického divadla Kvelb pod širým nebem.
----------------------------

V 50. letech 20. stol. zde působil Divadelní soubor Československé armády.

V 50. letech 20. stol. zde hrál Divadelní soubor Závodního klubu Jitex Písek, ukončil činnost před 1959.

Ve 2. pol. 50. let 20. stol. zde působilo Divadlo poezie.

V pol. 50. let 20. stol. zaznamenána také činnost Divadelního odboru Jednoty Písek.

Před 1959 (před založením Lidového divadla) uvedl několik divadelních inscenací Divadelní soubor při Závodním klubu n. p. Harmonika.

1959 založila Kulturně osvětová služba Městského národního výboru činoherní divadelní soubor Lidové divadlo. Soubor využíval budovu městského divadla a areál hradu Zvíkov. Od 1975 měl soubor i dětské studio, které se časem změnilo v Soubor mladých (viz). 1988 registrováno Lidové divadlo, činoherní soubor Stálé divadelní scény Písek. Po 1991 užíval soubor též název Prácheňská scéna při divadle Fr. Šrámka v Písku. 1997 soubor zanikl a část jeho členů přešla do nově vzniklého souboru Prácheňská scéna, o. s. (vznik 11. 11. 1997), viz.

1960 se zúčastnil přehlídky Šrámkův Písek divadelní kroužek ČSM Jedenáctileté střední školy Písek.

1960 ve městě otevřen nový kulturní dům.

V 60. letech 20. stol. zde působil Divadelní soubor ZK Kovosvit Písek.

1971 byl založen Klub recitátorů při Okresním kulturním středisku, působil v 70. letech.

Od 70. let 20. stol. se divadelních a recitačních přehlídek účastnily dětské soubory Lidové školy umění v Písku (LŠU),
po 1990 Základní umělecké školy v Písku (ZUŠ).

V 70. letech 20. stol. (vzniklo 1973) zde působilo Malé divadlo, zřizovatel – Závodní klub Jitex Písek.

1974 zřízena v divadle na Střelnici Stálá divadelní scéna pro profesionální i amatérské divadlo. Zde se pořádal Šrámkův Písek, Divadlo poezie, vystoupení skupin. Např. 1981 se zde uskutečnilo 99 divadelních představení.
1983 rozsáhlá rekonstrukce budovy SDS na Střelnici, činnost zahájena operou Bedřicha Smetany Libuše.

1974 vznikl divadelní soubor Aréna, jako zřizovatele uváděl obchodní podnik Potraviny Písek (údaj z r. 1976).

Od 1975 působilo při Lidovém divadle (viz) Dětské studio, které se časem proměnilo v Soubor mladých.

1976 Vjem, divadelní soubor Okres. výboru Socialistického svazu mládeže (SSM).

Koncem 70. let 20. stol. Poetické divadlo Gymnázia Písek.

1984 Divadelní kroužek Okresního domu pionýrů a mládeže.

1985 Dětský divadelní soubor Koťata v Základní škole.

Od 1994 dětský divadelní soubor Základní školy (??), po 2000 činný.

Od 1997 činný Divadelní spolek Prácheňská scéna, o. s.

2001 Divadelní spolek Tráva.

2006 Ochotnický soubor Copánek.

2007 Divadelní spolek Pod Nad Uprostřed.


LOUTKOVÉ DIVADLO
V 70. letech 19. stol. v Loutkové divadlo Sokola.

Poč. 20. stol. Dramaticko-pěvecký spolek Máj provozoval i loutkovou scénu.

Před 1. svět. válkou hrál s loutkami též holič B. Janouš a K. Mergl.

1917 si spolek prácheň zřídil maňáskové divadlo. před 1917 hrál původně s marionetami, Kobrleho loutky.

1918 obnovil divadelní činnost Sokol pod názvem Sokolská scéna, ve 20. letech činná.

1927–1928 nadlesní Stöckel, který sám maloval dekorace a výrazné masky loutek, vytvořil se skupinou Uměleckou scénu loutek.

1927–1939 v rámci souboru Družiny dramatické a pěvecké J. K. Tyl kromě činohry též loutkové divadlo.

1936 se ujal vedení zdejšího loutkářského souboru (?) Vl. Meisner, výtvarník a režisér.

1956 založen Loutkářský soubor ZK Kovosvit.

V 60. letech 20. stol. hráli loutkové divadlo také žáci Základní devítileté školy.

1970 založen Loutkářský soubor Nitka, paralelně s ním (?) maňáskový dětský soubor.

1973 Maňáskový soubor Základní devítileté školy Husova ul..

V 80. letech 20. stol. hrály loutkové divadlo učitelky mateřských škol.

1984 Loutkářský soubor Základní školy J. A. Komenského.

1986 Loutkářský soubor Základní školy Kpt. Jaroše.

2017 Divadelní spolek Šemík.
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla, č. 985. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999.

BLAŽKOVÁ, V.: I. Jihočeský loutkářský festival. Čl. loutkář 1957, č. 11, s. 256.

BRŮČEK, Josef: 45. Skupovy Strakonice.

BRŮČEK, Josef: Setkání v Českém Krumlově – Řešení? Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 12–13.

BRŮČEK, Josef: Bechyňské perlení. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 5.

BRŮČEK, Josef: Dačické kejklování na jihu Čech podeváté. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 23–25.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 26, 27, 59, 60, 68, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 91, 93, 99, 116, 121, 124, 161, 195, 202, 205, 207, 208, 259, 260, 263, 269, 286, 289, 293, 294, 296, 305, 307, 309, 311, 312, 314, 337, 342, 343, 349, 360, 364, 366, 369, 385, 389, 392, 400, obr. s. 117: Výjev ze hry Ivo Vojnoviče Dáma se slunečnicí, spolek Světlá Písek, r. V. Krška, 1928; s. 271 René Goscinny – Marie Husinecká: Buď fit! , DDS LŠU Písek, ved Marie Husinecká, 1987.

ČERNÁ, Irena: Setkání v Českém Krumlově – Ta krásná posedlost ... Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 12–13.

ČERNÝ, Jiří: Intimní divadlo Václava Kršky. České Budějovice, M-ARS 1999, 74 s.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 166; 1969.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 181; 1977.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, III. díl, s. 178, 454, 455, 459, 460.

DĚTSKÉ divadelní léto Prachatice ´90. XIX. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Red. VANDLÍČKOVÁ, Alena. Prachatice, MKS 1990.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 259.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DVOŘÁK, J. V.: Maňáskové divadlo a krajinské spolky. L 1919/20, s. 63.

GRUBER, Jan: Divadlo v Písku, in: Městské divadlo v Písku, 1940.

GRUBER, Jan: Rok městského divadla v Písku. 1941. KK.

HANKOVEC, Milan: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 1998–2000. PC ART.

HANŽLÍKOVÁ Eva: Jednadvacáté Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 124–125.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 30, 60–62, 135.

HRUŠKA, Jaromír: Pohádkový víkend Český Krumlov 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 27–28.

HRUŠKA, Jaromír: Pohádkový víkend v Českém Krumlově. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 22–23.

IPSER, Jaroslav: Skupovy Strakonice. Loutkář 2008, č. 3, s. 130.

JAK jsem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s. 7.

JANOVSKÝ, K.: Jak jsme se připravovali na Chrudim. ČsL 1954, č. 7.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. s. 169. kART, KK.

JERIEOVÁ, Wanda: Hudební kultura v Písku. Diplomová práce. Praha, FF UK 1978.

JOHN, Ctirad: Jan Zrzavý píše mladým divadelníkům In: Julius Zeyer, Tvar, roč. 11, 2/2000.

JOSKOVÁ, Zdena: Táborské práče na jedničku. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 13.

KABÍČEK, Jaroslav: WP. Amatérská scéna 1978, č. 9, s. 12–13.

KASA: Písecká padesátka bez pamětníků. ČsL 1980, č. 5.

KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny pootevřely oponu nad jihočeským amatérským divadlem. AS 1998, č. 5, s. 22–23.

KOVÁŘÍK, Miroslav: XVII. Wolkrův Prostějov, Amatérská scéna 1974, č. 10, s. 6.

KRŠKA, Václav: Ochotníci naruby. Feuilletony. Praha, Štorch-Marien 1928, 67 s.

LIPŠ, František: Divadlo v Písku. Písek, Fr. Podhajský 1938. DNM: b 628.

MACHKOVÁ, Eva: Dětem jen nejlepší. Skupovy Strakonice 1981. LOUTKÁŘ 1981, č. 8–9, s. 202–203.

MACHKOVÁ, Eva: K čemu svět potřebuje metodiky (Z deníků porotkyně dětských soutěží). Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 8–10.

MACHKOVÁ, Eva: Mělník 1990. Národní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů 4.–6. května. AS 1990, č. 8, s. 2–3.

MĚSTSKÉ divadlo v Písku. Písek, Městská rada 1940. KK, DNM: T 10.037.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 144–149.

NĚMEC, Ivan: …a nepřicházejí si jenom hrát. Ohlédnutí za XVIII. Ročníkem národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů v Mělníku. Amatérská scéna 1989, č. 8, s. 2.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 55–57. kART.

NOVÁK Jan: Ve Strakonicích blýskání na časy? Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 152–153.

NOVÁK Jan: Jubilejní Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1985, č. 6, s. 129–130.

PADESÁTKA prof. Vladimíra Maisnera. Podepsáno R. LS 1947/48, s. 125.

PELTAN, David: Divadla budou dnes a zítra perlit v Bechyni komedií i hororem. Písecký deník 6. 2. 2009.

PERGNER, E.: 35. výročí loutkového divadla v Písku. ČsL 1965, č. 12.

PETIŠKOVÁ, Ladislava: Jiří Frejka, básník jeviště. Úvodní studie in: Jiří Frejka: Divadlo je vesmír. (Tamtéž i studie J. Frejky O divadelních ochotnících.) Praha, DÚ 2002, s. 41.

PILNÝ, Ivan: 14. Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1979, č. 7, s. 157.

POKORNÝ, Jiří: Změna je život. Čs. loutkář 1990, č. 7, s. 149–150.

PROGRAMOVÝ plakát WP 1978.

Program (skládačka) 23. Šrámkova Písku ´79. Vydal ČÚV SSM.

PROSTĚ PROSTĚJOV – 40 let ve městě s poezií. Wolkrův Prostějov 1957–1996. Sest. HRAŠE Jiří. Praha, IPOS 1997, 106 s. Viz 1848. s. 10–11.

PROVAZNÍK, Jaroslav a kol.: Mělnické první čtení. Mělník, OKS 1987.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dramatická výchova = divadlo, loutky, přednes. Čs. loutkář 1987, č. 11, s. 252–257.

(psl). SAL na 34 LCH. Čs. loutkář 1985, č. 9, s. 213.

RICHTER, Luděk: Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 16–35.

RICHTER, Luděk. Most ´89. Čs. loutkář 1989, č. 9, s. 201–203.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

RON, Vojtěch: Bilovský, Bohumír. Obsahuje výklad a bibliografii. Heslo z připravované České divadelní encyklopedie, Biografického slovníku (DÚ). PC ART.

SEDLÁČEK, A.: Dějiny královského města Písku nad Otavou. 1911, I. díl, s. 343.

SEYDLER, Jiří: Divadla za první okupace nekolaborující. Divadlo 1998, č. 3, příloha, s. 3–9.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SLUNEČKO Petr: Individuální výstupy v Přerově a ve Strakonicích. Čs. loutkář 1985, č. 6, s. 130–131.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Dělnické divadlo nedílnou součástí revolučního hnutí. Místní čas. (?). 1983, 1 s. kART.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Bylo by potěšitelné… AS 1988, č. 8, s. 8, foto Hra na déšť.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava – VEDRAL, Jan: Hledání výrazu. České autorské amatérské divadlo v 80. letech. Kalendárium, s. 62–73, mj. repertoár ŠP. Praha, IPOS 1991, 73 s., fotopříloha.

ŠRÁMKŮV Písek v přesýpacích hodinách tisíciletí – XL. Sest. Milan Princ. Písek, Praam 2001.

ŠTEMBERGOVÁ, Šárka: Aby nejmladší nebyl poslední. Čs. loutkář 1986, č. 10, s. 234–235.

TEXLER, Václav: V nové sezoně. Historie a současnost. kART.

TVRZNÍK, Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M. Rosůlkovou. Praha, Univers 1994, s. 46.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětské divadelní léto. Prachatice 1992. Loutkář, roč. 42, č. 8 (7. 8. 1992), s. 171–173, 5 foto. Referát poměrně podrobně rozebírá nejzajímavější inscenace festivalu Dětské divadelní léto v Prachaticích (5.–12. 6. 1992).

ULRYCHOVÁ, Irina: Příběh s dětským hrdinou v divadle hraném dětmi. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 36–44.

VEDRAL, Jan: Nové pověsti písecké. XXVIII. Šrámkův Písek. AS 1988, č. 8, s. 4.

VORÁČEK, Jan: 35 let loutkového divadla v Písku. Písek, ZK Jitex 1965, 44 s. MLK.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 113.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Letošní Dačické kejklování nabídlo dramaturgický objev. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 20.

ZAJÍC, Jiří: Klasická pohádka na jevišti stále žije. Hrátky s čertem v podání divadelního souboru Prácheňská scéna z Písku. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 266, 14.11.2001, s. 18.

ZAJÍC, Vladimír: Perlení v magických mantinelech 2002. AS 2002, č. 1, s. 9–11.

ZAJÍC, Vladimír: Dačické kejklování popáté. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 12–14.

ZAJÍC, Vladimír a BRŮČEK, Josef: XV. ročník Bechyňského perlení. AS 2009, č. 1, s. 18–19.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 11. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 69, 70. kART.

ZBORNÍK, František: O tichu a úsměvech na jedné krajské přehlídce. Čs loutkář 1988, č. 8, s. 186–187.

ZBORNÍK, František: Dvacáté čtvrté Skupovy Strakonice s dodatečným stínem. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 175–176.

ZE ŽIVOTA našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 1, s. 19.Amatérská scéna 1966, č. 11, s. 4, 11 – foto Stříbrný vítr.

České divadlo 1940, č. 1, s. 14.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.

Dalibor 1. 9. 1862.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 290.

Divadelní listy 1881, č. 31, s. 275; č. 38, s. 335; č. 40, s. 351; č. 41, s. 359.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29; č. 10, s. 90; č. 27, s. 230; č. 29, s. 246; č. 31, s. 262.
Divadelní listy 1902–1903, č. 1, s. 20. Informace VŠ a Ludvík Mühlstein; č. 2, s. 36; č. 4, s. 72.

Festivalový občasník 1. ročníku Festivalu MJF Humor a satira na jevišti v Chomutově 1976.

Jeviště 1921, č. 4, s. 63.

Listy Písecka, 3. 6. 2006.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4 (5. 12.), s. 50.
Ochotnické divadlo 1957, č. 8, s. 166; č. 11, s. 263;
Ochotnické divadlo 1958, č. 1, 2. s. obálky, foto Stříbrný vítr (K. Minc).

Otavan, měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král. města Písku a kraje Prácheňského. Roč. I–XII.

Thalie 1896–1897, č. 14, s. 178; č. 15, s. 192; č. 16, s. 204; č. 17–18, s. 218; č. 19–20, s. 234.
Thalie 1897–1898, č. 18, s. 143.
Thalie 1898–1899, č. 18, s. 144; č. 20, s. 159; č. 21, s. 168; č. 23, s. 184.
Thalie 1899–1900, č. 16, s. 204; č. 18–19, s. 149; č. 23, s. 183.

Zprávy Loutkářského soustředění 1941, č. 4, s. 2.
Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 3, s. 1.

Zpravodaj ŠP 1974, 31. 5., s. 2.


WEBOVÉ stránky Základní škola Svobodná (waldorfská škola) – http://www.zssvobodna.cz/

WEBOVÝ portál Jižní Čechy Teď – http://www.jcted.cz/pisecka-waldorfska-skola-svobodna-byla-prvni-v-republice-uz-je-tu-25-let/

WEBOVÉ stránky spolku Prácheňská scéna – https://test.prachenskascena.cz/o-souboru/ – 4. 10. 2018, IT.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv:
Soudobá dokumentace, i.č LCH 40N

Knihovna ARTAMA (kART):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 11 karet).

Národní muzeum, divadelní odd.:
Pomocný materiál z knihovny, PS 248 – část programu k k scénické montáži Louky a housle.

Písek-Mirovice, Státní okresní archiv:
Fond Spolek divadelních ochotníků v Písku 1869–1949, pamětní kniha 1869–1930, kniha zápisů 1918–1940, seznamy členů spolku, stanovy 1922, 1948, jednání o sloučení divadelních spolků 1940, organizační spolkové záležitosti, kniha příjmů a vydání 1911–1925, plakáty a fotografie. V knize členů s. 37: Krška Václav, majitel mlýna, nar. 7. 10. 1900, bydliště: Heřmaň u Písku, členem spolku od 1925. H. 18. a 19. 5. 1929, Městské divadlo Monastýr nad Tajgou (Zd. Štěpánek, r. V. Krška, role četaře Bárta). Městské oblastní divadlo 1948–1949, výstřižky, účetní uzávěrky. Fond OkÚ, spolkový katastr kn č. 462–466.

Písek, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Písek
Časový rozsah: 1869–1948
Metráž: 0,50 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Písek (založen v roce 1868, rozešel se asi v roce 1948).
Tematický popis: Pamětní kniha, organizační, evidenční a účetní věci, činnost, dokumentace.
Archivní pomůcky
CIHLA L.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ PÍSEK, 1869–1949. Prozatímní inventární seznam, 1987, s. 2, ev. č. 220.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1965, i. č. 2734, ka 1899.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1956/1914, Družstvo pro postavení nového divadla.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/59/1926, Družstvo pro postavení Smetanova divadla (změna).
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 378/3151/1921, Dělnický dramatický OS.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4245/1927, Dramatické a pěvecké sdružení Josef Kajetán Tyl (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3508/1927, SDO Havlíček u sv. Václava (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, č. 389/4388/1928, Sdružení DO Vojan (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/1810/1935, SDO Havlíček.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5456/1940, Městské ochotnické sdružení (SDO).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4374/1942, Městské ochotnické sdružení (SDO).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/429/1941, Družstvo pro pořádání Prácheňského léta.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2280/1943, SDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2951/1947, SDO Lidová scéna.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Nová Ves-Čížová, kronika obce (1544) 1945–1954 (záznamy zpětně od založení obce), s. 38, 67–69,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=126879&page=1&search=Nové Hrady&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Písek, Pamětní kniha Spolku divadelních ochotníků v Písku 1869–1942,
https://digi.ceskearchivy.cz/200218/1
Písek, Pamětní kniha Městského divadla v Písku 1940–1948,
https://digi.ceskearchivy.cz/200215/31
Sezimovo Ústí, kronika obce 1949–1954, snímek 142,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=499&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Sezimovo Ústí, kronika obce 1964–1965, snímek 8,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=524&page=1&search=Sezimovo&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Zdíkov, kronika obce 1945–1959, snímek 74,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiozc&menu=3&id=1098&page=74

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Černý, Jiří, Intimní divadlo Václava Kršky, tit str., 1999
Faksimile dopisu Jana Čarka redaktoru almanachu Městské divadlo v Písku.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Písek, Budova městského divadla, 194x
Písek, Divadlo Fráni Šrámka, 2. Šrámkův Písek 1958
Písek, Divadlo na Střelnici, Tutti Frutti!, 1885
Písek, divadlo, múzy, Tyl, Vrchlický, Smetana; a. Jindřich Pithart a Viktor Klein, 1902
Písek, Městské divadlo a portál jeho jeviště
Písek, opona
Písek, opona s částí portálu
Písek, opona s částí portálu
Písek, opona, 1902
Písek, Prácheňské léto, plakát, 1941
Písek, spolek Světlá, Hold Jaroslavu Vrchlickému, komponoval V. Klein, pohlednice od A.Heyduka
Písek, Šrámkův Písek – pohled na město, 1994
Písek, staré Ottovské divadlo
Písek, víceúčelový objekt Na střelnici z r. 1868 (nyní Divadlo Fráni Šrámka)
Šrámek, Fráňa, foto
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní tvrz Jeseník, výstava Kouzlo loutkového divadla - Rodinná loutková divadla a loutky 1850-1950 ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových


Mapa - Písek

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Písek, Šrámkův Písek – pohled na město, 1994
Písek, staré Ottovské divadlo
Písek, víceúčelový objekt Na střelnici z r. 1868 (nyní Divadlo Fráni Šrámka)
Písek, Městské divadlo a portál jeho jeviště
Písek, Budova městského divadla, 194x
Písek, Divadlo Fráni Šrámka, 2. Šrámkův Písek 1958
Písek, divadlo, múzy, Tyl, Vrchlický, Smetana; a. Jindřich Pithart a Viktor Klein, 1902
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní tvrz Jeseník, výstava Kouzlo loutkového divadla - Rodinná loutková divadla a loutky 1850-1950 ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových
Šrámek, Fráňa, foto


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.