Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ

Rok založení: 1885
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
Předcházely:
1868-1880 Divadelní jednota, předsedou Vítězslav Hálek, viz.
1880-1885 Matice divadelních ochotníků (Matice divadelní), předsedou Josef Barák, viz.

1881 provolání výboru Matice divadelní, podepsané předsedou A. K. Novým a místopředsedou J. V. Fričem, jež zve do nově zakládaného hereckého odboru a vyzývá k zplacení příspěvků, Divadelní listy 1881/č. 21

1882 Zpráva o činnosti DNM T 3936

1885 nahrazena Ústřední maticí div. ochotníků českoslovanských (ÚMDOČ), prvními předsedy byli A. K. Nový, K. Pippich, J. Ladecký, Fr. Ruth, Karel Kettner.

1886 Ústřední Matice divadelních ochotníků v Praze. A hl. m. Prahy: Fond XI//39 - 1880-1951.

1890 IV.sjezd divadelních ochotníků českoslovanských.
Obr.: Titulní list programu IV.sjezdu, 1890. DNM: T 10029/6 kopie kART (v Měšťanské besedě pražské)

Ústřední Matice Divadelního Ochotnictva Českoslovanského
V.sjezd: Jaroslav Vrchlický: Pozdrav k V. sjezdu ochotnictva českoslovanského. Báseň, 3 s., nedatovaný sborník. DNM: T 10029/4 kopie kART
(Proslov věnován ÚMDOČ a přednesen při slavnostním představení ochotnictva českého v Národním divadle.)

1893 Zpráva o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1893. Praha, ÚMDOČ 1893, nestr. DNM: T 10029/16/ 19 obsahuje Seznam členů (kART)
1893 počátek zakládání žup po vzoru Sokola.

1895 v českých zemích hrálo přibližně pět až šest set ochotnických jednot, organizováno v ÚMDOČ jich bylo asi sto. CČAD-Klosová
v ÚMDOČ(?) 275 ochotnických jednot s 8760 členy - Zýka-Borotínský. Vzpomínka na spolupráci pro Sjezd českoslovanského ochotnictva r. 1895. Československé divadlo XIX, 1936, č. 9, s. 134-135.

1895 Sjezd ochotnictva českoslovanského, na programu: sjezd, alegorický průvod, alegorické obrazy, představení Naši furianti sehráli ochotníci v Národním divadle.
Starosta Jan Ladecký, tajemník Karel Engler, starosta slovanského výboru Val. Trousil.
1895 v expozici ÚMDOČ na Národopisné výstavě českoslovanské bylo vystaveno:
Tableau členů výboru Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských z r. 1895.
Seznam členů výboru Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských od r. 1880-1895. ,
Diagram peněžní činnosti Tylova fondu Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských od r. 1886-1894.
Statistika českoslovanského ochotnictva.
Pokladní zprávy Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských z r. 1894. .
Zpráva Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských za rok 1893.
Magdalena. Činohra Polykarpa Starého.
Almanach Matice Divadelní.
Starý vlastenec, veselohra od A. H. Sokola.
Stanovy Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských.

1897 valná hromada, dosavadní starosta Jan Ladecký odstoupil, volba nového starosty. Podnět k zakládání ochotnických žup.
1898 členy ÚMDOČ k 1. 7. 1898 cca 90 korporací a jednot; seznam i s výší členských příspěvků uveden v Thalii 1898-9/č. 9-10.

1899 programová úvaha před důležitou schůzí užšího výboru ÚMDOČ o hlavních úkolech organizace (zakupování provozvacích práv divadelních
her, vydávání odborného časopisu).
Opakované stesky, že ÚMDOČ nemá přehled o repertoáru ochotnických scén, uvažovaný systém tzv. důvěrníků, kteří byl dodávali zprávy o repertoáru, selhal.

1900 ÚMDOČ uspořádala v ND odpolední představení vytvořené ochotnickými silami: hra Magdalena (Starý), Kvalita hry ostře kritizována - dle DL "její vnitřní hodnota rovná se nule." Naproti tomu chváleny herecké výkony (Hochmann, Branald (otec spisovatele A. Branalda) , Zakopal, Simonová, Wiesner; avšak kritizováno, že mnohé ochotnické spolky, které si to zasloužily, nebyly v projektu zastoupeny.
Valná hromada projednávala mj. hospodářské otázky, ale dle vyjádření odborného tisku (DL/1900) nevede účetnictví ani další údaje o činnosti a výkazy přehledně a kompetentně (např. přehledy o uvedených představeních), což ochotnictvo zrovna nepřesvědčilo o účelnosti činnosti ÚMDOČ. Výzva k vyjasnění vztahu Matice k časopisu Thalie.
Sjezd českoslovanského ochotnictva v Kutné Hoře dle dobového tisku (Divadelní listy) konán s hojnou účastí, ale nevalnou organizací. Plánované body programu nebyly dodrženy; v rámci sjezdu uvedena představení: spolek Heřman hrál jednoaktovku Medvěd námluvčím, jednota pelhřimovská Paní mincmistrovou, V sudě Diogenově hrál kutnohorský soubor (nejvýše hodnocené představení). V průběhu sjezdu přednesl dr. Vojtěch Horák přednášku na téma O významu ochotnictva v českém národě. Součástí programu soutěž sólových výstupů, jejíž průběh rovněž kritizován v tisku.
Mimořádná valná hromada - usnesení o matičním orgánu pro příští rok (1901), neboť Ladecký odstoupil od vydávání Thalie. Usneseno, aby orgánem ÚMDOČ byly nadále Divadelní listy.

1903 Mimořádná valná hromada (červen) s programem mj.: stanovení okrsků, členských příspěvků.
Oznamovatel ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1903, nestr. DNM: T 10029/19
Ustavena komise pro posuzování dramatických děl. http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65119

1905 kurz režisérů.
Karel Kettner, starosta, Em. Jíra, tajemník, Valentin Trousil, místostarosta
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65069
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65073
Pokyny pro členy širšího výboru ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1905, 8 s., DNM: 10029/11

1906 ÚMDOČ vydala Almanach českých divadel s úplným seznamem spolků a dramatických odborů. (Divadlo 1906, č. 5, s. 135.)

1907 - 25.-31. 8. - kurz ÚMDOČ pro režiséry ochotnických jednot uspořádán v Praze, 50 frekventantů - lektoři - Karel Želenský, herec a rež. ND, F. A. Šubert, též ND, spisovatel K. Kamínek a arch Vanderlind. Prohlídka ND a moderní Uranie, malíren ND, Petránkova ateliéru, kostýmních závodů J. Böhma a Frýdy.

1908-1912 Zpráva tajemníkova o činnosti výboru ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1912, 24 s. DNM: T 10029/12; kNIPOS

1908 OSLAVY Tylovy. (Návrh jednacího řádu okrskového zřízení ÚMDOČ.) Praha, v. n. 1908. Národní archiv
Komise pro vypracování nových stanov navrhla a projednala stanovy pro okrsky a řád pro zemské sekretariáty.

1909 u příležitosti 60. narozenin F. A. Šuberta, čestného člena ÚMDOČ, vyslána k němu blahopřejná delegace ÚMDOČ a ve spolupráci s Pražským okrskem uspořádán slavnostní večer (3. 4.)
Na schůzích užšího výboru ÚMDOČ (8. a 22. 2.) významné jednání o změně stanov a rozhoduto o svolání mimořádné valné schůze k schválení nových stanov.
Ředitel F. A. Šubert písemně poděkoval výboru ÚMDOČ za četné akce a projevy uznání u příležitosti jeho 60. narozenin. Ve svém dopise vyzdvihl význam ochotnického divadla pro národ, "protože uměním dramatickým zprostředkuje poznávání dramatické literatury nejširším vrstvám lidu a pěstování divadla vůbec vede tyto vrstvy od hrubých požitků a zábav k požitkům a zábavám ušlechtilým."
Dokončení příprav realizace režisérského kursu; stav příprav projednán na vzdělávacím výboru ÚMDOČ; kurs uskutečněn ve dnech 6. - 13. 6. v sále Umělecké besedy v Jugmannově ul. v Praze, jeho součástí i prohlídky pražských profesionálních divadel; o přednášky požádán mj. Karel Želenský, dále František V. Krejčí, MUDr. Duchoslav Panýrek, Karel Šimůnek, J. M. Gottlieb, Josef Wenig aj. Témata: Reprodukce hereckého umění a režie, Slohovost scény, Zařízení jeviště, Hygiena hlasu, Kostýmy, Zbraně na jevišti, Dramatická literatura, Líčení. Dále praktická zkouška různých her, rozborové semináře. Zahájení kursu u příležitosti 60. narozenin dr. K. Pippicha. Součástí mimořádná valná schůze ÚMDOČ. Režisérský kurs byl dle ohlasu v odborném tisku velmi úspěšný, všechny plánované přednášky kvalitní; akce se stala příležitostí k prohloubení vzdělání i navázání přátelských vazeb mezi osobnostmi i soubory, přispěl rovněž k zvýšení vážnosti amatérského divadla.
Obr.: 1909 Průkazní list ÚMDOČ Jindřicha Zlámala jako účastníka režisérského kursu.
Příprava oslav 30. výročí vzniku ÚMDOČ v r. 1910: rozhodnuto o zpracování historie Matice (požádán B. Ludvík) a rozhodnuto, aby se k jubileu konal sjezd všeho ochotnictva, statistická výstavka a odhalení pomníku J. Ladeckého.
Mimořádná valná schůze (10. 6.) věnována novým zásadám organizace ochotnictva a reorganizaci okrskového zřízení. Reorganizace spočívala ve výhodnější úpravě obvodů okrsků tak, aby lépe vyhovovaly místním poměrům a komunikačnímu spojení. Kromě okrskových rad rozhodnuto o tom, že vedle fungování pomocných a výkonných rad v každé korunní zemi i Dolních Rakousích budou utvořeny sekretariáty: v Čechách se 7 členy, na Moravě a Slezsku sev2 členy, v Dol,). Rak. s 1 členem. Stanoven také povinný počet schůzí těchto i dalších orgánů, kupř. okrsková rada 3x ročně. Stanoven také způsob úhrady cestovného. Na valné schůzi přijat rovněž návrh nových matičních stanov a org. řádu pro sekretariáty.
-----------------------
1910 - 4. - 11.9. - Praha - Jubilejní slavnosti ÚMDOČ - z programu:
Režisérský kurs 4. září od 8 hod. ranní v budově vysoké školy technické na Karlově náměstí, až do 9.9.
1910 - 8. září odhalení pomníku Jana Ledeckého na Olšanských hřbitovech.
Výstavka starší dramatické literatury uspořádaná Čeňkem Zíbrtem v Muzeu Království českého.
-------------------------
1910 vytvořen osvětový odbor, členem Vojtěch Štein-Táborský
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65114
-------------------------------------
1912 Ochotnické divadlo. Věstník div. och. čs. Praha, ÚMDOČ 1912, roč.1, č.7. DNM: T 10029/20 (Vloženy str. 23-26 zde vycházejících Dějin ochotnictva českoslovanského.)
Oznamovatel ÚMDOČ v Praze. Příloha časopisu Divadlo. (Režisérské kurzy a jejich lektoři. Stanovy.) DNM: T 10029/10
Oznamovatel ÚMDOČ v Praze. Příloha čas. Divadlo. Praha, ÚMDOČ 1912. 17 s. kIPOS
Zpráva tajemníkova o činnosti výboru ÚMDOČ za dobu od ledna 1908 do listopadu 1912. Praha, ÚMDOČ 1912. 21 s. kIPOS
DNM T 10029/12, /18
--------------------------------------

1912 -24. - 30. 8. - VI. režisérský kurz ÚMDOČ v Praze, 66 účastníků /Divadlo č. 11,1912-1913, příloha 20, s. 183 - foto, text s. 184/
Kurz zahájen 24. 8. v posluchárně české vysoké školy technické na Karlově nám.,
posluchače uvítal Boh. Kavka, předseda Osvětového odboru Matice;
přednášející a lektoři - Karel Želenský - výklad o režii a hereckém umění; výklad inspektora Národního divadla J. Gottlieba -
Na snímku dole řada přednášejících: MUDr. Lang - Hygiena hlasu; Karel Kamínek - Historie divadla; arch Teige - Šerm na jevišti; Karel Želenský: Režie a recitace; Karel Šimůnek - Slohovost scény a kostýmu; Jan Neudörfel - Teorie líčení; JUDr. B. Křečan: Provozovací právo; Fr. Kukerle, scénograf ND: Rekvizity a inspice - vždy teorie i praktická cvičení - např. účastníci byli přítomni přípravám k večernímu představení ND, v neděli závěrem někteří účastníci kurzu navštívili provedení Jana Výravy v Šárce (přírodní divadlo)

1912 - 10. 11. - řádná valná hromada ÚMDOČ v restaurantu Borsa v Praze II.

1915 Stanovy ÚMDOČ. Separát ex Ochotnické divadlo. DNM: 217/61

1919 Sjezdová komise odložila sjezd na příští rok vzhledem k poměrům na Slovensku. Plánovala se sjezdem spojit také divadelní výstavku jako základ divadelního muzea, "jehož zřízení chceme se úsilně zasaditi, poněvadž otázka ta uvízla na písku". Bohdan Skála v dopise Vojtěch Šteinovi-Táborskému.
459 organizovaných spolků

1921 Všeochotnický sjezd: Inscenace pardubických ochotníků Šrámkova Léta, v režii Julia Mitlöhnera, jenž hrál i Peroutka, předvedena 8. června 1921 ve Švandově divadle v Praze v soutěži byla odměněna I. cenou. Sjezd se konal za čestného předsednictví Aloise Jiráska, B. Vikové-Kunětické, K. Engelmüllera, F. X. Svobody, J. Štolby atd. v Národním domě na Smíchově. Před sjezdem konána ve Švandově divadle přehlídka ochotnických divadel z Čech a Moravy. Sjezdu se účastnilo málo přes dvě stě jednot - cca 600 členů. Což hodnoceno jako nepříliš hojná účast. Hlavní projev Želenského "svým frázovitým obsahem působil nejmdleji." Lépe hdodnocena řeč B. Vikové-Kunětické.
1921 Sbor pro zřízení Tylova Domu při ÚMDOČ

1922 Počet čl. spolků: 1031

1923 Počet čl. spolků: 1185, sehráno původních her: 3539, překladů 869,

1924 Počet čl. spolků: 1019, sehráno původních her: 4130, překladů 695
Návrh nového zákona divadelního. ÚMDOČ 1924. 12 s. In: Dopis ministerstvu vnitra ČSR, Návrh dr.Hermana a ÚMDOČ, Dobrozdání výkonného výboru Ú.M.D.O.Č. k návrhu dra Hermana na divadelní zákon.

1923-1927 Statistický přehled o činnosti. In: Divadelní věstník. Kopie kART

1923 František Francl v dopise Vojtovi Šteinovi-Táborskému:
„Do Matice nechodím, poněvadž se mi to již tak nelíbí. Jak jsem se dozvěděl máme již dva časopisy! Nedej Bůh, aby se někomu z těch „činovníků“ zachtělo redigovati, neboť pak bychom museli míti časopisy 3 a snad ještě více. „ (29.10.1923)
.
1924, starosta F. Herman, gen.taj. Weinert: redaktor Pražského Věstníku Pokorný vystoupil na schůzi výkonného výboru s nemístným příspěvkem, Vojta Štein-Táborský rezignoval na funkci náměstka starosty, Pokornému odňato povolení zúčastnit se schůzí, starosta a gen. taj . žádají, aby rezignaci odvolal.
1925 Počet čl. spolků: 1383 a 39 zahraničních, sehráno původních her: 4672, překladů 723

26.6.1925 členové výkonného výboru (všichni podepsáni, žádají o vysvětlení letní nehody Vojty Šteina-Táborského, „ Vzhledem k sympatiím, které se u členstva i výk. Výboru těšíte, bylo usneseno, vyšetřiti pravdivost této zprávy“.
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65077

1925 S převratem politickým nastala změna, kurzy, přednášky, soutěže, překonávat setrvačnost, nový program „jíti novou cestou k cílům, prosvíceným sice tradicí a celou minulostí, ale ozářenou potřebou nové doby“, žádá organizační kázeň nikoli spolkaření. Směr - umělecké povýšení, seznamovat se s novými směry, význam časopisu, založení studijní Tylovy knihovny. Zásadou je neutralita. „ V našem ideovém programu je síla myšlenky a pravdy!“( JV: Všechny formulace ideového programu jsou pouze obecné, proklamativní.)HERMAN, František: Náš ideový program, Československé divadlo 1925, č. 1, s.13.

1925 V.K.Blahník zbaven čestného členství a všech funkcí v ÚMDOČ. Soudní spor se starostou Hermanem. (Československé divadlo 1925, č. 2, s.32.)

1926 Počet čl. spolků: 1206, sehráno původních her: 5342, překladů 576

1926 jednání o hromadném zdravotním pojištění členů divadelních souborů (viz Tatobity, SDO, oběžník ÚMDOČ)

Roku 1926 dala ÚMDOČ podnět k založení Mezinárodního výboru pro lidové divadelnictví, v němž měly zastoupení Francie, Anglie, Belgie, Švýcarsko, Španělsko, Polsko, Jugoslávie, Bulharsko a ČSR.

1927 Počet čl. spolků: 1249, sehráno původních her: 5147, překladů 504

1927 Vlastní jeviště má 868 spolků.Herci z povolání vystupovali v 161 představeních, spolkové knihovny mají 219 777 svazků knih. Dle Statistického přehledu o činnosti ÚMDOČ.
kART

1928 Počet čl. spolků: 1426
Zpráva o činnosti ÚMDOČ a Matice divadelní za rok 1928. DNM: 10.886, KK.
( výčet souborů- dárců na Tylův fond, zpráva ústředního tajemníka o činnosti okrsků)
U příležitosi 10. výročí vzniku ČSR svolal ÚMDOČ všeochotnický sjezd v Brně 12. - 13. 8. V předvečer. sjezdu slavnostní představení spolku Brattství z Králova Pole Naši furianti.

1929
Zpráva...za rok 1929. DNM: 10.886, KK.
(Stanovy Družstva pro postavení Tylova domu, Řád Tylovy ústřední knihovny při ÚMDOČ, provolání přátel divadelního muzea)

1930
Zpráva..............za rok 1930. DNM: 10.886, KK.

1931 Přípravy 1.Jiráskova Hronova
Obr.: Dopis ÚMDOČ Maxu Ledererovi z 29.1.1931 kopie kART

1931 Městský tajemník v Novém Městě nad Metují, jednatel Jiráskova okrsku ÚMDOČ, byl jedním z organizátorů 1.Jiráskova Hronova spolu s Maxem Ledererem. Korespondence a doklady v DNM: 217/61/1JH.
Obr.: Dopis Maxu Ledererovi o funkcionářských obtížích z 16.9.1931 Kopie kART

1931
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, Matice divadelní a Družstva pro postavení Tylova domu v Praze za rok 1931. DNM: 10.886, KK. (Rezoluce z valné schůze ÚMDOČ, Rezoluce sjezdu československého ochotnictva v Hronově 1931.)

1931
JUDr. FRANT. HERMAN šedesátníkem. Československé divadlo 1931, č. 19, 20.

1932
ZPRÁVA za rok 1932. DNM: 10.886, KK. (Svůj k svému - i v divadelním ochotnictví /Obrana proti politickému dělení ochotníků./ Hronovský manifest.)

1933
ZPRÁVA za rok 1933. DNM: 10.886, KK. (Rezoluce valné schůze. Rezoluce hraničářů v Hronově, Seznam okrsků. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ.)

1933 HERMAN, František: Potíže ochotnického divadelnictví. České slovo 1933 kART (ÚMDOČ)

1934 Počet čl. spolků: 1600
Znění hlavičky papíru ÚMDOČ: ÚMDOČ v Praze. Člen Masarykova lidovýchovného ústavu. Založena roku 1886. Sdružuje 1600 spolků. DNM: 217/61

1934
Dopis čj. 675 ze 7. 5. 1934: Všem spolkům (o plánech a akcích). DNM: 217/61

s.a. Vzorné stanovy pro okrsky DNM T 10029/24
1934
ZPRÁVA...za rok 1934. DNM: 10.886,kIPOS, KK. (Existovaly organizace: ÚMDOČ, Družstvo pro postavení Tylova domu v Praze, Matice divadelní, Tylova obec ochotnická v Praze, Ústředí venkovského divadelního ochotnictva ČSR v Praze, Ústřední jednota dělnických divadelních ochotníků čsl. v Plzni.) Ideový program ÚMDOČ, Rezoluce valné schůze, Hronovský manifest, Ochotnický slib.)

1935
ZPRÁVA za rok 1935. DNM: 10.886, kIPOS, KK.

1936 Protokol o osnově divadelního zákona. Nesouhlas divadelní komise ČOS se zněním připraveným ÚMDOČ. Podrobný rozbor končící: „V uvedeném postupu spatřují podepsaní nedůstojné a urážející jednání vůči Sokolstvu a to jak se strany M.L.Ú., jeho „Stálé ankety“, ÚMDOČ a jejího předsedy Fr. Hermana, který také konečné znění návrhu zákona upravoval a proti Sokolstvu polemicky zahrotil.“ (čl. Nový divadelní zákon v časopise Československé divadlo, roč.XIX, č.3, s.41.)
Podepsáni Bohumil Pohl, předseda divadelní komise předsednictva vzdělávacího odboru ČOS, Frant. Liska, člen divadelní komise a starosta sokolské župy Středočeské...
Národní archiv: Fond ČOS, ka 182/El3. Kopie kART/Organizace/Sokol.

1936
ÚMDOČ 1886 – 1936. Katalog Výstavy čsl. divadla lidového. Praha, ÚMDOČ 1936. 36 s. Obsahuje: BEJLEK, Jaroslav: Místo expozice hraničářského odboru, s. 9 – 10.

1936
ZPRÁVA za rok 1936. DNM: 10.886. kIPOS, KK. (50 let ÚMDOČ, projev gen.taj. na slavnostní schůzi, Manifest sjezdu ÚMDOČ v Praze 1936, Rezoluce pro VI. JH, Hraničářský odbor ÚMDOČ, Řád pro udílení uznán í za ochotnickou činnost.)

1936 udáváno 48 okrsků, v nich sdruženo 1.500 jednot s 80000 členy. (Petr, Jar., sekretář Mezinár. výboru pro lidové divadelnictví. Československé divadlo XIX, 1936, č. 9, s. 136-137.


1937
Vydán pohled: Podpořte práci hraničářského odboru ÚMDOČ. DNM: 217/61, Kopie kART

1937
ZPRÁVA za rok 1937. DNM: 10.886, kIPOS, KK. (Seznam okrsků a spolků ÚMDOČ - i v zahraničí.)


1938
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, a Družstva pro postavení Tylova domu v Praze za rok 1938. DNM: 10.886, kIPOS, KK. (Statistika souborů - kopie přehledu činnosti jednotlivých spolků kART.)


1940
11. 2. sjezd okrskových režisérů v Praze

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1940. DNM: 10.886, kIPOS. (Soutěžní řád JH. Statistika.)

Obr.: Zpráva o činnosti ÚMDOČ za rok 1940 kopie obálka kART
1940 Členským spolkům poskytuje:
l/ zdarma zasílá 10 x ročně ilustrovaný odborný list "České divadlo" s ochotnickou poradnou,
2/ opatruje výhodně kombinované pojištění úrazové s pojišť.odpovědnostním,
3/ zprostředkuje za velmi výhodných podmínek platebních objednávky her, knih a notovin,
4/ udílí porady ve věcech spollkových, divadelních i právních,
5/ docilluje slevu u půjčoven kostýmů a div.zastupitelství autorských,
6/ pořádá přednášky, kursy i školy k odbornému vzdělání členstva,
7/ získává úlev při dávkách za úřední výkony při představení.
Kancelář ÚMDOČ Praha II., Spálená 9
Program a pokyny pro účastníky divadelní školy X.Jiráskova Hronova.
in: X.Jiráskův Hronov 1940 (ročenka)

1941: Rozsah činnosti charakterizují úvodní články hlavních funkcionářů : starosta: Julius Mitlöhner
l.náměstek starosty: Dr.Miroslav Bláha
kult.referent a předseda soutěžní komise:Otto Minářík
gen.tajemník: Josef Hudeček
jednatel: ing.Sommer - Rydvan
in: XI.Jiráskův Hronov 1941 (ročenka)

1941
SMĚRNICE ochotnického divadelnictví k zdokonalení činnosti česk. divadelního ochotnictva. Souhrn poznatků a zkušeností při přípravě a pořádání divadelního představení. Praha, ÚMDOČ 1941. 32 s. kART

SBORNÍK ÚMDOČ. Red. RYDVAN, Jakub. Praha, Kobosilova tiskárna 1942 a 1944. KK

Obr.: Sborník ÚMDOČ 1943-4 DNM: T 10 863 / kopie kART

1944-1945
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ 1944-1945. DNM: 10.886, KK.

Obr.: Funkcionáři ÚMDOČ Julius Mitlöhner,starosta, Josef Jošt, místostarosta, Václav Šlégl, gen. tajemník oběti nacistické okupace foto kART

Obr.: Vysvědčení z jubilejní školyk 60 letům ÚMDOČ v Hronově, 1946 kopie kART

Obr.: Členský průkaz ÚMDOČ -kopie kART


1946
HUDEČEK, Josef: Ústřední matice divadelního ochotnictva českého v Praze v celonárodním hnutí ochotnickém. In: Ve službách Thalie II., s. 9. Viz 403.


1946
POZVÁNÍ k 60. Řádné valné schůzi ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1946. Obsahuje: HUDEČEK, Josef: Zpráva generálního tajemníka ÚMDOČ za rok 1944 a 1945, s. 5–16. MINÁŘÍK, Otto: Zpráva kulturního referenta, s. 17–20.

8.-11. listopadu 1946 se v Praze konal celostátní sjezd ochotníků - zástupců spolků sdružených v ÚMDOČ.ZPRÁVY ÚMDOČ, 1947-1949. Měsíčník. Praha, ÚMDOČ.

Obr.: Titulek Zpráv ÚMDOČ 1947. kopie kART

1947 Vydána legitimace č.1018 opravňující pana Judr. Rudolfa Anthona, člena Volánkovy Jednoty divadelních ochotníků v Olomouci, aby nosil stříbrný odznak ÚMDOČ a zároveň legitimace č. 34, aby nosil zlatou vavřínovou snítku k odznaku. SA Ivan Anthon.

1948-1950
ZPRÁVY o činnosti ÚMDOČ 1948 - 1950. KK

1947-1950
ZPRÁVY ÚMDOČ, 10x ročně, Red. RYDVAN, Jakub.


1950
ZÁSADY převodu spolků ÚMDOČ na základnu závodních klubů. Divadlo 1949/50, č. 14, 1950, s. 909.
ZÁSADY převodu spolků ÚMDOČ na základnu závodních klubů. Divadlo 1949/50, č. 14,
1950, s. 909.

1951 Pokyny ÚMDOČ pro likvidační valné schůze okrsků kopie kART

1951 3 informace Havlíčkova okrsku o likvidaci kopie kART

1951
LIKVIDACE Havlíčkova okrsku ÚMDOČ v Havlíčkově Brodě popsána i s citacemi soudobých dokumentů In: BRODSKÉ ochotnické divadlo. Obrazy z historie 1836-2002. Havlíčkův Brod, Sdružení Adivadlo 2002, s. 43-44.
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla, III. díl. Praha, Academia 1977, s. 194.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno:
Tableau členů výboru Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských z r. 1895.
Seznam členů výboru Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských od r. 1880-1895. ,
Diagram peněžní činnosti Tylova fondu Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských od r. 1886-1894.
Statistika českoslovanského ochotnictva.
Pokladní zprávy Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských z r. 1894. .
Zpráva Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských za rok 1893.
Magdalena. Činohra Polykarpa Starého.
Almanach Matice Divadelní.
Starý vlastenec, veselohra od A. H. Sokola.
Stanovy Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

SBORNÍK ÚMDOČ. Red. RYDVAN, Jakub. Praha, ÚMDOČ 1944, 86 s., 40 obr. KK, DNM: T 10.863.
Thalie 1897-8, č. 2, s. 14, č. 4, s. 28.
THalie 1898-9, č. 9-10, s. 77-9

Thalie 1899, č. 5, s. 39, čl. Proč se organisujeme?, č. 15-16, s. 130, výzva, aby se spolky staly členy ÚMDOČ, informace o podmínách, získání zdarma her k provozování, č. 21, s. 166-7, č. 22, s. 170, čl. Důvěrníci českého ochotnictva.

Divadelní listy 1900, č. 9, s. 200 - 202, č. 10, s. 223-226, č. 19, s. 429.

Divadlo 1903, č. 4, s. 89.
Divadlo 1909, č.11, s. 286.
Divadlo 1909, č.12, s. 311.
Divadlo 1909, č. 14, s. 361.
Divadlo 1909, č. 15, s. 284, č. 16, s. 354, č. 17, s. 374-376.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 2, s. 9.

Lidové noviny 2. 10. 1907.
Jeviště 1921, č. 10, s. 159, č. 26, s. 414, č. 27, s. 431.
Československé divadlo 1925, č. 4, s. 62.
Československé divadlo 1928, č. 13, s. 204.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Polánky nad Dědinou, SDO Alois Jirásek, Organisační řád ÚMDOČ, 1934, ka 1, i.č. 5
Polánky nad Dědinou, Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Směrnice ochotnického divadelnictví ÚMDOČ, 1940, ka 1, i.č. 6
Polánky nad Dědinou, Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Oběžník, ka 1, i.č. 7
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Štočky, razítka, odznaky, nezpracováno

Jihlava, Státní okresní archiv: Jihlava, Klicpera, ka 7, č. 48-52, noviny, programy, plakáty, tiskopisy ÚMDOČ, spolková razítka

Pardubice, Státní okresní archiv:
Spolek divadelních ochotníků, kar. 1
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2
Spolek divadelních ochotníků, kar. 3

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2349/1941, ÚMDOČ seznam.Kladno.

Praha, Divadelní oddělení Národního muzea:
ÚMDOČ, odznak,tlačený bronz
č.inv. 2260/58, 2261/58, lok.č. P - S 1 - E S

ÚMDOČ, odznak k 50. výročí, 1936, na hedvábné trikoloře, dvě masky a nápis Kultuře a národu z tlačeného plechu bronzové barvy.
č.inv. 2264/58, lok.č. P - S 1 - E S

ÚMDOČ, odznak k 60. výročí, 1946, z tlačeného plechu bronzové barvy.
č.inv. 2265/58, lok.č. P - S 1 - E S

ÚMDOČ, červený odznak k 25. výročí, 1946, z litého skla.
č.inv. 2268/58, lok.č. P - S 1 - E S

ÚMDOČ, stříbrný odznak s briliantem a zlatou snítkou
č.inv. F 179, lok.č. P - S 1 - E S

IV.sjezd divadelního ochotnictva v Měšťanské besedě pražské,1890, program, DNM T 10029/6


Praha, Div. odd. Národního muzea, č.př. 405/62. Pozůstalost po Vojtovi Šteinovi-Táborském (dar Viktora Nejedlého)
ÚMDOČ
1903 dopis ÚMDOČ, zvolen členem komise pro posuzování dram. děl
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65119

dopis ÚMDOČ 30.6.1905 žádá, aby přednášel v kurzu režisérů. Podepsáni Karel Kettner, starosta, Em. Jíra, tajemník, Valentin Trousil, místostarosta
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65069
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65073

dopis ÚMDOČ, 8.2.1910, nabídka na funkci člena výkonného výboru jubilejních slavností, 1910
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65111
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65112
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65113

dopis ÚMDOČ, 1910 zvolen členem osvětového odboru
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65114

1917 č.j. 636 Jindřich Jíra ml. Omluva. „ z Vašeho dopisu vyznívá proti redakci trpkost“. Nepřítomnost Vojty Šteina-Táborského na valné hromadě.

1919 Skála, Bohdan Táborskému o odkladu sjezdu ochotnictva, 1919
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65141
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65142


28.11.1924, starosta F. Herman, gen.taj. Weinert: redaktor Pražského Věstníku Pokorný vystoupil na schůzi výkonného výboru s nemístným příspěvkem, Vojta Štein-Táborský rezignoval na funkci náměstka starosty, Pokornému odňato povolení zúčastnit se schůzí, starosta a gen. Taj . žádají, aby rezignaci odvolal.

26.6.1925 členové výkonného výboru (všichni podepsáni, žádají o vysvětlení letní nehody Vojty Šteina-Táborského, „ Vzhledem k sympatiím, které se u členstva i výk. Výboru těšíte, bylo usneseno, vyšetřiti pravdivost této zprávy“.
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65077

14.6.1930 Karel Dvořák zve na večírek v Národní kavárně zřejmě k narozeninám, kam VST nechtěl přijít a oznámil to PO dopisem. „Bylo usneseno zakoupiti větší počet Vašich Dějin, neboť tím prý způsobí Vám větší radost, než jakýmkoli dárkem jiným. Pozdější přípisek VST: Lituji, že jsem si zkazil dovolenou!!

9.9.1933 má v hlavičce dopisních papírů „Člen Masarykova lidovýchovného ústavu“.
1936, ÚMDOČ zasílá pozdrav z jubilejní valné schůze
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65117

1936 rkp. konceptu poděkování Vojty Šteina-Táborského za pozdrav z jubilejní schůze ÚMDOČ
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65118

---

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/5
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/3

Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: Lidové noviny 1907. Pro DČAD červenec 2014.

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

03.JH, výkonný výbor před JD, podpisy, 1933,
04,JH, Soubor předních členů ÚMDOČ, Alois Jirásek: Jan Roháč, tablo
06.JH, programový plakát, 1936.
07,JH, prohlášení ÚMDOČ, 1937.
16.JH, programový plakát, 1946.
18.JH, Filosofská historie - plakát, 1948.
18.JH, programový plakát, 1948.
18.JH, výtvarný plakát, 1948.
Bobrová, Pokrok, členské známky ÚMDOČ, 1950
Bobrová, Pokrok, dopis ÚMDOČ
Bohumil Suchánek
Brno, Mnichovo Hradiště, vyloučení z ochotnictva, 1945 (in zpravodaj ÚMDOČ)
Budětice, OS Probuzení, archiv souboru, informace ÚMDOČ, 1. str., 1937
Budětice, OS Probuzení, archiv souboru, informace ÚMDOČ, 1. str., 1938
Budětice, OS Probuzení, archiv souboru, informace ÚMDOČ, 2. str., 1938
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chrast, Kroužek divadelních ochotníků, Kniha zápisů režisérské rady, 1931 - 1942
Členská známka ÚMDOČ 1947
Diplom ÚMDOČ
Dopis ÚMDOČ o situaci 1939
Doubí u Liberce, SDO Čapek, Pamětní kniha 1946-1951, kresba odznaku ÚMDOČ
Držkov, detail, ÚMDOČ, IM
Držkov, detail, ÚMDOČ, IM, IM
Držkov, detail, ÚMDOČ, mísa s květy, IM
Držkov, detail, ÚMDOČ, nápis, IM
Držkov, opona, detail, ÚMDOČ, IM
František Liska
Herman František, spisovatel a starosta ÚMDOČ, portrét
Herman František, ÚMDOČ 1886-1926
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1895
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1895
Horka, Čech, povolení zábavy, 1940
Horní Beřkovice, Vojan, ručně malovaná plechová cedule, detail znaku ÚMDOČ, s. a.
Hronov, Jiráskův Hronov 1938 - oběžník ÚMDOČ
Hronov, Jiráskův Hronov 1938 - program
Hronov, Jiráskův Hronov 1940, čestný odznak
Hronov, rozvrh vzorné divadelní školy ÚMDOČ II. stupně, 1947
Jan Ladecký
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Deník souborů LUT, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, likvidace okrsků a krajů ÚMDOČ, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, likvidace okrsků ÚMDOČ, 1951
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, návrh kandidátní listiny ÚMDOČ, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Ostrava, okresek Sokola-Tůmy, seznam povolených her, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Ostrava, okresek Sokola-Tůmy, seznam povolených her, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, rozpuštění ÚMDOČ a okrsků, 1951
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, směrnice pro festivaly ÚMDOČ, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, upozornění na schválené inscenace II. ÚMDOČ, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, upozornění na schválené inscenace ÚMDOČ, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, upozornění na schválené inscenace ÚMDOČ, 1950
Jihlava, Klicpera, dopis Dr. Hermana, 1938
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Dotazník pro Dějiny čsl. ochotnictva ÚMDOČ
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, dotazník ÚMDOČ 1939 -1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, oběžník o zrušení Jiráskova Hronova,1942
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, oběžník ÚMDOČ, 1926
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, oběžník ÚMDOČ, 1947
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, oslavy Josefa Kajetána Tyla, 1926
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, pokyn ÚMDOČ k založení spolku, 1925
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, přednášky a přednášející ÚMDOČ, 1925
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, přehled činnosti ÚMDOČ 1923-1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Řád pro soutěže ÚMDOČ, 1926
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Řád pro soutěže ÚMDOČ, 1926
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Řád pro soutěže ÚMDOČ, 1926
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Řád pro soutěže ÚMDOČ, 1926
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Řád pro soutěže ÚMDOČ, 1926
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěžní řád ÚMDOČ, 1947
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěžní řád ÚMDOČ, 1947
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěžní řád ÚMDOČ, 1947
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ - plakát JH 1940
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ a vznik nakladatelství a literární agentury, 1933
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ čestný odznak JH 1939
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ oběžník k JH 1940
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ oběžník k JH 1941
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ oběžník k JH, 1939
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ oběžník, 1939
Jihlava, Klicpera, žádost o schválení odznaků, 1926
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, pozvánka na divadelní soutěž do Prostějova, 1926
Jilemnice, Denník, zal. ÚMDOČ 1866
Josef Hudeček, starosta ÚMDOČ, 1947
Josef Šťastný, smíchovský obvod Pražského okrsku ÚMDOČ, 1936
Julius Mitlöhner
Karel Pippich, dramatik, zpěvák a deklamátor, organizátor divadelního života v Chrudimi, jeden z prvních předsedů ÚMDOČ
Kolín, Tyl, Uzel - plakát, 1924
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, osvědčení o režisérském kurzu pro Ferdinanda Havlíčka, 1909
Ladecký Jan, portrét
Lederer Max, šedesátník
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Miletín, Muzeum 3/74, Lederer Max, Jaroměř, režisér inscenací výběrového souboru ÚMDOČ na Jiráskových Hronovech 30. let, předseda Jiráskova okrsku ÚMDOČ
Miletín, Muzeum 3/74, Lederer, Max, kresba z ex libris
Miletín, Muzeum 3/74, Moravec, Jaro, dopis Maxu Ledererovi o funkcionářských obtížích z 16. 9. 1931.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 73, 74. panely, ÚMDOČ, Všichni hráli divadlo, divadlo v Úpici
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 74 .panel, ÚMDOČ
Minařík, Otto, režisér, funkcionář ÚMDOČ, portrét, 1940,
Mitlöhner, Freiwald, 1945, smuteční oznámení ÚMDOČ
Národní divadlo, lidové představení českého ochotnictva, Naši furianti, ke sjezdu ochot. čs. 1895
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Korespondence
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Korespondence
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Štočky, razítka, odznaky
Obálka publikace VE SLUŽBÁCH Thalie II
Obálka publikace: Ročenka Jiráskova Hronova 1942. Památník ÚMDOČ.
Oběžník Ústřední matice divadelního ochotnictva českého zakazující účast občanů židovského původu v ochotnických spolcích.
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Likvidace okrsku, 1950 - 1954
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Likvidace okrsku, 1950 - 1954
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1894
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rukopisy a publikace, 1912 - 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rukopisy a publikace, 1912 - 1949
Parník, Vojan, snaha o rozpuštění spolku, 1944
Pelhřimov, Rieger, České divadlo, 1939
Pelhřimov, Rieger, České divadlo, 1939
Plzeň, Skupina účastníků divadelních extensí pořádaných ÚMDOČ v Praze, 1917
Polánky nad Dědinou, SDO Alois Jirásek, Organisační řád ÚMDOČ, 1934
Polánky nad Dědinou, SDO Alois Jirásek, Směrnice ochotnického divadelnictví ÚMDOČ, 1940
Poniklá, Kolár, Legitimace ÚMDOČ, líc, František Kobr, 1932
Poniklá, Kolár, Legitimace ÚMDOČ, rub, František Kobr, 1932
Praha, Slovanská zemědělská výstava, celostátní ochotnická soutěž, 1948, výzva k účasti
Praha, Divadelní festival ÚMDOČ, 1946, program
Praha, l. sjezd čs. ochotnictva, 1946, program festivalu
Praha, Matice div. och., IV. sjezd divadelních ochotníků českoslovanských - program, pořad sjezdu, 1890
Praha, Slovanská zemědělská výstava, celostátní ochotnická soutěž, 1948, soutěžní řád
Praha, ÚMDOČ, 1886 - 1936
Praha, ÚMDOČ, členská přihláška
Praha, ÚMDOČ, diplom americkým Sokolům, Třetí zvonění, 1912
Praha, ÚMDOČ, informace o činnostii, 1932
Praha, ÚMDOČ, informace o činnostii, 1932
Praha, ÚMDOČ, jmenování DS Klicpera čestným členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1947
Praha, ÚMDOČ, Organisační řád
Praha, ÚMDOČ, Řád o diplomech a odznacích, 1941
Praha, ÚMDOČ, Sborník, 1943-1944
Praha, ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1900
Praha, ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva českoslovanského, 1900
Praha, ÚMDOČ, směrnice pro školení, 1941
Praha, ÚMDOČ, spolkový oběžník, 1942
Praha, ÚMDOČ, spolkový oběžník, 1942
Praha, ÚMDOČ, stanovy, 1934
Praha, ÚMDOČ, všeochotnický sjezd - plakát, 1921
Praha, ÚMDOČ, Všeochotnický sjezd - program, 1921
Praha, ÚMDOČ, výhody členství
Praha, ÚMDOČ, vzor smlouvy s Národním souručenstvím, 1942
Praha, ÚMDOČ, vzor smlouvy s Národním souručenstvím, 1942
Praha, ÚMDOČ, žádost o jednání divadelních ochotníků, 1942
Praha, ÚMDOČ, změna spolkového zákona, 1939
Praha, ÚMDOČ, změna spolkového zákona, 1939
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti za rok 1921
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti za rok 1936
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti za rok 1937
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1938
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1939
Praha, ÚMDOČ, zpravodaj, 1939
Praha, Zprávy ÚMDOČ 1886 - 1926
Praha, Zprávy ÚMDOČ 1922
Praha, Zprávy ÚMDOČ 1924
Praha, Zprávy ÚMDOČ 1926
Praha, Zprávy ÚMDOČ 1928
Praha, Zprávy ÚMDOČ 1929
Praha, Zprávy ÚMDOČ 1930
Praha,ÚMDOČ., IV. sjezd divadelních ochotníků českoslovanských - program, pořad slavnostního večera, 1890
Praha-Bohnice, Tyl, Malajský šíp - plakáty, 1936
Praha-Žižkov, Dělnické divadlo, Půlnoc - plakát, 1911
Předsednictvo sjezdu čsl. ochotnictva, 1945
Přeštice, Úhlavan, členská legitimace ÚMDOČ, 1896
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 070, ÚMDOČ
Režisérský kurz ÚMDOČ v Praze
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rudolf Weinert, ÚMDOČ
Sedlák, Lothar, Scéna Libochovice, čl. průkaz ÚMDOČ, 1947
Sedlák, Lothar, Scéna Libochovice, čl. průkaz ÚMDOČ, 1947
Sedlčany, SDO, Dvořák. Frant., čestné uznání ÚMDOČ.
Slatiňany, Vrchlický, ÚMDOČ, Posudkářské směrnice, 1950
Slatiňany, Vrchlický, ÚMDOČ, Řád o odznacích a diplomech, 1950
Slatiňany, Vrchlický, ÚMDOČ, Řád o odznacích a diplomech, 1950
Sokol, VIII. slet, Slovanské bratrstvo, slavnostní hra na Vltavě, přípravy, 1926
Štein-Táborský, dopis ÚMDOČ, nabídka na funkci člena výkonného výboru jubilejních slavností, s. 1, 1910
Štein-Táborský, dopis ÚMDOČ, nabídka na funkci člena výkonného výboru jubilejních slavností, s. 2, 1910
Štein-Táborský, dopis ÚMDOČ, nabídka na funkci člena výkonného výboru jubilejních slavností, s. 3, 1910
Štein-Táborský, dopis ÚMDOČ, zvolen členem osvětového odboru, s. 3, 1910
Štein-Táborský, dopis, ÚMDOČ zasílá pozdrav z jubilejní valné schůze, 1936
Štein-Táborský, Praha-Vysočany, Bohdan Skála Táborskému o odkladu sjezdu ochotnictva, s. 1, 1919
Štein-Táborský, Praha-Vysočany, Bohdan Skála Táborskému o odkladu sjezdu ochotnictva, s. 2, 1919
Štein-Táborský, rkp. konceptu poděkování za pozdrav z jubilejní schůze ÚMDOČ, 1936
Štein-Táborský, ÚMDOČ žádá, aby přednášel v kurzu režisérů, s. 1, 1905
Štein-Táborský, ÚMDOČ žádá, aby přednášel v kurzu režisérů, s. 2, 1905
Štein-Táborský, ÚMDOČ, podpisy členů výkonného výboru pod žádostí o vysvětlení nehody, 1925
Štein-Táborský, ÚMDOČ, zvolen členem komise pro posuzování dram. děl, 1903
Sudovo Hlavno, Spolek (kroužek) divadelních ochotníků, legitimace ÚMDOČ, 1926
Táborský Vojta, Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého
Tatobity, oběžník o pojištění členů ÚMDOČ
Třebenice, sjezd ochotníků, ÚMDOČ, pozvánka, s. 2, 1903
Třebenice, sjezd ochotníků, ÚMDOČ, pozvánka, s.1, 1903
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, dopis ÚMDOČ o rozdělení do krajů, 1945
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, dopis ÚMDOČ o rozdělení do krajů, 1945
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, dopis ÚMDOČ o rozdělení do krajů, 1945
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, prezenční listina, 1948
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, prezenční listina, 1948
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, rozdělení krajů ÚMDOČ, 1946
Třebíč, Horácký okrsek, návrh ÚMDOČ na vznik okrsků
Třebíč, Horácký okrsek, návrh ÚMDOČ na vznik okrsků
Třebíč, Jiráskův okrsek, Divadelní festival Moskva - Leningrad, 1936
Třebíč, Jiráskův okrsek, Divadelní festival Moskva - Leningrad, 1936
Třebíč, Jiráskův okrsek, Divadelní festival Moskva - Leningrad, 1936
Třebíč, Jiráskův okrsek, Organizační řád ÚMDOČ
Třebíč, Jiráskův okrsek, oznámení úmrtí Františka Straky, 1941
Třebíč, Jiráskův okrsek, oznámení úmrtí Maxe Lederera, 1937
Třebíč, Tyl, korespondence souboru, divadelní kalendář, 1927
Třebíč, Tyl, korespondence souboru, divadelní kalendář, 1927
Třebíč, Tyl, korespondence souboru, divadelní kalendář, 1927
Třebíč, Tyl, korespondence souboru, divadelní kalendář, 1927
Třebíč, Tyl, korespondence souboru, divadelní kalendář, 1927
Ukrajina, Chust, Tyl, Směry života - plakát, 1931
ÚMDOČ - nové rozdělení Krajů ÚMDOČ. Oběžníky vydané ÚMDOČ, s. 1, prosinec 1946
ÚMDOČ - první předsedové Jan Ladecký, Frant. Ruth, JUDr. Karel Pippich, Karel Kettner
ÚMDOČ Šmilovského okrsek, foto skupina zástupců členských spolků
ÚMDOČ statistika 1923-1927
ÚMDOČ, osnovy vzdělávání, 1947
ÚMDOČ, osnovy vzdělávání, 1947
ÚMDOČ, 5. slučovací sjezd 1921, odznak
ÚMDOČ, čas. Thalie, důvěrný dopis souborům 1898
ÚMDOČ, čas. Thalie, důvěrný dopis souborům, s,2, 1898
ÚMDOČ, červený odznak z litého skla 1946
ÚMDOČ, čestné uznání, Jan Kučera, Jablonec nJ, Podhoran
ÚMDOČ, čestný odznak, 1936
ÚMDOČ, členský průkaz
ÚMDOČ, IV. režisérský kurs, účastníci s přednášejícími, skupina,1909
ÚMDOČ, IV.režisérský kurs, účastníci z Moravy a Slezska, skupina, 1909, foto
ÚMDOČ, IV.sjezd, 1890, program
ÚMDOČ, IV.sjezd, 2
ÚMDOČ, IX, obvod, režizérský kurs V.K.Blahníkovi, měděná deska, 1924
ÚMDOČ, IX, obvod, režizérský kurs V.K.Blahníkovi, měděná deska, 1924 dtto
ÚMDOČ, Jednotný řád pro zakládání okrsků
ÚMDOČ, Jednotný řád pro zakládání okrsků
ÚMDOČ, jmenování důvěrníků 1897 1.s.
ÚMDOČ, jmenování důvěrníků 1897, s.2
ÚMDOČ, kurs režisérů 1907
ÚMDOČ, likvidace, K. Rektorisová, Rozoráváme meze na poli kulturní a osvětové práce, s. 3, 1950
ÚMDOČ, likvidace, usnesení výkonného výboru, s. 1, 1950
ÚMDOČ, likvidace, usnesení výkonného výboru, s. 2, 1950
ÚMDOČ, likvidace, usnesení výkonného výboru, s. 3, 1950
ÚMDOČ, likvidace, usnesení výkonného výboru, s. 4, 1950
ÚMDOČ, Manifest sjezdu, 1936
ÚMDOČ, mapka okrsků v sv. Čechách
ÚMDOČ, nabídka časopisu České lidové divadlo, 1946-1947
ÚMDOČ, nabídka časopisu České lidové divadlo, 1946-1947
ÚMDOČ, ochotnický slib
ÚMDOČ, okrsek Sv.Čecha vymáhá příspěvky, 192x
ÚMDOČ, Organisační řád
ÚMDOČ, pozvánka na sjezd čsl. ochotnictva, pro DS Přemysl v Jílovém, 1895
ÚMDOČ, předsednictvo organizace a členové výstavních výborů Divadelní výstavy, 1910
ÚMDOČ, přihláška do režisérského kurzu, 1936
ÚMDOČ, Řád pro pány důvěrníky 1897, 1.s.
ÚMDOČ, Řád pro pány důvěrníky1897,s,2.
ÚMDOČ, sjezd 1921, Hradec Králové, Tyl, Vina - plakát
ÚMDOČ, sjezd českoslovanského ochotnictva, 1895, pozvánka
ÚMDOČ, sjezd českoslovanského ochotnictva, 1895, s 2 a 3 programu
ÚMDOČ, Sjezd divadelního ochotnictva v Brně - plakát, 1928
ÚMDOČ, sjezd ochotnictva - pozvánka, 1936
ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva československého, program, s.1, 1895
ÚMDOČ, Sjezd ochotnictva československého, program, s.2, 1895
ÚMDOČ, sjezd ochotnictva, pozvánka, program, 1936
ÚMDOČ, sjezd ochotnictva, pozvánka, tit. str., 1936
ÚMDOČ, školení, zkoušky 1944, Velvary
ÚMDOČ, Směrnice ochotnického divadelnictví, 1940
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
ÚMDOČ, Soutěžní řády a posudkářské směrnice
ÚMDOČ, stříbrný odznak
ÚMDOČ, stříbrný odznak, Jan Kučera, Jablonec nJ, Podhoran , 1950
ÚMDOČ, Tylův odkaz, 1927
ÚMDOČ, Ukazatel ochotnického repertoiru, 1930
ÚMDOČ, upozornění o zákazu používání označení republiky v názvech, 1939
ÚMDOČ, výběrový soubor 1933, JH, Jirásek, Žižka, Scéna Leo Richtra,1. Jednání - na hradě brněnském,
ÚMDOČ, vyhlášení prvního kurzu režisérského 1905
ÚMDOČ, výzva Našemu ochotnictvu, s. 1, 1896
ÚMDOČ, výzva Našemu ochotnictvu, s. 2, 1896
ÚMDOČ, výzva Našemu ochotnictvu, s. 3, 1896
ÚMDOČ, výzva Našemu ochotnictvu, s. 4, 1896
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1925
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1929
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1931
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1935
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1937
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1939
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1940
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOĆ, zpravodaj, vyloučení autoři 1945
ÚMDOČ, Zprávy ÚMDOČ, 1947
ÚMDOČ, Zprávy ÚMDOČ, 1948
ÚMDOČ, Zprávy ÚMDOČ, 1949
ÚMDOČ, Zprávy ÚMDOČ, 1950
ÚV českého divad. ochotnictva, prohlášení ke spojení ÚMDOČ, SDDOČ a Svazu dělnických divadel českých, Plzeň, 1945
Vamberk, členský průkaz Stančík
Ve službách Thalie
Vyhláška ÚMDOČ z 30-4. - zákaz členství Židů ve spolcích, dále div. a režisérský kurz v Hronově 19.-24. 8.
Z dopisu dramatika Richarda Branalda starostovi ÚMDOČ Františku Hermanovi.
Žebrák, Erbenův Žebrák, festival divadelních souborů se stoletou tradicí, obálka programu, 1972
Želenský Karel, portrét, 1909


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jan Ladecký
ÚMDOČ - první předsedové Jan Ladecký, Frant. Ruth, JUDr. Karel Pippich, Karel Kettner
ÚMDOČ, předsednictvo organizace a členové výstavních výborů Divadelní výstavy, 1910
Karel Pippich, dramatik, zpěvák a deklamátor, organizátor divadelního života v Chrudimi, jeden z prvních předsedů ÚMDOČ
ÚMDOČ, členský průkaz
Sudovo Hlavno, Spolek (kroužek) divadelních ochotníků, legitimace ÚMDOČ, 1926
Miletín, Muzeum 3/74, Lederer Max, Jaroměř, režisér inscenací výběrového souboru ÚMDOČ na Jiráskových Hronovech 30. let, předseda Jiráskova okrsku ÚMDOČ
Obálka publikace VE SLUŽBÁCH Thalie II
Herman František, spisovatel a starosta ÚMDOČ, portrét
Josef Hudeček, starosta ÚMDOČ, 1947
Diplom ÚMDOČ


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.